9.4.1. Порядок обліку витрат в організаціях,які займаються всіма видами видавничої справи

магниевый скраб beletage

Основним документом, яким потрібно керуватися при визначеннісобівартості продукції, робіт, послуг, як у поліграфічній промисловос-ті, так і у видавничій справі, є П(С)БО 16 і Методичні рекомендації [16].

Характер обліку витрат у видавничих організаціях залежить від ма-сштабів підприємства, рівня організації виробництва, спеціалізації,асортименту продукції, яка випускається. Облік витрат на видавничо-му підприємстві, яке займається трьома видами видавничої справи,складається з ряду етапів:

Придбання і використання виробничих запасів, їх документу-вання і відображення в обліку (облік витрат на папір, палітурні матері-али і поліграфічні роботи).

Використання персоналу видавництва (облік витрат на оплатупраці — авторський гонорар, гонорар за художньо-графічні роботитощо).

Групування загальновиробничих витрат видавництва та їх роз-поділ (редакційні витрати, витрати на художньо-графічне оформленнявидань, що оплачуються стороннім організаціям).

Калькулювання собівартості в розрізі кожного конкретного ви-дання.

Виробництво продукції (облік видань завершеного виробницт-ва, облік незавершених здачею видань, доздавання видань).

Продаж готової продукції (облік витрат на збут, на рекламу імаркетингові дослідження, визначення фінансового результату від ре-алізації).

Узагальнення зазначених операцій характеризує операційний циклдіяльності видавничої організації.

До витрат організацій, які займаються всіма видами видавничоїсправи, належать усі специфічні витрати видавництва і друкарні.