9.4.2. Калькулювання собівартостівидавничої продукції та облік у видавців

магниевый скраб beletage

Для організації обліку витрат і калькулювання собівартості проду-кції велике значення мають розміри видавничого підприємства.

У книжково-журнальних і газетних видавництвах витрати на виро-бництво друкарської продукції доцільно враховувати позамовно. Аредакціям, що займаються випуском тільки одного або двох видань,зручніше використовувати попроцесний облік витрат і списання запа-сів на основі методу ідентифікованої собівартості.

Видавництво має як витрати, характерні для будь-якого підприємс-тва (адміністративні витрати, оренда, електроенергія, перевезення,зберігання, телефонні послуги та ін.), так і специфічні витрати (авто-рський гонорар, ціна паперу на видання, оплата праці і матеріалів дру-карні, маркетингові і рекламні витрати). Для отримання інформації прореальні прибутки і збитки кожного конкретного видання в бухгалтері-ях видавництв доцільно застосовувати так звану бухгалтерію заголов-ків — тобто підрахунок витрат і доходів для кожного видання окремо.

У зв'язку з цим для обліку прямих витрат (авторський гонорар, ва-ртість паперу, картону, палітурних матеріалів, витрати на виготовлен-ня оригінал-макетів, поліграфічне виконання тощо) пропонується роз-робляти електронну картотеку або реєстраційний журнал, де кожнаокрема картка є узагальненою інформацією за кожним виданням урозрізі калькуляційних статей.

На сьогодні у видавництвах здавання видання у друк здійснюєтьсяза оригінал-макетом, який дає значні техніко-економічні переваги: лік-відується коректурний обмін, скорочується обсяг виправлень.

Обліковець видавництва до рахунків друкарні прикладає проектакта непродуктивних витрат із зазначенням їх характеру (авторське івидавниче виправлення, друкарські помилки тощо). Тут же вказується,з чиєї вини допущено непродуктивні витрати, в якій сумі підлягаютьутриманню з винних осіб і яка сума має бути віднесена на витрати звиготовлення продукції за статтею «Поліграфічні витрати». До витратна друкарські роботи належить також оплата видавництвами сторон-нім друкарням продукції, яка не ввійшла до тиражу.

Виробничий процес під час роботи над рукописом у видавництвіпочинається з технічного редагування, тобто з визначення формату на-бору видання, підбору шрифтів, визначення типу обкладинки, паперутощо.

Видавництва можуть одночасно здійснювати кілька видів видавни-чої справи (займатися видавничою діяльністю, виробництвом видав-ничої продукції та її розповсюдження) і поряд із цим вести додатковудіяльність (надання замовникам друкарської інформації рекламнихплощ (тобто реалізація реклами), надання інформаційних і аналітичнихпослуг, виготовлення одноразових замовлень незначним тиражем тощо).

Розглянемо калькулювання собівартості видань і облік готовоїпродукції.

Приклад 3. Видавництво займається виготовленням двох пері-одичних друкарських видань: журналу А — з періодичністю випускуодин раз на місяць і журналу Б — з періодичністю випуску один раз наквартал. Додатково видавництво надає рекламні площі для розміщеннярекламної інформації, приймає одноразові замовлення на виготовлен-ня друкарських видань незначним тиражем — плакатів, листівок тощо,а також надає інформаційно-аналітичні послуги зі збирання і розпо-всюдження масової інформації.

Облік витрат на виробництво журналу Б, рекламу, надання інфор-маційних послуг, а також на виробництво окремих замовлень ведетьсяаналогічно обліку витрат на виробництво журналу А з використаннямтаких субрахунків:

«Витрати на виробництво журналу Б»;

«Витрати на виробництво реклами»;

«Витрати на надання інформаційних послуг»;

«Витрати на виробництво окремих замовлень».

Кореспонденцію рахунків з виробництва журналу А наведено в

табл. 9.4.

У книжково-журнальних виданнях при складанні річних і кварта-льних звітів собівартість продукції визначається за групами:

видання, закінчені здаванням;

видання з частковим здаванням;

видання, вилучені в порядку доздавання, які ввійшли до звітногоперіоду.

№пор.

Зміст господарської операції

Сума,грн

Д-т

К-т

Облік витрат на виробництво журналу А № 1/2003

1

Отримано від друкарні тираж жур-налу А за договірною вартістю20 000 грн (без ПДВ)

20 000

23.1

631

2

Відображено ПДВ

4000

641

631

3

Нараховано заробітну плату авто-рському колективу журналу А

2500

23.1

661.1

4

Нараховано відрахування на соціа-льні заходи від зарплати авторськогоколективу (36,73 %)

923,25

23.1

65

5

Списано витрати на відрядженняспівробітників, зайнятих підготов-кою журналу А

600

23.1

372.1

6

Визнано витрати сторонніх організа-цій на підготовку журналу А

1500

23.1

685

7

Відображено ПДВ

300

641

685

Видання, вивезені на склад торгової організації або видавництваповним тиражем, і видання з незначним недодрукуванням (у межах200 примірників) вважають закінченими здаванням. Собівартість за-кінчених здаванням видань визначається за статтями витрат, видамипродукції і розділами літератури.

При визначенні собівартості видань, тиражі яких не повністю заве-ршені, встановлюється собівартість частково виготовлених тиражів застаттями витрат пропорційно до зданої частини тиражу. Фактичну со-бівартість часткового здавання видань визначають у кінці кожного мі-сяця або кварталу. До складання звітної калькуляції частково виготов-лені тиражі враховуються в накопичувальних регістрах за оптовою івідпускною цінами. В міру визначення фактичної собівартості випу-щеної продукції роблять такі бухгалтерські записи:Д-т 26 — К-т 23 на суму фактичної собівартості.Також додатково на субрахунку «Відхилення від собівартості» ра-хунку 26 «Готова продукція» відображається відхилення виробничоїсобівартості від нормативу. Такий облік дає змогу відображати реальніі об'єктивні показники випуску і реалізації як прибуткових, так і збит-кових видань. Показник реалізації збиткових видань видавничої про-дукції передбачений звітністю видавництв.

Собівартість доздавання видань визначається так само, як і закін-чених здаванням. На доздавання (коли тираж повністю закінчений)відносять залишок витрат по цьому виданню.

Реалізація видавництвом своєї продукції відображується на субра-хунках 701 та 901.

Незавершене виробництво у видавництвах — це літературний ма-теріал, що перебуває на тій або іншій стадії видавничої обробки і маєназву видавничого портфеля. До незавершеного виробництва нале-жить продукція, яка не пройшла всіх передбачених технологічнимпроцесом стадій обробки; закінчену виробником, але не повністю уко-мплектовану або не прийняту замовником продукцію; вироби, які непройшли випробувань під час технічного приймання; залишки невико-наних замовлень у допоміжних і обслуговуючих виробництвах.