9.4.3. Калькулювання собівартості послугна виготовлення видань і основної продукціїу виробника (виготовлювача)

Об'єктом витрат (а отже, і об'єктом калькулювання) в друкарніможуть бути як друкарські послуги, так і продукція, але тільки не ви-давнича.

Друкарня (виготовлювач видавничої продукції) займається вигото-вленням замовленого тиражу видання, а не виготовленням самого ви-дання. Власником видавничої продукції завжди є видавець. Друкарсь-кою продукцією можуть бути папки, зошити, блокноти.

Для друкарні оптимальним методом обліку витрат і калькулюваннясобівартості продукції (робіт, послуг) є позамовний з використаннямелементів нормативного методу. На кожне замовлення друкарнеювідкривається картка аналітичного обліку витрат, де зазначаються: за-мовник, найменування замовлення, строк його виконання, тираж,об'єм і формат друкарського видання, операції з його виготовлення,цехи-виконавці, планова собівартість тощо. Дані в картці повинні збі-гатися з даними первинних документів і відображатися на рахунку 23«Виробництво» до закінчення робіт на це замовлення.

Прямі витрати на поліграфічні роботи включають: витрати навиготовлення друкарських форм, в тому числі ілюстративних, набіррукопису (коли це здійснює поліграфічне підприємство), витрати надрук (для всіх видів друку — офсетного, високого, глибокого то-що), витрати на брошурувально-палітурні й обробні роботи. Допрямих матеріальних витрат відносять витрати на папір і палітурніматеріали. Для друкарні, де номенклатура матеріалів, що викорис-товуються у виробництві, досить різноманітна, оптимальним мето-дом оцінки матеріалів при їх витрачанні є метод середньозваженоїсобівартості.

Вартість поліграфічних робіт поділяється на дві основні групи ви-трат:

витрати обсягу (не залежать від тиражу) — набір, правка, виго-товлення кліше, матриць, стереотипу;

тиражні витрати (залежать від тиражу) — друк, брошуруван-ня, виготовлення палітурок, упаковка тиражу.

Розрахунок витрат на поліграфічні роботи може бути здійснений утри способи:

калькулюванням витрат за кожним окремим виданням;

на основі типових калькуляцій окремих груп (серій) видань;

коригуванням звітних даних за попередній період.

Витрати на поліграфічне виконання визначаються на основі дого-ворів видавництва з друкарнею (якщо видавнича організація користу-ється послугами сторонньої організації — друкарні).

Такий договір повинен містити спеціальну інформацію, що повніс-тю характеризує предмет договору, яким є поліграфічна (видавнича)продукція, а саме:формат;обсяг видання;тип обкладинки;

вид паперу для основного блоку і для обкладинки;

тираж;

спосіб друку;

кількість кольорів.

До договору мають бути додані документи, що дають право на ви-значення фактичної вартості послуг поліграфії (фактична калькуляціявартості поліграфічних робіт, заздалегідь узгоджена з видавництвом,протокол узгодження цін тощо); накладні на здавання тиражу.

Розглянемо облік витрат у друкарні.

Приклад 4. На основі договору з видавничою організацією дру-карня відкрила замовлення № 1 на виготовлення журналу В тиражем1000 примірників, обсягом 64 сторінки.

Кореспонденцію рахунків із виробництва журналу В наведено втабл. 9.5.

Друкарня також отримала замовлення № 2 на виготовлення1000 блокнотів за ціною 1,3 грн.

№пор.

Зміст господарської операції

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Списано у виробництво: папіргазетний, фарби, пластини офсе-тні, матеріали пакувальні

1025

23

201

2

Нараховано заробітну плату ро-бітникам

110

23

661

3

Нараховано інші прямі витрати

220

23

65, 131, 631

4

Нараховано загальновиробничівитрати

745

91

63, 66, 65,20, 37 22,131

5

Списано на витрати виробництвазмінну частину загальновироб-ничих витрат

545

23

91

6

Списано постійні нерозподіленізагальновиробничі витрати

200

903

91

Облік господарських операцій з реалізації друкарнею замовлення№ 1 і замовлення № 2 наведений у табл. 9.6.

Таблиця 9.6