9.4.3. Калькулювання собівартості послугна виготовлення видань і основної продукціїу виробника (виготовлювача)

магниевый скраб beletage

Об'єктом витрат (а отже, і об'єктом калькулювання) в друкарніможуть бути як друкарські послуги, так і продукція, але тільки не ви-давнича.

Друкарня (виготовлювач видавничої продукції) займається вигото-вленням замовленого тиражу видання, а не виготовленням самого ви-дання. Власником видавничої продукції завжди є видавець. Друкарсь-кою продукцією можуть бути папки, зошити, блокноти.

Для друкарні оптимальним методом обліку витрат і калькулюваннясобівартості продукції (робіт, послуг) є позамовний з використаннямелементів нормативного методу. На кожне замовлення друкарнеювідкривається картка аналітичного обліку витрат, де зазначаються: за-мовник, найменування замовлення, строк його виконання, тираж,об'єм і формат друкарського видання, операції з його виготовлення,цехи-виконавці, планова собівартість тощо. Дані в картці повинні збі-гатися з даними первинних документів і відображатися на рахунку 23«Виробництво» до закінчення робіт на це замовлення.

Прямі витрати на поліграфічні роботи включають: витрати навиготовлення друкарських форм, в тому числі ілюстративних, набіррукопису (коли це здійснює поліграфічне підприємство), витрати надрук (для всіх видів друку — офсетного, високого, глибокого то-що), витрати на брошурувально-палітурні й обробні роботи. Допрямих матеріальних витрат відносять витрати на папір і палітурніматеріали. Для друкарні, де номенклатура матеріалів, що викорис-товуються у виробництві, досить різноманітна, оптимальним мето-дом оцінки матеріалів при їх витрачанні є метод середньозваженоїсобівартості.

Вартість поліграфічних робіт поділяється на дві основні групи ви-трат:

витрати обсягу (не залежать від тиражу) — набір, правка, виго-товлення кліше, матриць, стереотипу;

тиражні витрати (залежать від тиражу) — друк, брошуруван-ня, виготовлення палітурок, упаковка тиражу.

Розрахунок витрат на поліграфічні роботи може бути здійснений утри способи:

калькулюванням витрат за кожним окремим виданням;

на основі типових калькуляцій окремих груп (серій) видань;

коригуванням звітних даних за попередній період.

Витрати на поліграфічне виконання визначаються на основі дого-ворів видавництва з друкарнею (якщо видавнича організація користу-ється послугами сторонньої організації — друкарні).

Такий договір повинен містити спеціальну інформацію, що повніс-тю характеризує предмет договору, яким є поліграфічна (видавнича)продукція, а саме:формат;обсяг видання;тип обкладинки;

вид паперу для основного блоку і для обкладинки;

тираж;

спосіб друку;

кількість кольорів.

До договору мають бути додані документи, що дають право на ви-значення фактичної вартості послуг поліграфії (фактична калькуляціявартості поліграфічних робіт, заздалегідь узгоджена з видавництвом,протокол узгодження цін тощо); накладні на здавання тиражу.

Розглянемо облік витрат у друкарні.

Приклад 4. На основі договору з видавничою організацією дру-карня відкрила замовлення № 1 на виготовлення журналу В тиражем1000 примірників, обсягом 64 сторінки.

Кореспонденцію рахунків із виробництва журналу В наведено втабл. 9.5.

Друкарня також отримала замовлення № 2 на виготовлення1000 блокнотів за ціною 1,3 грн.

№пор.

Зміст господарської операції

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Списано у виробництво: папіргазетний, фарби, пластини офсе-тні, матеріали пакувальні

1025

23

201

2

Нараховано заробітну плату ро-бітникам

110

23

661

3

Нараховано інші прямі витрати

220

23

65, 131, 631

4

Нараховано загальновиробничівитрати

745

91

63, 66, 65,20, 37 22,131

5

Списано на витрати виробництвазмінну частину загальновироб-ничих витрат

545

23

91

6

Списано постійні нерозподіленізагальновиробничі витрати

200

903

91

Облік господарських операцій з реалізації друкарнею замовлення№ 1 і замовлення № 2 наведений у табл. 9.6.

Таблиця 9.6

№пор.

Зміст господарської операції

Сума,грн

Д-т

К-т

Реалізація замовлення № 1

1

Відображено собівартість реалізова-них послуг із виготовлення журналу

2100

903

23, 91

2

Відображено реалізацію друкарськихпослуг із виготовлення журналу

3900

361

703

3

Відображено податкове зобов'язання зПДВ

650

703

641

4

Списано на фінансовий результат су-му доходу

3250

703

791

5

Списано собівартість послуг на фінан-совий результат

2100

791

903

Продовження табл. 9.6

№пор.

Зміст господарської операції

Сума,грн

Д-т

К-т

Реалізація замовлення № 2

1

Відображено собівартість реалізованоїготової продукції (блокнотів)

800

901

26

2

Відображено реалізацію готової про-дукції

1350

361

701

3

Відображено податкове зобов'язання зПДВ

225

701

641

4

Списано на фінансовий результат су-му доходу

1125

701

791

5

Списано собівартість готової продукції

800

791

901

Дані табл. 9.6 дають змогу відстежити різницю в обліку друкарсь-кої і видавничої продукції.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Що таке видавнича справа?

Дайте визначення видавничої продукції.

Дайте визначення понять «видавець», «замовник», «виробник (виготов-лювач) видавничої продукції».

Суб'єкти видавничої діяльності.

Об'єкт видавничої діяльності.

Державне регулювання видавничої діяльності.

Державна підтримка видавничої діяльності.

Особливості обліку у видавничій діяльності.

Специфічні рахунки для обліку у видавничій діяльності.

Особливості оподаткування суб'єктів видавничої діяльності податком наприбуток.

Особливості оподаткування суб'єктів видавничої діяльності податком надодану вартість.

Оподаткування авторської винагороди.

Облік витрат на папір і палітурні матеріали.

Що таке давальницька сировина?

Порядок здійснення операцій з давальницька сировиною.

Облік операцій з давальницькою сировиною у замовника (видавництва).

Облік операцій з давальницькою сировиною у виконавця (друкарні).

Порядок обліку відходів паперу.

Облік зворотних відходів.

Порядок обліку витрат у суб'єктів видавничої діяльності, які займають-ся усіма видами видавничої справи.

Калькулювання собівартості видавничої продукції у видавців.

Облік витрат на виробництво та реалізацію продукції у видавництві.

Калькулювання собівартості та облік витрат на виробництво у виготов-лювача видавничої продукції.

ЗАДАЧІ

Видавництво замовило у друкарні друкування видань, звільнених відПДВ, на власному папері вартістю 40 000 грн (давальницька сировина). Вар-тість послуг друкарні — 6000 грн плюс ПДВ. Власні витрати друкарні —5200 грн. Доставка друкованої продукції з друкарні у видавництво становить960 грн з ПДВ. Послуги транспортної організації та друкарні видавництвомоплачені. Зробити відповідні бухгалтерські проведення у замовника і виконавця.

Видавництво замовило у друкарні друкування видань, не звільнених відПДВ, на власному папері вартістю 30 000 грн (давальницька сировина). Вар-тість послуг друкарні становить 5200 грн без ПДВ. Власні витрати друкарні —4900 грн. Доставка друкованої продукції з друкарні у видавництво — 700 грнбез ПДВ. Послуги транспортної організації та друкарні видавництвом оплаче-ні. Зробити відповідні бухгалтерські проведення.

Видавництвом придбано і витрачено папір для друкування видань, якізвільняються від ПДВ, на суму 10 000 грн. Зворотні відходи становлять 5 %, зяких частину паперу на суму 400 грн витрачено на друк блокнотів; інші відхо-ди на суму 100 грн (20 кг) здають на макулатуру по 0,36 грн за кг. Зробитивідповідні бухгалтерські проведення.

Друкарня виготовила книги. Витрати склали 12 000 грн, вартість реалі-зації друкарських послуг — 15 000 грн без ПДВ. Із залишків паперу виготови-ли календарі, витрати — 700 грн, дохід — 1000 грн без ПДВ. Зробити відпові-дні бухгалтерські проведення.

Визначити витрати видавництва і зробити відповідні бухгалтерські про-ведення: друкарні сплачено 20 000 грн, заробітна плата колективу виробницт-ва — 4500 грн, відрахування на соціальне страхування визначити самостійно,авторський гонорар — 1000 грн за договором замовлення, витрати на відря-дження — 600 грн, вартість послуг сторонніх організації на підготовку видан-ня — 1800 грн з ПДВ.

Видавничим підприємством придбано папір для друкування на суму96 000 грн з ПДВ. З цього паперу виготовлено видання, поставка якого звіль-няється від оподаткування ПДВ — дохід від його реалізації становить300 000 грн, і видання, яке не звільняється від ПДВ, на суму 100 000 без ПДВ.Визначити суму, яку підприємство може віднести до податкового кредиту узвітному періоді.

7. Видавництво замовило в друкарні друкування книг на власному паперівартістю 55 000 грн. Вартість послуг друкарні — 15 800 грн. За транспорту-вання книг сплачено транспортній організації 1200 грн. Послуги друкарні ітранспортної організації оплачені. Реалізовано 40 % тиражу книг по 30 грн закнигу. Весь тираж книг становив 40 000 примірників. Власні прямі витративидавництва на підготовку книги становлять 7000 грн.

У друкарні виконано зазначене вище замовлення видавництва на друку-вання книг, власні витрати друкарні склали 11 500 грн. Надруковано блокнотина власному папері: вартість паперу — 6000 грн, заробітна плата — 3000 грн,відрахування на соціальне страхування визначити самостійно, інші витрати —1100 грн. Реалізовано блокноти за 15 000 грн плюс ПДВ. Зробити відповіднібухгалтерські проведення у замовника і виконавця.