ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Роль бухгалтерського обліку в сучасній економіці важко переоці-нити. Нині у період реформування бухгалтерського обліку, впрова-дження національних стандартів бухгалтерського обліку, великих роз-біжностей між бухгалтерським та податковим обліком студентам ібухгалтерам (як початківцям, так і практикам) потрібно багато навча-льної та довідкової літератури. Одна із значних проблем реформуванняобліку — недостатність методичних розробок з питань обліку на під-приємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням їх осо-бливостей.

Вивчення дисципліни «Облік видів економічної діяльності» у ви-щій школі необхідно для формування знань студентів щодо порядкуведення обліку на підприємствах різних галузей і видів економічної ді-яльності. Ця дисципліна вивчається після засвоєння студентами теоріїбухгалтерського обліку та фінансового обліку, вона покликана погли-бити і розширити знання студентів з особливостей ведення обліку захарактерними для всіх галузей ділянками — обліку запасів, основнихзасобів, доходів, витрат тощо та за специфічними питаннями — облікреалізованих торгових націнок, біологічних активів, доходів і витрат забудівельними контрактами, податків з виграшів та інших.

Завданнями вивчення дисципліни є:

визначення особливостей різних видів діяльності та їх впливу насистему обліку;

вивчення порядку ведення обліку на підприємствах різних видів ді-яльності, глибоке засвоєння специфічних питань обліку в них;

засвоєння особливостей оподаткування, визначення оподатковува-ного прибутку, податкового зобов'язання з ПДВ та з інших податків;

поглиблене вивчення питань обліку, які характерні для ряду видівдіяльності (облік ліцензій, торгових патентів, цільового фінансування,давальницької сировини, надзвичайних витрат і доходів тощо);

отримання цілісного уявлення про порядок ведення обліку на під-приємствах різних видів діяльності;

отримання навичок аналізу відмінностей обліку в різних галузях,визначення характерних особливостей обліку.

У підручнику розглянуто бухгалтерський облік на підприємствахп' ятнадцяти різних видів діяльності. При цьому наведено особливостіобліку і оподаткування в торгівлі, будівництві, сільському господарст-ві, в житлово-комунальному господарстві, в гральному бізнесі, у вида-вничій діяльності, в неприбуткових організаціях, у готелях тощо. Слідзазначити, що за деякими видами діяльності підручники до цього часув Україні практично не видавались, зокрема: облік у житлово-комунальному господарстві, в гральному бізнесі, в об'єднаннях спів-власників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ін.

Кожен розділ структурно побудовано таким чином: спочатку наво-диться характеристика галузі з розкриттям особливостей, які вплива-ють на побудову обліку, потім розкриваються особливості обліку таоподаткування. За необхідності висвітлюються питання ліцензування,патентування державної підтримки галузі тощо. Далі розкриваються тіпитання обліку, які є характерними для відповідного виду діяльності.При цьому в підручнику досить докладно розглянуті окремі питання,які можуть стосуватись різних видів діяльності — крім ліцензування,патентування та сертифікації, це питання обліку цільового фінансу-вання, давальницької сировини, бланків суворого обліку тощо.

Посібник побудовано з широким використанням законодавчої танормативної бази бухгалтерського обліку з посиланнями в тексті навідповідні джерела і з практичною спрямованістю. При цьому питання,які не мають особливостей у різних галузях, не розглядаються (облікгрошових коштів, оплати праці), а розглядаються специфічні питанняобліку (облік біологічних активів у сільському господарстві, довго-строкових контрактів у будівництві, амортизації житлових будинків ужитлово-комунальному господарстві, торгових націнок у торгівлі то-що). Найбільшу увагу приділено особливостям обліку витрат та дохо-дів і особливостям оподаткування на підприємствах різних видів дія-льності. На початку підручника, при розгляді обліку в торгівлі,описано деякі питання оцінки запасів та документального оформленняїхнього руху, складу витрат за статтями витрат на збут.

За кожним видом економічної діяльності наведено його код або се-кцію згідно із КВЕД (додаток А), а також клас професійного ризикувиробництва. Ставки відрахувань на страхування від нещасних випад-ків для кожного класу наведено в додатку Г.

Деякі особливості, які стосуються кількох видів діяльності (ліцен-зування, патентування тощо), в різних розділах розглянуто з різнимступенем деталізації. Патентування найбільш докладно розкрито врозділі 2, а ліцензування — у розділі 7. В деяких галузях, де підприєм-ства переважно є платниками єдиного податку, розглянуто особливостіобліку для платників єдиного податку. У всіх розділах наводяться осо-бливості податкового обліку, подекуди з прикладами визначення вало-вих витрат і доходів.

На початку кожного розділу наводиться законодавча та нормативнабаза; посилання на відповідне джерело з цього списку в тексті розділуоформлено згідно з ГОСТом — номер у квадратних дужках; у поси-ланнях на стандарти бухгалтерського обліку вказується номер станда-рту [П(С)БО 16]. Посилання на додатки, таблиці, рисунки наводятьсябезпосередньо в тексті або в круглих дужках. Таблиці пронумерованов межах кожного розділу, починаючи з 1 із зазначенням перед номе-ром таблиці номера відповідного розділу: наприклад, 3.4 — це таблиця4 розділу 3.

Деякі законодавчі та нормативні акти згадуються в різних розділах,тому посилання на них здійснюється за скороченою назвою, згідно ізсписком, наведеним нижче.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський об-лік та фінансову звітність в Україні», затверджений постановою Вер-ховної Ради України від 16.07.99 р. № 996.

Закон про прибуток — Закон України «Про оподаткуванняприбутку підприємств», затверджений постановою Верховної РадиУкраїни від 22.05.97 р. № 283.

Закон про ПДВ — Закон України «Про податок на додану вар-тість», затверджений постановою Верховної Ради України від 03.04.97р. № 168.

Закон про податок з доходів — Закон України «Про податок здоходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889.

Закон про ліцензування — Закон України «Про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Указ 727 — Указ Президента «Про спрощену систему оподатку-вання, обліку та звітності суб' єктів малого підприємництва» від

р. № 727, зі змінами від 28.06.99 р. № 746.

Декрет про місцеві податки — Декрет Кабінету МіністрівУкраїни «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р. № 56-93, зі змі-нами та доповненнями.

КВЕД — Національний класифікатор України ДК 009:2005«Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказомДержспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375.

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку акти-вів, капіталу, зобов' язань і господарських операцій підприємств і ор-ганізацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від

р. № 291.

Інструкція 291, або Інструкція до плану рахунків — Інструк-ція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організа-цій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р.№ 291.

У додатках наведено деякі специфічні первинні документи і зві-ти. Окремими додатками наведено План рахунків бухгалтерськогообліку і Баланс (додатки Б, В), а також згадані вище КВЕД і страхо-ві тарифи для сплати збору на страхування від нещасного випадкуна виробництві.

У кінці кожного розділу пропонуються питання для контролюзнань та задачі. У кінці підручника наведено тести, які вимагають якзнання окремих видів діяльності, так і вміння виокремити та узагаль-нити особливості, характерні для кількох видів діяльності.

Основні терміни, використані в підручнику, наведені в глосарії.

Розділ 1

ПОНЯТТЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Впровадження національних стандартів бухгалтерського облікумає певні особливості на підприємствах різних галузей економіки тавидів економічної діяльності, пов' язані з особливостями цих видів дія-льності.

У Цивільному кодексі України визначено поняття видів економіч-ної діяльності та галузей економіки.

Економічна діяльність — це процес поєднання дій, які призводятьдо отримання відповідного набору продукції або послуг.

Вид діяльності має місце, коли об'єднуються ресурси (обладнання,робоча сила, технологічні засоби, сировина і матеріали) для виробниц-тва конкретної продукції або надання послуги. Вид діяльності харак-теризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випускомпродукції та наданням послуг. Один вид діяльності може складатись зодного процесу або з ряду процесів (наприклад, у будівництві, вироб-ництві транспорту тощо).

Галузь — це сукупність усіх виробничих одиниць, які берутьучасть переважно в однакових або подібних видах економічної діяль-ності.

Види економічної діяльності були згруповані в нормативному до-кументі «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженомунаказом Держстандарту України від 22.10.96 р. № 441. КВЕД гармоні-зовано з Класифікацією видів економічної діяльності СтатистичноїКомісії Європейського Союзу (NACE) на рівні класів, що дозволяє ви-користовувати її для зіставлення національних статистичних даних ізданими Статистичної Комісії Європейського Союзу. Для забезпеченняможливості порівняння з даними Міжнародної стандартної галузевоїкласифікації видів економічної діяльності ООН (ISIC) у структуріКВЕД додано графу «Код ISIC».

Останніми роками дія цього класифікатору подовжується тількидля визначення тарифів на страхування від нещасного випадку на ви-робництві. З метою приведення редакції КВЕД у відповідність до но-вої редакції базової міжнародної статистичної класифікації видів дія-льності NACE та перегляду окремих позицій національного рівнякласифікації у зв'язку із структурними змінами в економіці Українибуло розроблено нову редакцію КВЕД: Національний класифікаторУкраїни ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», за-тверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005№ 375. В цьому класифікаторі, зокрема, наведено визначення ряду те-рмінів.

Економічна діяльність — процес виробництва продукції (товарівта послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сиро-вини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесівтощо. Економічна діяльність характеризується витратами на виробни-цтво, процесом виробництва та випуском продукції.

Основний вид економічної діяльності — вид діяльності статистич-ної одиниці, на який припадає найбільший внесок у валову додану ва-ртість (або визначений інший критерій). При цьому, вибір показникадля визначення основного виду діяльності, зазвичай, не впливає на ре-зультат. Якщо на рівні підкласу понад 50 % валової доданої вартостівиробляється цим видом діяльності, то класифікація одиниці визнача-ється таким видом діяльності. У всіх інших випадках слід дотримува-тись визначених правил класифікації за методом «зверху вниз» (topdown). Валова додана вартість — це вартість валової виробленої про-дукції за відрахуванням вартості витрат на сировину та матеріали, атакож інших витрат проміжного споживання.

Другорядний вид економічної діяльності — будь-який інший (крімосновного) вид економічної діяльності. Допоміжні види економічноїдіяльності — види діяльності, які здійснюються переважно у сфері об-слуговування виробництва та призначаються для використання тількицією одиницею (управління підприємством, бухгалтерський облік,транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне об-слуговування тощо).

Статистичне спостереження в країні здійснюється за КВЕД. Коженсуб'єкт підприємницької діяльності при реєстрації отримує код заКВЕД.

Класифікатор побудований таким чином — усі види діяльностізгруповано у секції (їх 17), які позначаються великими латинськимилітерами, окремі секції мають підсекції, далі деталізуються розділи,групи, класи і підкласи. В загальному вигляді кодове позначенняоб'єктів КВЕД наступне:

Y YY XX. XX. X

де Y — секція (від А до Q)

YY — підсекція (є тільки в секціях «С» (от «CA» до «CB») й «D»(від «DA» до «DN»)XX — розділXX. X — групаXX. XX — класXX. XX. X — підклас

Приклад: D DA 15.11.0

де D — секція «Обробна промисловість»

DA — підсекція «Харчова промисловість і переробка сільгосппро-дуктів»

15 — розділ «Харчова промисловість»

15.1 — група «М'ясна промисловість»

15.11 — клас «Виробництво м'яса і субпродуктів»

15.11.0 — підклас « Виробництво м'яса і субпродуктів».

Далі наведено перелік секцій КВЕД із зазначенням для кожної сек-ції граничних значень кодів розділів, які вона включає. Докладніше вскороченому вигляді КВЕД наведено в додатку А.A Сільське господарство, мисливство, лісове

господарство (розділи 01-02)

B Рибальство, рибництво    (розділ 05)

C Добувна промисловість    (розділи 10-14)

D Переробна промисловість            (розділи 15-37)E Виробництво та розподілення електроенергії, газу

та води           (розділи 40-41)

F Будівництво            (розділ 45)G Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів

та предметів особистого вжитку      (розділи 50-52)

H Діяльність готелів та ресторанів   (розділ 55)

I Діяльність транспорту та зв'язку    (розділи 60-64)

J Фінансова діяльність          (розділи 65-67)K Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг

та надання послуг підприємцям      (розділи 70-74)

L Державне управління        (розділ 75)

M Освіта         (розділ 80)

N Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги       (розділ 85)O Надання комунальних та індивідуальних послуг;

діяльність у сфері культури та спорту          (розділи 90-93)

P Діяльність домашніх господарств (розділ 95)

Q Діяльність екстериторіальних організацій           (розділ 99)

Створенням КВЕД скасовано діючий раніше Загальний класифіка-тор галузей народного господарства (ЗКГНГ), стосовно якого у старійредакції КВЕД було наведено взаємну відповідність кодів. У новій ре-дакції КВЕД зазначено, що користуючись терміном «галузь», требавраховувати, що подібність видів діяльності не є чітко визначеною ка-тегорією; наприклад, цілком правомірно розглядати як галузі економі-ки у загальному контексті сільське господарство та промисловість.Водночас, зважаючи на ознаку подібності здійснюваних видів діяльно-сті, металургійне виробництво, вугільна промисловість чи виробницт-во харчових продуктів мають підстави також розглядатись як окремігалузі економіки. У КВЕД найбільш узагальнені групування видів дія-льності на рівні секцій (у сфері промисловості — на рівні підсекцій)дозволяє виокремити основні галузі економіки. Однак, деякі галузіможуть бути виокремлені і на менш агрегованих рівнях класифікації.Наприклад, секція I «Діяльність транспорту та зв'язку» об'єднує двігалузі — транспорт та зв'язок тощо. У КВЕД зазначено, що об'єктамикласифікації в ньому є види економічної діяльності статистичних оди-ниць, які на вищих рівнях класифікації групуються у галузі.

Бухгалтерський облік у багатьох випадках визначається особливос-тями галузі, а не виду діяльності, тому в підручнику окремі види дія-льності об'єднані за галузевою ознакою (зокрема, житлово-комунальнегосподарство). Водночас, окремі секції КВЕД поєднують види діяль-ності, облік в яких кардинально відрізняється (наприклад, туризм на-лежить до секції транспорту), або більше подібні до обліку видів дія-льності з інших секцій (наприклад, громадське харчування належитьдо секції готелів і ресторанів, але облік у ньому найбільш подібний дообліку в торгівлі). Виходячи з цього, питання обліку за такими видамидіяльності розглянуто окремо.

Є такі секції в КВЕД, які об'єднують багато видів діяльності з різ-ними особливостями господарювання, що впливають на облік; напри-клад, до секції К належать операції з нерухомістю, діяльність у сферіінформатизації, дослідження і розробки, діяльність у сферах права, бу-хгалтерського обліку, реклами тощо. З таких видів діяльності розгля-нуто тільки окремі, які суттєво відрізняються один від одного.

Слід зазначити, що найбільш суттєво бухгалтерський облік відріз-няється за тими напрямами, для яких діють окремі Плани рахунків — убюджетних установах, банках, на інших підприємствах і в організаці-ях. У підручнику облік у банках і бюджетних установах не розглядався(переважно, це секції J, L, M, N). Стосовно інших підприємств і органі-зацій, то тут облік суттєво відрізняється на підприємствах комерційнихі в неприбуткових організаціях, тому питання обліку в неприбутковихорганізаціях розглянуто в окремому розділі. Серед них виокремленооблік в об' єднаннях співвласників багатоквартирних будинків як спе-цифічній неприбутковій організації, яка має майнову основу свого іс-нування, і облік в якій має багато спільного з обліком на підприємст-вах житлово-комунального господарства.

Стосовно кожного виду діяльності наведено його код за КВЕД,розкрито особливості діяльності, оподаткування та обліку, запропоно-вано бухгалтерські проведення з відображення характерних для цьоговиду діяльності операцій.

Розділ 2ОБЛІК У ТОРГІВЛІ

Нормативна база

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р.№ 1023.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахунковихоперацій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від06.07.1995 р. № 265 в ред. від 01.06.2000 р. № 1776.

Закон України «Про патентування певних видів підприємниць-кої діяльності» від 23.03.96 р. № 98 р..

ГОСТ 28-11-81 «Торгівля. Основні поняття. Терміни і визна-чення».

Порядок провадження торговельної діяльності та правила тор-гового обслуговування населення, затверджений постановою КабінетуМіністрів України від 15.06.2006 р. № 833.

Перелік окремих форм і умов проведення діяльності в сфері тор-гівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводитирозрахункові операції без застосування реєстраторів розрахунковихоперацій з використанням розрахункових книжок і книг обліку розра-хункових операцій, затверджений постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 23.08.00 р. № 1336.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,нищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постано-вою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

Методичні рекомендації з формування складу витрат та поряд-ку їх планування у торговельній діяльності, затверджені наказом Міні-стерства економіки та з питань європейської інтеграції України від22.05.2002 р. № 145.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», за-тверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р.№ 246.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р.№ 318.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальнихактивів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і докумен-тів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів Украї-ни від 01.08.94 р. № 69.

Постанова Міністерства торгівлі СРСР «Про затвердженнянорм природних втрат продовольчих товарів та інструкцій з їх засто-сування» від 02.04.87 р. № 88.

Інструкція з обліку роздрібного товарообороту та товарних за-пасів, затверджена Мінстатом України від 28.12.96 р. № 389.

Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що зале-жалася, з групи товарів широкого споживання, продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних ціннос-тей, затверджене наказом Мінекономіки і Мінфіну України від15.12.99 р. № 149/300.

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвер-джені наказом Мінекономіки України від 11.07.2003 р. № 185.

Основні положення з обліку тари на підприємствах, у виробни-чих об' єднаннях і організаціях, затверджені Мінфіном СРСР від30.09.85 р. № 166.

Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки таутилізації використаної тари (упаковки), затверджений наказом Мініс-терства економіки та з питань європейської інтеграції України від

р. № 224.

Лист Міністерства економіки та з питань європейської інтег-рації України «Про визначення терміна «об'єкт торгівлі» від

р. № 56-38/243.

Лист Держкомітету стандартизації України «Про визначенняпонять «оптова» і «роздрібна» торгівля» від 5.02.2002 р. № 4-5/16-965.