ПЕРЕДМОВА

Роль бухгалтерського обліку в сучасній економіці важко переоці-нити. Нині у період реформування бухгалтерського обліку, впрова-дження національних стандартів бухгалтерського обліку, великих роз-біжностей між бухгалтерським та податковим обліком студентам ібухгалтерам (як початківцям, так і практикам) потрібно багато навча-льної та довідкової літератури. Одна із значних проблем реформуванняобліку — недостатність методичних розробок з питань обліку на під-приємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням їх осо-бливостей.

Вивчення дисципліни «Облік видів економічної діяльності» у ви-щій школі необхідно для формування знань студентів щодо порядкуведення обліку на підприємствах різних галузей і видів економічної ді-яльності. Ця дисципліна вивчається після засвоєння студентами теоріїбухгалтерського обліку та фінансового обліку, вона покликана погли-бити і розширити знання студентів з особливостей ведення обліку захарактерними для всіх галузей ділянками — обліку запасів, основнихзасобів, доходів, витрат тощо та за специфічними питаннями — облікреалізованих торгових націнок, біологічних активів, доходів і витрат забудівельними контрактами, податків з виграшів та інших.

Завданнями вивчення дисципліни є:

визначення особливостей різних видів діяльності та їх впливу насистему обліку;

вивчення порядку ведення обліку на підприємствах різних видів ді-яльності, глибоке засвоєння специфічних питань обліку в них;

засвоєння особливостей оподаткування, визначення оподатковува-ного прибутку, податкового зобов'язання з ПДВ та з інших податків;

поглиблене вивчення питань обліку, які характерні для ряду видівдіяльності (облік ліцензій, торгових патентів, цільового фінансування,давальницької сировини, надзвичайних витрат і доходів тощо);

отримання цілісного уявлення про порядок ведення обліку на під-приємствах різних видів діяльності;

отримання навичок аналізу відмінностей обліку в різних галузях,визначення характерних особливостей обліку.

У підручнику розглянуто бухгалтерський облік на підприємствахп' ятнадцяти різних видів діяльності. При цьому наведено особливостіобліку і оподаткування в торгівлі, будівництві, сільському господарст-ві, в житлово-комунальному господарстві, в гральному бізнесі, у вида-вничій діяльності, в неприбуткових організаціях, у готелях тощо. Слідзазначити, що за деякими видами діяльності підручники до цього часув Україні практично не видавались, зокрема: облік у житлово-комунальному господарстві, в гральному бізнесі, в об'єднаннях спів-власників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ін.

Кожен розділ структурно побудовано таким чином: спочатку наво-диться характеристика галузі з розкриттям особливостей, які вплива-ють на побудову обліку, потім розкриваються особливості обліку таоподаткування. За необхідності висвітлюються питання ліцензування,патентування державної підтримки галузі тощо. Далі розкриваються тіпитання обліку, які є характерними для відповідного виду діяльності.При цьому в підручнику досить докладно розглянуті окремі питання,які можуть стосуватись різних видів діяльності — крім ліцензування,патентування та сертифікації, це питання обліку цільового фінансу-вання, давальницької сировини, бланків суворого обліку тощо.

Посібник побудовано з широким використанням законодавчої танормативної бази бухгалтерського обліку з посиланнями в тексті навідповідні джерела і з практичною спрямованістю. При цьому питання,які не мають особливостей у різних галузях, не розглядаються (облікгрошових коштів, оплати праці), а розглядаються специфічні питанняобліку (облік біологічних активів у сільському господарстві, довго-строкових контрактів у будівництві, амортизації житлових будинків ужитлово-комунальному господарстві, торгових націнок у торгівлі то-що). Найбільшу увагу приділено особливостям обліку витрат та дохо-дів і особливостям оподаткування на підприємствах різних видів дія-льності. На початку підручника, при розгляді обліку в торгівлі,описано деякі питання оцінки запасів та документального оформленняїхнього руху, складу витрат за статтями витрат на збут.

За кожним видом економічної діяльності наведено його код або се-кцію згідно із КВЕД (додаток А), а також клас професійного ризикувиробництва. Ставки відрахувань на страхування від нещасних випад-ків для кожного класу наведено в додатку Г.

Деякі особливості, які стосуються кількох видів діяльності (ліцен-зування, патентування тощо), в різних розділах розглянуто з різнимступенем деталізації. Патентування найбільш докладно розкрито врозділі 2, а ліцензування — у розділі 7. В деяких галузях, де підприєм-ства переважно є платниками єдиного податку, розглянуто особливостіобліку для платників єдиного податку. У всіх розділах наводяться осо-бливості податкового обліку, подекуди з прикладами визначення вало-вих витрат і доходів.

На початку кожного розділу наводиться законодавча та нормативнабаза; посилання на відповідне джерело з цього списку в тексті розділуоформлено згідно з ГОСТом — номер у квадратних дужках; у поси-ланнях на стандарти бухгалтерського обліку вказується номер станда-рту [П(С)БО 16]. Посилання на додатки, таблиці, рисунки наводятьсябезпосередньо в тексті або в круглих дужках. Таблиці пронумерованов межах кожного розділу, починаючи з 1 із зазначенням перед номе-ром таблиці номера відповідного розділу: наприклад, 3.4 — це таблиця4 розділу 3.

Деякі законодавчі та нормативні акти згадуються в різних розділах,тому посилання на них здійснюється за скороченою назвою, згідно ізсписком, наведеним нижче.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський об-лік та фінансову звітність в Україні», затверджений постановою Вер-ховної Ради України від 16.07.99 р. № 996.

Закон про прибуток — Закон України «Про оподаткуванняприбутку підприємств», затверджений постановою Верховної РадиУкраїни від 22.05.97 р. № 283.

Закон про ПДВ — Закон України «Про податок на додану вар-тість», затверджений постановою Верховної Ради України від 03.04.97р. № 168.

Закон про податок з доходів — Закон України «Про податок здоходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889.

Закон про ліцензування — Закон України «Про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Указ 727 — Указ Президента «Про спрощену систему оподатку-вання, обліку та звітності суб' єктів малого підприємництва» від

р. № 727, зі змінами від 28.06.99 р. № 746.

Декрет про місцеві податки — Декрет Кабінету МіністрівУкраїни «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р. № 56-93, зі змі-нами та доповненнями.

КВЕД — Національний класифікатор України ДК 009:2005«Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказомДержспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375.

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку акти-вів, капіталу, зобов' язань і господарських операцій підприємств і ор-ганізацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від

р. № 291.

Інструкція 291, або Інструкція до плану рахунків — Інструк-ція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організа-цій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р.№ 291.

У додатках наведено деякі специфічні первинні документи і зві-ти. Окремими додатками наведено План рахунків бухгалтерськогообліку і Баланс (додатки Б, В), а також згадані вище КВЕД і страхо-ві тарифи для сплати збору на страхування від нещасного випадкуна виробництві.

У кінці кожного розділу пропонуються питання для контролюзнань та задачі. У кінці підручника наведено тести, які вимагають якзнання окремих видів діяльності, так і вміння виокремити та узагаль-нити особливості, характерні для кількох видів діяльності.

Основні терміни, використані в підручнику, наведені в глосарії.

Розділ 1

ПОНЯТТЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Впровадження національних стандартів бухгалтерського облікумає певні особливості на підприємствах різних галузей економіки тавидів економічної діяльності, пов' язані з особливостями цих видів дія-льності.

У Цивільному кодексі України визначено поняття видів економіч-ної діяльності та галузей економіки.

Економічна діяльність — це процес поєднання дій, які призводятьдо отримання відповідного набору продукції або послуг.