Розділ 12 ОБЛІК У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

магниевый скраб beletage

Нормативна база

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» в ре-дакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р.№ 1788-ХІІ.

Закон України «Про об'єднання громадян» від 16.06.92 р.№ 2460-XII.

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від23.04.91 р. № 987-ХП.

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р.№ 1192-ХІУ.

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»від 16.09.97 № 531/97.

Закон України «Про кредитні спілки» від20.11.2001 р. № 2908.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від09.07.2003 р. № 1057.

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирно-го будинку» від 29.11.2001 р. № 2866.

Положення про реєстр неприбуткових організацій і установ, за-тверджене Наказом ДПА України від 11.07.97 р. № 232.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», 16«Витрати».

Наказ ДПА України «Про порядок складання податкового звітупро використання коштів неприбутковими установами й організація-ми» в редакції від 03.04.2003 р. № 203.

Наказ ДПА України «Про затвердження порядку визначенняструктури ознаки неприбуткової установи (організації)» від03.07.2000 р. № 355.

План рахунків бюджетних установ і організацій, затвердженийнаказом Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114.

12.1. Класифікація неприбуткових організацій

Неприбуткова організація — це самостійно господарюючийсуб' єкт, який має права юридичної особи і здійснює діяльність, перед-бачену установчими документами, має самостійний баланс, поточнірахунки в установах банків, печатку, метою діяльності якого не єотримання прибутку.

Для неприбуткових організацій у Господарському Кодексі Українивизначено замість поняття «господарська діяльність» поняття «госпо-дарське забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів». Якщонеприбуткові організації здійснюють поруч з основною діяльністю та-ку діяльність, яка спрямована на отримання доходів (надання в орендуосновних засобів, випуск друкованих видань тощо), ця діяльність під-лягає оподаткуванню податком на прибуток.

Необхідною умовою для отримання організаціями статусу непри-буткових є включення їх до Реєстру неприбуткових організацій і уста-нов. Згідно з п. 4.1 наказу [13], при включенні неприбуткової організа-ції у базу реєстру їй присвоюється ознака неприбуткової організації.

Для того щоб бути внесеною до реєстру, організація має подати вподаткові органи за місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою№ 1-РН, а також копії установчих документів.

Згідно із Законом про прибуток [1] виділяють такі групи неприбут-кових організацій:

перша група (КВЕД: секція L):

органи державної влади України (ознака 0001);

органи місцевого самоврядування (ознака 0003);

створені органами державної влади України установи та органі-зації, що утримуються за рахунок коштів бюджету (ознака 0002);

створені органами місцевого самоуправління установи та органі-зації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (озна-ка 0004).

друга група (КВЕД: секція О, клас 91):

громадські організації (ознака 0006) — це зареєстрованіоб'єднання громадян, створені для задоволення і захисту своїх закон-них соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-куль-турних, спортивних та інших інтересів.

Громадська організація отримує право власності на кошти та іншемайно, що передане їй засновниками, учасниками чи державою, при-дбане за рахунок вступних та членських внесків, пожертвуване грома-дянами, підприємствами, установами та організаціями, а також намайно, придбане за рахунок власних коштів та на інших засадах, що незаборонені законодавством. Громадські організації також мають правона майно і кошти, придбані в результаті господарської діяльності ство-рених ними госпрозрахункових установ і організацій;

творчі спілки (ознака 0007) — це добровільні об'єднання про-фесійних творчих робітників певного професійного напряму в галузікультури та мистецтва, які мають фіксоване членство і діють на основістатуту. Творча спілка створюється групою професійних творчих робі-тників певного професійного напряму (всеукраїнська — в складі неменше 100 осіб, регіональна — не менше 20). Рішення про заснуваннятворчої спілки приймається загальними зборами;

політичні партії (ознака 0008) — це об'єднання громадян —прибічників певної загальнонаціональної програми суспільного розви-тку, для яких головною метою є участь у розробці державної політики,формуванні органів влади, міського і регіонального самоврядування іпредставництво в їх складі.

Політичні партії підлягають обов'язковій реєстрації в Міністерствіюстиції України, створюються і діють лише зі всеукраїнським стату-сом. Заяву про реєстрацію політичної партії має бути підтримано під-писами не менше однієї тисячі громадян України, які мають виборчеправо.

Політичні партії не мають право отримувати доходи від акцій таінших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних бан-ках і зберігати в них цінності, отримувати кошти від іноземних дер-жав, державних органів, підприємств, створених на основі спільноїформи власності, якщо частка іноземної держави чи учасника в нихперевищує 20 %, анонімних пожертвувань. Політичні партії зо-бов'язані щорічно публікувати свої бюджети.

Політичні партії не мають права засновувати підприємства, крімзасобів масової інформації, і займатися господарською та іншою ко-мерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичноїлітератури, інших агітаційних матеріалів, виробів з власною симво-лікою, проведення свят, виставок, лекцій, інших суспільно-полі-тичних заходів;

благодійні організації (ознака 0005). Благодійна діяльність — цебезкорисна діяльність благодійних організацій, яка не передбачаєотримання доходів від неї.

Засновниками благодійної організації можуть бути фізичні та юри-дичні особи Вищим органом управління благодійною організацією єколегіальний орган, що здійснює повноваження на основі статуту. Ви-конавчим органом є правління (комітет).

Благодійні організації створюються і діють за територіальноюознакою і поділяються на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.

Майно і кошти благодійної організації становлять: внески заснов-ників, благодійні внески і пожертвування, кошти від проведення бла-годійних компаній зі збору пожертвувань, благодійних лотерей та аук-ціонів із реалізації пожертвувань, отриманих від благодійників, доходивід депозитних вкладів та цінних паперів тощо. Благодійники, які пе-редали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до благодійноїорганізації, отримують за їх запитом звіт про використання вказанихцінностей. Якщо цінності передані за цільовим призначенням, звіт проїх використання подається благодійною організацією в обов'язковомупорядку;

науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III і IVрівнів акредитації (ознака 0014) (КВЕД: секція М, клас 80);

третя група (КВЕД: секція J):

пенсійні фонди (ознака 0009) (КВЕД: код 66.02.0). Статтею 8 За-кону [2] визначено, що пенсійні фонди є самостійною фінансово-банківською системою, здійснюють управління фінансами пенсійногозабезпечення і створені з метою акумулювання коштів на виплату пен-сій після закінчення трудової діяльності;

кредитні спілки (ознака 0010) (КВЕД: код 65.22). Кредитні спіл-ки є громадськими організаціями, головною метою яких є фінансуван-ня і соціальний захист членів шляхом залучення їх особистих заоща-джень для взаємного кредитування. Кредитна спілка діє на основістатуту і може бути заснована у складі не менше 50 осіб [7].

Кредитна спілка надає своїм членам позики, здійснює пов'язані зцим фінансово-кредитні операції, приймає внески від членів спілки,розподіляє доходи на внески членів спілки пропорційно до внесенихними коштів; створює фонди спілки, зберігає кошти в установах бан-ків; використовує кошти на потреби розвитку кредитних спілок, з бла-годійною метою тощо. Кредитні спілки не можуть бути засновникамисуб'єктів підприємницької діяльності, крім засобів масової інформації,займатися підприємницькою діяльністю, крім продажу пропагандист-ських матеріалів, виробів із власною символікою.

Дохід кредитної спілки складається з коштів, отриманих від креди-тних операцій спілки, продажу пропагандистських матеріалів, виробівіз власною символікою, проведення лекцій, інших культурно-масовихзаходів після покриття матеріальних витрат, сплати податків та іншихплатежів до бюджету;

четверта група складається з інших, ніж представлені в другійгрупі, організацій, діяльність яких не передбачає отримання прибутку(ознака 0011). Діяльність більшості організацій, які входять до цієїгрупи, здійснюється на основі Закону [3].

До четвертої групи неприбуткових організацій належать, напри-клад, гаражні кооперативи, садоводчі спілки за умови, що вони не ма-ють на меті отримання прибутку;

п'ята група неприбуткових організацій поєднує спілки, асоціаціїта інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інте-ресів засновників та існуючі за рахунок внесків таких засновників, атакож пасивних доходів (ознака 0012);

шоста група поєднує релігійні організації (КВЕД: секція О, код91.31.0), зареєстровані в порядку, встановленому Законом [4]. До та-ких організацій належать релігійні товариства, управління і центри,

монастирі, релігійні братства, місії, духовні навчальні заклади тощо

(ознака 0013);

сьома група включає житлово-будівельні кооперативи, об'єднанняспіввласників багатоквартирних будинків [9] (КВЕД: секція К, ознака0015).

12.2. Оподаткування неприбуткових організацій

Неприбуткові організації користуються значною кількістю пільг воподаткуванні.

Податок на прибуток

Відповідно до [1] від сплати податку на прибуток звільняються не-прибуткові організації в разі одержання ними доходів у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безпо-воротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів (роялті, дивіденди, відсотки);

коштів або майна, які надходять від основної діяльності або яккомпенсація вартості наданих державних послуг (для першої групи);

дотацій або субсидій, отриманих з державного чи місцевого бю-джетів, державних цільових фондів чи в рамках благодійництва, в то-му числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надані неприбутко-вим організаціям згідно з умовами міжнародних договорів;

коштів, які надійшли у вигляді внесків (для третьої та п'ятоїгруп).

Якщо неприбуткова організація отримує дохід з інших джерел, во-на зобов'язана сплатити податок на прибуток. У такому разі прибутоквизначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, змен-шена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але невище від суми таких доходів. Доходи від такої діяльності — здаванняприміщень в оренду, друк та продаж газет оподатковуються на загаль-них підставах. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи по-винні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного видуабо зараховані до доходу бюджету.

Згідно з підпунктом 7.11.9 Закону [1], якщо доходи неприбутковоїорганізації четвертої групи, отримані протягом звітного (податкового)року з відповідних джерел, на кінець першого кварталу наступного зазвітним року перевищують 25 % від загальних валових доходів, отри-маних протягом такого звітного (податкового) року, така неприбутковаорганізація зобов'язана сплатити податок з нерозподіленої суми при-бутку за ставкою 25 % до суми такого перевищення. Внесення до бю-джету зазначеного податку здійснюється за результатами першогокварталу наступного за звітним року у строки, встановлені для іншихплатників податку.

Податок на додану вартість

Статтею 2 Закону про ПДВ визначено категорії платників ПДВ.Неприбуткові організації, як правило, не потрапляють до жодної з ка-тегорій. Однак при наданні в оренду майна та здійсненні інших подіб-них операцій вони повинні зареєструватися платником ПДВ, якщо об-сяг доходів від операцій, не звільнених від обкладання ПДВ перевищуєзаконодавчо визначену межу (300000 грн за попередні 12 місяців).Відповідно до ст. 5 Закону про ПДВ звільнені від оподаткування опе-рації з надання:

послуг з вищої, середньої, професійно-технічної і початковоїосвіти закладами освіти, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) нанадання таких послуг, і послуг з виховання і освіти дітей будинкамикультури в сільській місцевості, дитячими музичними і художнімишколами, школами мистецтв відповідно до переліку, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 21.01.98 р. № 61;

послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, які ма-ють спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, відповіднодо переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 05.10.98 р. № 1602;

культових послуг і продажу предметів культового призначеннярелігійними організаціями згідно з переліком, затвердженим постано-вою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 р. № 1010;

благодійної допомоги тощо.

Комунальний податок

Усі неприбуткові організації, якщо вони не звільнені рішенням мі-сцевих рад народних депутатів, сплачують комунальний податок на за-гальних підставах (крім неприбуткових організацій першої групи, якіне сплачують цей податок).

Плата (податок) за землю

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у влас-ності або користуванні.

Пільги надаються таким неприбутковим організаціям:

вітчизняним дослідним господарствам науково-дослідних уста-нов і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та профе-сійно-технічним училищам;

органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

органам прокуратури, закладам, установам та організаціям, якіповністю утримуються за рахунок бюджету;

спеціалізованим санаторіям України для реабілітації хворихзгідно зі списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'яУкраїни;

дитячим санаторно-курортним та оздоровчим закладам України;

громадським організаціям інвалідів України;

вітчизняним закладам культури, науки, освіти, охорони здоров'я,соціального забезпечення, фізичної культури та спорту;

зареєстрованим релігійним та благодійним організаціям, які незаймаються підприємницькою діяльністю.

У тих випадках, коли неприбуткова організація — пільговик зісплати земельного податку, — передає в оренду об'єкт — земельну ді-лянку, будинок, споруду тощо «непільговій» організації, податок звідповідної земельної ділянки сплачується на загальних підставах та вповному обсязі.

Оподаткування заробітної плати

Заробітна плата оподатковується на загальних підставах. Більшістьнеприбуткових організацій належать до перших класів за рівнем про-фесійного ризику виробництва, тобто мають відносно невелику ставкузбору на страхування від нещасних випадків.

9.3. Бухгалтерський обліку неприбуткових організаціях

Організації першої групи ведуть облік із використанням Плану ра-хунків бюджетних установ і організацій [14], їх облік ми не розгляда-тимемо.

Згідно з Інструкцією 291 (розділ 1, абзац 8), «.організації, діяль-ність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можутьвести бухгалтерський облік витрат із використанням тільки рахунківкласу 8 «Витрати за елементами»...»; неприбуткові організації не-рідко також обліковують витрати на рахунку 23 «Виробництво», хочавін не відповідає суті їхньої діяльності.

Витрати, пов'язані з утриманням фінансових інвестицій, нарахова-ні відсотки за користування кредитними ресурсами (неприбутковиморганізаціям, крім політичних партій, мати їх не заборонено), можнаобліковувати за дебетом рахунку 95 «Фінансові витрати» чи 96 «Втра-ти від участі в капіталі».

Доходи неприбуткових організацій залежно від виду можна облі-ковувати на рахунках:

визнані доходи від цільового фінансування (К-т 718 чи 719);

доходи від реалізації товарів, продукції, послуг (К-т 70);

доходи від реалізації оборотних активів (К-т 712);

доходи від фінансових операцій (дивіденди, відсотки) облікову-ють на рахунках 72, 73.

Але доцільніше неприбутковим організаціям обмежуватись для об-ліку витрат рахунками класу 8, а для обліку доходів рахунком 71 «Ін-ший операційний дохід», враховуючи обмежену кількість операцій уних. Рахунок 70 «Доходи від реалізації» використовувати зазвичай не-доцільно, бо неприбуткові організації рідко здійснюють реалізаціюпродукції (товарів, послуг).

Більшу частину отриманих доходів обліковують як цільове фінан-сування на рахунку 48. У кінці звітного періоду доходи та витрати вповному обсязі (без ПДВ) списують на фінансові результати.

Далі розглянуто відображення в обліку різних доходів та витратнеприбуткових організацій.

Добровільні пожертвування можуть надходити до неприбутко-вих організацій від фізичних та юридичних осіб у вигляді коштів абомайна для цільового і нецільового використання. Витрачені протягомзвітного періоду кошти, які надійшли як цільова благодійна допомо-га, списуються з дебету рахунку 48 в кредит рахунку 79, невитраче-ні — в кредит рахунку 69. Відображення в бухгалтерському облікуоперацій, пов'язаних з отриманням добровільних пожертвувань не-прибутковою організацією, розглянуте в табл. 12.1 і 12.2 на умовнихприкладах.

Приклад 1. Неприбуткова організація, яка не є платником ПДВодержала кошти цільового призначення в сумі 12 000 грн, які витра-тила на придбання комп'ютера. Вартість комп'ютера — 12 000 грн(ПДВ — 2000 грн), строк використання — 6 років, метод нарахуван-ня амортизації — прямолінійний. Річна сума амортизації становить2000 грн.

Згідно з п. 18 П(С)БО 15 цільове фінансування визнається дохо-дом протягом періоду корисного використання необоротних активіву сумі нарахованої амортизації. Податок на додану вартість, сплаче-ний у складі вартості ОЗ, неприбуткові організації, на відміну від ко-мерційних підприємств, включають до первісної вартості цих основ-них засобів.

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Отримано на поточний рахунок цільовублагодійну допомогу

311

48

12 000

2

Придбано комп'ютер

152

685

12 000

3

Перераховано кошти за придбанийкомп'ютер

685

311

12 000

4

Списано суму використаних цільовихкоштів на доходи майбутніх періодів

48

69

12 000

5

Введено комп'ютер в експлуатацію

104

152

12 000

6

У наступному звітному періоді нарахо-вано амортизацію комп'ютера

83(23)

131

166,67

7

Визнано дохід в сумі амортизаційнихвідрахувань

69

745(71)

166,67

8

Списано витрати в сумі нарахованоїамортизації на фінансовий результат

791

83(23)

166,67

9

Списано суму визнаного доходу від ці-льових надходжень на фінансовий ре-зультат

745(71)

791

166,67

Приклад 2. Неприбуткова організація, що не є платником ПДВ,одержала нецільові пожертвування грошима в сумі 5000 грн, з якихвитратила в поточному періоді 3500 грн.

Згідно з п. 17 П(С)БО 15 «отримане цільове фінансування визна-ється доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати,пов'язані з виконанням умов цільового фінансування», тому невитра-чену частину коштів зараховують до доходів майбутніх періодів.

Членські внески. Такі неприбуткові організації, як асоціації, спіл-ки, ОСББ та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представ-лення інтересів засновників, утримуються за рахунок внесків таких за-сновників. Порядок сплати, періодичність та розмір членських внесківвизначено в статутних документах неприбуткової організації, зміни вякі можуть бути внесені на загальних зборах. Членські внески надхо-дять через банківські установи або готівкою, в цьому випадку їхобов' язково треба оформити прибутковими касовими ордерами.

№ п°р.

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Отримано нецільові пожертвування увигляді грошових коштів

311

48

5000

2

Витрачено кошти

клас 8,23

66,63

3500

3

Відображено суму доходу від пожерт-вувань

48

718

3500

4

Невитрачені кошти зараховано до до-ходів майбутніх періодів

48

69

1500

5

Списано суму витрат на фінансовийрезультат

791

клас8, 23

3500

6

Списано суму доходу на фінансовийрезультат

718

791

3500

Облік цільового фінансування, згідно з національними стандартамибухгалтерського обліку, має певні особливості: цільове фінансуваннявідповідно до п. 16 П(С)БО 15 «Дохід» «не визнається доходом доти,поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підпри-ємство виконає умови щодо такого фінансування». Тому доцільно невідображати цільове фінансування на момент його нарахування в син-тетичному обліку, а відображати тільки в аналітичному обліку, прицьому бухгалтерські проведення робити в момент отримання коштів зодночасним відображенням доходу.

Приклад 3. До каси асоціації, яка є неплатником ПДВ, засновни-ками було внесено членські внески в сумі 5000 грн. На рахунок асоці-ації у банку надійшли членські внески в сумі 10 000 грн. Бухгалтерськізаписи з відображення цих операцій наведені в табл. 12.3.

Таблиця 12.3

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума, грн

1

Сплачено членські внески черезбанк

311

48

10 000

2

Сплачено членські внески готівкою

301

48

5000

3

Відображено дохід

48

719

15 000

Якщо нарахування зробити необхідно, воно робиться прове-денням:

Д-т 377 К-т 48.

Після отримання грошей роблять проведення:

Д-т 311 К-т 377

Д-т 48 К-т 719.

Гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допо-мога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротноїфінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомогау вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземни-ми та вітчизняними донорами отримувачам гуманітарної допомогив Україні або за кордоном. Гуманітарна допомога є різновидом бла-годійництва і має надаватися виключно з дотриманням вимог ст. 4Закону [7]. Зазначений закон розмежовує такі поняття, як отриму-вачі, набувачі та донори гуманітарної допомоги. Згідно з Законом[6], отримувачі гуманітарної допомоги — це юридичні особи, якізареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомо-ги. До них належать:

організації інвалідів, ветеранів війни та праці, а також бюджетніпідприємства, установи та організації;

благодійні організації;

організації Червоного Хреста України, творчі спілки, громадськіорганізації, створені для провадження екологічної, оздоровчої, аматор-ської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

релігійні організації.

Набувачі гуманітарної допомоги — це фізичні та юридичні особи,які потребують такої допомоги. Набувачами гуманітарної допомоги зістатусом юридичної особи можуть бути й її отримувачі. Донори — цеюридичні та фізичні особи, які добровільно надають гуманітарну до-помогу отримувачам гуманітарної допомоги.

Приклади відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'я-заних з отриманням гуманітарної допомоги, наведені в табл. 12.4 заданими прикладу 4а.

Приклад 4а. Неприбуткова організація (набувач), яка не є плат-ником ПДВ, одержала у вигляді гуманітарної допомоги:

комп'ютер вартістю 2000 грн;

МШП на суму 1000 грн;

грошові кошти в сумі 4000 грн.

Неприбуткова організація одночасно є набувачем і отримувачемгуманітарної допомоги.

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Отримано кошти у вигляді гумані-тарної допомоги

311

48

4000

2

Отримано МШП

22

48

1000

3

Отримано комп'ютер

104

48

2000

4

Віднесено вартість отриманогокомп'ютера на доходи майбутніхперіодів

48

69

2000

5

Витрачено кошти гуманітарної до-помоги

23,клас 8

66, 685

4000

6

Визнано дохід від використанихкоштів

48

718

4000

7

Списано МШП для потреб органі-зації

23,клас 8

22

1000

8

Визнано дохід від списаних в екс-плуатацію МШП

48

718

1000

9

У кінці звітного періоду списано нафінансовий результат суму:

 

 

 

 

— доходу;

718

791

5000

 

— суму витрат

791

23,клас 8

5000

10

У наступному місяці нарахованоамортизацію комп'ютера

83 (23)

131

20(цифраумовна)

11

Визнано дохід на суму амортиза-ційних відрахувань

69

745

20

12

Списано на фінансовий результатсуму доходу, отриманого від надан-ня гуманітарної допомоги

745

791

20

13

Списано на фінансовий результатсуму, віднесену до витрат у виглядінарахованої амортизації

791

83 (23)

20

Приклад 4б. За рішенням Комісії з питань гуманітарної допомогигуманітарну допомогу, яка надійшла до неприбуткової організації заумовами прикладу 4а, було передано іншій неприбутковій організа-ції — організації Червоного Хреста України. В цьому випадку бухгал-терські проведення аналогічні табл. 12.4 та додатково робиться ще од-не проведення, яке відображає передачу грошової допомогигромадянам, які її потребують:

Д-т 48 К-т 311.

Відсотки від банківських депозитів. Відповідно до Закону проприбуток, відсотки від банківських депозитів належать до пасивнихдоходів неприбуткової організації та відображаються на субрахунку732 «Відсотки одержані». Відсотки банку за користування залишкамикоштів на поточному рахунку відображаються на субрахунку 719 «Ін-ші доходи від операційної діяльності».

Приклад 5. Неприбуткова організація перерахувала з поточногона депозитний рахунок 10 000 грн:

Д-т 313 К-т 311 10 000 грн.

Згідно з депозитним договором з банком, неприбуткова організаціяодержує за депозитним вкладом 20 %:

Д-т 311 К-т 732 (719) 2000 грн.

Доходи та витрати від власної діяльності. Згідно з Законом проприбуток, деякі неприбуткові організації можуть отримувати доходивід своєї основної діяльності. Така діяльність може мати виробничийчи невиробничий характер.

Приклад 6. Відображення на рахунках операцій власної діяльнос-ті неприбуткової організації, що займається виробництвом — видає лі-тературу та періодичні видання, наведено в табл. 12.5.

Таблиця 12.5

№ пор.

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума, грн

1

Списано на виробництво папірдля випуску літератури

80, 23

201

10 000

2

Списано на витрати виробниц-тва оплату послуг з друкування

84, 23

631

5000

3

Відображено витрати з переве-зення літератури

84, 23

631

1000

4

Відображено витрати з оплатипраці

81, 23

661, 651,652,653

8000

5

Оприбутковано продукцію

26

23

24 00

Приклад 7. Відображення на рахунках операцій власної діяльнос-ті (соціальної реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної війни) непри-буткової організації, що не пов'язана з виробництвом, наведено втабл. 12.6.

Таблиця 12.6

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Нараховано заробітну плату праців-никам

81

661

2000

2

Нараховано збір до Пенсійного фонду

82

651

640

3

Нараховано внески на соціальне стра-хування у зв'язку з тимчасовою втра-тою працездатності

82

652

58

4

Нараховано внески на соціальне стра-хування на випадок безробіття

82

653

38

5

Нараховано збір до фонду соціальногострахування від нещасних випадків навиробництві

82

656

4

6

Нараховано амортизацію основних за-собів

83

131

50

7

Відображено заборгованість за теле-фонні розмови

84

685

40

8

Оплачено телефонні розмови

685

311

40

9

Нараховано допомогу ветеранам

84

685

100

10

Перераховано матеріальну допомогу

685

311

100

11

Списано понесені за звітний період ви-трати на фінансовий результат:

 

 

 

— нараховану зарплату;

79

81

2000

— нарахування на заробітну плату;

79

82

740

— амортизацію;

79

83

50

— оплату за телефонні розмови;

79

84

40

— матеріальну допомогу ветеранам

79

84

100

12.4. Звітністьнеприбуткових організацій

Основною формою звітності неприбуткових організацій і уста-нов є Податковий звіт про використання коштів неприбутковимиустановами й організаціями (додаток К). Форма цього звіту булазмінена наказом ДПА України [12]. Цей звіт подається щокварталь-но з відображенням звітних даних наростаючим підсумком з почат-ку року.

Звіт складається із заголовної частини і двох розділів. У заголовнійчастині звіту зазначаються: повна назва неприбуткової організації, мі-сцезнаходження та телефон, ідентифікаційний код, код форми власно-сті та організаційно-правової форми господарювання, номер рішенняпро реєстрацію у податковому органі, присвоєна ознака неприбутково-сті, назва податкового органу, до якого подається Звіт.

У частині І Звіту вказуються всі доходи неприбуткової організації,що звільняються від оподаткування (рядки 1—7), та напрями їх вико-ристання (рядки 8—9). З перших семи рядків неприбуткова організаціязаповнює тільки один у повній відповідності до номеру групи в наве-деній раніше класифікації (перша група — рядок 1, друга — рядок 2 іт.д.). Кожен із цих рядків має розшифрування за видами доходів; цезручно для заповнення, але невиправдано підвищує громіздкість звіту івитрати паперу.

У частині II Звіту наводяться: розрахунок податку на прибутоквід доходу, отриманого неприбутковою установою (організацією) зінших джерел, ніж визначені підпунктами 7.11.2 — 7.11.7 Законупро прибуток, що здійснюється щоквартально (рядки 10—13), тарозрахунок податку на прибуток від перевищення для організаційчетвертої групи, що здійснюється тільки у першому кварталі (рядки14—22).

У Звіті у разі отримання неприбутковою установою (організацією)майна, що надійшло безоплатно або у вигляді добровільних пожертву-вань, в рядках 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2 відображається вартість такого майнавідповідно до супроводжувальних документів.

Якщо неприбуткові установи отримують дохід з інших джерел, топрофінансовані витрати, що безпосередньо пов'язані з отриманням та-ких доходів, відображаються у рядку 11 Звіту у той самий податковийперіод, що і вказані доходи.

Крім зазначеного Звіту, неприбуткові організації подають довідкупро отримані пільги з оподаткування, форму № 1-ДФ та звітністьз усіх податків і зборів, платниками яких вони є згідно із законодав-ством.

Деякі неприбуткові організації зокрема бюджетні, складаютьбухгалтерський баланс за затвердженою для них формою, в якій ак-тив має три розділи: «Необоротні активи», «Оборотні активи», «Ви-трати», і пасив — три розділи: «Власний капітал», «Зобов'язання»,«Доходи».

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Дайте визначення неприбутковим організаціям.

Яку діяльність можуть здійснювати неприбуткові організації?

Які групи неприбуткових організацій вирізняють згідно з Законом проприбуток?

Що таке громадські організації?

Що таке творчі спілки? Яка специфіка створення творчих спілок?

Що таке політичні партії? Права та обов'язки політичних партій.

Що таке благодійні організації?

Що таке пенсійні фонди?

Що таке гуманітарна допомога?

Що таке кредитні спілки?

У яких випадках неприбуткові організації звільняються від сплати пода-тку на прибуток?

Особливості сплати податку на додану вартість неприбутковими органі-заціями.

Оподаткування неприбуткових організацій.

В якому випадку неприбутковим організаціями надаються пільги насплату податку за землю?

Відображення в бухгалтерському обліку доходів неприбуткових органі-зацій залежно від виду.

Відображення в обліку передачі грошової допомоги громадянам, які їїпотребують.

Неприбуткова організація перерахувала з поточного на депозитний ра-хунок кошти — бухгалтерське проведення.

Відображення в обліку членських внесків.

Порядок відображення в обліку неприбуткової організації придбанняосновних засобів за рахунок коштів цільового фінансування.

Відображення в обліку неприбуткової організації безоплатного отри-мання матеріальних активів.

Який документ є основною формою звітності неприбуткових організацій?

ЗАДАЧІ

1. Політична партія отримала членські внески — 50 000 грн. Протягом мі-сяця нараховано заробітну плату — 20 000 грн, соціальне страхування — (ви-значити самостійно), оплачено комунальні послуги та послуги зв'язку на суму500 грн, витрачено на друкування агітаційних листівок 5000 грн.

Неприбуткова організація (неплатник ПДВ) отримала цільову благодій-ну допомогу — 14 000 грн. Придбано персональний комп'ютер вартістю12 000 грн з ПДВ. Строк корисного використання — 6 років. Метод нараху-вання амортизації — прямолінійний. ПК введено в експлуатацію. Витрачено1500 грн на придбання МШП, які передані працівникам.

Неприбуткова організація неплатник ПДВ отримала цільову благодійнудопомогу — 10 000 грн; придбано копіювальне обладнання вартістю 7200 грн,введено в експлуатацію, строк використання 6 років, метод нарахування амор-тизації — прямолінійний. Також придбано папір на суму 1000 грн. В наступ-ному місяці придбано канцтовари і передано працівникам на суму 400 грн,оплачено послуги сторонніх організацій на суму 1400 грн. Зробити бухгалтер-ські проведення за перший і другий місяць.