Розділ 13 МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУВ ОБ'ЄДНАННЯХ СПІВВЛАСНИКІВБАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

магниевый скраб beletage

Нормативна база

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирно-го будинку» від 29.11.2001 р. № 2866.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію ЗаконуУкраїни «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»від 11.10.2002 р. № 1521.

Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного бу-динку, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від27.09.2003 р. № 141.

13.1. Організаційні та правові питання створенняі функціонування об'єднань співвласниківбагатоквартирних будинків

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків — це нова дляУкраїни форма господарювання, виникнення якої обумовлено необхідні-стю вирішення проблем управління житловими будинками в умовахприватної власності на житло. На власників житла покладається завданняйого утримання та управління ним, тому в світовій практиці прийнятоуправління кондомініумами шляхом створення в них товариств (об'є-днань) власників. На сьогодні в Україні створено більше 10 000 ОСББ,що становить близько 10 % багатоквартирних житлових будинків.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)[1] — це юридична особа, створена власниками для сприяння викорис-танню їхнього власного майна та управління, утримання і використан-ня неподільного та загального майна.

За КВЕД ОСББ належать до секції К, код 70.32.0 «Управління не-рухомим майном».

Законом [1] визначено статус ОСББ як юридичної особи, мету тапорядок створення об' єднань, їхні функції, права та обов' язки, взаємо-відносини з іншими юридичними особами та членами об'єднання.

Об'єднання є неприбутковою організацією. Основним докумен-том, що регулює діяльність ОСББ, є статут. Вищим органом управ-ління ОСББ є загальні збори. Крім того, органами управління є прав-ління, ревізійна комісія. Деякі питання, визначені в статуті, можутьвирішуватися зборами представників.

Постановою [2] затверджено порядок державної реєстрації ОСББ.Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть бути реорганізовані вОСББ, при цьому вони звільняються від сплати реєстраційного збору.Особливості діяльності і порядок ведення обліку в ЖБК значною мі-рою збігаються з ОСББ.

Об'єднання співвласників є об'єднаннями громадян, але наявністьу них спільного майна обумовлює неможливість повної добровільностічленства в об' єднанні, проблемність довільної ліквідації об'єднання,що обумовило регламентацію діяльності ОСББ окремим законом таспецифіку їхньої діяльності і обліку в них.

Об'єднання має право отримувати дотацію на комунальні послуги,обслуговування та капітальний ремонт будинків. Колишній власникбагатоквартирного будинку бере участь в організації та фінансуванніпершого після передачі на баланс капітального ремонту будинку.

Законом [1] та Постановою [2] врегульовані питання передачі бу-динку з балансу житлової організації в управління ОСББ. Термін«прийняття на баланс» у цих документах вжито в застарілому значен-ні, при цьому в Законі зазначено, що житловий комплекс із земельноюділянкою не включається до майна об'єднання. Але в бухгалтерськомуобліку прийняття на баланс означає зарахування в дебет рахунку 10«Основні засоби», тобто до активів підприємства. В житловому будин-ку частина квартир (зазвичай, більшість) є власністю мешканців, а згі-дно з принципом автономності кожне підприємство розглядається якюридична особа, відокремлена від власників, у зв'язку з чим особистемайно та зобов' язання власників не повинні відображатися у фінансо-вій звітності підприємства (Закон про бухгалтерський облік). Томумайно мешканців (співвласників) не може бути відображене як активив балансі ОСББ. Вартість житлового комплексу треба обліковувати по-за балансом.

Статтею 21 Закону [1] передбачено обов'язкове створення ремонт-ного та резервного фондів. Таких термінів і таких рахунків немає в су-часному бухгалтерському обліку, тому в Постанові [2] вжито більшнейтральний термін «спеціальні фонди». Оскільки ця вимога супере-чить ст. 7 цього Закону, згідно з якою порядок створення та викорис-тання фондів об'єднання визначається статутом об'єднання, в Поста-нові [2] зазначено, що рішення про створення фондів приймаєтьсязагальними зборами. Спеціальні фонди створюються для обладнаннябудинку лічильниками, місцями для охорони під'їздів тощо. Джерела-ми формування спецфондів можуть бути щомісячні і одноразові внес-ки членів об' єднання, цільове бюджетне фінансування, добровільні ці-льові внески фізичних та юридичних осіб, доходи від оренди тощо.Тобто, в Постанові [2], передбачено цільове використання коштів, а неїх накопичення протягом тривалого часу на ремонт тощо. Зберігаютьсякошти спецфондів на рахунках об'єднань у банках; при триваломузберіганні доцільне використання депозитних рахунків як один із засо-бів боротьби з інфляцією.

Законодавчі проблеми діяльності ОСББ полягають в такому:

недостатність тарифів на житлово-комунальні послуги вимагаєдодаткових зборів із мешканців, що ставить їх у невигідні умови порі-вняно з іншими будинками і не завжди отримує підтримку на загаль-них зборах; проблема додаткових зборів виникає також при підвищен-ні мінімальної заробітної плати, тарифів на послуги обслуговуючихорганізацій;

законом [1] визначено право ОСББ звертатися до суду з позовомна тих власників приміщень, які не сплачують своєчасно і в повномуобсязі всі встановлені платежі; на жаль, цих заходів недостатньо у бо-ротьбі з боржниками, яких мешканці будинку утримують за власнийрахунок;

у вітчизняному законодавстві не передбачено передачі при-будинкової території у власність ОСББ при його створенні, що не-рідко призводить до використання цієї землі сторонніми органі-заціями.

Крім того, добровільність членства в ОСББ не звільняє мешкан-ців від виконання обов'язків з утримання будинку. Нерозуміння, щоуправителем ОСББ є саме ОСББ, призводить до такої позиції пода-ткових органів, що голова правління надає мешканцям комунальніпослуги.

Водночас, у створенні ОСББ є багато позитивних факторів для ме-шканців — це можливість самостійно обирати обслуговуючі організа-ції, відмовитись від високих адміністративних витрат, контролюватиякість обслуговування будинку, отримувати додаткові доходи від оре-нди. В будинках, де створені ОСББ, зазвичай, вище благоустрійпід'їздів і прибудинкової території. Позитивною можливістю в ОСББ єдозволений залік виконаних членом об'єднання робіт у погашення йо-го боргів. Постановою [2] затверджено порядок здійснення розрахун-ків з членами об'єднання за виконані роботи: між правлінням та чле-ном об' єднання укладається договір, виконані роботи оформляютьсяактом, їх вартість зараховується у рахунок погашення боргів або май-бутніх платежів (можливе повернення надлишку готівкою). Доходи,отримані членом об' єднання за виконані роботи, оподатковуються згі-дно з законодавством.

Основні фактори, які обумовлюють побудову обліку в ОСББ, по-лягають в наступному:

наявність майнової основи;

неприбутковість;

подібність до обліку на підприємствах ЖКГ;

відсутність процесів виробництва і реалізації послуг;

невеликий обсяг операцій, що вимагає спрощення обліку.

13.2. Особливості оподаткування та обліку в ОСББ

Податок на прибуток

Згідно з підпунктом «є» п. 7.11.1 ст. 7 Закону України «Про опода-ткування прибутку підприємств» та ст. 4 Закону [1] об'єднання спів-власників багатоквартирних будинків є неприбутковими організація-ми. Доходи ОСББ, які звільняються від оподаткування, визначено впідпункті 7.11.7 Закону про прибуток:

внески, кошти або майно, які надходять для забезпечення потребїх основної діяльності;

пасивні доходи (відсотки, дивіденди тощо).

ОСББ сплачують податок на прибуток з доходу від оренди та іншоїподібної діяльності. Сума амортизаційних відрахувань за приміщен-нями, що здаються ОСББ в оренду, не відноситься на валові витрати іне враховується при визначенні сум оподатковуваного прибутку від-повідно до підпункту 7.11.9 Закону про прибуток. Відшкодування оре-ндарями експлуатаційних витрат відноситься на валові витрати і на цюсуму зменшується оподатковуваний прибуток; ці платежі треба визна-чати в договорі оренди окремо. Розмір відшкодування визначаєтьсявиходячи з фактичних витрат ОСББ на утримання 1 м2 житлової площі.

Податок на додану вартість

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з поставки товарів (робіт,послуг) згідно з підпунктом 3.1.1 статті 3 Закону України «Про пода-ток на додану вартість». ОСББ не поставляє послуги, а є замовникомна ринку житлово-комунальних послуг, сплачує ПДВ у складі вартостітоварів (робіт, послуг), що надаються об'єднанню сторонніми органі-заціями. Тому внески членів об'єднання не є об'єктом оподаткуванняПДВ. Стаття 21 Закону [1] визначає кошти об'єднання, які складають-ся, переважно, із внесків, обов'язкових чи добровільних, фізичних таюридичних осіб, а також державних субсидій та компенсацій. Усі цідоходи (за винятком доходів від оренди та інших подібних доходів) невиникають внаслідок продажу, тому не виникає об' єкта оподаткуванняПДВ. Щоб уникнути претензій податкових органів щодо сплати ПДВ,в статуті ОСББ треба грамотно сформулювати мету діяльності [3].

Діяльність ОСББ, яка підлягає оподаткуванню (зокрема, здаваннямайна в оперативну оренду), обліковується на загальних підставах запринципом першої події. Реєструватися як платник ПДВ за вказанимиопераціями ОСББ повинно тільки після того, як обсяг оподатковува-них операцій протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти кале-ндарних місяців перевищить законодавчо встановлену межу (300 тис.грн). Платником ПДВ до бюджету ОСББ стає з моменту реєстрації якплатник податку на додану вартість.

Згідно із законодавством ОСББ також сплачують податки і збори:

комунальний податок, якщо вони не звільнені рішенням місцевоївлади;

відрахування на соціальні заходи; клас професійного ризику 2для сплати збору на страхування від нещасних випадків;

податок з доходів фізичних осіб;

податок з власників транспортних засобів (за їх наявності);

плату за землю.

Об'єднання зобов'язане зареєструватися в податкових органах, вПенсійному та інших страхових фондах.

Особливості обліку в ОСББ визначаються особливостями їхньоїдіяльності, які визначено в попередньому підрозділі.

Наявність в ОСББ майнової основи для їх створення визначає їхвідмінність від інших об'єднань громадян — неможливість повної до-бровільності членства в об' єднанні, обов' язковість сплати внесків наутримання будинку.

Облік в ОСББ ведеться як в інших неприбуткових організаціях,зокрема, платежі співвласників будинку відображують як членські внески.

Оскільки діяльність ОСББ пов'язана з обслуговуванням житло-вого будинку, облік в них має багато спільного з обліком в ЖКГ.

Практична відсутність процесів виробництва і реалізації по-слуг обумовлює ряд податкових і облікових наслідків: відсутній об' єктоподаткування ПДВ (крім надання в оренду майна), відображення до-ходів і витрат без використання рахунків 70, 23 і класу 9.

Невеликі розміри ОСББ вимагають максимально спрощеної ме-тодології обліку.

Особливості бухгалтерського обліку в ОСББ

Використання скороченого плану рахунків з деякими специфіч-ними рахунками.

Відсутність виробництва, що робить доцільним використаннярахунків класу 8 без використання рахунків класу 9.

Відсутність реалізації робіт, послуг, що робить доцільним вико-ристання для обліку доходів від основної діяльності не рахунку 70, арахунку 71.

Облік розрахунків із членами об'єднання як цільового фінансу-вання (рахунок 48), а не як розрахунків з дебіторами.

Використання декількох субрахунків рахунку 48 за видами ці-льового фінансування.

Використання максимально спрощеної форми обліку — веденняжурналу обліку господарських операцій і окремих відомостей (розра-хунків з мешканцями будинку, з постачальниками тощо) зі складаннямв кінці звітного періоду шахової та оборотної відомостей.

Баланс ОСББ містить обмежену кількість статей і в ньому відсу-тня стаття «статутний капітал».

Звітність ОСББ як неприбуткової організації відрізняється заскладом і обсягом звітних форм.

Не обліковують окремо доходи і витрати від фінансової, інвес-тиційної діяльності та від надзвичайних подій.

Житловий будинок обліковують поза балансом виходячи зпринципу автономності.

13.3. Доходи та витрати ОСББ і особливостівідображення їх в обліку

Основними доходами ОСББ є:

цільові внески членів об' єднання в межах ставок плати за утри-мання будинку (квартирної плати);

цільові внески членів об' єднання понад ставки плати за утри-мання будинку, встановлені загальними зборами — додаткові збори зспіввласників на заробітну плату обслуговуючого персоналу, ремонтбудинку, створення спеціальних фондів тощо;

доходи від здачі в оренду приміщень та іншого майна ОСББ таінші подібні доходи (за їх наявності);

державні субсидії малозабезпеченим сім' ям;

відшкодування пільг окремим категоріям громадян, що надхо-дять з бюджету;

дотації з бюджету на відшкодування збитків ОСББ (за їх наявності);

цільові внески нечленів об' єднання як в межах платежів наутримання будинку, так і додаткові.

Доходи ОСББ не є доходами від реалізації, тому їх треба облікову-вати на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» ра-хунку 71 «Інший операційний дохід»; доходи від оренди — на субра-хунку 713 «Дохід від операційної оренди активів»; для обліку доходіввід благодійних внесків від різних юридичних або фізичних осіб, ці-льового бюджетного фінансування понад розмір плати за утриманнябудинку можна використовувати субрахунок 718 «Дохід від безоплат-но отриманих оборотних активів. Можливо також використання раху-нку 71 без субрахунків. Розглянемо різні види доходів докладніше.

Цільові внески членів об'єднання (та інших власників приміщень вбудинку), як в межах квартирної плати, так і додаткові, обліковують нарахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». На цьомусамому рахунку обліковується бюджетне фінансування (субсидії, піль-ги, дотації тощо). Далі в табл. 13.1 наведено пропонований план раху-нків для ОСББ, в якому запропоновано субрахунки рахунку 48.

Нарахування заборгованості відображують з одночасним визнан-ням доходу

Д-т 377 К-т 48;

Д-т 48 К-т 719.

При отриманні коштів роблять проведення

Д-т 311 К-т 377.

Доходи від оренди включають суму орендної плати та відшкоду-вання орендарями нежитлових приміщень витрат на утримання будин-ку і прибудинкової території. З орендної плати більшість ОСББ спла-чують податок на прибуток, а відшкодування експлуатаційних витрат,розмір якого окремо обумовлюється в договорі про оренду, включа-ється одночасно до валового доходу і до валових витрат і не є об' єктомоподаткування податком на прибуток.

Розмір відшкодування визначається виходячи з кошторису витрат,затвердженого загальними зборами, пропорційно до частки власностіорендаря (або власника) нежитлового приміщення в будинку, якщоінше не передбачено статутом об' єднання.

Субсидії, дотації і відшкодування пільг розглянуто в розділі 6. Для їхобліку запропоновано субрахунки 645, 646, 647 за Інструкцією 281, але,як зазначалось, дебіторську заборгованість треба відображати на рахун-ках класу 3, тому в прикладах у дужках наводиться субрахунок 377.

До витрат ОСББ належать:

матеріальні витрати (їх питома вага незначна);

оплата праці персоналу (голова правління, бухгалтер, прибира-льниці, двірники та ін.);

відрахування органам соціального страхування;

амортизація основних засобів (крім житлового будинку);

податкові платежі;

утримання місць загального користування (опалювання, освіт-лення тощо);

відсотки, що сплачуються за послуги ощадбанку, обчислюваль-ного центру;

плата банку за касове і банківське обслуговування;

поточний ремонт житлового будинку;

плата за обслуговування ліфтів;

плата за санітарну очистку території;

плата за дезінфекцію, дератизацію, протипожежні заходи тощо.

Якщо об'єднання отримує на свій рахунок оплату комунальних по-слуг, ці платежі є транзитними, вони перераховуються відповіднимпідприємствам з тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення та ін.

Деякі бухгалтери ОСББ ведуть облік витрат на рахунку 23 «Вироб-ництво». Але доцільніше для ОСББ використовувати рахунки класу 8,бо, по-перше, це дає змогу бачити не тільки загальну сума витрат, а йїх структуру (табл. 13.1), а по-друге, у них немає виробництва. Прицьому на рахунку 84 «Інші операційні витрати» можна відкривати суб-рахунки за видами витрат — податкові платежі, оплата послуг з обслу-говування ліфтів та санітарної очистки, оплата послуг банку тощо. Зарішенням ОСББ можна всі витрати відображати тільки на рахунку 84.

Щодо оплати комунальних платежів, то об'єднання від імені всіх спів-власників може виступати єдиним абонентом зі споживання мешканцямибудинку комунальних та інших послуг на підставі укладених з підприємст-вами — постачальниками послуг, договорів і проводити з ними розрахун-ки за надані послуги згідно з діючими тарифами. Оплата за комунальні таінші послуги від співвласників у такому разі надходить на поточний раху-нок об' єднання, а ОСББ перераховує їх відповідним комунальним підпри-ємствам, тобто ці суми проходять через рахунок ОСББ транзитом — на-дійшли від квартиронаймачів і перераховані комунальним підприємствам.Розмір перерахувань комунальним підприємствам визначається за:

обсягами наданих послуг, згідно з показами приладів (за наявно-сті лічильників);

нормами споживання послуг, затвердженими місцевими органа-ми виконавчої влади.

Відповідно до договорів, укладених з постачальниками послуг, ірішення місцевих органів влади, об'єднання залишає у себе в розпоря-дженні певний відсоток зібраних коштів на покриття витрат із збиран-ня, обліку і перерахування платежів мешканців за комунальні послуги.

Як єдиний абонент об' єднання у себе на поточному рахунку акумулюєкошти, що надійшли від мешканців за комунальні послуги, для подальшо-го їх розподілу і сплати підприємствам-постачальникам. Необхідно вестиокремий облік зборів і платежів за цими послугами і стежити, щоб гроші вповному обсязі надходили на поточний рахунок і своєчасно перерахову-валися підприємствам-постачальникам. У багатьох ОСББ усі платежі, щонадходять від мешканців на його рахунок, не розподіляються надалі за їхвидами, а оплата комунальним підприємствам здійснюється в загальнійсумі, незалежно від заборгованості мешканців та інших чинників.

13.4. Методика бухгалтерського обліку в ОСББ

Пропонований скорочений план рахунків для ОСББ наведений в табл. 13.1.

№ рахунку, субрахунку

Найменування рахунку, субрахунку

Характеристика по відношенню до балансу

10

Основні засоби

А

13

Знос (амортизація) необоротних активів

П

15

Капітальні інвестиції

А

20

Виробничі запаси

А

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

А

зо

Каса

А

31

Рахунки в банку

А

311

Поточні рахунки в національній валюті

А

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

А

37

Розрахунки з різними дебіторами

А-П

372

Розрахунки з підзвітними особами

А-П

377

Розрахунки з іншими дебіторами

А-П

377.1

Розрахунки з членами об'єднання

 

377.2

Розрахунки з нечленами об'єднання

 

377.3

Розрахунки з іншими дебіторами

 

379

Розрахунки з орендарями

А-П

39

Витрати майбутніх періодів

А

Продовження табл. 13.1

N>ілО

№ рахунку, субрахунку

Найменування рахунку, субрахунку

Характеристика по відношенню до балансу

42

Додатковий капітал

П

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

А-П

48

Цільове фінансування і цільові надходження

п

481

Цільові внески членів об'єднання

 

482

Субсидії

 

483

Відшкодування пільг

 

484

Цільові внески нечленів об'єднання

 

485

Дотації

 

486

Інші цільові надходження

 

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

П-А

64

Розрахунки за податками і платежами

П-А

641

Розрахунки за податками

 

642

Розрахунки за обов'язковими платежами

 

645

Розрахунки з бюджетом із субсидій

 

646

Розрахунки з бюджетом із відшкодування пільг

 

647

Розрахунки з бюджетом з інших цільових над-ходжень

 

65

Розрахунки за страхуванням

П-А

651

За пенсійним забезпеченням

 

652

За соціальним страхуванням

 

653

За страхуванням на випадок безробіття

 

656

За страхуванням від нещасного випадку

 

66

Розрахунки з виплат працівникам

П-А

68

Розрахунки за іншими операціями

 

685

Розрахунки з іншими кредиторами

П-А

69

Доходи майбутніх періодів

П

71

 

 

713

Дохід від операційної оренди активів

П

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних ак-тивів

П

719

Інші доходи від операційної діяльності

П

79

Фінансові результати

А-П

80

Матеріальні витрати

А

81

Витрати на оплату праці

А

82

Відрахування на соціальні заходи

А

83

Амортизація

А

84

Інші операційні витрати

А

85

Інші затрати

А


Облік активів, капіталу і зобов'язань в ОСББ суттєво не відрізня-ється від інших неприбуткових організацій. Основною відмінністю єоблік житлових будинків — житловий будинок обліковують поза ба-лансом; для цього можна обрати окремий субрахунок 029 «Житловийбудинок в управлінні». Витрати на ремонт житлового будинку спису-ють на витрати ОСББ; у разі здійснення ремонту за рахунок цільовихнадходжень від сторонніх осіб і організацій при визнанні витрат наремонт визнається дохід у тій самій сумі.

Основні засоби, придбані за власні кошти, відображають по дебетурахунку 15, а після введення в експлуатацію — по дебету рахунку 10списанням з кредиту рахунку 15. ПДВ, сплачений постачальникам,включають до складу первісної вартості придбаних основних засобів.

При придбані основних засобів за рахунок коштів цільового фінан-сування дохід і витрати визнаються при нарахуванні амортизації на ціосновні засоби (приклади таких проведень наведені в попередньомурозділі).

Зарахування на баланс основних засобів, переданих об'єднаннюспіввласників безкоштовно (органами місцевої влади, іншими юриди-чними або фізичними особами), відображають у кореспонденції із кре-дитом рахунку 42 «Додатковий капітал».

Нарахування амортизації основних засобів здійснюють зазвичайпрямолінійним методом через незначну кількість і номенклатуру осно-вних засобів та відсутність податкових наслідків.

При придбанні запасів ПДВ, сплачений у складі їх вартості, вклю-чають до первісної вартості цих запасів.

Оцінку запасів при їх передачі у використання здійснюють за іден-тифікованою собівартістю одиниці запасів у зв'язку з незначною кіль-кістю і номенклатурою запасів. В окремих випадках використовуютьметод середньозваженої собівартості. МШП списують з балансу припередачі їх в експлуатацію; можливо вести їх облік на рахунку 20 безвикористання рахунку 22.

Далі розглянуто бухгалтерські проведення з обліку витрат та дохо-дів ОСББ, розрахунків з мешканцями будинку та з постачальниками.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат ОСББ наведені втабл. 13.2.

Таблиця 13.2

№пор.

Найменування операції

Д-т

К-т

1

Передано в експлуатацію матеріали

80

20

2

Нараховано заробітну плату за поточний мі-сяць

81

66

Продовження табл. 13.2

№пор.

Найменування операції

Д-т

К-т

3

Нараховано платежі до фондів:

 

 

3.1

— Пенсійного

821

651

3.2

— соціального страхування

822

652

3.3

— Фонду зайнятості

823

653

3.4

— страхування на випадок безробіття

826

656

4

Нараховано амортизацію основних засобів(крім житлового будинку)

83

13

5

Отримано рахунки від постачальників заспожиті об'єднанням послуги

 

 

5.1

— за холодне водопостачання і водовідве-дення

841

63

5.2

— за гаряче водопостачання

842

63

5.3

— за опалення

843

63

5.4

— інші платежі (за телеантену, радіоточкута ін.)

846,847...

63

6

Нараховано за обслуговування ліфтів

844

63

7

Нараховано за вивезення сміття

845

63

8

Нараховано за освітлення місць загальногокористування

848

63

9

Сплачено за обслуговування ощадбанку

849

311

10

Сплачено обслуговуючому банку за банків-ське і касове обслуговування

849

311

Бухгалтерські проведення з обліку доходів ОСББ наведені втабл. 13.3.

Таблиця 13.3

Найменування операції

Д-т

К-т

Нараховано заборгованість співвласників.Одночасно визнано дохід

377.1481

481719

Нараховано субсидії, пільгиОдночасно визнаний дохід

645, 646 (377)482,483

482, 483719

Надійшли з бюджету субсидії, відшкоду-вання пільг

311

645,646

Нараховано орендну плату

379 (377)

713

Розрахунки з мешканцями будинку треба відображати з урахуван-ням відсотків, які відразу утримує банк. Наприклад, надійшла оплатавід мешканців 1000 грн, банк утримує 2 % (табл.. 13.4):

Таблиця 13.4

Найменування операції

Сума, грн

Д-т

К-т

Нараховано заборгованість співвлас-

 

 

 

ників,

1000

377.1

481

одночасно визнаний дохід

1000

481

719

Нараховано заборгованість перед ба-

 

 

 

нком (умовно 2 %) і віднесено її на

20

685

377.1

витрати

20

84

685

або простіше

20

84

377.1

Надійшли платежі від мешканців

980

311

377.1

У кінці звітного періоду витрати і доходи списують на рахунок 79«Фінансові результати», на ньому визначається отриманий прибутокабо збитки, які списуються, відповідно, в кредит або в дебет рахунку44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Бухгалтерські проведення та методологія обліку таких операцій, якнарахування зарплати та утримання з неї, перерахування податковихплатежів, виплата зарплати тощо не відрізняються від обліку в іншихпідприємствах і організаціях.

13.5. Організація обліку в ОСББ

Одним із основних документів, що визначає діяльність ОСББ, їхдоходи і витрати, є кошторис доходів і витрат на рік, який складаєтьсяна основі бухгалтерських даних (головою правління, бухгалтеромоб'єднання, членами правління) і затверджується на загальних зборахзгідно зі статутом ОСББ (Додаток Л).

Щорічно виконання кошторису та правильність ведення бухгалтер-ського обліку перевіряє обрана згідно зі статутом ревізійна комісія.Акт ревізійної комісії затверджується загальними зборами.

Формування первинних документів і звітності, організація докуме-нтообороту, ведення регістрів аналітичного обліку здійснюється вОСББ згідно з загальними правилами.

ОСББ ведуть регістри аналітичного обліку — касову книгу, карткиабо книги для обліку запасів, відомості розрахунків з мешканцями бу-динку, з постачальниками, нарахування заробітної плати тощо.

Форму обліку в ОСББ доцільно обирати просту — ведення журна-лу обліку господарських операцій зі складанням у кінці звітного пері-оду шахової та оборотної відомостей. В таблицях 13.5 і 13.6 наведенийприклад ведення обліку в ОСББ за конкретними даними: в таблиці 13.5наведений журнал обліку господарських операцій ОСББ за місяць зпевними обмеженнями та припущеннями, за його даними сформованошахову і оборотну (табл. 13.6) відомості.

Наказ про облікову політику ОСББ формують максимально спро-щеного змісту, він повинен містити такі позиції: методи нарахуванняамортизації основних засобів — рекомендовано прямолінійний; методнарахування амортизації нематеріальних активів за їх наявності — за-звичай, прямолінійний; межа вартості основних засобів та малоціннихі швидкозношуваних предметів — можливо обирати межу вартості,визначену в податковому обліку, або іншу, за вибором ОСББ; оцінкавибуття запасів — доцільно обирати методи ідентифікованої і серед-ньозваженої собівартості; форма бухгалтерського обліку. Можливо та-кож зазначення в наказі факту обліку житлового будинку поза балан-сом, бажано оформляти у вигляді додатку до наказу робочий планрахунків ОСББ.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ОСББ

№nop.

Найменування операції

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Надійшла плата від мешканців

2000,0

311

377.1

2

Отримано в касу гроші на виплату заробітної плати

1252,5

30

311

 

Перераховано платежі:

 

 

 

3

— податок із доходів громадян

195,0

641

311

4

— Пенсійного фонду

514,5

651

311

5

— до Фонду соціального страхування

58,5

652

311

6

— до Фонду зайнятості

31,5

653

311

7

— на страхування від нещасного випадку

13,05

656

311

8

Виплачено заробітну плату за попередній місяць

1252,5

66

30

9

Закуплено матеріали

100,0

20

63

10

Оплачено рахунки постачальників за матеріали

100,0

63

311

11

Надійшла плата від мешканців

1800,0

311

377.1

12

Передано в експлуатацію матеріали

80,0

80

20

13

Відображено заборгованість бюджету з субсидій,одночасно визнано дохід

250,0

645 (377)482

482719

 

Отримано рахунки постачальників:

 

 

 

14

— за опалювання

2000,0

84

63

15

— за холодне водопостачання і водовідведення

1600,0

84

63

16

— за гаряче водопостачання

1500,0

84

63

17

— інші платежі (за телеантену, радіоточку тощо)

400,0

84

63

18

Надійшли з бюджету субсидії

100,0

311

645 (377)

19

Надійшли платежі від мешканців

2700,0

311

377.1

 

Перераховано платежі постачальникам:

 

 

 

20

— за опалювання

1600,0

63

311

21

— за холодне водопостачання і водовідведення

1600,0

63

311

22

— за гаряче водопостачання

1500,0

63

311

23

— інші платежі (за телеантену, радіоточку)

400,0

63

311

24

Отримано за обслуговування внутрішньобудинкових мереж

300,0

311

719

25

Нараховано заборгованість мешканців за поточний місяць,одночасно визнано дохід

9000,0

377.1481

481719

26

Нараховано відшкодування пільг,одночасно визнано дохід

400,0

646 (377)483

483719

27

Надійшло відшкодування пільг

320,0

311

646 (377)

28

Надійшли платежі від мешканців

1700,0

311

377.1

29

Нараховано за обслуговування ліфтів

800,0

84

63

30

Нараховано за санітарну очистку

500,0

84

63

31

Перераховано за обслуговування ліфтів

800,0

63

311

32

Перераховано за санітарну очистку

500,0

63

311

33

Нараховано за освітлення місць загального користування

200,0

84

63

34

Перераховано за освітлення місць загального користування

200,0

63

311

Продовження табл. 13.5

N>іл00

№nop.

Найменування операції

Сума, грн

Д-т

К-т

35

Сплачено за обслуговування Ощадбанку

100,0

84

311(377)

36

Сплачено обслуговуючому банку за банківське і касове обслу-говування

60,0

84

311

37

Нараховано заробітну плату

1500,0

81

66

38

Утримано податок з доходів фізичних осіб

195,0

66

641

39

Утримано із зарплати до Пенсійного фонду

30,0

66

651

40

Утримано на страхування на випадок безробіття (Фонд зайня-тості)

7,5

66

653

41

Утримані на соціальне страхування

15,0

66

652

 

Нараховано платежі до фондів

 

 

 

42

— Пенсійного

484,5

821

651

43

— соціального страхування

43,5

822

652

44

— зайнятості

24,0

823

653

45

— страхування від нещасного випадку

13,05

826

656

46

Списано витрати на рахунок фінансових результатів

9305,05

79

80,81,82,84

47

Списано доходи на рахунок фінансових результатів

9950,0

719

79

48

Списано нерозподілений прибуток

644,95

79

44

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ЗА СИНТЕТИЧНИМИ РАХУНКАМИ

№ рахунку

Сальдо на початок періоду

Обороти

Сальдо на кінець періоду

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

20

45,0

 

100,0

80,0

65,0

 

30

10,0

 

1252,5

1252,5

10,0

 

311

300,05

 

8920,0

8925,05

295,0

 

377.1

1500,0

 

9000,0

8200,0

2300,0

 

377.2

150,0

 

250,0

100,0

300,0

 

377.3

250,0

 

400,0

320,0

330,0

 

44

710,0

 

 

644,95

65,05

 

48.1

 

 

9000

9000

 

 

48.2

 

 

250

250

 

 

48.3

 

 

400

400

 

 

63

 

900,0

6600,0

7000,0

 

1300,0

641

 

195,0

195,0

195,0

 

195,0

651

 

58,5

58,5

58,5

 

58,5

Продовження табл. 13.6

N>

о\О

№ рахунку

Сальдо на початок періоду

Обороти

Сальдо на кінець періоду

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

652

 

514,5

514,5

514,5

 

514,5

653

 

31,5

31,5

31,5

 

31,5

656

 

13,05

13,05

13,05

 

13,5

66

 

1252,5

1500,0

1500,0

 

1252,5

719

 

 

9950,0

9950,0

 

 

79

 

 

9950,0

9950,0

 

 

80

 

 

80,0

80,0

 

 

81

 

 

1500,0

1500,0

 

 

821

 

 

43,5

43,5

 

 

822

 

 

484,5

484,5

 

 

823

 

 

24,0

24,0

 

 

826

 

 

13,05

13,05

 

 

84

 

 

9305,05

9305,05

 

 

Всього

2965,05

2965,05

69507,65

69507,65

3365,05

3365,05


ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Що таке об'єднання співвласників багатоквартирних будинків?

Особливості діяльності ОСББ.

Оподаткування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Особливості обліку в ОСББ.

Склад витрат ОСББ.

Склад доходів ОСББ.

Бухгалтерські рахунки для обліку в ОСББ.

Особливості відображення в обліку розрахунків з мешканцями будинку.

Облік активів в ОСББ.

Облік витрат і доходів ОСББ.

Організація бухгалтерського обліку в ОСББ.

Форма бухгалтерського обліку в ОСББ.

Облік розрахунків з постачальниками комунальних послуг.

Порядок відображення в обліку житлового будинку в ОСББ.

Облікова політика об'єднань співвласників.

ЗАДАЧІ

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операціїОСББ.

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума, грн

Нараховано заборгованість мешканців

 

 

10 000

Надійшла оплата від мешканців

 

 

10 000

Нараховано субсидії, пільги

 

 

500

Отримано субсидії, пільги

 

 

500

Нараховано борг за вивезення сміття, об-слуговування ліфтів

 

 

4000

Перераховано за вивезення сміття, обслу-говування ліфтів

 

 

4000

Нараховано орендну плату

 

 

1000

Отримано орендну плату

 

 

1000

2. Зробити бухгалтерські проведення за такими даними:

Показник

Нараховано

Надійшло (сплачено)

 

5000

4000

Субсидії, пільги

600

400

Орендна плата

500

500

Заробітна плата персоналу

2200

Відрахування на соціальні заходи

?

Оплата за обслуговування ліфтів

800

800

Оплата за санітарну очистку

700

700