Розділ 14ОБЛІК РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

магниевый скраб beletage

Нормативна база

Закон України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР, в ре-дакції Закону від 11.07.2003 р. № 1121-ІУ.

Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р.№ 77/97-ВР.

Закон України «Про державне регулювання виробництва і торгі-влі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоямита тютюновими виробами» від 19.12.95 р. № 481/265-ВР.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збо-ри» від 20.05.93 р. № 56-93, зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засо-би», 8 «Нематеріальні активи», 15 «Дохід», 16 «Витрати».

Положення про податок з реклами, затверджене рішенням Київ-ської міської ради народних депутатів від 17.05.94 р. № 96.

Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що зале-жалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишків товарно-матеріальних ціннос-тей, затверджене наказом Міністерства економіки України та Мініс-терства фінансів України від 15.12.99 р. № 149/300.

Наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахун-ку податку з реклами» від 24.12.2003 р. № 624.

Порядок накладання штрафів за порушення законодавства прорекламу, затверджений постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 693.

10. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені по-становою КМУ від 29.12.2003 р. № 2067.

14.1. Характеристикарекламної діяльності

Відповідно до КВЕД рекламна діяльність належить до секції К,клас 74, код 74.40.0. «Рекламна діяльність».

Основні принципи рекламної діяльності в Україні визначає Законпро рекламу [1]. Цей закон регулює також правові відносини, які ви-никають у процесі створення, розповсюдження й отримання реклами.

Основні терміни [1]:

Реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтриматиобізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її вироб-ництва та/або розповсюдження.

Виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійснюєвиробництво реклами.

Розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розповсюдженняреклами.

Споживачі реклами — невизначене коло осіб, на яких спрямову-ється реклама.

Вказані особи є основними учасниками рекламної діяльності.

Оскільки існують певні особливості в обліку та оподаткуванні як увиробників реклами, так і у рекламодавців, надалі їх буде розглянутоокремо.

Виробниками реклами є рекламні агентства, які можуть надаватитакі послуги:

підготовка рекламних матеріалів та їх розміщення в засобах роз-повсюдження реклами;

розробка, виготовлення, монтаж та технічне обслуговування за-собів зовнішньої реклами;

редакційна підготовка та поліграфічне виконання друкованої ре-кламної продукції;

розробка та здійснення комплексних рекламних кампаній;

зв'язок із засобами розповсюдження реклами, розміщення в нихзамовлень на розповсюдження реклами та ін.

Для реклами існує багато обмежень і підприємства повинні зверта-ти на них увагу, оскільки їх порушення може призвести до значних фі-нансових наслідків.

Не можна:

рекламувати заборонену продукцію та продукцію, яка підлягаєобов' язковій сертифікації чи ліцензуванню, якщо відсутній сертифікат,ліцензія;

рекламувати послуги, пов' язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформаціїпро використання чи невикористання фонограм виконавцями музич-них творів. Ця інформація повинна займати в рекламних засобах неменше 5 % загальної площі (обсягу) всієї реклами;

використовувати засоби і технології, які безпосередньо діють напідсвідомість споживача;

порушувати авторські права інших виробників реклами, вміщу-вати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походженняспоживачів, їх соціального і майнового стану, расової та національноїналежності, статі, освіти тощо, або такі, що дискредитують продукціюінших осіб;

подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинитипорушення законодавства, завдати шкоди здоров'ю або життю людейта навколишньому природному середовищу, а також спонукають донехтування засобами безпеки;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати їїім'я без згоди останньої;

розповсюджувати рекламу, яка містить елементи насильства, жо-рстокості, порнографії, цинізму;

використовувати або імітувати зображення державних символівУкраїни та інших держав та ін.

Додаткові вимоги:

забороняється реклама лікарських засобів, які розповсюджують-ся тільки за рецептом лікаря, та допінгових речовин;

реклама лікарських засобів повинна містити їх повну назву, на-йменування виробника, повну інформацію про використання, загальнізастереження;

забороняється вміщувати у рекламі інформацію про те, що ліку-вальний ефект від приймання лікарського засобу є абсолютно гаранто-ваний тощо;

у рекламі косметичних засобів, харчових продуктів, вітаміннихта інших харчових добавок заборонено вказувати, що ці товари маютьлікувальні властивості, якщо їх наявність не доведена в установленомупорядку;

реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв і знаків длятоварів і послуг заборонена на телебаченні та радіо (алкогольних на-поїв — з 6 до 23 години); на продукції і виданнях, призначених дляосіб, яким ще не виповнилось 18 років; на перших та останніх сторін-ках газет, обгортках журналів та інших видань (з 2010 року — в усіхдрукованих засобах масової інформації); на транспорті; засобами зов-нішньої та внутрішньої реклами. Реклама таких товарів повинна су-проводжуватись попередженням про шкоду куріння та вживання алко-гольних напоїв (воно повинно займати не менше 15 % площі рекламичорними літерами на білому фоні). Реклама тютюнових виробів та ал-когольних напоїв не повинна створювати враження, що їх вживаннясприятиме успіху, розв' язанню проблем тощо.

Будь-яка рекламна інформація, що надається споживачам, має від-повідати принципам добросовісної реклами. Недобросовісною вважа-ється реклама, яка внаслідок неточності, недостовірності, двозначнос-ті, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця іспособу розповсюдження та інших вимог, передбачених законодавст-вом України, вводить або може ввести в оману споживачів реклами,завдати шкоди їм або державі; її розповсюдження може бути покаранозгідно зі ст. 27 Закону [1].

Види реклами залежно від місця розміщення

Реклама на радіо та телебаченні є однією з найбільш ефекти-вних. Обмеження: час мовлення, відведений на рекламу, не може пе-ревищувати 15 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономіч-ної доби і 20 % — протягом кожної години мовлення. Реклама повиннабути розміщена у перервах між передачами, крім дозволених випадківрозміщення в передачах, які викладені в ст. 13 Закону [1] тощо.

Реклама в друкованих засобах масової інформації. Друкованізасоби, що розповсюджуються за передплатою, зобов' язані в умовахпередплати зазначати кількість реклами в загальному обсязі видання.

Реклама з використанням телефонного та документальногоелектрозв'язку. У разі використання електрозв'язку, у тому числі те-лефонного, рекламодавець повинен надати точну інформацію щодовартості послуг, вікових та інших обмежень. Забороняється розповсю-дження реклами за допомогою телексного або факсимільного зв' язку.

Зовнішня реклама розміщується на окремих тимчасових і ста-ціонарних спеціальних конструкціях — установках, щитах, екранахтощо, розташованих просто неба, на елементах вуличного обладнаннята будівлях і т.д. Спеціальні конструкції бувають світлові та несвітло-ві, тимчасові та стаціонарні, наземні та неназемні (повітряні), плоскі таоб'ємні: стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби,табло, екрани, панелі, тумби тощо.

Розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до ст. 16Закону [1]; перелік обмежень, встановлених цим Законом, є вичерп-ним, зокрема:

зовнішня реклама повинна розміщуватись із дотриманням вимогтехніки безпеки, із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світло-форів, перехресть тощо;

світлове оформлення рекламоносія не повинно засліплюватиучасників дорожнього руху та освітлювати вікна житлових будинків;

для реклами на будинках та спорудах необхідна згода їхніх влас-ників та ін.

Документом, що дає право на розміщення зовнішньої реклами, єдозвіл на розміщення зовнішньої реклами, який видається місцевимиорганами виконавчої влади безоплатно.

До внутрішньої реклами належить будь-яка реклама всерединібудинків, приміщень, споруд тощо. Заборонено розміщувати рекламу,крім соціальної, в приміщеннях органів влади, в дошкільних навчаль-них закладах, середніх загальноосвітніх школах та спеціальних загаль-ноосвітніх навчальних закладах.

Реклама в мережі Інтернет, яка набуває усе більшого розпо-всюдження, може розміщуватись на власному Веб-сайті або шляхомрозміщення своїх банерів на інших сайтах.

Рекламу можна розміщувати на транспортних засобах, авто-мобільних та залізничних шляхах, а також у метрополітені (цейвид реклами можна вважати різновидом зовнішньої). Реклама черезрадіотрансляційні або інші звукові мережі повідомлення пасажирів за-боронена. Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати ви-могам безпеки та правилам дорожнього руху і обмеженням ст. 18 За-кону [1]. Погоджується воно лише з власниками об'єктів транспортуабо уповноваженими ними органами.

14.2. Оподаткуваннярекламної діяльності

Податок з реклами передбачено ст. 15 Закону [2] як один із видівмісцевих податків. Згідно з зазначеною статтею податок з рекламивстановлюється сільськими, селищними та міськими радами в межахграничних ставок, передбачених Декретом [4]. Платниками податку зреклами є юридичні особи та громадяни. Органи місцевого самовряду-вання встановлюють також:

порядок нарахування та сплати;

надання відстрочки по сплаті;

звільнення від сплати деяких категорій платників.

Об 'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення тарозміщення реклами. Податок з реклами сплачується з усіх видів рек-лами під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.Не вважається рекламою інформація про товар чи його виробника умісцях продажу (вивіски тощо).

Відповідно до Декрету [4] у разі проведення рекламних заходіввласними силами податок з реклами сплачувати не треба, але іноді мі-сцеві органи влади перевищують свої повноваження і встановлюютьнеобхідність сплати податку з реклами і при самостійному проведенніреклами.

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 % —за розміщення реклами на тривалий час (0,3 % для реклами на майні,товарах народного споживання та одязі).

До об'єкта оподаткування податком з реклами ПДВ не вклю-чається.

Порядок нарахування та сплати податку з реклами в різних регіо-нах може суттєво відрізнятися, тому принципи щодо цього податкурозглядаються зокрема в місті Києві.

Відповідно до Положення [6] платники податку — це підприємствата організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкова-ності, а також фізичні особи, які рекламують свою продукцію (тобторекламодавці). Отже, платником є рекламодавець, а рекламне агентст-во лише збирає та перераховує гроші до бюджету, тобто є посередни-ком при сплаті податку з реклами (податок одержується рекламнимиагентствами при розрахунках із рекламодавцями і при оформленнірозрахункових документів включається до них окремим рядком).

Бухгалтерський та податковий облік податку з реклами наведено втабл. 14.1. Для відображення зобов'язань з податку з реклами в рекла-мному агентстві у момент отримання передоплати використано субра-хунок 645, який пропонується у більшості публікацій.

Пільги з податку з реклами встановлюють місцеві органи влади.Положенням [6] від оподаткування звільняються:

реклама благодійних заходів, соціальна реклама;

інформаційні вивіски, які розміщуються в приміщеннях, що ви-користовуються для реалізації товарів, включаючи вітрини;

оголошення та повідомлення про зміну місцезнаходження під-приємства, номерів телефонів тощо;

оголошення органів державної влади;

попереджувальні таблички щодо обмеження виконання робіт.

Податковий розрахунок податку з реклами [8] подається не пізні-ше 20 днів, наступних за останнім календарним днем звітного міся-ця. Сплата податку здійснюється протягом 10 днів після подання роз-рахунку.

Податок на прибуток

Відповідно до підпункту 5.4.4 Закону про прибуток у виробникареклами (рекламного агентства) сума, отримана на виготовлення, роз-міщення та/або розповсюдження реклами включається до валових до-ходів за першою подією, а у рекламодавця сума витрат на рекламу(проведення передпродажних та рекламних заходів) включається довалових витрат. Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят,придбання і розповсюдження подарунків включаються також до вало-вих витрат, але не більше 2 % оподатковуваного прибутку за попере-дній звітний (податковий) рік.

N>

о\no

№ nop.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума, грн

ВД

вв

У рекламодавця

1

Перераховано кошти на виготовлення та розміщенняплакатів

371

311

6025

5025

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1000

3

Відображено витрати на отримані рекламні послуги

93

685

5000

4

Відображено податок з реклами

93

685

25

5

Списано податковий кредит з ПДВ

644

685

1000

6

Здійснено залік взаємозаборгованості

685

371

6025

У рекламного агентства

1

Отримано кошти на виготовлення та розміщення пла-катів

311

681

6025

5000

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

643

641.ПДВ

1000

3

Нараховано податок з реклами

645

641.под. зреклами

25

4

Податок з реклами перераховано до бюджету

641

311

25

5

Виготовлено та розміщено рекламні плакати

361

703

6025

6

Списано ПДВ

703

643

1000

7

Списано податок з реклами

703

645

25

8

Здійснено залік заборгованості

681

361

6025

 

 


Податок на додану вартість

Продаж реклами або рекламних послуг є продажем послуг відпові-дно до ст. 1 Закону про ПДВ і є об'єктом оподаткування на загальнихпідставах. База оподаткування визначається виходячи із договірної(контрактної) вартості з урахуванням загальнодержавних податків,зборів (платежів), які включаються до ціни реклами або послуги. Піль-ги з ПДВ чинним законодавством у рекламній діяльності не передба-чені.

Замовники, виробники і розповсюджувачі реклами — резидентиУкраїни — сплачують ПДВ за ставкою 20 %. Нульова ставка застосо-вується у разі експорту рекламних послуг. Податок з реклами не вклю-чається до бази оподаткування ПДВ.

Клас професійного ризику виробництва в рекламній діяльності — 2.

14.3. Бухгалтерський та податковий облікрекламної діяльності