14.3.1. Облік у рекламному агентстві

магниевый скраб beletage

Доходи рекламного агентства обліковують на субрахунку 703, авитрати — на рахунках класу 8 або на рахунку 23 (оскільки рекламніагентства є невеликими за розміром).

Особливості обліку в рекламному агентстві:

надання послуг — основний вид діяльності;

незначна питома вага амортизації;

значний розмір витрат на оплату праці;

рекламне агентство при виконанні замовлення на рекламу отри-мує податок з реклами при сплаті послуг за рекламу і перераховує йо-го до місцевого бюджету щомісяця не пізніше 15 числа наступного мі-сяця.

У бухгалтерському обліку для відображення податку з реклами ве-деться окремий субрахунок рахунку 641 — в нашому прикладі —641.5.

Згідно з Декретом [4] податок з реклами сплачується під час оплатипослуг. Приклад відображення витрат і доходів рекламного агентства іподатку з реклами за передоплати рекламних послуг та оплати післянадання послуг наведений в табл. 14.2. У таблиці суму податку на рек-ламу не включено до валових доходів і витрат, хоча однозначної пози-ції податкових органів з цього питання досі немає.


№nop.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

вд

вв

Перша подія — оплата послуг

1

Надійшла передоплата від рекламодавця100 %

311

681

18 075

15 000

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

3000

3

Відображено зобов'язання з податку з рек-лами

645

641.5

75

4

Сплачено податок з реклами

641.5

311

75

5

Нараховано витрати на виготовлення реклами

23

66, 65...

12 000

12 000

6

Відображено дохід від рекламних послуг пі-сля підписання акта виконаних робіт

361

703

18 075

7

Списано ПДВ

703

643

3000

8

Списано податок з реклами

703

645

75

9

Здійснено залік заборгованості

681

361

18075

 

 

10

Списано витрати на надання рекламних послуг

903

23

12 000

 

11

Списано дохід на фінансовий результат

703

791

15 000

N>N>

Продовження табл. 14.2

№nop.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

12

Списано фактичну собівартість рекламнихпослуг

791

903

12 000

Перша подія — надання послуг

1

Відображено дохід від рекламних послуг

361

703

18 075

15 000

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

3000

3

Відображено зобов'язання з податку з рек-лами

703

641.5

75

75

4

Надійшла оплата від рекламодавця за отри-мані послуги з реклами

311

361

18 075

5

Сплачено податок з реклами

641.5

311

75

75

6

Нараховано витрати на виготовлення реклами

23

66, 65...

12 000

12 000

7

Списано витрати на надання рекламних по-слуг

903

23

12 000

 

8

Списано дохід на фінансовий результат

703

791

15 000

9

Списано фактичну собівартість рекламнихпослуг

791

903

12 000

N>Ul

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

nop.

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1

Отримано кошти від рекламодавця

311

681

1205

1000

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

200

3

Відображено зобов'язання з податку з реклами

645 (681)

641.5

5

5

4

Перераховано кошти газеті

371

311

301,25

250

5

Перераховано кошти телебаченню

371

311

301,25

250

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

100

7

Зменшення зобов'язання з податку з реклами

641.5

371

2,50

2,50

8

Отримано послуги газети, телебачення

23

631

500

9

Списано ПДВ

644

631

100

10

Здійснено залік заборгованості

631

371

600

11

Підписано з рекламодавцем акт виконаних робіт

361

703

1205

12

Списано ПДВ

703

643

200

13

Списано податок з реклами

703

645

5

14

Здійснено залік заборгованості

681

361

1205

15

Сплачено податок з реклами

641,5

311

2,50

2,50

16

Нараховано витрати на виготовлення реклами

23

66,65...

210

210

17

Списано витрати на надання рекламних послуг

903

23

710

18

Списано дохід на фінансовий результат

703

791

1000

19

Списано фактичну собівартість рекламних послуг

791

903

710


Якщо виробник реклами залучає до виготовлення реклами інші ор-ганізації, то він стає замовником-рекламодавцем і сплачує податок зреклами на загальних підставах. Цей податок у бухгалтерському облі-ку зменшує зобов'язання з податку з реклами, а в податковому — ви-робник реклами відносить його до валових витрат (рядок 4.6.20 додат-ку Р2 до декларації про прибуток підприємства).

Відображення в обліку зобов' язання з податку з реклами в реклам-ному агентстві при перерахуванні частини коштів іншим організаціямза розміщення реклами (газеті, телебаченню тощо) регламентуєтьсялистом ДПА в м. Києві від 18.09.97 р. № 18-01/3/6492. З урахуваннямзмін у Плані рахунків та в методології ведення бухгалтерського облікубухгалтерські проведення в рекламному агентстві наведено в табл.14.3 за прикладом: рекламне агентство отримує від рекламодавця задоговором 1205 грн, в тому числі ПДВ — 200 грн і податок з рекла-ми — 5 грн. Рекламне агентство перераховує газеті 301,25 грн, в томучислі ПДВ — 50 грн, податок з реклами — 1,25 грн, а також телеба-ченню — таку саму суму.