14.3.2. Облік витратна рекламу у рекламодавця

магниевый скраб beletage

Для можливості віднесення витрат на рекламу та рекламні заходидо валових витрат необхідною є наявність підтверджуючих первиннихдокументів. Рекламна діяльність супроводжується такими стандартни-ми первинними документами, як платіжні доручення, авансові звіти навідрядження, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, подат-кові накладні тощо.

При проведенні рекламних заходів обов' язковими є:

наказ керівника на проведення рекламного заходу (презентації,прийоми, участь у виставці, рекламні акції тощо);

кошторис витрат на підготовку і проведення рекламних заходів;

розпорядження керівника про призначення особи, відповідальноїза проведення презентації, прийому;

календарний план проведення рекламної акції;

договір з розповсюджувачем реклами тощо.

Підтверджуючими документами щодо здійснених витрат є рахункиготелів, підприємств ресторанного господарства, екскурсійного бюро,поштові квитанції, квитки, накладні, графіки виходу в ефір, акти вико-наних робіт, звіт про проведений захід (зазначаються фактичні витра-ти) тощо.

Особливості обліку витрат на рекламу

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати на рекламу та навивчення ринку є витратами на збут і відображаються на рахунку 93«Витрати на збут». Якщо такі витрати можна назвати представницьки-ми, то їх включають до адміністративних витрат і відображають на ра-хунку 92 «Адміністративні витрати». Зокрема, якщо витрати на органі-зацію свят і презентацій не пов'язані з прийомом делегацій, то їхвключають до витрат на збут, а якщо вони безпосередньо пов' язані зприйомом делегацій, — включають до адміністративних витрат.

У разі проведення рекламного розіграшу для уникнення ліцен-зування та патентування слід використовувати в документах словоспо-лучення «рекламна акція», а не «лотерея» або «розіграш», а слово «ви-граш» замінити на «подарунок».

Отримана від нерезидента рекламна продукція включається довалових доходів резидента за балансовою вартістю, сума ввізного ми-та — до валових витрат. До валових витрат цю продукцію резидентможе включати лише у разі безоплатного її розповсюдження.

Безоплатне отримання товарів від підприємств унаслідок прове-дення ними рекламних акцій відображається за кредитом субрахунку745 або 424. У податковому обліку вартість безоплатно отриманих то-варів включається до складу валових доходів підприємства.

Вартість подарунка, наданого громадянам, оподатковується по-датком з доходів фізичних осіб.

Далі наведено приклади обліку витрат на різні види реклами.

Виготовлення та встановлення об'єкта зовнішньої реклами

Об'єкт зовнішньої реклами, класифікований як об'єкт основних за-собів, обліковується аналогічно основним засобам, тобто в дебет раху-нка 15 відносять усі витрати на виготовлення і встановлення об'єктареклами Д-т 15 К-т 20, 66, 65, 685, 631 ..., а введення його в експлуа-тацію відображають записом:

Д-т 10 К-т 15.

Облік витрат на участь підприємства у виставці

Статтями витрат на участь підприємства у виставці є:

оплата участі у виставці згідно з договором;

транспортні витрати, пов'язані з доставкою зразків продукції;

витрати на відрядження учасників;

розміщення учасників виставки;

виготовлення рекламних буклетів;

виготовлення зразків продукції для виставки.

Відображення витрат на участь підприємства у виставці в бухгал-терському і податковому обліку наведено в табл. 14.4.


№nop.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

ВВ

Д-т

К-т

Сума, грн

Витрати на виготовлення рекламних зразків продукції

1

Придбано матеріали

20

631

10 000

10 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

 

3

Списано матеріали на виготовлення зразків

23

20

10 000

 

4

Відображено витрати з оплати праці

23

66,65

2000

2000

5

Нараховано заборгованість за послуги сторонніх організацій

23

685

2350

2350

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

470

 

7

Нараховано амортизацію обладнання

23

13

100

 

8

Списано частину загальновиробничих витрат

23

91

250

250

9

Оприбутковано зразок виготовленої продукції

26

23

14 700

 

Створення рекламних буклетів

10

Оплачено послуги дизайнера з розробки буклетів

371

311

60

50

11

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

10

 

12

Отримано дизайнерські послуги

93

685

50

 

13

Списано суму податкового кредиту

644

685

10

 

14

Залік авансу

685

371

60

 

15

Оплачено послуги з виготовлення буклетів

371

311

240

180

16

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

60

 

17

Оприбутковано буклети

201

685

180

 

18

Списано суму податкового кредиту

644

685

60

 

19

Залік авансу

685

371

240

 

Інші витрати

20

Здійснено передоплату за участь у виставці

371

311

2400

2000

21

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

400

22

Здійснено передоплату за розміщення учасників

371

311

1200

1000

23

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

200

24

Здійснено передоплату транспортній організації за оренду автомобіля

371

311

3000

2500

25

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

500

26

Видано під звіт кошти на відрядження до міста, в якому проводитьсявиставка

372

301

800

Здійснення рекламного заходу

27

Списано витрати на відрядження за поданими звітами

93

372

820

820

28

Відображені витрати на:

 

 

 

 

— участь у виставці;

93

685

2000

 

— розміщення учасників;

93

685

1000

 

— транспортування продукції

93

685

2500

 

29

Списано суму податкового кредиту

644

685

1100

 

ЗО

Здійснено залік авансів

685

371

6600

 

31

Відображено податковий кредит з ПДВ із суми перевитрат

641

685

60

 

32

Списано рекламні буклети

93

201

180

 

33

Видано підзвітним особам суму перевитрат

372

301

20

 


Розміщення реклами у засобах масової інформації розглянуто втабл. 14.5.

Рекламні послуги можуть бути надані або одним етапом — безпо-середнє розміщення реклами (оголошення на сторінках друкованихвидань, по радіо, текстове оголошення на каналах телебачення), абодвома — створення рекламного продукту (наприклад, відеоролика), апотім його розміщення. Реклама в засобах масової інформації обліко-вується по-різному, залежно від способу її розміщення.

Таблиця 14.5

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковийоблік

пор.

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

1

Здійснено передоплату ре-дакції газети за розміщенняреклами (на наступні 6 мі-сяців)

685(371)

311

12

060

 

10 050

2

Відображено податковийкредит з ПДВ

641

644

2010

3

Віднесено суму передоплатина витрати майбутніх пері-одів

39

685

10 050

 

 

4

Списано податковий кредитз ПДВ

644

685

2010

5

Списано на витрати звітногоперіоду вартість послуг зрозміщення реклами в пер-шому місяці (10 050/6 =1675 грн)

93

39

1675

 

 

6

Списані на фінансовий ре-зультат витрати на розмі-щення реклами

791

93

1675

Безоплатна роздача продукції в цілях реклами

У разі безоплатної роздачі зразків власної продукції з рекламнимицілями витрати на проведення таких заходів відображаються прове-денням:

Д-т 93 К-т 26, 27, 28 тощо.

Проблема полягає в тому, що при здійсненні таких операцій дохідне відображається, але вони є об'єктом оподаткування ПДВ.

Деякі фахівці рекомендують списувати податкові зобов'язання навитрати звітного періоду, причому визнавати їх витратами на рекламу,відображаючи таким проведенням:

Д-т 93 К-т 641.1.

Слід зазначити, що таке бухгалтерське проведення Інструкція№ 291 не передбачає, однак решта можливих варіантів обліку істотновідхиляються від значення здійснюваної операції.

Вартість товарів, призначених для роздачі, окремо не визначають,оскільки безоплатна роздача товарів є не самостійною акцією, а скла-довою частиною інших рекламних заходів. Вартість таких товаріввключається до кошторису витрат на проведення рекламних заходів,тобто особливості оподаткування безоплатного надання товарів на такіоперації не поширюються.

Бухгалтерський облік використання товарів і матеріальних активіву проведенні прийомів і презентацій зручніше вести через розрахункиз підзвітними особами.

Безоплатну роздачу товарів краще здійснювати в межах прийомівта презентацій, а не як окремий рекламний захід.

Облік безоплатної роздачі товарів при проведенні презентації наве-дений у табл. 14.6.

Таблиця 14.6

№ пор.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

1

Отримано матеріали від по-стачальника для виготовленняпродукції

201

631

600

600

2

Відображено податковий кре-дит з ПДВ

641

631

120

3

Витрачено матеріали на виго-товлення продукції

23

201

600

 

 

4

Відображено інші витрати навиготовлення продукції

23

661,65...

800

 

800

5

Випущено готову продукцію

26

23

1400

6

Видано готову продукцію підзвіт для проведення презентації

372

26

1400

 

Продовження табл. 14.6

№ пор.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

7

Скориговано податковий кре-дит методом сторно

641

631

-120

8

Отримано від постачальникапослуги, пов'язані з прове-денням презентації

93

631

2000

400

9

Відображено податковий кре-дит з ПДВ

641

631

400

10

Включено вартість зразківвласної продукції до складувитрат на проведення презен-тації

93

372

1400

11

Відображено інші витрати напроведення презентації

93

201,66,65

1600

12

Враховано суму скориговано-го податкового кредиту зПДВ у складі витрат на про-ведення презентації

93

631

120

 

 

При безоплатній роздачі рекламних буклетів, листівок із логотипомабо емблемою фірми слід пам'ятати, що ця продукція призначена ли-ше для використання в рекламних цілях, отже, витрати на її виготов-лення, включаючи розміщення логотипа або емблеми, належать до ви-трат на рекламу, які входять до складу валових витрат без обмеженняїх суми.

Податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються, оскільки безо-платна роздача рекламних буклетів, листівок із логотипом або ембле-мою фірми є витратами, а не продажем у вигляді безоплатно наданихтоварів.

Облік безоплатної роздачі календарів із логотипом фірми наведе-ний в табл. 14.7.

 

 

Бухгалтерський облік

Податковий облік

№ пор.

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

1

Видано аванс на виготов-лення рекламних листівок

371

311

6000

5000

2

Відображено податковийкредит з ПДВ

641

644

1000

3

Отримано рекламні листів-ки від виконавця

209

631

5000

4

Списано податковий кре-дит, включений до ціни ре-кламних листівок

644

631

1000

5

Залік авансу

631

371

6000

6

Включено витрати на безо-платну роздачу рекламнихлистівок до складу витратна збут

93

209

5000

 

 

Експонування товарів у вітринах

Одним із основних рекламних засобів у торговельній діяльності є віт-рина. Вітрина, розміщена на фасаді будівлі, є засобом зовнішньої реклами,а всередині приміщень, будівель — внутрішньої. Для правильного розме-жування в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних із демонстрацієютоварів у вітринах, потрібно враховувати, що оформлення вітрин і самізразки товарів, які розміщено в них, це різні категорії витрат.

Оформлення — це зовнішній вигляд, форма чогось, і до витрат повиннівключатись витрати саме на оформлення вітрин, а вартість зразків товарів,що демонструють, включається до витрат тільки у частині суми уцінки.

При відображенні в бухгалтерському та податковому обліку ви-трат, пов' язаних з уцінкою товарів, що втратили свою первісну якістьза час експонування у вітринах (кімнатах зразків), слід дотримуватисьвимог Положення [7]. Уцінені товари відображають у балансі за чис-тою вартістю реалізації.

Якщо облік товарів здійснюють із застосуванням торгової націнки,то під час здійснення уцінки на більшу суму, ніж сума зробленої наці-нки, потрібно списати спочатку всю суму торгової націнки, а вже по-тім зменшувати купівельну (первісну) вартість товарів, які уціняють.Однак здійснювати так розрахунки можна тільки у тому випадку, колиоблік виставлених у вітринах товарів ведуть окремо, наприклад, із за-стосуванням субрахунку другого порядку.

N>00N>

№nop.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума, грн

ВД

ВВ

1

Оприбутковано товари від постачальника

282

631

6500

6500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1300

3

Встановлено торгову націнку на отримані то-вари

282

285

3640

4

Сплачено за товари постачальнику

631

311

7800

5

Вартість зразків товарів у вітринах відобра-жено на субрахунку другого порядку

282.2

282

351

6

Видано аванс на оформлення вітрини

371

311

450

375

7

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

75

8

Включено до витрат на збут вартість робіт зоформлення вітрини

93

631

375

9

Списано податковий кредит з ПДВ

644

631

75

s>00u>

10

Залік заборгованості

631

371

450

11

Суму уцінки віднесено на:

 

 

 

— зменшення торгової націнки;

285

282.2

96,75

— втрати від знецінення товарів

946

282.2

78,75

12

Зменшено податковий кредит методом сторно

641

631

-15,75

13

Суму податкового кредиту з ПДВ, нарахова-ну на суму уцінки, включено до витрат звіт-ного періоду

946

631

15,75

14

Передано уцінений товар Будинку інвалідів ійого вартість списано з обліку

943

282.2

175,5

15

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

943

641

35,1

16

Списано на фінансовий результат витрати:

 

 

 

 

 

— на оформлення вітрини;

791

93

375

— на уцінку вітринних зразків товарів;

791

946

94,5

— пов'язані з безоплатною передачею товарів

791

943

210,6


У разі, коли торговельне підприємство не веде окремий облік віт-ринних зразків товарів, то розрахунок для списання сум уцінки за ра-хунок зменшення торгової націнки, здійснюється за середнім відсот-ком, розрахованим відповідно до п. 22 П(С)БО 9 «Запаси».

Облік витрат, пов'язаних із демонстрацією товарів у вітринах, на-ведений у табл. 14.8.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Що таке реклама?

Дайте визначення поняттям «рекламодавець», «виробник реклами».

Які послуги надають рекламні агентства?

Які висуваються вимоги до реклами?

Обмеження та заборона щодо певних видів реклами.

Види реклами та їх характеристика.

Особливості оподаткування рекламної діяльності.

Порядок сплати податку на рекламу.

Бухгалтерські проведення зі сплати податку на рекламу у рекламодавця.

Бухгалтерські проведення зі сплати податку на рекламу у рекламномуагентстві.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат і доходів у рекламному агентстві.

Облік витрат у рекламодавця на виготовлення об'єкта зовнішньої реклами.

Облік витрат на участь підприємства у виставці.

Облік безоплатної роздачі продукції у цілях реклами.

Облік витрат на експонування товарів у вітринах.

ЗАДАЧІ

Рекламодавець замовив у рекламному агентстві виготовлення рекламиза 10 000 грн без ПДВ. Вартість податку з реклами — 50 грн, витрати реклам-ного агентства — 8200 грн. Зробити відповідні бухгалтерські проведення у ре-кламодавця та в рекламному агентстві.

Рекламодавець замовив у рекламному агентстві виготовлення реклами,вартість — 8000 грн без ПДВ. Податок з реклами — 0,5 %. Половину коштівперераховано телебаченню за розміщення реклами. Витрати рекламного агент-ства на виготовлення реклами 2100 грн. Зробити відповідні бухгалтерські про-ведення у рекламодавця та в рекламному агентстві.

На підприємстві виготовлено зразки рекламної продукції, для чого при-дбано і витрачено матеріали на суму 2000 грн без ПДВ, інші витрати станов-лять 3000 грн. Сплачено за участь у виставці 1800 грн з ПДВ, оплата за розмі-щення учасників — 2400 грн, оплата відрядження — 1100 грн. Зробитивідповідні бухгалтерські проведення.