14.3.2. Облік витратна рекламу у рекламодавця

Для можливості віднесення витрат на рекламу та рекламні заходидо валових витрат необхідною є наявність підтверджуючих первиннихдокументів. Рекламна діяльність супроводжується такими стандартни-ми первинними документами, як платіжні доручення, авансові звіти навідрядження, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, подат-кові накладні тощо.

При проведенні рекламних заходів обов' язковими є:

наказ керівника на проведення рекламного заходу (презентації,прийоми, участь у виставці, рекламні акції тощо);

кошторис витрат на підготовку і проведення рекламних заходів;

розпорядження керівника про призначення особи, відповідальноїза проведення презентації, прийому;

календарний план проведення рекламної акції;

договір з розповсюджувачем реклами тощо.

Підтверджуючими документами щодо здійснених витрат є рахункиготелів, підприємств ресторанного господарства, екскурсійного бюро,поштові квитанції, квитки, накладні, графіки виходу в ефір, акти вико-наних робіт, звіт про проведений захід (зазначаються фактичні витра-ти) тощо.

Особливості обліку витрат на рекламу

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати на рекламу та навивчення ринку є витратами на збут і відображаються на рахунку 93«Витрати на збут». Якщо такі витрати можна назвати представницьки-ми, то їх включають до адміністративних витрат і відображають на ра-хунку 92 «Адміністративні витрати». Зокрема, якщо витрати на органі-зацію свят і презентацій не пов'язані з прийомом делегацій, то їхвключають до витрат на збут, а якщо вони безпосередньо пов' язані зприйомом делегацій, — включають до адміністративних витрат.

У разі проведення рекламного розіграшу для уникнення ліцен-зування та патентування слід використовувати в документах словоспо-лучення «рекламна акція», а не «лотерея» або «розіграш», а слово «ви-граш» замінити на «подарунок».

Отримана від нерезидента рекламна продукція включається довалових доходів резидента за балансовою вартістю, сума ввізного ми-та — до валових витрат. До валових витрат цю продукцію резидентможе включати лише у разі безоплатного її розповсюдження.

Безоплатне отримання товарів від підприємств унаслідок прове-дення ними рекламних акцій відображається за кредитом субрахунку745 або 424. У податковому обліку вартість безоплатно отриманих то-варів включається до складу валових доходів підприємства.

Вартість подарунка, наданого громадянам, оподатковується по-датком з доходів фізичних осіб.

Далі наведено приклади обліку витрат на різні види реклами.

Виготовлення та встановлення об'єкта зовнішньої реклами

Об'єкт зовнішньої реклами, класифікований як об'єкт основних за-собів, обліковується аналогічно основним засобам, тобто в дебет раху-нка 15 відносять усі витрати на виготовлення і встановлення об'єктареклами Д-т 15 К-т 20, 66, 65, 685, 631 ..., а введення його в експлуа-тацію відображають записом:

Д-т 10 К-т 15.

Облік витрат на участь підприємства у виставці

Статтями витрат на участь підприємства у виставці є:

оплата участі у виставці згідно з договором;

транспортні витрати, пов'язані з доставкою зразків продукції;

витрати на відрядження учасників;

розміщення учасників виставки;

виготовлення рекламних буклетів;

виготовлення зразків продукції для виставки.

Відображення витрат на участь підприємства у виставці в бухгал-терському і податковому обліку наведено в табл. 14.4.


№nop.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

ВВ

Д-т

К-т

Сума, грн

Витрати на виготовлення рекламних зразків продукції

1

Придбано матеріали

20

631

10 000

10 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

 

3

Списано матеріали на виготовлення зразків

23

20

10 000

 

4

Відображено витрати з оплати праці

23

66,65

2000

2000

5

Нараховано заборгованість за послуги сторонніх організацій