15.4.2. Облік діяльності турагента

магниевый скраб beletage

Турагент, здійснюючи діяльність на підставі договору доручення,отримує як дохід від своєї діяльності комісійну винагороду, яку одразузалишає собі. Кошти, сплачені туристами за турпродукт за мінусомкомісійної винагороди, є для турагента транзитними. Податкове зобо-вязання з ПДВ виникає тільки з сум комісійної винагороди.

Приклад обліку у турагента подано в табл. 15.3.

Таблиця 15.3

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

1

Надійшла оплата від туриста затурпродукт

30,31

681

1200

250

 

2

Відображено податкове зо-бов'язання з ПДВ

643

641

50

 

 

3

Перераховано грошові коштитуроператору

371

311

900

 

 

4

Відображено дохід за датою за-кінчення туру та заборгованістьперед туроператором

361704

703685

1200900

 

 

5

Списано суму податкового зо-бов'язання з Пдв

703

643

50

 

 

Продовження табл. 15.3

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

6

Проведено залік передоплати зтуроператором

685

371

900

 

 

7

Проведено залік авансу, одержа-ного від туриста

681

361

1200

 

 

8

Нараховано витрати турфірми

23

66,65...

70

 

70

9

Списано собівартість наданихпослуг

903

23

70

 

 

Формування фінансового результату

1

Списано собівартість наданихпослуг

791

903

70

 

 

2

Списано дохід від реалізації по-слуг та вирахування з доходу

703791

791704

1150900

 

 

У табл. 15.4 наведено приклад, коли турагент працює «на замов-лення» туриста і за його кошти. Турагент у такому разі може заздале-гідь за договором купівлі-продажу придбавати ваучери (путівки) утуроператора, а потім реалізовувати їх туристам, або без отримання увласність ваучерів на підставі договорів про співробітництво з туро-ператорами реалізовувати туристам путівки, які фактично будутьотримані ними безпосередньо від туроператора на місці надання тур-послуг.

Таблиця 15.4

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

1

Придбано путівки у туропе-ратора

331

631

3000

 

3000

2

Відображено податковийкредит з ПДВ

641

631

600

 

 

3

Перераховано грошові кош-ти туроператору за путівки

63

311

3600

 

 

Продовження табл. 15.4

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

4

Надійшли грошові кошти відтуристів за путівки

30,31

681

4200

3500

 

5

Відображено податкові зо-бов'язання з ПДВ

643

641

700

 

 

6

Нараховано витрати турфірми

23

66,65...

100

 

100

7

Передано путівки покупцю

36

703

4200

 

 

8

Відображено податкові зо-бов'язання з ПДВ

703

643

700

 

 

9

Проведено залік заборгова-ності

681

361

4200

 

 

10

Списано номінальну вартістьпутівки

903

331

3000

 

 

11

Списано собівартість нада-них послуг

903

23

100

 

 

Формування фінансового результату

1

Списано собівартість нада-них послуг

791

903

3100

 

 

2

Списано дохід від реалізаціїпослуг

703

791

3500

 

 

Деякі туристичні агентства, не підписуючи договори доручення ікомісії, надають інформаційні послуги (дані про ціни, якість обслуго-вування, екскурсійні та розважальні програми туроператорів) без фак-тичного отримання коштів від туриста і перерахування їх туроперато-ру. Турист, у свою чергу, оплачує інформаційні послуги турагентствата вояжує за обраним ним маршрутом, оплачуючи послуги туропера-тора на місці. Відображення цих операцій в обліку показано втабл. 15.5.

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

Надходження грошових коштів від туристів

1

Надано туристу (клієнту) ін-формційні послуги з пошукубази відпочинку згідно з йоговимогами

361

703

120

100

 

2

Податкові зобов'язання зПДВ

703

641

20

 

 

3

Надійшли грошові кошти відтуриста за інформаційні по-слуги

311

361

120

 

 

4

Списано собівартість наданихпослуг

903

23

70

 

 

Формування фінансового результату

1

Списано собівартість наданихпослуг

791

903

70

 

 

2

Списано дохід від реалізаціїпослуг

703

791

100

 

 

Приклад відображення в обліку української турфірми реалізації по-слуг із зарубіжного туризму наведено в табл. 15.6 (за умови оплати по-слуг з придбання іноземної валюти за рахунок турфірми).

Таблиця 15.6

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

1

Надійшли грошові кошти відукраїнського туриста (в т.ч.винагорода — 300 грн)

311

681

6000

300

 

2

Відображено податкові зо-бов'язання з ПДВ

643

641

50

 

 

3

Перераховано грошові коштидля купівлі валюти (курс: 1дол. = 5,7 грн)

333

311

5800

 

 

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВД

ВВ

4

Нараховано комісійну вина-городу банку

92(23)

631

88,6

 

88,6

5

Здійснено оплату послуг банку

631

333

88,6

 

 

6

Нараховано збір до Пенсійно-го фонду (0,2 %)

92(23)

651

11,4

 

11,4

7

Перераховано суму збору доПенсійного фонду

651

333

11,4

 

 

8

Зараховано валюту на валют-ний рахунок української турфірми

312

333

1000дол. /5700

 

 

9

Перераховано грошові коштиіноземному туроператору

685

312

1000дол. /5700

 

 

10

Проведено залік авансу

681

685

5700

 

 

11

Відображено суму комісійноївинагороди

361

703

300

 

 

12

Списано ПДВ

703

643

50

 

 

13

Проведено залік взаємозабор-гованостей

681

361

300

 

 

14

Списано собівартість наданихпослуг

903

23

100

 

 

15

Списано собівартість на фі-нансовий результат

791

92

100

 

 

16

Списано дохід від реалізаціїна фінансовий результат

703

791

250