15.4.3. Облік придбання путівок

магниевый скраб beletage

Підприємства можуть придбавати путівки для своїх працівників,оплачуючи їх вартість повністю або частково, можливе також при-дбання путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок коштівФонду соціального страхування України.

Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженоюнаказом Мінстату України від 11.12.95 р. № 323, путівки на відпочи-нок і лікування включаються до фонду оплати праці (ФОП). Відповід-но до підпункту 5.6.1 Закону про прибуток витрати на оплату працівідносять до валових витрат підприємства. Щоб вартість путівоквключити до валових витрат, треба їх відобразити у складі ФОП (К-т 661) і обумовити в колективному договорі можливість здійсненняоперацій з придбання путівок для працівників.

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, нада-них працівнику (або його дитині віком до 18 років) безплатно чи зізнижкою профспілкою, або за рахунок фондів соціального страхуван-ня, не обкладається податком з доходів громадян згідно з підпунктом4.3.24 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від22.05.2003 р. № 889.

Щодо податкового зобов'язання з ПДВ, то з цього питання немаєостаточного рішення, хоча ДПА України вважає, що воно виникає припередачі путівки працівнику.

Варіанти обліку придбання путівок розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Підприємство придбало для своїх працівників три пу-тівки на відпочинок вартістю 600 грн кожна (у тому числі ПДВ). Путі-вки було придбано за рахунок підприємства та за умови попередньоїоплати.

Відображення операцій з придбання та видачі працівникам путівокна відпочинок за умови повної оплати їх вартості за рахунок підприєм-ства подано в табл. 15.7.

Таблиця 15.7

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Перераховано передоплату за пу-тівки

371

311

1800

2

Відображено суму податковогокредиту

641

644

300

3

Отримано путівки

331

685

1500

4

Відображено суму ПДВ, нарахо-ваного на вартість путівок

644

685

300

5

Проведено залік заборгованості

685

371

1800

6

Видано путівки працівникам

377

719(712)

1800

Продовження табл. 15.7

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

7

Відображено податкові зо-бов'язання з ПДВ

719(712)

641

300

8

Вартість путівок віднесено доскладу витрат на оплату праці

23, 91,92, 93

661

1800

9

Списано собівартість переданихпутівок

949

331

1500

10

Проведено зарахування заборго-ваностей після видачі путівок

661

377

1800

Приклад 2. Умови прикладу 1. При цьому 70 % вартості путівоксплачує підприємство, решту, — працівники внесенням коштів до ка-си. Відображення операцій з придбання путівок працівникам за умовичасткової оплати їх вартості працівниками показано в табл. 15.8.

Таблиця 15.8

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Видано путівки працівникам

377

719(712)

1800

2

Відображено податкові зо-бов'язання з ПДВ

719 (712)

641

300

3

Відображено частину вартостіпутівок у складі витрат наоплату праці

23, 91, 92,93

661

1260

4

Внесено працівниками частинувартості путівок до каси під-приємства

301

377

540

5

Списано собівартість переда-них путівок

949

331

1500

6

Проведено залік заборгова-ностей

661

377

1260

При придбанні путівок за рахунок коштів Фонду соціального стра-хування їх вартість не включається до фонду оплати праці, і валовихвитрат у підприємства не виникає.

Приклад 3. Підприємство придбало для працівника путівку досанаторію за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Вартістьпутівки — 300 грн.

Відображення придбання путівок за рахунок коштів Фонду соціа-льного страхування подано в табл. 15.9.

Таблиця 15.9

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Одержано путівку

331

652

300

2

Списано заборгованість підпри-ємства перед Фондом соціально-го страхування

652

685

300

3

Видано путівку працівнику

685

311

300

Можливий також спрощений варіант обліку таких путівок — напозабалансовому рахунку 08.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Дати визначення категорії «туризм».

Дати визначення категорій «турист», «туристичний продукт».

Хто є суб'єктами туристичної діяльності?

Які є організаційні форми суб'єктів туристичної діяльності?

В чому полягає діяльність фірм-туроператорів?

Які послуги надає фірма-турагент?

Які вимоги до суб' єктів туристичної діяльності?

Які види туристичної діяльності підлягають ліцензуванню?

Які документи є основними при оформленні туристичних послуг?

Що має міститися у договорі (контракті, угоді) з клієнтом?

Які особливості сплати податку на додану вартість та єдиного податку втуристичній діяльності?

Особливості обліку туристичної діяльності.

Які специфічні рахунки використовуються для обліку туристичної дія-льності?

Облік реалізації туристичного продукту у туроператора.

Облік у турагента.

Облік путівок на підприємстві.

ЗАДАЧІ

Туроператор придбав 10 бланків путівок по 10 грн без ПДВ. Реалізовано5 путівок, вартість кожної 1500 грн без ПДВ. Витрати турфірми склали2100 грн. Зробити відповідні бухгалтерські проведення.

Турагент реалізував путівки покупцю на суму 4800 грн без ПДВ. Комі-сійна винагорода турагента становить 600 грн з ПДВ, його витрати становлять90 грн. Зробити відповідні бухгалтерські проведення. Визначити фінансовийрезультат і податкове зобов'язання з ПДВ.

Придбано путівку вартістю 1500 грн з ПДВ на умовах попередньої опла-ти. Путівку передано працівнику, який оплатив 50 % її вартості. Зробити від-повідні бухгалтерські проведення.