2.3. Облік витрат обігу

магниевый скраб beletage

Витрати обігу [8] — це представлені в грошовій формі витратипідприємства торгівлі на здійснення процесу реалізації товарів, якіскладають за своєю суттю собівартість послуг з доведення товарів відвиробника до споживача.

Витрати обігу обліковують [П(С)БО 16] на рахунках 93 і 92; окре-мо, як і в інших галузях, обліковують інші операційні (рахунок 94), фі-нансові (рахунки 95, 96) та інші витрати. Згідно з Методичними реко-мендаціями [8] до складу витрат обігу включаються операційнівитрати (рахунки 92, 93, 94), відсотки за кредит (субрахунок 951) таТЗВ (субрахунок рахунка 28), які припадають на реалізовані товари.(Нагадуємо, що ТЗВ, пов'язані з придбанням товарів, включаються довартості товарів). Надалі розглядатимемо, переважно, рахунки 92 і 93.

Елементи витрат у торгівлі такі самі, як і в інших галузях:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація необоротних активів,

інші витрати.

Статті витрат на збут (рахунок 93) згідно із П(С)БО 16 «Витра-ти» такі:

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової проду-кції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим аген-там та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних не-оборотних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, по-слуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення,освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готовоїпродукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги,пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умовдоговору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

інші витрати, пов' язані зі збутом продукції, товарів, робіт, по-слуг.

Склад адміністративних витрат (рахунок 92) наступний:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати напроведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управлін-ня підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання необоротних активів загальногосподарсь-кого використання, винагороди за професійні послуги (юридичні, ау-диторські тощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факстощо);

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язковіплатежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включа-ються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послугибанків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Згідно з методичними рекомендаціями [8] специфічними статтямиінших операційних витрат у торгівлі є:

вартість послуг сторонніх підприємств: страхових, посередниць-ких, протипожежної та сторожової охорони, з проведення рекламнихзаходів;

витрати на обслуговування РРО;

витрати на медичні огляди працівників;

витрати на облаштування та утримання кімнат відпочинку, роз-дягалень, душу тощо;

вартість транспортно-експедиційних послуг, не пов' язаних ізпридбанням товарних та інших запасів тощо.

Протягом звітного періоду всі витрати торгівлі списують у дебетрахунків 92 і 93, в кінці періоду — з кредиту цих рахунків у дебет ра-хунку 791.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат обігу наведені втабл. 2.3.

Таблиця 2.3

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

1

Витрачено матеріали на упаковку

93

20

2

Нараховано заробітну плату адміністрати-вного персоналу

92

661

3

Нараховано заробітну плату виробничомуперсоналу підприємства торгівлі

93

661

4

Нараховано відрахування на соціальні за-ходи

92, 93

65

5

Нараховано амортизацію необоротних ак-тивів

92, 93

13

6

Нараховано борг транспортній організаціїза перевезення товарів до покупця

93

685, 63

7

Нараховано борг комунальним підприємс-твам за водопостачання, опалення, освіт-лення тощо

93, 92

685, 63

8

Нараховано борг сторонній організації зарекламу

93

685

9

Списано витрати на відрядження

92, 93

372

10

Нараховано податки та платежі

92

641, 642

11

Списано нестачі в межах норм природнихвитрат

93

947

12

У кінці звітного періоду списано витратиобігу на рахунок фінансових результатів

791

92, 93

Слід ще раз зазначити, що витрати на перевезення товарів від по-стачальника включають до вартості товарів, а на перевезення до поку-пця — відносять до витрат обігу.

Прибуток торгівлі визначають на рахунку 79, як різницю між дохо-дом від реалізації та собівартістю реалізованих товарів і витратамиобігу.