2.5. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі

магниевый скраб beletage

Якщо підприємства роздрібної торгівлі ведуть облік товарів за ці-нами продажу, на товари при їх оприбуткуванні встановлюється тор-гова націнка. Відсоток торгових націнок на різні товари підприємствовстановлює самостійно. Протягом місяця товари реалізують за роздрі-бними цінами, а в кінці місяця визначають середній відсоток і розмірторгових націнок на реалізовані товари, після чого визначається купі-вельна вартість реалізованих товарів. Можна робити це частіше, якщодозволяють технічні можливості.

Наприклад: реалізовано за місяць товарів на 150 000 грн (за цінамипродажу); середній відсоток торгових націнок становить 30 %; суматоргових націнок на реалізовані товари складає (150 000 • 30/100),45 000 грн, а купівельна вартість реалізованих товарів, відповідно,105 000 грн (150 000 - 45 000).

Спочатку розглянемо бухгалтерські проведення з надходження тареалізації товарів у роздрібній торгівлі (табл. 2.5) на спрощеному при-кладі, виходячи з припущення, що вся партія закуплених товарів реалі-зована, тому розмір торгової націнки відомий. Для зручності розгля-немо приклад з тими самими сумами, що і в оптовій торгівлі:

купівельна ціна 1000 грн, ПДВ — 200 грн;

торгова націнка 560 грн,

тобто ціна з ПДВ 1560 грн, ПДВ — 260 грн.

Увага! Розмір торгової націнки повинен бути таким, щоб не тількиокупити витрати обігу і забезпечити прибуток торгівлі, а включати всебе ще і ПДВ, тобто в роздрібній торгівлі:

Купівельна ціна + Торгова націнка = Ціна реалізації + ПДВ

Таблиця 2.5

№ пор

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

Оприбуткування товарів

1

Оприбутковано товари

282

631

1000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641.ПДВ

631

200

3

Встановлено торгову націнку

282

285

560

Реалізація товарів

4

Реалізовано товари

301

702

1560

5

Відображено податкове зобов'язання зПДВ

702

641.ПДВ

260

У кінці місяця

6

Сторнована або списано торгову націнку

282285

285282

—560560

7

Списано купівельну вартість реалізованихтоварів

902

282

1000

8

Списаний дохід на рахунок фінансовихрезультатів

702

791

1300

9

Списано собівартість на рахунок фінансо-вих результатів

791

902

1000

Як бачимо із проведень 7 і 3, списання реалізованих торгових наці-нок здійснюється таким самим проведенням, як і їх встановлення, алеметодом червоного сторно або оберненим проведенням.

Згідно з [7] на практиці проведення 6 і 7 можуть бути іншими —протягом місяця товари списують у дебет (Д-т) субрахунку 902 за ці-нами продажу (щоб за матеріально відповідальною особою не рахува-лися фактично реалізовані товари), а в кінці місяця сторнуючий записроблять за дебетом субрахунку 902 і кредитом субрахунку 285:Д-т 902 К-т 282 1560Д-т 902 К-т 285 — 560.

Розрахунок реалізованих торгових націнок

Згідно з п. 22 П(С)БО 9 «Запаси» сума торгових націнок (ТН) нареалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) ва-ртості реалізованих товарів на середній відсоток торгових націнок(сер. % ТН).

„ „. _тт ТН на початок місяця +ТН за отриманими товарами

Сер. % ТН =   :                                   :                                   100 %

Залишок товарів на початок місяця

запродажними цінами ++ Продажна вартість отриманих товарів

Приклад розрахунку реалізованих торгових націнок наведений втабл. 2.6.

Таблиця 2.6

Показник

Купівельнавартість(собівартість)

Ціна продажу(роздрібнаціна)

Торгованацінка

Залишок на початок місяця

220

450

230

Отримано за місяць

360

600

240

Реалізовано за місяць

303,82

550

246,18

Залишок на кінець місяця

276,18

500

223,82

Середній відсоток торгової націнки на реалізовані товари:

230 + 240 .1000% = 44,76 0%.

450+600

Сума торгової націнки на реалізовані товари:

550 •44,76 = 246,18.

Собівартість (купівельна ціна) реалізованих товарів:

550 - 246,18 = 303,82.Торгова націнка на залишок товарів:

230 + 240 - 246,18 = 223,82.Купівельна вартість на кінець періоду:

220 + 360 - 303,82 = 276,18 або 500 - 223,82 = 276,18.

Бухгалтерські проведення за розглянутим прикладом подано втабл. 2.7.

Таблиця 2.7

№пор.

Операція

Д-т

К-т

Сума, грн

Оприбуткування товарів

1

Оприбутковано товари

282

631

360

2

Відображено податковий кредит зПДВ

641.ПДВ

631

72

3

Встановлено торгову націнку

282

285

240

Реалізація товарів

4

Реалізовано товари

301

702

550

5

Відображено податкове зобов'язанняз ПДВ

702

641.ПДВ

91,67

У кінці місяця

6

Сторновано торгову націнку

282

285

—246,18

7

Списано купівельну вартість реалізо-ваних товарів

902

282

303,82

8

Списано дохід на рахунок фінансо-вих результатів

702

791

458,33

9

Списано собівартість на рахунок фі-нансових результатів

791

902

303,82