2.7. Облік торгових патентів

магниевый скраб beletage

Згідно із Законом [3] для здійснення деяких видів підприємницькоїдіяльності слід придбати торговий патент, а саме:

для торгівлі за готівкові кошти;

надання побутових послуг;

грального бізнесу;

торгівлі готівковими валютними коштами.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує правосуб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокрем-леного) підрозділу займатися зазначеними у Законі [3] видами підпри-ємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єктапідприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

Торговий патент видається державними податковими органами.

Не треба придбавати торговий патент згідно із п. 6 ст. 3 Закону [3]для торгівлі виключно такими товарами вітчизняного виробництва:хліб та хлібобулочні вироби, молоко і молочна продукція, борошно,сіль, цукор, олія, продукти дитячого харчування, яйця, риба, фрукти іягоди, картопля і плодоовочева продукция, безалкогольні напої, моро-зиво, яловичина та свинина, домашня птиця, мед, картопля й плодо-овочева продукція, комбікорма для продажу населенню.

Термін дії торгового патенту для здійснення торговельної діяльно-сті 12 місяців, короткотермінового торгового патенту — від 1 до15 днів.

Вартість торгового патенту встановлюється органами місцевогосамоврядування у межах таких граничних рівнів за календарний мі-сяць:

60—320 грн — в Києві та обласних центрах;

30—160 грн — в містах і районних центрах;

до 80 грн — в інших населених пунктах.

Вартість короткотермінового торгового патенту за один день ста-новить 10 гривень.

Торговий патент оплачується до 15 числа місяця, що передує звіт-ному місяцю; короткотерміновий патент — не пізніше ніж за одиндень до початку здійснення торговельної діяльності. Під час придбан-ня торгового патенту суб' єкт підприємницької діяльності вносить од-норазову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць; нацю суму зменшується розмір плати за торговий патент в останній мі-сяць його дії. Можна зробити попередню оплату вартості торговогопатенту за весь термін його дії.

Вартість торгового патенту не відносять до валових витрат підпри-ємства, як інші податки і збори, а відшкодовують за рахунок податкуна прибуток, який належить до сплати.

Бухгалтерські проведення з обліку торгового патенту наведено втабл. 2.9.

Якщо нарахований податок на прибуток менший від вартості тор-гового патенту, то залишок вартості торгового патенту відшкодовуєть-ся в наступних звітних періодах.

Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницькоїдіяльності у разі здійснення торговельної діяльності виключно з викори-станням таких видів товарів вітчизняного виробництва: поштові марки,конверти, тара для поштових відправлень; періодичні видання, книги,альбоми, зошити; проїзні квитки; товари народних промислів; лікарськізасоби та санітарно-гігієнічні вироби; вугілля, гас, торф, дрова для про-дажу населенню; сірники; насіння. Пільговий торговий патент одержу-ють також суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвалі-дам товари повсякденного вжитку та продукти харчування через торго-вельні установи, створені громадськими організаціями інвалідів, та якіздійснюють торговельну діяльність на території військових частин і вій-ськових навчальних закладів виключно товарами військової атрибутикита повсякденного вжитку для військовослужбовців.

Таблиця 2.9

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Оплачено вартість торгового патен-ту (3 рази на квартал по 120 грн)

39

311

360

2

Нараховано податок на прибуток

981

641

800

3

Списано вартість торгового патентуна зменшення податку на прибуток(щомісяця по 120 грн)

641

39

360

4

Перераховано до бюджету податокна прибуток

641

311

440

Суб' єкти підприємницької діяльності, які займаються продажемперіодичних видань друкованих засобів масової інформації, одержу-ють пільговий торговий патент на торгівлю супутньою продукцією, асаме: ручки, олівці, пензлі, мольберти, фарби, рамки для картин,швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя(крім виготовлених із дорогоцінних і напівдорогоцінних металів).

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Дайте визначення поняттю «товар».

Дайте визначення поняттю «торгова діяльність».

Назвіть види торгівлі. Чим вони різняться?

Із чого складається ціна в оптовій торгівлі?

Із чого складається ціна в роздрібній торгівлі?

Яке призначення реєстратора розрахункових операцій (РРО)?

Перелічіть випадки, коли РРО не використовується?

Які права має покупець (споживач) у торгівлі?

Назвіть субрахунки рахунку 28 «Товари».10. Які особливості оподаткування в торгівлі?

Що є регістром аналітичного обліку з обліку товарів на складі?

Що включається до ціни товарів при їх придбанні?

Якими методами здійснюється оцінка товарів при вибутті?

Як здійснюється оцінка товарів на дату балансу?

Яким буде бухгалтерське проведення з нарахування заборгованості заопалення торгового залу?

Яким буде бухгалтерське проведення з відображення податкового кре-диту з ПДВ, якщо перша подія — оприбуткування товарів?

Яким буде бухгалтерське проведення з відображення податкового кре-диту з ПДВ в момент надходження товарів, якщо першою подією була передо-плата?

Назвіть бухгалтерські проведення з оприбуткування товару на склад?

Назвіть бухгалтерські проведення з відображення реалізації товарів по-купцю в оптовій торгівлі?

Яким буде бухгалтерське проведення з отримання передоплати від по-купця?

Яким буде бухгалтерське проведення з відображення податкового зо-бов'язання з ПДВ при відвантаженні товару, якщо першою подією було отри-мання передоплати від покупця?

Дайте визначення витратам обігу.

Перелічіть елементи витрат у торгівлі.

Назвіть рахунки, на яких ведеться облік витрат у торгівлі.

Перелічіть статті витрат на збут (рахунок 93).

Назвіть специфічні статті інших операційних витрат у торгівлі.

Яким має бути порядок проведення інвентаризації товарів?

Чи входить до складу інвентаризаційної комісії матеріально-відповідальна особа?

Які документи повинні бути підписані матеріально-відповідальноюособою до початку проведення інвентаризації та по її закінченню?

Якими документами оформлюють результати інвентаризації товарів?

Бухгалтерські проведення із нарахування заробітної плати і відраху-вань на соціальні заходи.

Порядок встановлення торгової націнки в торгівлі.

Порядок визначення середнього відсотку реалізованих торгових націнок.

Порядок визначення суми торгової націнки у вартості реалізованих то-варів.

Назвіть бухгалтерські проведення з реалізації товарів в оптовій та роз-дрібній торгівлі?

Бухгалтерські проведення із списання реалізованих торгових націнок.

Визначення фінансового результату в роздрібній торгівлі.

Класифікація тари.

Бухгалтерські рахунки для обліку тари.

Особливості обліку тари.

Порядок придбання торгових патентів.

Порядок відшкодування витрат на торгові патенти.

Бухгалтерські проведення з обліку торгових патентів.

ЗАДАЧІ

В оптовій торгівлі оприбутковано товари вартістю 4500 грн без ПДВ.Транспортно-заготівельні витрати становлять 500 грн без ПДВ. Рахунки по-стачальника і транспортної організації оплачені. Товар реалізовано за 8400 грнз ПДВ. Зробити бухгалтерські проведення з оприбуткування і реалізації това-рів, списання собівартості і доходу на рахунок фінансових результатів, пере-рахування до бюджету ПДВ. Зробити бухгалтерські проведення з оприбутку-вання і реалізації товарів за умови, що першою подією в обох випадках булапередоплата.

Оприбутковано товари в оптовій торгівлі вартістю 2000 грн без ПДВ.Транспортно-заготівельні витрати становлять 250 грн без ПДВ. Товари реалі-зовано за 3000 грн, без ПДВ. Витрати обігу складають 150 грн. Зробити бухга-лтерські проведення з надходження та реалізації товарів. Відобразити витратиобігу та визначити фінансовий результат.

На підприємстві оптової торгівлі оприбутковано товар вартістю 6000грн без ПДВ. Транспортно-заготівельні витрати склали 750 грн без ПДВ. То-вар реалізовано за 9000 грн. Витрати обігу — 700 грн. Зробити необхідні бух-галтерські проведення за умови, що першою подією була передоплата.

Зробити бухгалтерські проведення та визначити витрати обігу за такимиданими: витрачено матеріали на упаковку товару — 900 грн, амортизація об-ладнання торгового залу — 120 грн, заробітна плата продавців та касирів —13200 грн, заробітна плата адміністративного персоналу — 6000 грн, оплатапослуг звязку — 200 грн без ПДВ, оплата комунальних послуг (водопостачан-ня, опалення, освітлення торгового залу) — 480 грн, оплата послуг рекламногоагентства 240 грн, витрати на відрядження адміністративного персоналу —380 грн, інші адміністративні витрати — 300 грн; суму нарахувань на фондоплати праці до соціальних фондів визначити самостійно.

Оприбутковано товар в оптовій торгівлі вартістю 25 000 грн без ПДВ.Транспортно-заготівельні витрати складають 1200 грн без ПДВ. Товар реалізо-ваний за 33 000 грн без ПДВ. Витрати обігу становлять: матеріали на упаковкутовару — 250 грн, амортизація обладнання торгового залу — 80 грн, заробітнаплата продавців — 2000 грн, оплата послуг сторонніх організацій — 300 грнбез ПДВ, витрати на відрядження продавців — 180 грн, адміністративні витра-ти — 700 грн; суму нарахувань на фонд оплати праці до соціальних фондів ви-значити самостійно. Зробити бухгалтерські проведення з надходження та реа-лізації товарів, відображення витрат обігу та фінансових результатів.

В оптовій торгівлі оприбутковано 100 одиниць товару по 12 грн з ПДВ.Реалізовано 80 одиниць цього товару по 18 грн з ПДВ. Витрати на збут стано-влять 95 грн. Зробити бухгалтерські проведення з надходження та реалізаціїтоварів, відображення витрат обігу та фінансових результатів.

У роздрібній торгівлі вирішити задачу за умовою задачі 1 для оптовоїторгівлі: оприбутковано товар вартістю 4500 грн без ПДВ. ТЗВ на доставкутовару — 500 грн без ПДВ Встановлено торгову націнку — 3400 грн. Рахункипостачальника і транспортні операції оплачені. Товар реалізовано за 8400 грн зПДВ. Зробити бухгалтерські проведення з оприбуткування товарів, встанов-лення торгової націнки та реалізації товарів.

На підприємстві роздрібної торгівлі оприбутковано товар вартістю 9000грн без ПДВ, транспортно-заготівельні витрати становили 800 грн без ПДВ.Товар реалізовано за 15 000 грн. Визначити суму торгової націнки, зробитибухгалтерські проведення з оприбуткування товарів, встановлення торговоїнацінки та реалізації товарів.

Визначити середній відсоток торгової націнки на реалізовані товари вроздрібній торгівлі, якщо:

Торгова націнка на початок місяця — 1250 грн.

Торгова націнка у продажній вартості товарів, отриманих за місяць — 1820 грн.

Залишок товарів на початок місяця (за продажною вартістю) — 7400 грн.

Одержано в звітному місяці товарів (за продажною вартістю) — 4500 грн.

Реалізовано товарів за місяць на загальну суму 8200 грн.

Відобразити операції з надходження і реалізації товарів на рахунках бух-галтерського обліку.

Визначити середній відсоток торгової націнки на реалізовані товари вроздрібній торгівлі за даними попередньої задачі за умови, що наведена вар-тість одержаних товарів є покупною вартістю, тобто:

Торгова націнка на початок місяця — 1250 грн.

Торгова націнка у продажній вартості товарів, отриманих за місяць — 1820 грн.

Залишок товарів на початок місяця (за продажною вартістю) — 7400 грн.

Одержано в звітному місяці товарів (за покупною вартістю) — 4500 грн.

Реалізовано товарів за місяць на загальну суму 8200 грн.

Відобразити операції з надходження і реалізації товарів на рахунках бух-галтерського обліку.

11. На підприємстві роздрібної торгівлі:

 

Купівельнавартість товарів

Продажнавартість товарів

Торгова націнка

Залишок на початок

2000

3000

1000

Отримано

9000

14 800

5800

Реалізовано

 

11 000

 

Визначити середній відсоток і суму торгової націнки у вартості реалізова-них товарів і зробити необхідні бухгалтерські проведення.

12. На підприємстві роздрібної торгівлі:

 

Купівельнавартість товарів

Продажнавартість товарів

Торгова націнка

Залишок на початок

1000

1500

500

Отримано

5000

8000

3000

Реалізовано

 

6000

 

Визначити середній відсоток і суму торгової націнки у вартості реалізова-них товарів і зробити необхідні бухгалтерські проведення.

13. У роздрібній торгівлі оприбутковано товари:

Товар

Покупна вартістьбез ПДВ, грн

Торгова націнка, %

Торгова націнка,сума

1

1000

50

 

2

3800

46

 

3

4300

42

 

Разом

9100

Х

 

Залишок товарів на початок місяця:Продажна вартість — 2900 грн.Торгова націнка — 950 грн.

Реалізовано товар: продажна вартість — 12 000 грн

Зробити бухгалтерські проведення з оприбуткування та реалізації товарів,визначити реалізовані торгові націнки, фінансовий результат.

14. Підприємство протягом звітного місяця реалізувало товари на суму316 000 грн з ПДВ, з яких оплачено товари на суму 144 000 грн з ПДВ.

У цьому самому місяці надійшла оплата за товари, реалізовані в попередніперіоди, у сумі 66 000 з ПДВ. Сума наданої на момент оплати знижки склала6000 грн (у тому числі ПДВ — 1000 грн).

У звітному місяці придбаний товар вартістю 220 200 грн (у тому числіПДВ — 36 700 грн), на який зроблено націнку 74 000 грн. Сальдо за рахункамибухгалтерського обліку на початок поточного місяця склало:

по дебету субрахунка 282 «Товари в торгівлі» — 60 000 грн;

по кредиту субрахунка 285 «Торгова націнка» — 17 500 грн.Розрахувати середній відсоток торгових націнок, визначити собівартість

реалізованих товарів, фінансовий результат, зробити відповідні бухгалтерськіпроведення.

Торговим підприємством придбаний торговий патент вартістю 200 грн.Податок на прибуток, нарахований у звітному періоді, становить 180 грн.

Зробити бухгалтерські проведення з придбання торгового патенту, нараху-вання та сплати податку на прибуток.

Підприємство займається торгівлею оптом i вроздріб. При оптовій тор-гівлі використовується безготівковий розрахунок, тому торговий патент на та-ку діяльність не придбавається. Торгівля вроздріб підлягає патентуванню, аоптова — не підлягає. У звітному періоді придбано торговий патент на суму400 грн. Прибуток, що підлягає оподаткуванню, за цей звітний період становив2000 грн, у тому числі від оптової торгівлі — 800 грн та від роздрібної торгів-лі — 1200 грн.

Визначити, на яку суму вартості сплачених торгових патентів треба змен-шити податок на прибуток. Зробити бухгалтерські проведення з придбання то-ргового патенту, нарахування та сплати податку на прибуток.

Зробити бухгалтерські проведення та заповнити форму 2 фінансовоїзвітності «Звіт про фінансові результати» за такими даними: в оптовій торгівліреалізовано товари, покупна вартість яких становить 15 000 грн, продажна ва-ртість — 20 000 грн без ПДВ.; заробітна плата продавців — 2000 грн (відраху-вання на соціальні заходи визначити самостійно), за опалення та освітленняторгового залу нараховано 500 грн, адміністративні витрати склали 900 грн;прибуток за податковим обліком становить 3000 грн.

Розділ 3

ОБЛІК У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Нормативна база

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахунковихоперацій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від06.07.1995 р. № 265 в ред. від 01.06.2000 р. № 1776.

Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів та про-довольчої сировини» від 23.12.97 р. № 771.

Методичні рекомендації з формування складу витрат та поряд-ку їх планування у торговельній діяльності, затверджені наказом Міні-стерства економіки та з питань європейської інтеграції України від22.05.02 р. № 145.

Методичні рекомендації щодо впровадження національних по-ложень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського хар-чування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандар-тами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питаньєвропейської інтеграції від 17.06.2003 р. № 157.

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господар-ства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань євро-пейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 у редакції наказуМінекономіки від 9.10.2006 р. № 309.

Санітарні правила для підприємств громадського харчування,включаючи кондитерські цехи та підприємства, що виробляють м'якеморозиво (СанПін), затверджені Міністерством охорони здоров'яСРСР та Міністерством торгівлі СРСР 19.03.91 р. № 5777.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 15«Дохід», 16 «Витрати».

Сборник рецептур блюд и кулинарньїх изделий для предприятийобщественного питания, затверджений наказом Мінторгу СРСР від12.12.80 р. № 310.

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів дляпідприємств громадського харчування, затверджений наказом МЗЕЗ-торгу від 06.07.99 р. № 484.

Порядок розробки та затвердження технологічної документаціїна фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби напідприємствах громадського харчування, затверджений наказом Міні-стерства економіки України від 25.09.2000 р. № 210.

Правила обов' язкової сертифікації послуг харчування, затвер-джені Держстандартом України 27.01.99 р. № 37.

ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначен-ня, затверджений наказом Державного комітету України з питань тех-нічного регулювання та споживчої політики від 29.10.2003 р. № 185.