2.7. Облік торгових патентів

Згідно із Законом [3] для здійснення деяких видів підприємницькоїдіяльності слід придбати торговий патент, а саме:

для торгівлі за готівкові кошти;

надання побутових послуг;

грального бізнесу;

торгівлі готівковими валютними коштами.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує правосуб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокрем-леного) підрозділу займатися зазначеними у Законі [3] видами підпри-ємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єктапідприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

Торговий патент видається державними податковими органами.

Не треба придбавати торговий патент згідно із п. 6 ст. 3 Закону [3]для торгівлі виключно такими товарами вітчизняного виробництва:хліб та хлібобулочні вироби, молоко і молочна продукція, борошно,сіль, цукор, олія, продукти дитячого харчування, яйця, риба, фрукти іягоди, картопля і плодоовочева продукция, безалкогольні напої, моро-зиво, яловичина та свинина, домашня птиця, мед, картопля й плодо-овочева продукція, комбікорма для продажу населенню.

Термін дії торгового патенту для здійснення торговельної діяльно-сті 12 місяців, короткотермінового торгового патенту — від 1 до15 днів.

Вартість торгового патенту встановлюється органами місцевогосамоврядування у межах таких граничних рівнів за календарний мі-сяць:

60—320 грн — в Києві та обласних центрах;

30—160 грн — в містах і районних центрах;

до 80 грн — в інших населених пунктах.

Вартість короткотермінового торгового патенту за один день ста-новить 10 гривень.

Торговий патент оплачується до 15 числа місяця, що передує звіт-ному місяцю; короткотерміновий патент — не пізніше ніж за одиндень до початку здійснення торговельної діяльності. Під час придбан-ня торгового патенту суб' єкт підприємницької діяльності вносить од-норазову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць; нацю суму зменшується розмір плати за торговий патент в останній мі-сяць його дії. Можна зробити попередню оплату вартості торговогопатенту за весь термін його дії.

Вартість торгового патенту не відносять до валових витрат підпри-ємства, як інші податки і збори, а відшкодовують за рахунок податкуна прибуток, який належить до сплати.

Бухгалтерські проведення з обліку торгового патенту наведено втабл. 2.9.

Якщо нарахований податок на прибуток менший від вартості тор-гового патенту, то залишок вартості торгового патенту відшкодовуєть-ся в наступних звітних періодах.

Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницькоїдіяльності у разі здійснення торговельної діяльності виключно з викори-станням таких видів товарів вітчизняного виробництва: поштові марки,конверти, тара для поштових відправлень; періодичні видання, книги,альбоми, зошити; проїзні квитки; товари народних промислів; лікарськізасоби та санітарно-гігієнічні вироби; вугілля, гас, торф, дрова для про-дажу населенню; сірники; насіння. Пільговий торговий патент одержу-ють також суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвалі-дам товари повсякденного вжитку та продукти харчування через торго-вельні установи, створені громадськими організаціями інвалідів, та якіздійснюють торговельну діяльність на території військових частин і вій-ськових навчальних закладів виключно товарами військової атрибутикита повсякденного вжитку для військовослужбовців.

Таблиця 2.9

№ пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

1

Оплачено вартість торгового патен-ту (3 рази на квартал по 120 грн)

39

311

360

2

Нараховано податок на прибуток

981

641

800

3

Списано вартість торгового патентуна зменшення податку на прибуток(щомісяця по 120 грн)

641

39

360

4

Перераховано до бюджету податокна прибуток

641

311

440

Суб' єкти підприємницької діяльності, які займаються продажемперіодичних видань друкованих засобів масової інформації, одержу-ють пільговий торговий патент на торгівлю супутньою продукцією, асаме: ручки, олівці, пензлі, мольберти, фарби, рамки для картин,швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя(крім виготовлених із дорогоцінних і напівдорогоцінних металів).

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Дайте визначення поняттю «товар».

Дайте визначення поняттю «торгова діяльність».

Назвіть види торгівлі. Чим вони різняться?

Із чого складається ціна в оптовій торгівлі?

Із чого складається ціна в роздрібній торгівлі?

Яке призначення реєстратора розрахункових операцій (РРО)?

Перелічіть випадки, коли РРО не використовується?

Які права має покупець (споживач) у торгівлі?

Назвіть субрахунки рахунку 28 «Товари».10. Які особливості оподаткування в торгівлі?

Що є регістром аналітичного обліку з обліку товарів на складі?

Що включається до ціни товарів при їх придбанні?

Якими методами здійснюється оцінка товарів при вибутті?

Як здійснюється оцінка товарів на дату балансу?