2.2.3. Фінансування через органи Державного казначейства України

Бюджетні установи, які утримуються за рахунок Державногобюджету, фінансуються, як правило, через органи Державного каз-начейства України, яким в установах НБУ та уповноважених устано-вах комерційних банків відкриваються єдині казначейські рахунки.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахун-ків органів ДКУ в установах банків, на які зараховуються надход-ження до державного бюджету і з яких органи ДКУ здійснюють пла-тежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, яківиконали або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, таоплачують інші видатки бюджетних установ як у безготівковому по-рядку, так і готівкою.

При фінансуванні через територіальні органи Державного каз-начейства для РК відкриваються реєстраційні рахунки відповіднодо Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Дер-жавного казначейства, затвердженого Наказом ДКУ від 02.12.2002 р.№ 221. Кількість реєстраційних рахунків окремого РК залежить відступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів ві-дповідно до бюджетної класифікації.

Реєстраційні рахунки — рахунки, які відкриваються в органахДержавного казначейства розпорядникам бюджетних коштів за від-повідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку опе-рацій з виконання загального фонду кошторисів.

Для відкриття реєстраційних рахунків РК подають до відповід-них органів ДКУ такі документи:

заяву на відкриття рахунків установленого зразка за підписомкерівника і головного бухгалтера установи;

копію затвердженого положення або статуту установи, засвід-чену нотаріально або вищою організацією;

довідку про внесення установи до ЄДРПОУ із зазначеннямідентифікаційного коду;

доведений до РК поквартальний обсяг асигнувань з розподі-лом за підрозділами бюджетної класифікації;

затверджений кошторис доходів і видатків з поквартальнимрозподілом;

картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряд-жатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахунковідокументи, а також відбитком печатки.

Відкриттю реєстраційних рахунків передує укладання догово-рів між органом ДКУ та розпорядником коштів на відкриття та об-слуговування реєстраційних рахунків.

Відповідно до Порядку обслуговування державного бюджетуза видатками та операціями з надання та повернення кредитів, нада-них за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказомДКУ від 25.05.2004 р. № 89, в органах ДКУ відкривають такі реєст-раційні рахунки:

зведені особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зараху-вання коштів без зазначення КФК видатків, що підлягають по-дальшому перерахуванню на особові і реєстраційні рахунки;

особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зарахування кош-тів, що підлягають подальшому розподілу та перерахуваннюконкретному розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів;

- реєстраційні рахунки РК та одержувачів коштів державногобюджету для обліку операцій за коштами загального фондубюджету.

Зведені особові рахунки — рахунки, які відкриваються в органахДержавного казначейства РК (крім РК ІІІ ступеня) для зарахуваннякоштів без зазначення кодів функціональної класифікації видатків,що підлягають подальшому перерахуванню на особові та реєстрацій-ні рахунки.

Особові рахунки — рахунки, які відкриваються в органах Дер-жавного казначейства головним РК і РК нижчого рівня, які мають пі-двідомчі установи, для подальшого їх розподілу та перерахування нареєстраційні рахунки.

Спеціальні реєстраційні рахунки — рахунки, які відкриваються ворганах Державного казначейства РК за відповідними кодами бюдже-тної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціаль-ного фонду кошторисів.

Реєстраційні рахунки відкриваються в розрізі розділів бюджет-ної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюються. Ві-дкриття реєстраційного рахунка стає здійсненим фактом після пись-мового повідомлення про це розпорядника коштів.

Підставою для оплати видатків є платіжні доручення РК та докуме-нти, що підтверджують цільове використання коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, догово-ри на виконання робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, ак-цепти тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлю тощо).

Платіжні доручення на перерахування до бюджетів та держав-них цільових фондів сум податків і зборів (обов'язкових платежів),пені, штрафів та інших санкцій, передбачених чинним законодавст-вом, та розрахункові документи на безспірне стягнення приймаютьсяорганами ДКУ незалежно від залишку коштів на реєстраційних ра-хунках. Виконання цих розрахункових документів здійснюється ор-ганами ДКУ відповідно до Порядку примусового списання (стягнен-ня) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органахДержавного казначейства, затвердженого Наказом ДКУ від05.10.2001р. № 175 або до інших нормативно-правових актів.

Платіжні доручення подаються до органів ДКУ у двох примір-никах, на першому з яких ставляться відбиток печатки та підписи ві-дповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна від-повідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщодокументи надійшли після операційного часу. Платіжне дорученнядійсне протягом 10 днів. У разі невідповідності дати подання датіплатіжного доручення у правому верхньому куті на всіх примірникахобов'язково проставляється дата подання.

Видача готівки бюджетним організаціям здійснюється устано-вами банків на підставі належно оформлених грошових чеків з поточ-них рахунків, відкритих на ім'я органів ДКУ. Клієнтам виписки з ра-хунків надають за результатами попереднього операційного дня абоза запитом клієнта.

Таблиця 2.2

Кореспондуючірахунки

Кореспонденція рахунків при фінансуванні бюджетних установ через органи Державного казначейства України

Зміст господарської операції

1. Отримано асигнування із загального фонду дляподальшого перерозподілу підвідомчим установам

2. Отримано асигнування із загального фонду:

установами, які утримуються за рахунок держа-вного бюджету;

установами, які утримуються за рахунок коштівмісцевого бюджету;

Дебет

Кредит

322

701

321321321

681

установами, для яких застосовуються поточнірахунки для перерахування коштів підвідомчимустановам    

3. Відізвано грошові кошти вищестоящими РК

4. Списано з рахунку залишки виділених бюджет-них асигнувань        

5. Перераховано постачальникам за матеріальніцінності і надані послуги:

в порядку планових платежів;

в порядку попередньої оплати;

663

667

321321321323

в порядку післяплати           

6. Перераховано з реєстраційного рахунку за дору-ченнями працівників та службовців:

за отримані товари в кредит;

за договорами добровільного страхування;

701

322

702

321

361364675

321323321

членські профспілкові внески;

675

321

за отримані кредити банків установ, які утри-муються за рахунок державного бюджету         

7. Перераховано кошти за використану електрое-нергію 

675

321

8. Перераховано кошти за комунальні послуги

Для обліку наявності та руху коштів, виділених РК на утриман-ня установи за загальним фондом та для перерахування на реєстра-ційні рахунки підвідомчих установ або одержувачів бюджетних кош-тів, ГРК і РК II ступеня використовують призначений рахунок 32„Рахунки в казначействі". Виділення коштів з бюджетів усім РК облі-ковується на субрахунках 701 та 702.

Бухгалтерські записи щодо надходження коштів за загальнимфондом усі РК ведуть за єдиною методикою і на однакових рахунках(табл. 2.2).

Зазначені операції відображаються в меморіальному ордері № 2[т. ф. №381 (бюджет)], які складаються за кожним реєстраційним ра-хунком окремо.

2.3. Облік доходів спеціального фонду