2.3.1. Склад, класифікація та завдання обліку коштівспеціального фонду : Облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

2.3.1. Склад, класифікація та завдання обліку коштівспеціального фонду

Бюджетні установи в процесі своєї статутної діяльності можутьотримувати кошти не лише з бюджетів різних рівнів, а й з інших дже-рел. Такі суми прийнято називати власними надходженнями, або по-забюджетними.

Починаючи з 2000 р., усі позабюджетні кошти бюджетних уста-нов включаються до спеціального фонду бюджету як їхні власні над-ходження та відповідні спеціальні видатки. Надходження та витра-чання позабюджетних коштів плануються в кошторисі доходів івидатків бюджетної установи.

Позабюджетні кошти — це кошти, які бюджетні установи таорганізації отримують понад асигнування, що виділяються їм з дер-жавного та (або) місцевих бюджетів.

Позабюджетні кошти класифікуються за принципом походжен-ня та використання на:

спеціальні кошти;

суми за дорученнями;

депозитні суми;

інші позабюджетні кошти.

Спеціальні кошти — це доходи бюджетних установ і організа-цій, які вони отримують від надання платних послуг, виконання ро-біт, реалізації продукції або іншої діяльності, що проводиться на під-ставі відповідних нормативно-правових актів, і використовують зацільовим призначенням згідно з кошторисом доходів і видатків уста-нови.

Суми за дорученнями — це кошти, які бюджетні установи отри-мують від фізичних і юридичних осіб та благодійних фондів дня ви-конання окремих доручень або використати за цільовим призначен-ням, визначеним особою, що надає такі кошти.

Інші власні надходження — це надходження, не включені доскладу спеціальних коштів або сум за дорученнями.

Субвенції, одержані з інших бюджетів, — це кошти, виділені збюджету іншого рівня органам державної влади, що утримуються зарахунок державного бюджету, для виконання делегованих законамиУкраїни повноважень органів місцевого самоврядування або інших,визначених законодавством, функцій.

Інші доходи — це інші кошти спеціального фонду бюджету,включені до кошторису установи, крім інших власних надходжень.

Крім коштів спеціального фонду, окремим бюджетним устано-вам можуть надходити кошти, які їм не належать і які необхідно пе-рерахувати за призначенням при настанні відповідних умов. Це депо-зитні суми. Вони не належать до коштів спеціального фонду і вкошторисі не плануються.

Розпорядниками коштів спеціального фонду є керівники бюд-жетних установ, яким надано право розпоряджатися бюджетнимиасигнуваннями. Планування доходів і видатків спеціального фондуздійснюється в тому самому кошторисі, що й бюджетних коштів за-гального фонду, а їх облік ведеться за єдиним планом рахунків і наєдиному балансі. Операції з коштами спеціального фонду оформля-ються тими ж первинними документами; щодо них діє та ж сама кла-сифікація видатків, що й для коштів загального фонду бюджету. Алеоблік операцій з коштами спеціального фонду ведуть у бюджетнихустановах на окремих, спеціально призначених для цього рахунках.

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення опера-цій з ними бюджетним установам відкриваються поточні рахунки вуповноважених установах банків, у яких їм відкрито поточні бюджет-ні рахунки, або спеціальні реєстраційні рахунки у відповідних орга-нах ДКУ. При ньому в органах ДКУ для установи може бути відкритоне більше чотирьох спеціальних реєстраційних рахунків за всіма ви-дами позабюджетних коштів.

Завдання бухгалтерського обліку коштів спеціального фондуполягає в: контролі за повним і своєчасним надходженням та оприбу-ткуванням коштів спеціального фонду; обліку і контролі витрачаннякоштів спеціального фонду суворо за призначенням відповідно докошторисних передбачень; своєчасному складанні і поданні звітностіпро надходження і використання коштів спеціального фонду для за-безпечення вірогідною інформацією всіх рівнів управління.