2.3.3. Облік сум за дорученнями : Облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

2.3.3. Облік сум за дорученнями

Сумами за дорученнями вважаються кошти, отримані бюджет-ними установами і організаціями для виконання певних доручень:

для проведення розрахунків з молодими фахівцями, студен-тами за придбання книг;

добровільні компенсації хворих за надані їм медичні послугилікувальними закладами;

для придбання путівок;

для придбання бланків документів;

для виконання певних доручень установою за рішенням уряду;

для створення фонду преміювання науково-дослідних уста-нов, що передбачено законодавством;

за медичну допомогу громадянам, надану установами охоро-ни здоров'я відповідно до договорів про добровільне медичнестрахування;

страхові суми при настанні страхового випадку;

інші кошти, одержані для виконання окремих доручень, а такожблагодійні внески і пожертви, одержані згідно з чинним зако-нодавством.

Витрачання сум за дорученнями можна здійснювати лише на ви-датки, передбачені в дорученні підприємства, установи, організаціїабо фізичної особи, яка внесла відповідні кошти або передала матері-альні засоби.

Суми за дорученнями зберігаються на окремому поточному ра-хунку „Суми за дорученнями", відкритому в установі уповноважено-го банку, на підставі документів, визначених нормативно-правовимиактами Національного банку України, та дозволів органу Державногоказначейства, в якому обслуговується установа, що утримується зарахунок коштів державного бюджету або фінансового органу, якщоустанова утримується за рахунок місцевого бюджету.

У дозволах про відкриття поточних рахунків „Суми за доручен-нями" вказується джерело надходження коштів, цілі, на які вони ви-користовуються, номери та дати рішень Уряду України, рішень міс-цевих органів виконавчої влади або інших нормативно-правовихактів, відповідно до яких установам надано право отримувати коштидля виконання відповідних доручень.

За коштами, що надходять як благодійні та спонсорські внески,зазначення нормативно-правових актів не потрібно. В орган Держав-ного казначейства або фінансовий орган подається заява розпорядни-ка коштів. Дозволи підписуються вищою установою та органом, щовидає дозвіл.

Дозволи на відкриття поточних рахунків „Суми за доручення-ми" видаються на період, необхідний для виконання відповідних опе-рацій на рахунку, і діють протягом строку, вказаного в дозволах. Длявсіх видів сум за дорученнями відкривається один поточний рахунок.Якщо термін дії поточного рахунка не обмежується, то в дозволі вка-зується, що він є дійсним до відміни.

Грошові кошти, які зараховуються на поточні рахунки „Суми задорученнями", витрачаються установами суворо за призначенням,вказаним у відповідному дорученні.

Для обліку операцій із засобами, отриманими для виконанняпрямих доручень, використовуються такі субрахунки:

314 „Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями;

324 „Спеціальний реєстраційний рахунок з обліку сум за до-рученнями";

673 „Розрахунки за засобами, отриманими на витрати за до-рученнями".

До сум за дорученнями зараховують також кошти і засоби, якіодержують бюджетні установи як благодійні внески, пожертви, гума-нітарну допомогу тощо.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з су-мами за дорученнями наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Кореспонденція рахунків з обліку сум за дорученнями

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Надійшла гуманітарна допомога у вигляді:

бібліотечних фондів, інших нематеріальних ак-тивів

малоцінних і швидкозношуваних предметів

продуктів харчування

112, 122221323

701411712

51002300800

2. Списано вартість продуктів харчування, отрима-них у вигляді гуманітарної допомоги

812

232

2200

3. Списано в кінці року видатки на результати ви-конання кошторису

432

812

2200

4. Отримано благодійні внески в грошовій формі

314

712

1000

5. Використано отримані благодійні внески

364

314

1000

6. Списано видатки, проведені за рахунок коштів,отриманих у вигляді благодійних внесків

812

364

1000

7. Надійшли кошти для виконання окремихдоручень

301,314, 324

673

2500

8. Внесені з каси на поточний (спеціальний ре-єстраційний) рахунок суми за дорученнями, якіодержані готівкою

314, 324

301

1300

9. Перераховано постачальникам на виконанняокремих доручень

361,364, 675

314, 324

1050

10. Оприбутковані матеріали і продукти харчуван-ня, придбані за рахунок сум за дорученнями

231-235,238, 239

361, 364,675

1000