2.4. Облік касових і фактичних видатків

магниевый скраб beletage

Важливим напрямом бухгалтерського обліку в бюджетних уста-новах є облік видатків. Виходячи з необхідності контролю з бокудержави за використанням коштів, видатки класифікують на касовіта фактичні видатки.

Касовими видатками вважаються всі суми, видані органами Де-ржказначейства з реєстраційних і спеціальних рахунків шляхом без-готівкової оплати або готівкою.

Фактичними видатками вважаються дійсні видатки установ,оформлені відповідними документами, включаючи видатки за не-оплаченими рахунками кредиторів, а також за нарахованою заробіт-ною платою та стипендіями.

Основні види касових і фактичних видатків у розрізі окремих ко-дів економічної класифікації видатків бюджету наведені в табл. 2.7.

Облік касових видатків забезпечує інформацію про касове ви-конання кошторису та залишки невикористаних асигнувань на кожнуконкретну дату. Облік фактичних видатків дає можливість контро-лювати хід фактичного виконання кошторису видатків установи в ці-лому та дотримання встановлених норм за окремими статтями іструктурними підрозділами. Облік фактичних видатків, як і касових,ведеться за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Касові та фактичні видатки на практиці найчастіше не збіга-ються в часі, оскільки в їх основу покладено різні принципи записубухгалтерських операцій:

для касових видатків — це касовий метод, при якому записдоходів і видатків здійснюється в момент отримання коштів,незалежно від періоду, до якого вони належать;

для фактичних видатків — це метод нарахувань, за яким запи-си операцій здійснюються в момент їх визначення (нарахуван-ня), а не в момент фактичного витрачання (виплати) коштів.

Таблиця 2.7

Перелік видатків за їх видами в розрізі окремих КЕКВ

КЕКВ

Вид видатків

Касові

Фактичні

1111

Отримано з реєстраційного рахун-ка грошові кошти для виплати зар-плати, перераховано зарплату накартрахунки в разі використанняпластикових карток

Нараховано заробітну плату

1120

Отримано до каси (або перерахо-вано) кошти для виплати за лікар-няними листками, перераховановнески до страхових фондів, Пен-сійного фонду, Фонду соцстраху-вання на випадок безробіття

Нараховано внески до Пенсійногофонду, Фондів соціального страху-вання від нещасного випадку навиробництві, страхування у зв'язкуз тимчасовою втратою працездат-ності, соцстрахування на випадокбезробіття

1131

Перераховано кошти постачаль-никам за матеріали, обладнання таінвентар

Списано матеріали, обладнання таінвентар на фактичні видатки уста-нови

1140

Отримано кошти в касу для видачіпід звіт на відрядження працівни-ків

Затверджено Звіт про використан-ня коштів, наданих на відрядження

1161

Перераховано згідно з платіжнимдокументом теплопостачальноїорганізації

Списано суму видатків за спожитутеплоенергію на підставі підтвер-джуючих документів

1342

Отримано кошти до каси для ви-плати стипендії

Нараховано стипендію студентамта аспірантам

2110

Перераховано постачальникамкошти за отримані необоротні ак-тиви, виконаний капітальний ре-монт приміщень

Оприбутковано цінності до складінеоборотних активів установи

2300

Перераховано постачальникам заотримані нематеріальні активи

Оприбутковано нематеріальні ак-тиви до складу необоротних акти-вів установи

Якщо касові та фактичні видатки збігаються в часі (що буваєдосить рідко), їх називають прямими видатками.

Основним обліковими реєстрами є картки аналітичного облікуза видами видатків, які визначені Порядком складання карток і книганалітичного обліку бюджетних установ і затверджені наказом ДКУвід 06.10.2000 р. за № 100.

Облік касових видатків у бюджетних установах і центра-лізованих бухгалтеріях ведеться на картках аналітичного обліку касо-вих видатків.

Така картка відкривається щомісячно і заповнюється щодня бух-галтером на підставі виписок органів ДКУ. Протягом місяця на ре-єстраційні рахунки бюджетних установ можуть надходити грошовікошти на відновлення касових видатків (за телефонні переговори,комунальні платежі орендарів, помилково перераховані кошти та ін.).Указані суми повинні записуватися на зворотному боці картки. Що-місячно в картці підраховуються підсумки за місяць і з початку року зурахуванням відновлених сум.

Для обліку фактичних видатків у бюджетних установах застосо-вується картка аналітичного обліку фактичних видатків.

При цьому підставою для відображення в бухгалтерському облі-ку господарських операцій є первинні документи, які підтверджуютьфакт їх здійснення (акти виконаних робіт, звіти про результати здійс-нення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти,накладні, рахунки-фактури) та інші документи, оформлені відповід-ними меморіальними ордерами.

У відповідності з листом ДКУ від 03.11.2006 р. №3.4-04/2413-10640 „Про надання роз'яснень щодо обліку зобов'язань розпорядни-ків бюджетних коштів", розпорядники бюджетних коштів відобра-жають у бухгалтерському обліку господарські операції з ви-користання тепло-, водо-, енергопостачання і послуг зв'язку в томузвітному періоді, в якому отримано первинні документи, що підтвер-джують їх.

Записи про суми фактичних видатків здійснюються на підставіданих меморіальних ордерів. Суми відшкодованих видатків запису-ються на зворотному боці картки. Загальна сума фактичних видатківпідраховується за місяць і з початку року з урахуванням відновленихсум.

У централізованих бухгалтеріях для обслуговуваних установскладаються окремі картки асигнувань, касових і фактичних видатківта загальна картка за всіма обслуговуваними установами.

Усі картки мають бути підписані виконавцем та особою, яка їїперевірила.

Облік касових видатків ведеться на синтетичних рахунках 31„Рахунки в банках" та 32 „Рахунки в казначействі" у розрізі відповід-них субрахунків, які є активними, грошовими. За дебетом відобра-жаються суми грошових коштів, що отримані у вигляді фінансуванняі плати за надані послуги, а за кредитом — використання вказанихгрошових коштів та повернення плати.

Облік операцій з руху грошових коштів ведеться в меморіаль-них ордерах № 2 і № 3 [накопичувальних відомостях руху грошовихкоштів загального (спеціального) фонду в органах ДКУ (установахбанків) т. ф. № 381 (бюджет) і № 382 (бюджет)].

Облік фактичних видатків ведеться на синтетичних рахунках 80„Видатки із загального фонду" та 81 „Видатки спеціального фонду" урозрізі відповідних субрахунків, які є активними і затратними.

За дебетом цих рахунків відображають суми фактичних видат-ків, проведених упродовж року, за кредитом — наприкінці року спи-сання сум фактичних видатків на результат виконання кошторису.

Регістрами облік фактичних видатків бюджетних установ є ме-моріальні ордери № 5 [т. ф. № 405 (бюджет)], № 6 [т. ф. № 409 (бю-джет)], № 7 [т. ф. № 410 (бюджет)], № 8 [т. ф. № 386 (бюджет)], № 2[т. ф. № 411 (бюджет)], № 13 [т. ф. № 396 (бюджет)].

Порядок відображення в бухгалтерському обліку касових і фак-тичних видатків наведено в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Кореспонденція рахунків з обліку касових і фактичних видатків,

здійснених за рахунок коштів загального фонду

Зміст господарської операції

КЕКВ

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Отримано кошти від вищого розпоряд-ника в рахунок фінансування

х

321

701

410 000

2. Отримано до каси грошові кошти для ви-плати авансу на видатки на відрядження

1140

301

321

200

3. Видано кошти з каси підзвітній особі

1140

362

301

200

4. Затверджено розрахунок про викорис-тання підзвітних сум і віднесено на видатки

1140

801

362

150

5. Отримано грошові кошти до каси дляоплати послуг зв'язку

1138

301

321

15

6. Перераховано постачальнику за папір іканцтовари

1131

364

321

500

7. Перераховано в порядку планових пла-тежів за медикаменти

1132

361

321

1000

8. Підлягають оплаті рахунки за спожитуелектроенергію

1163

801

675

700

9. Перераховано кошти за медобладнання

2110

364

321

3200

10. Оплачено рахунки за електроенергію

1163

675

321

700

11. Списано витрачені за лютий місяцьканцтовари

1131

801

234

230

12. Отримано медобладнання:

2110

106

364

2765

на суму вартості без ПДВ

на суму ПДВ

21102110

801801

401364

2765553

13. Списано витрачені медикаменти

1132

801

233

1200

14. Нараховано заробітну плату

1111

801

661

265 000

15. Нараховано допомогу за тимчасовою

 

 

 

 

непрацездатністю:

за рахунок установи (перші 5 днів);

за рахунок фонду соціального страху-вання

11111120

801652

661661

100010 000

16. Утримано податок з доходів фізичнихосіб

1111

661

641

47 000

17. Утримано внески до Пенсійного фонду

1111

661

651

5500

18. Утримано внески до Фонду соцстраху у

 

 

 

 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатно-сті

1111

661

652

1300

19. Утримано внески до Фонду соцстрахуна випадок безробіття

1111

661

653

1300

20. Утримано за виконавчими листами

1111

661

668

70

21. Утримано профспілкові внески

1111

661

666

2650

22. Нараховано внески до Пенсійного фонду

1120

801

651

87 980

23. Нараховано внески до Фонду соцстраху

 

 

 

 

у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-

1120

801

652

3975

ності

 

 

 

 

24. Нараховано внески до Фонду соцстрахуна випадок безробіття

1120

801

653

3445

25. Нараховано внески до Фонду соцстрахувід нещасних випадків на виробництві

1120

801

654

550

26. Отримано до каси грошові кошти для

1111

 

 

24 750

виплати заробітної плати та допомоги за

1113

301

321

1000

тимчасовою непрацездатністю

1120

 

 

12 400

27. Перераховано ПДФО до бюджету

1111

641

321

47000

28. Перераховано внески до Пенсійногофонду

11111120

651

321

550087 980

29. Перераховано внески до Фонду соц-страху у зв'язку з тимчасовою втратоюпрацездатності

11111120

652

321

13003975

30. Перераховано внески до Фонду соц-страху на випадок безробіття

11111120

653

321

13003445

31. Перераховано внески до Фонду соц-страху від нещасного випадку на виробни-цтві

1120

654

321

550

32. Перераховано за виконавчими листами

1111

668

321

70

33. Перераховано профспілкові внески

1111

666

321

2650

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте порядок складання, розгляду і затвердження кошто-рису доходів і видатків.

Визначте основні принципи бюджетного фінансування.

Дайте визначення поняття „розпорядник бюджетних коштів".

Розкрийте особливості фінансування за відомчою структурою та черезоргани Державного казначейства України.

Дайте економічну характеристику рахунків, які використовуються дляобліку фінансування бюджетних установ.

Визначте поняття, склад та класифікацію спеціального фонду.

Розкрийте сутність та порядок обліку сум за дорученнями.

Розкрийте сутність та порядок обліку депозитних сум.

Охарактеризуйте касові та фактичні видатки. Наведіть приклади.

Розділ 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ