2.4. Облік касових і фактичних видатків

Важливим напрямом бухгалтерського обліку в бюджетних уста-новах є облік видатків. Виходячи з необхідності контролю з бокудержави за використанням коштів, видатки класифікують на касовіта фактичні видатки.

Касовими видатками вважаються всі суми, видані органами Де-ржказначейства з реєстраційних і спеціальних рахунків шляхом без-готівкової оплати або готівкою.

Фактичними видатками вважаються дійсні видатки установ,оформлені відповідними документами, включаючи видатки за не-оплаченими рахунками кредиторів, а також за нарахованою заробіт-ною платою та стипендіями.

Основні види касових і фактичних видатків у розрізі окремих ко-дів економічної класифікації видатків бюджету наведені в табл. 2.7.

Облік касових видатків забезпечує інформацію про касове ви-конання кошторису та залишки невикористаних асигнувань на кожнуконкретну дату. Облік фактичних видатків дає можливість контро-лювати хід фактичного виконання кошторису видатків установи в ці-лому та дотримання встановлених норм за окремими статтями іструктурними підрозділами. Облік фактичних видатків, як і касових,ведеться за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Касові та фактичні видатки на практиці найчастіше не збіга-ються в часі, оскільки в їх основу покладено різні принципи записубухгалтерських операцій:

для касових видатків — це касовий метод, при якому записдоходів і видатків здійснюється в момент отримання коштів,незалежно від періоду, до якого вони належать;

для фактичних видатків — це метод нарахувань, за яким запи-си операцій здійснюються в момент їх визначення (нарахуван-ня), а не в момент фактичного витрачання (виплати) коштів.

Таблиця 2.7

Перелік видатків за їх видами в розрізі окремих КЕКВ

КЕКВ

Вид видатків

Касові

Фактичні

1111

Отримано з реєстраційного рахун-ка грошові кошти для виплати зар-плати, перераховано зарплату накартрахунки в разі використанняпластикових карток

Нараховано заробітну плату

1120

Отримано до каси (або перерахо-вано) кошти для виплати за лікар-няними листками, перераховановнески до страхових фондів, Пен-сійного фонду, Фонду соцстраху-вання на випадок безробіття

Нараховано внески до Пенсійногофонду, Фондів соціального страху-вання від нещасного випадку навиробництві, страхування у зв'язкуз тимчасовою втратою працездат-ності, соцстрахування на випадокбезробіття

1131

Перераховано кошти постачаль-никам за матеріали, обладнання таінвентар

Списано матеріали, обладнання таінвентар на фактичні видатки уста-нови

1140

Отримано кошти в касу для видачіпід звіт на відрядження працівни-ків

Затверджено Звіт про використан-ня коштів, наданих на відрядження

1161

Перераховано згідно з платіжнимдокументом теплопостачальноїорганізації

Списано суму видатків за спожитутеплоенергію на підставі підтвер-джуючих документів

1342

Отримано кошти до каси для ви-плати стипендії

Нараховано стипендію студентамта аспірантам

2110

Перераховано постачальникамкошти за отримані необоротні ак-тиви, виконаний капітальний ре-монт приміщень

Оприбутковано цінності до складінеоборотних активів установи

2300

Перераховано постачальникам заотримані нематеріальні активи

Оприбутковано нематеріальні ак-тиви до складу необоротних акти-вів установи

Якщо касові та фактичні видатки збігаються в часі (що буваєдосить рідко), їх називають прямими видатками.

Осн