3.1. Облік касових операцій

Бюджетні установи в процесі здійснення фінансово-господарськоїдіяльності залучаються в систему дебіторсько-кредиторських розрахун-ків двома методами: готівковим і безготівковим.

Касові операцій — це операції, під час яких грошові кошти пе-реміщуються у вигляді готівки. Облік касових операцій здійснюєтьсявідповідно до Положення про ведення касових операцій у національ-ній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від15.12.04 р. № 637).

Відповідно до цього Положення, кожна установа, підприємст-во та організація для здійснення розрахунків готівкою повинні матикасу.

Каса — це приміщення або місце, що призначене для прийман-ня, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей та касо-вих документів, де, як правило, ведеться касова книга. Відповідаль-ність за обладнання каси, доставку та зберігання коштів несутькерівники підприємств та установ.

Ліміт залишку готівки в касі — це граничний розмір готівки,що може залишатися в касі на кінець робочого дня, який установлю-ється установою банку. Ліміти залишків готівки в касі установам, якіперейшли на казначейську форму фінансування і не мають відкритихпоточних рахунків у національній валюті в установах банків, устано-влюються органами Державного казначейства. Ліміт каси протягомроку може бути змінений органами Державного казначейства Украї-ни. Якщо установа фінансується через єдиний казначейський рахунокі має поточний рахунок в інших установах банків, то ліміт залишкуготівки в касі в такій установі встановлюється тією установою банку,де відкрито її поточний рахунок, на підставі відповідної заявки-розрахунку з відображенням у ній показників, що мають враховуватисумарні касові обороти установи. Уся готівка понад ліміт повинназдаватись до установи банку. Понадлімітна готівка може зберігатисьу касі у випадку, якщо вона була отримана з метою виплати заробіт-ної плати, стипендій, пенсій, компенсацій, допомоги, коштів на від-рядження тільки протягом трьох робочих днів. Після закінчення цьо-го терміну невикористані за призначенням кошти підлягаютьповерненню до установи банку.

Касир — це матеріально відповідальна особа, на яку покладенофункції щодо видачі та приймання готівки. Призначення на посадукасира відбувається на підставі наказу керівника установи, який од-ночасно із зарахуванням на роботу касира укладає з ним договір проповну матеріальну відповідальність.

Організація матеріальної відповідальності також передбачає де-тальний інструктаж щодо матеріальної, адміністративної та кримі-нальної відповідальності, яку несе касир і настання якої спричинюєзастосування штрафних санкцій щодо установи відповідно до УказуПрезидента України ,Дро застосування штрафних санкцій за пору-шення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436/95(табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Перелік штрафних санкцій за порушення касової дисципліни

Вид порушення

Форма штрафних санкцій

За перевищення встановлено ліміту зали-шку готівки в касі

У подвійному розмірі сум вияв-леної понадлімітної готівки закожен день

За неоприбуткування (неповне і/або несвоє-часне) готівки в касі

У п'ятикратному розмірі неопри-буткованої суми

За перевищення строків використання ви-даної під звіт готівки, а також за видачу го-тівки під звіт без повного звіту про ранішевидані кошти

У розмірі 25% виданих під звітсум

За проведення готівкових розрахунків безнадання одержувачем коштів платіжногодокумента (товарного або касового чека,квитанції до прибуткового касового орде-ра, іншого письмового документа), що підт-верджував би сплату покупцем грошей

У розмірі сплачених коштів

Касові ордери — це документи, що засвідчують надходженнягрошей до каси та їх витрачання за цільовим призначенням.

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибу-ткового касового ордера, який підписується головним бухгалтеромабо уповноваженими на це особами. При цьому особі, яка здала гро-ші, після отримання їх касиром, видається квитанція, підписана го-ловним бухгалтером і касиром.

Готівку в касу з поточних (реєстраційних) рахунків касир отри-мує за грошовими іменними чеками. Установи, які не перейшли на ка-значейське обслуговування використання бюджетних і позабюджет-них коштів, мають свою чекову книжку, яку отримують у банку і збе-рігають у касі разом з іншими цінностями. Решті установ грошові чекивиписуються органами державного казначейства на підставі заявки навидачу готівки. Заявки подаються органам Державного казначействаУкраїни у двох примірниках, один з яких після видачі готівки поверта-ється розпоряднику бюджетних коштів із відповідним відбитком штам-па казначея, зберігається як обов'язковий документ і є додатком добухгалтерських реєстрів, що підтверджують обсяг та цільове направ-лення бюджетних коштів. Витрачати кошти, які отримані за грошовимчеком, необхідно лише на цілі, які визначені у грошовому чеку та несуперечать чинному законодавству України.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видатковідокументи необхідно заповнювати бухгалтеру лише чорнильною абокульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ю-терних засобів чи іншими способами, що забезпечило б належне збе-реження цих записів протягом установленого для зберігання докуме-нтів терміну. Виправлення в касових документах забороняються.Касові ордери передаються до виконання касирові безпосередньо бух-галтером, а не через особу, що отримує або вносить гроші.

Прибуткові касові ордери та видаткові документи до передачі вкасу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових івидаткових касових документів. Журнал реєстрації побудовано такимчином, що за його даними здійснюється контроль за цільовим приз-наченням готівки, отриманої і витраченої установою або організа-цією. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних(розрахунково-платіжних) від