3.4. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків

У фінансово-господарській діяльності бюджетних установ ма-ють місце випадки, коли в результаті перевірок, ревізій, інвентариза-цій виявляються суми нестач, розкрадання матеріальних цінностей,грошових коштів, а також суми від псування матеріальних цінностей,які повинні бути відшкодовані за рахунок винних осіб.

Розмір збитків, які підлягають відрахуванню з винних осіб, роз-раховується відповідно до Закону України ,Дро визначення розмірузбитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням,знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних мета-лів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей" № 217-95-ВР та„Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей", затвердженого постано-вою КМУ від 22.01.1996 р. за № 116 (з подальшими змінами).

Так, розмір збитків від розкрадання, недостач, псування матері-альних цінностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей(з вирахуванням суми зносу), але не нижче ніж 50% балансової вар-тості на момент установлення такого факту з урахуванням індексівінфляції, які щомісячно визначає Держкомстат, відповідного розміруподатку на додану вартість і розміру акцизного збору за формулою

Рз = [(Бв — А) х Іінф + Азб + ПДВ] х k,де Рз — розмір збитків, грн;

Бв — балансова вартість на момент установлення факту розкра-дання, нестачі, псування матеріальних цінностей, грн;

А — амортизаційні відрахування (знос), грн;

Іінф — загальний індекс інфляції, що розраховується на підставівизначених Держкомстатом індексів інфляції (як добуток помісячнихіндексів);

Азб — розмір акцизного збору, грн;

ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн;

k — коефіцієнт відшкодування суми збитків винною особою.

Розмір коефіцієнта відшкодування для втрачених, зіпсованихматеріальних цінностей різний (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Коефіцієнт для розрахунку суми відшкодування завданих збитків

Вид матеріальних цінностей

База розрахунку збитків

k

Тварини

Закупівельні ціни

1,5

Банкнотний папір

Максимальна сума грошей, що можебути виготовлена на цьому банкнот-ному папері

1,5

Вузли й агрегати, деталі, напівфаб-рикати тощо, які виготовляютьсядія внутрішньовиробничих потреб,а також продукція, виробництвоякої не закінчено

Собівартість з нарахуванням серед-ньої норми прибутку на певну про-дукцію

2

Плодово-ягідні соки, консервовані звикористанням сірчаного ангідридуабо бензокислого натрію

Оптова ціна підприємства-виробниказ урахуванням податку на додану ва-ртість

2

Дорогоцінні метали

Ринкова ціна, що діє на дату виявлен-ня збитків

2

Дорогоцінне каміння (крім ограно-ваного)

Ринкова ціна, що діє на дату виявлен-ня збитків

2

Алмазні інструменти та алмазні по-рошки

Ринкова ціна, що діє на дату вияв-лення збитків

2

Спирт етиловий питний, спирт ети-ловий ректифікований, спирт ети-ловий сирець

Оптова ціна підприємства-виробниказ урахуванням акцизного збору таподатку на додану вартість

3

Іноземна валюта та платіжні доку-менти в іноземній валюті

Вартість валютних цінностей, пере-рахована у валюту України за обмін-ним курсом НБУ на день виявленнязавданих збитків

3

Ограноване дорогоцінне каміння

Ринкова ціна, що діє на дату вияв-лення збитків

3

Бланки цінних паперів, документівсуворого обліку (1)

Номінальна вартість, зазначена набланках цінних паперів (документах)суворого обліку, або вартість цих до-кументів, встановлена законодавством

5

Бланки цінних паперів, документівсуворого обліку (2)

Вартість придбання (виготовлення)бланків документів, на яких не зазна-чена номінальна вартість (або вар-тість не встановлена законодавством)

50

Захищений папір, персоніфікованазахисна