3.4. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків

магниевый скраб beletage

У фінансово-господарській діяльності бюджетних установ ма-ють місце випадки, коли в результаті перевірок, ревізій, інвентариза-цій виявляються суми нестач, розкрадання матеріальних цінностей,грошових коштів, а також суми від псування матеріальних цінностей,які повинні бути відшкодовані за рахунок винних осіб.

Розмір збитків, які підлягають відрахуванню з винних осіб, роз-раховується відповідно до Закону України ,Дро визначення розмірузбитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням,знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних мета-лів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей" № 217-95-ВР та„Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей", затвердженого постано-вою КМУ від 22.01.1996 р. за № 116 (з подальшими змінами).

Так, розмір збитків від розкрадання, недостач, псування матері-альних цінностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей(з вирахуванням суми зносу), але не нижче ніж 50% балансової вар-тості на момент установлення такого факту з урахуванням індексівінфляції, які щомісячно визначає Держкомстат, відповідного розміруподатку на додану вартість і розміру акцизного збору за формулою

Рз = [(Бв — А) х Іінф + Азб + ПДВ] х k,де Рз — розмір збитків, грн;

Бв — балансова вартість на момент установлення факту розкра-дання, нестачі, псування матеріальних цінностей, грн;

А — амортизаційні відрахування (знос), грн;

Іінф — загальний індекс інфляції, що розраховується на підставівизначених Держкомстатом індексів інфляції (як добуток помісячнихіндексів);

Азб — розмір акцизного збору, грн;

ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн;

k — коефіцієнт відшкодування суми збитків винною особою.

Розмір коефіцієнта відшкодування для втрачених, зіпсованихматеріальних цінностей різний (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Коефіцієнт для розрахунку суми відшкодування завданих збитків

Вид матеріальних цінностей

База розрахунку збитків

k

Тварини

Закупівельні ціни

1,5

Банкнотний папір

Максимальна сума грошей, що можебути виготовлена на цьому банкнот-ному папері

1,5

Вузли й агрегати, деталі, напівфаб-рикати тощо, які виготовляютьсядія внутрішньовиробничих потреб,а також продукція, виробництвоякої не закінчено

Собівартість з нарахуванням серед-ньої норми прибутку на певну про-дукцію

2

Плодово-ягідні соки, консервовані звикористанням сірчаного ангідридуабо бензокислого натрію

Оптова ціна підприємства-виробниказ урахуванням податку на додану ва-ртість

2

Дорогоцінні метали

Ринкова ціна, що діє на дату виявлен-ня збитків

2

Дорогоцінне каміння (крім ограно-ваного)

Ринкова ціна, що діє на дату виявлен-ня збитків

2

Алмазні інструменти та алмазні по-рошки

Ринкова ціна, що діє на дату вияв-лення збитків

2

Спирт етиловий питний, спирт ети-ловий ректифікований, спирт ети-ловий сирець

Оптова ціна підприємства-виробниказ урахуванням акцизного збору таподатку на додану вартість

3

Іноземна валюта та платіжні доку-менти в іноземній валюті

Вартість валютних цінностей, пере-рахована у валюту України за обмін-ним курсом НБУ на день виявленнязавданих збитків

3

Ограноване дорогоцінне каміння

Ринкова ціна, що діє на дату вияв-лення збитків

3

Бланки цінних паперів, документівсуворого обліку (1)

Номінальна вартість, зазначена набланках цінних паперів (документах)суворого обліку, або вартість цих до-кументів, встановлена законодавством

5

Бланки цінних паперів, документівсуворого обліку (2)

Вартість придбання (виготовлення)бланків документів, на яких не зазна-чена номінальна вартість (або вар-тість не встановлена законодавством)

50

Захищений папір, персоніфікованазахисна стрічка

Вартість такої стрічки або паперу

5000

Матеріальні цінності, що підляга-ють списанню на видатки в міру їхпридбання

Ринкова ціна на аналогічні матеріа-льні цінності, зменшена пропорційнофактичному зносу, але не нижче ніжна 50 відсотків ринкової ціни

-

Продовольчі товари, роздрібні цінина які дотуються

Роздрібна ціна плюс дотація

-

Із сум, стягнутих відповідно до „Порядку визначення розмірузбитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальнихцінностей" № 116, здійснюється відшкодування збитків, які завданіустанові, а залишок коштів перераховується до бюджету.

Для обліку розрахунків за зазначеними сумами призначено суб-рахунок 363 „Розрахунки за відшкодування завданих збитків". У дебетцього субрахунку на підставі оформлених належним чином докумен-тів (актів перевірки, ревізії, інвентаризаційних описів, порівняльнихвідомостей, ухвали суду) записується сума завданих збитків; за креди-том — записуються суми, що надійшли в касу або утримані із заробіт-ної плати, стипендій на відшкодування завданих установі збитків.

Операції з обліку розрахунків щодо відшкодування завданихзбитків відображаються у різних меморіальних ордерах:

на списання необоротних активів — у меморіальному ордері № 9;

на списання продуктів харчування—у меморіальному ордері № 12;

на списання нестачі грошей та оприбуткування відшкодованоїсуми — у меморіальному ордері № 1 тощо.

Операції з обліку розрахунків з підзвітними особами оформля-ються бухгалтерськими проведеннями (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з відшкодування   завданих збитків       

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Списана нестача необоротних активів, виявленапри інвентаризації і віднесена за рахунок виннихосіб:

на суму зносу

на залишкову вартість

на суму відшкодування за рахунок винних осіб

131401363

101-109101-109642

12 500450019 200

2. Списана і віднесена за рахунок винних осіб неста-ча матеріалів і продуктів харчування за обліковимицінами

363

232

575

3. Списана і віднесена за рахунок винних осіб неста-ча малоцінних та швидкозношуваних предметів

за обліковою ціною

за ціною відшкодування завданих збитків

411

363

221642

8001920

4. Надійшли до каси суми відшкодування від виннихосіб

301

363

21 480

5. Відрахована із зарплати сума відшкодування за-вданих збитків

661

363

215

Аналітичний облік розрахунків з винними особами ведеться вспеціальних картках або у відомостях (книгах) за кожною особою зо-крема до повного погашення або списання суми заборгованості.Останнє можливе за рішенням суду або при неможливості відшкоду-вання заборгованості з об'єктивних причин (безнадійна заборгова-ність, щодо якої минув термін позовної давності).

3.5. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

У практичній діяльності бюджетних установ не завжди розра-хунки з іншими підприємствами чи фізичними особами здійснюютьсяодночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послугтощо. У зв'язку з цим у бюджетній установі виникає дебіторська чикредиторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованостей дебіто-рів перед установою на визначену дату. Дебіторами можуть бути якюридичні, так і фізичні особи, які заборгували бюджетній установігрошові засоби, їх еквіваленти чи інші активи.

Кредиторська заборгованість — це вагома частина зобов'язаньбюджетних установ, у тому числі поточних і довгострокових, які най-частіше виникають через невиконання установами своїх обов'язків.

Облік дебіторської заборгованості в бюджетних ведеться на ра-хунку 36 „Розрахунки з іншими дебіторами" з розподілом на субра-хунки:

361 „Розрахунки в порядку планових платежів";

362 „Розрахунки з підзвітними особами";

363 „Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків";

364 „Розрахунки з іншими дебіторами".

На субрахунку 361 „Розрахунки в порядку планових платежів"обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку плановихплатежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремимиопераціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і вустановлених розмірах. Аналітичний облік розрахунків за продуктихарчування, медикаменти, перев'язувальні матеріали, що здійснюютьу порядку планових платежів, ведеться за кожним постачальником урозрізі кодів економічної класифікації в меморіальному ордері № 7.

Розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів убюджетних установах застосовуються за наявності постійних госпо-дарських зв'язків із різними установами за поставку матеріальнихцінностей та надання послуг при розрахунках із продовольчими база-ми, за продукти харчування, госпрозрахунковими аптеками — за ме-дикаменти, за автомобільні послуги — з автопідприємствами.

Ці розрахунки здійснюються не за кожною окремою угодою, ашляхом періодичного перерахування постачальникам коштів із по-точних та реєстраційних рахунків.

Суми авансових платежів і строки перерахування встановлю-ються сторонами за місяць або квартал, виходячи з періодичностіплатежів, обсягів поставок, закупок за договорами або фактичної пос-тавки за минулий місяць.

Надходження матеріальних цінностей у порядку планових пла-тежів оформляється таким бухгалтерським записом — дебет субра-хунків 232, 233, 331, 801, 802 та кредит субрахунка 361.

Поділ установ, організацій та підприємств на дебіторів і креди-торів переважно умовний і визначається бюджетною установою са-мостійно, виходячи зі змісту першої операції або переважно дебето-вого чи кредитового сальдо. Таким чином, якщо першою подією єпопередня оплата за товар (роботи, послуги), то такі розрахунки облі-ковують як дебіторську заборгованість на активному субрахунку 364„Розрахунки з іншими дебіторами". Якщо першою операцією є отри-мання цінностей (робіт, послуг) з їх подальшою оплатою, то такі роз-рахунки обліковують на субрахунку 675 „Розрахунки з іншими кре-диторами".

Крім того, на субрахунку 364 обліковують розрахунки за прете-нзіями і боргами, переданими на розгляд судових органів, розрахункизі студентами та учнями навчальних закладів за користування гурто-житком і постільними речами, з орендарями за передані в орендуприміщення, квартиронаймачами за квартирну плату, за виконані ро-боти і послуги на сторону (в тому числі й розрахунки з оплати за на-вчання у вищих навчальних закладах) та ін.

За дебетом субрахунка 364 відображається виникнення та збі-льшення дебіторської заборгованості, а за кредитом — її погашення.Відповідно за кредитом субрахунка 675 відображається виникненнята збільшення кредиторської заборгованості, а за дебетом — її пога-шення (табл. 3.7).

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з річними дебіто-рами ведеться в меморіальному ордері № 4 — накопичувальній відо-мості [т.ф. № 408 (бюджет)], а з різними кредиторами — в меморіаль-ному ордері № 6 — накопичувальній відомості [т.ф. № 409 (бюджет)].

Таблиця 3.7

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з іншими   дебіторами і кредиторами                

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Відображається сума виручки від реалізації не-оборотних активів (крім будівель і споруд), при-дбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

на реалізаційну вартість

на суму ПДВ

364, 675364, 675

711641

24 3004860

2. Перераховано постачальникам за матеріальніцінності і послуги:

попередня оплата

після одержання матеріальних цінностей

364675

311, 313321, 323311, 313321, 323

12 3607910

3. Одержані від постачальників матеріали і про-дукти харчування:

а)         вартість без ПДВ:

оплачених раніше;

оплачених після одержання

б)         на суму ПДВ з вартості матеріалів:

придбаних за рахунок колітів загального фон-ду;

придбаних за рахунок коштів спецфонду (з ві-дображенням податкового кредиту з ПДВ)

231-239231-239

801, 802

811-813(641)

364675

364, 675

364, 675

1500940

750

2310

4. Нарахована плата за надані послуги з орендиприміщень, квартирної плати, за транспортні по-слуги та інші платні послуги

364

741

800

5. Надійшли кошти за оренду приміщень, за тра-нспортні послуги та інші платні послуги

313, 318323

364

800

Облік розрахунків ведеться позиційним способом, сальдо виво-диться з кожного випадку отримання товарів (послуг) та їх оплати.Аналітичний облік розрахунків зі студентами та учнями за користу-вання гуртожитком, квартиронаймачами; а квартирну плату і кому-нальні послуги ведуть у спеціальних оборотних відомостях, підсумкияких, переносять до меморіального ордера № 4. Загальне сальдо роз-рахунків з дебіторами і кредиторами може бути розгорнутим (дебето-во-кредитовим). У такому вигляді загальне сальдо переноситься докниги „Журнал-Головна книга" і до Балансу (ф. № 1).

3.6. Облік довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов 'язання — це ті, погашення яких не перед-бачається в поточному бюджетному році [відповідно до Бюджетногокодексу, бюджетний період (рік) для всіх бюджетів відповідає кален-дарному року, що починається 01 січня і закінчується 31 грудня]. От-же, якщо в грудні виникнуть зобов'язання, які установа повинна будепогасити в січні наступного року, то вони повинні бути враховані якдовгострокові.

До поточних зобов'язань відносяться ті, які передбачається по-гасити протягом одного бюджетного року. Наприклад, зобов'язання,що виникли в січні, з приблизною датою погашення в грудні того са-мого року є поточними (зі страхування, з оплати праці, за податками іплатежами до бюджету, за операціями з іншими кредиторами тощо).

Таким чином, тривалість часового проміжку між виникненнямзобов'язань і їх погашенням принципового значення в класифікаціїзобов' язань на довгострокові і поточні не має. Головне, в якому роцівони виникають і в якому погашаються.

Для обліку довгострокових зобов'язань планом рахунків передба-чено 5-й клас „Довгострокові зобов'язання", що включає три рахунки:

50 „Довгострокові позики";

51 „Довгострокові векселі видані";

52 „Інші довгострокові зобов'язання".

Рахунок 50 „Довгострокові позики" в розрізі субрахунків, якіпоказують, що головною характеристикою для довгострокових позикє їх банківське чи небанківське походження:

501 „Довгострокові кредити банків";

502 „Відстрочені довгострокові кредити банків";

503 „Інші довгострокові позики".

На субрахунку 501 „Довгострокові кредити банків" облікову-ються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків унаціональній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавст-ва, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку 502 „Відстрочені довгострокові кредити банків"обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитів, одержа-них в установах банків.

На субрахунку 503 „Інші довгострокові позики" обліковуютьсясуми інших довгострокових позик, одержаних установою згідно зчинним законодавством.

За кредитом субрахунків рахунка 50 відображаються суми наяв-них довгострокових зобов'язань установи, а за дебетом — їхнє пога-шення чи їхнє переведення в поточні зобов'язання.

Рахунок 51 „Довгострокові векселі видані" має всього лишеодин субрахунок 511 „Видані довгострокові векселі", на якому облі-ковуються векселі, видані бюджетними установами з зобов'язаннямїхнього погашення, дата якого припадає на наступні бюджетні роки.За кредитом рахунка відображаються зобов'язання бюджетних уста-нов за виданими ними векселями, а за дебетом — їх погашення чипереведення в поточну заборгованість.

Усі інші довгострокові фінансові зобов'язання бюджетних уста-нов, що не знайшли свого відображення на рахунках 50 і 51, відобра-жаються по рахунку 52 „Інші довгострокові фінансові зобов'язання".Рахунок 52, так само як і 51 рахунок, має лише один субрахунок 521„Інші довгострокові фінансові зобов'язання". За кредитом відобра-жаються довгострокові фінансові зобов' язання, наприклад за випу-щеними облігаціями, а за дебетом — їх погашення (списання) чи пе-реведення до складу поточної заборгованості.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій щодовиникнення довгострокових зобов'язань (отримання та погашеннядовгострокових позик і кредитів) наведено в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Кореспонденція рахунків з обліку довгострокових позик

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Отримано довгостроковий кредит банку напоточний рахунок

319

501

15 000

2. Відстрочення терміну погашення довгостро-кового кредиту в установі банку

501

502

15 000

3. Нараховано відсотки за банківський кредит

821

675

2000

4. Перераховано установою на рахунок банкувідсотки за кредит

675

319

2000

5. Частково погашений відстрочений довго-строковий кредит

502

319

7000

6. Суму довгострокового кредиту переведенодо складу поточної заборгованості.

501

611

10 000

7. Отримання короткострокового кредиту вустанові банку

319

601

8500

8. Відстрочення терміну погашення коротко-строкового кредиту в установі банку

601

602

8500

9. Відображення поточної заборгованості з дов-гострокового кредиту в установі банку

611

501

8500

3.7. Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги

Щоб забезпечити свою господарську діяльність, бюджетні уста-нови вступають у договірні взаємовідносини з різними підприємст-вами і організаціями, які виконують для них певні роботи (надаютьпослуги).

Одним із видів поточних зобов'язань бюджетних установ є кре-диторська заборгованість постачальникам і підрядчикам за матері-альні цінності, виконані роботи та отримані послуги.

Постачальники — це юридичні або фізичні особи, які здійсню-ють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріа-лів, палива, будівельних матеріалів, МШП), що надають послуги (по-дачу електроенергії, газу, води), виконують роботи (поточний ікапітальний ремонт тощо).

Підрядники — спеціалізовані підприємства або фізичні особи,які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об'єктівна підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

Розрахунки з постачальниками і підрядниками за виконані робо-ти та надані послуги проводяться на підставі документів постачаль-ників:

накладних;

рахунків-фактур;

актів прийнятих робіт, послуг;

товарно-транспортних накладних.

Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками і замовни-ками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послугу наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстер-нях та підсобних (навчальних) сільських господарствах здійснюєтьсяна рахунку 63 „Розрахунки за виконані роботи" в розрізі субрахунків:

631 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

632 „Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки з бюджетної тематики";

633 „Розрахунки із замовниками за виконані роботи і наданіпослуги з власних надходжень";

634 „Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи,що підлягають оплаті";

635 „Розрахунки із залученими співвиконавцями для вико-нання робіт за господарськими договорами".

На субрахунку 631 „Розрахунки з постачальниками та підрядни-ками" обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельніматеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткування та роз-рахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будів-ництва та монтажу, та за виконані будівельно-монтажні роботи.

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожної підрядної організації.

На субрахунку 632 „Розрахунки з часткової оплати замовлень надослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюд-жетних коштів" обліковуються розрахунки з підприємствами та орга-нізаціями з виконання ними замовлень на дослідно-конструкторськірозробки для науково-дослідних установ. В обліку перераховані сумиавансу та розрахунки за виконану роботу відображаються за дебетомсубрахунка 632, при цьому кредитуються субрахунки: 311 „Доточнірахунки на видатки установи" — якщо установа не переведена на каз-начейське обслуговування; 312 „Поточні рахунки для переведенняпідвідомчим установам" — при казначейському обслуговуванні кош-торисів установи; 321 „Реєстраційні рахунки"; 322 „Особові рахун-ки". За кредитом субрахунка 632 відображаються прийняті вироби,при цьому дебетуються субрахунки класів 1 „Необоротні активи" і 2„Запаси".

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного замовлення.

На субрахунку 633 „Розрахунки із замовниками за виконані ро-боти і надані послуги з власних надходжень" обліковуються розраху-нки із замовниками за виконані роботи або надані послуги та за реалі-зовані готові вироби, а також розрахунки з підприємствами іорганізаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого на-вчання в навчальних закладах професійно-технічної освіти.

Вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготов-лених у навчально-виробничих майстернях, а також суми винагород,які підлягають виплаті учням навчальних закладів за виконані нимироботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на роз-ширення навчальної бази, поліпшення культурно-побутового обслу-говування учнів тощо відображаються за дебетом субрахунка 633 ікредитом одного із рахунків: 669 „Інші розрахунки за виконані робо-ти"; 721 „Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень";713 „Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду".

Отримана виручка від реалізації чи наданих послуг записуєтьсяза кредитом субрахунка 633 і дебетом (якщо установа не переведенана казначейське обслуговування) 316 „Поточні рахунки для облікуінших коштів спеціального фонду" або 326 „Спеціальні реєстраційнірахунки для обліку інших коштів спеціального фонду".

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного замовника.

Субрахунок 634 „Розрахунки із замовниками за науково-дос-лідні роботи, що підлягають оплаті" передбачений для обліку розра-хунків із замовниками за виконані, згідно з договорами, науково-дослідні роботи.

За дебетом субрахунка 634 відображаються надані рахунки занауково-дослідні роботи із кореспонденцією за кредитом субрахунку723 „Реалізація науково-дослідних робіт за договорами". У кредитсубрахунку 634 записуються отримані кошти від замовників, прицьому дебетується субрахунок 313 „Поточні рахунки для обліку кош-тів, отриманих як плата за послуги" — при казначейському обслуго-вуванні кошторисів установи; 323 „Спеціальні реєстраційні рахункидля обліку коштів, отриманих як плата за послуги" — при отримано-му авансуванні робіт; 351 „Розрахунки із замовниками з авансів нанауково-дослідні роботи".

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного виду науково-дослідних робіт.

Таблиця 3.9

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Надійшли аванси від замовників за договорамина виконання науково-дослідних робіт

313, 323

351

12 760

2. Обліковано аванси, одержані від замовників занауково-дослідні роботи за договорами

351

634

12 760

3. Здано замовникам частково виконані науково-дослідні роботи за вартістю, що передбачена вдоговорі

634

723

11 850

4. Перераховано з поточного рахунка установі завиконані нею замовлення для науково-досліднихробіт за тематикою загального фонду бюджету

632

311

21 600

Прийнято, згідно з актом, виготовлені прила-ди для науково-дослідних робіт

Одночасно зроблено запис на збільшеннявласного капіталу

104801, 802

632401

15 40015 400

6. Оплачено прямі видатки при виробництві про-дукції і при виконанні науково-дослідних робіт задоговорами

821- 823

301, 313323, 362635

7860

На субрахунку 635 „Розрахунки із залученими співвиконавцямидля виконання робіт за господарськими договорами" обліковуютьсярозрахунки з виконавцями, які залучені для виконання окремих нау-ково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськимидоговорами науково-дослідної установи. Аналітичний облік ведетьсяв розрізі кожного співвиконавця.

Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку розрахун-ків за виконані роботи наведена в табл. 3.9.

3.8. Облік розрахунків за податками та платежами

У процесі виконання Кошторису доходів і видатків бюджетніустанови є платниками податків та платежів, передбачених ЗакономУкраїни „Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. № 1251-ХІІ (зподальшими змінами).

Згідно з п. 7.11.1 ст. 7 Закону України ,Дро оподаткування при-бутку підприємств" у редакції від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зі змі-нами), пільги з оподаткування неприбуткових організацій надаютьсялише тим установам і організаціям, які внесені до Реєстру неприбут-кових установ і організацій.

Відповідно до п. 7.11.2 закону, від оподаткування звільняютьсядоходи неприбуткових організацій, створених органами державноївлади України, органами місцевого самоврядування, що утримуютьсяза рахунок відповідних бюджетів у вигляді:

коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безпо-воротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

коштів або майна, що надходять таким неприбутковим органі-заціям, як компенсація вартості отриманих державних послуг;

пасивних доходів, отриманих у вигляді відсотків, дивідендів,страхових виплат чи відшкодувань;

роялті.

Доходи, отримані цими організаціями від надання державнихпослуг, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальних раху-нок) і, відповідно до п. 7.11.13, використовуються виключно на фі-нансування видатків такого кошторису (включаючи фінансуваннявиробничої діяльності згідно зі статутами).

Державні послуги — це будь-які платні послуги, обов'язковістьотримання яких встановлюється законодавством та які надаються фі-зичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органамимісцевого самоврядування та створеними ними установами й органі-заціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Крім того, Кабінет Міністрів України встановлює переліки плат-них послуг, які можуть додатково надаватися неприбутковими орга-нізаціями, що створені органами державної влади України чи органа-ми місцевого самоврядування і утримуються за рахунок бюджету.Кошти, які надходять від надання таких послуг, використовуються вустановленому порядку згідно з кошторисом доходів і видатків та неоподатковуються податком на прибуток.

Так, постановою КМУ від 17.09.1996 р. № 1138 затверджено„Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та ко-мунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальнихзакладах та науково-дослідних установах" (зі змінами); постановоювід 20.01.1997 р. № 38 — „Дерелік платних послуг, які можуть нада-ватися державними навчальними закладами" (зі змінами), постано-вою від 05.06.1997 р. № 534 — „Перелік платних послуг, які можутьнадаватися закладами культури і мистецтва, заснованими на держав-ній та комунальній формі власності", постановою від 04.06.2007 р.№ 795 — „Перелік платних послуг, які можуть надаватися органамита підрозділами Міністерства внутрішніх справ". Подібні перелікидіють і в інших галузях бюджетної сфери.

Законом України ,Дро податок на додану вартість" від03.04.1997 р. № 168/97-ВР (зі змінами) визначено категорії платниківподатку, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік оподаткову-ваних та звільнених від оподаткування операцій, податкові зо-бов'язання та податкові кредити.

Так, особа підлягає обов' язковій реєстрації як платник податкуна додану вартість (далі — ПДВ) у разі, якщо загальна сума від здій-снення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з викорис-танням локальної або глобальної комп' ютерної мережі, що підляга-ють оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена, надана) такій особіабо в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх 12-ти ка-лендарних місяців, сукупно перевищує 300 000 грн (без урахуванняподатку на додану вартість).

У той же час деякі операції бюджетних установ не є об'єк-тами оподаткування ПДВ і звільнені в законодавчому порядку відоподаткування ПДВ (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

Операції бюджетних установ, які не є об'єктами оподаткування             ПДВ та звільнені від нього  

Посилання

Господарська операція

п.п. 3.2.6

Оплата вартості державних платних послуг, які надаються фізич-ним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцево-го самоврядування та обов'язковість отримання (поставки) якихустановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію,отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді зборів, дер-жавного мита тощо

п.п. 3.2.9

Безоплатна передачі в державну власність чи комунальну влас-ність територіальних громад сіл, селищ, міст або в їхню спільнувласність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балан-сі одного платника податку і передаються на баланс іншого плат-ника податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Ка-бінету Міністрів України, центральних та місцевих органіввиконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятимив межах їх повноважень. Це положення поширюється на:

операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу платника по-датку, майно якого перебуває в державній або комунальнійвласності, на баланс іншої юридичної особи, майно якої пере-буває відповідно в державній або комунальній власності;

операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів жит-лового фонду (включаючи місця загального користування таприбудинкові будівлі і споруди), а також об' єктів соціальноїінфраструктури (в тому числі об'єктів їх незавершеного будів-ництва) з балансу платника податку на баланс юридичної осо-би, майно якої перебуває в державній або комунальній власно-сті, чи безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради

п.п. 3.2.10

Поставка позашкільними навчальними закладами вихованцям,учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти

п.п. 5.1.1

Поставка вітчизняних продуктів дитячого харчування молочнимикухнями та спеціалізованими магазинами і куточками, які вико-нують функції роздаточних пунктів, у порядку і за переліком про-дуктів, установленими Кабінетом Міністрів України

п.п. 5.1.3

Поставка послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичнимита художніми школами, школами мистецтв, будинками культури;послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, профе-сійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальнийдозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх орга-нізаційно-правового статусу та форми власності, згідно з перелі-ком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а та-кож послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах абогуртожитках

п.п. 5.1.4

Поставка товарів спеціального призначення для інвалідів за пере-ліком, установленим Кабінетом Міністрів України, уповноваже-ному органу державної виконавчої влади, у тому числі легковихавтомобілів для інвалідів, з їх оплатою за рахунок коштів держав-ного чи місцевих бюджетів, а також операції з їх безоплатної пе-редачі інвалідам у випадках, визначених законодавством

п.п. 5.1.6

Поставка послуг з реєстрації актів громадянського стану держав-ними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстраціюзгідно із законодавством

п.п. 5.1.8

Поставка послуг з охорони здоров' я згідно з переліком, установ-леним Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров' я,які мають ліцензію на поставку таких послуг, а також поставкипослуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на поставку таких послуг

п.п. 5.1.9

Поставка путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровленнята відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 ро-ків

п.п. 5.1.10

Поставки в порядку та в межах норм, установлених Кабінетом

Міністрів України, послуг з:

утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах,кімнатах-розподільниках установ МВС України;

утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів;

харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла,у спеціально відведених для цього місцях;

харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах тагромадян у закладах охорони здоров'я;

харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються спецконтин-генту в установах пенітенціарної системи згідно з переліком,затвердженим Кабінетом Міністрів України

п.п. 5.1.22

Оплата вартості фундаментальних досліджень, науково-досліднихі дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосеред-ньо отримує такі кошти з рахунка Державного казначейства Укра-їни

п.п. 5.1.23

Надання бібліотеками, які перебувають у державній або кому-нальній власності, платних послуг з:

комплектування реєстраційно-облікових документів (формуля-рів, квитків);

користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (ніч-ний абонемент);

тематичного підбору літератури за запитом споживача;

надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографіч-них довідок

Податок становить 20% бази оподаткування та додається доціни товарів (робіт, послуг). При експорті товарів та супутніх тако-му експорту послуг ставка ПДВ становить 0 % до бази оподатку-вання.

Податкове зобов'язання виникає при відвантаженні продукції,товарів та інших матеріальних цінностей, передачі нематеріальнихактивів, виконанні робіт і послуг, якщо на дату відвантаження грошо-ві кошти від покупців ще надійшли.

Датою виникнення податкового зобов'язання є:

а)         дата зарахування коштів від покупця на рахунок платника подат-ку (передоплата) за товар, що підлягає реалізації;

б)         дата відвантаження товарів (робіт, послуг) — дата оформленнядокументів, що свідчать про факт відвантаження товарів (вико-нання робіт чи надання послуг) платником ПДВ.

Податковий кредит — це сума, на яку платник податку отримуєправо зменшити податкове зобов'язання до оплати в бюджет.

Варто зауважити, що бюджетні установи до складу податковогокредиту можуть віднести лише ті суми ПДВ, які були сплачені під часпридбання товарів (робіт чи послуг) виключно за рахунок коштів спе-ціального фонду.

До складу податкового кредиту законодавством не дозволяєтьсявключати будь-які витрати щодо сплати податку, які не підтвердженіподатковими накладними.

Бюджетна установа, яка зареєстрована в податкових органах якплатник ПДВ, повинна складати і подавати до податкового органу замісцем реєстрації декларацію з ПДВ. Декларація подається незалежновід того, виникло у платника податку в звітному періоді податковезобов'язання чи ні. Декларація подається протягом 20-ти календарнихднів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця абопротягом 40-а календарних днів звітного кварталу, якщо звітний пе-ріод дорівнює календарному кварталу.

Платник самостійно розраховує суму податкового зобов' язання,яку зазначає в декларації.

Сума податку, належного до сплати в бюджет, визначається якрізниця між загальною сумою податкового зобов' язання, що виниклоу зв'язку з продажем товарів (робіт чи послуг) протягом звітного пе-ріоду, і сумою податкового кредиту звітного періоду. Сплата податкуздійснюється протягом 10-ти днів після граничного строку деклару-вання податку.

Відповідно до ст. 12 Закону України ,Дро плату за землю" від03.07.1992 р. № 2535-ХІІ (зі змінами), більшість бюджетних установзвільнені від сплати земельного податку, але якщо такі установи зда-ють в оренду земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини іншимсуб'єктам підприємницької діяльності, то вони сплачують податок наземлю на загальних підставах за рахунок отриманого прибутку. Од-ночасно земельний податок включається до складу валових витратустанови, внаслідок чого зменшує суму оподатковуваного прибутку іподатку на прибуток.

Порядок обчислення і сплати податку на транспортні засоби ре-гулюється Законом України „Про податок із власників транспортнихзасобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18.02.1997 р.№75/97-ВР (зі змінами). Платниками цього податку є всі бюджетніустанови, що мають у своєму розпорядженні зареєстровані транс-портні засоби (крім навчальних закладів, що повністю утримуютьсяза кошти бюджету) і мають навчальні транспортні засоби). Податоквизначається на підставі звітних даних про наявність транспортнихзасобів станом на 1 січня звітного року. За придбані протягом рокутранспортні засоби податок сплачується на загальних підставах, по-чинаючи з кварталу, в якому транспортний засіб зареєстровано.

Бюджетні установи не сплачують збору за спеціальне викорис-тання водних ресурсів, якщо вони використовують воду виключнодля задоволення власних питних та санітарно-гігієнічних потреб.Якщо ж бюджетні установи використовують воду на інші цілі, тосплачують збір за спеціальне використання водних ресурсів на зага-льних підставах.

Податок з доходу фізичних осіб (працівників та службовців)бюджетних установ утримується на загальних підставах, визначенихЗаконом України „Про податок з доходів фізичних осіб" від22.05.2003 р. № 889-ІУ (зі змінами).

Облік розрахунків з бюджетом ведеться на синтетичному пасив-ному рахунку 64 „Розрахунки з податків та платежів", який має двасубрахунки:

641 „Розрахунки за платежами і податками в бюджет";

642 „Інші розрахунки з бюджетом".

За кредитом рахунка 64 відображаються операції нарахуванняподатків та інших платежів у бюджет, а за дебетом — їх перераху-вання (табл. 3.11).

Таблиця 3.11

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з бюджетом          за податками і платежами   

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Утримано податок з доходів фізичних осіб

661

641

240

2. Нараховано ПДВ на реалізовану продукцію

364, 351

641

570

3. Нараховано ПДВ, який віднесено на видаткиустанови

801, 802

641

1450

4. Перераховано до бюджету податки та платежі

641

313, 323

3800

5. Отримано компенсації з бюджету

311, 321

641

560

Питання для самоконтролю

Розкрийте порядок відображення на рахунках бухгалтерського облікукасових операцій.

Документування касових операцій та операцій з іншими грошовимикоштами.

Охарактеризуйте порядок відображення в обліку операцій в іноземнійвалюті.

Назвіть розміри штрафних санкцій за порушення касової дисципліни.

Охарактеризуйте форми безготівкових розрахунків та порядок доку-ментування господарських операцій за рахунками в банках.

Визначте порядок документування та відображення в обліку розраху-нків з підзвітними особами.

Порядок визначення сум відшкодування за втрачені (зіпсовані чизнищені) матеріальні цінності та відображення їх в обліку.

Розкрийте сутність розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами тавідображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

Охарактеризуйте порядок обліку довгострокових зобов'язань.

Організація та облік розрахунків за виконані роботи і надані послуги.

Дайте характеристику податкам і платежам, які сплачує бюджетнаустанова, і поясніть порядок їх визначення та обліку.

Назвіть ознаки, які є характерними для податків, платежів та внесків,поясніть порядок їх визначення та обліку.

Розділ 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ,СТРАХУВАННЯ І СТИПЕНДІЙ

4.1. Завдання обліку праці та заробітної плати

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якійґрунтується все законодавство, зокрема й законодавство про працю.

У статтях 43-46 Конституції України сказано, що кожен маєправо на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здоровіумови праці і заробітну плату, причому не нижче від установле-ного мінімуму. Визначено, що кожен громадянин має право насвоєчасне отримання винагороди за свою працю, і це його правозахищається законодавством. Держава при цьому повинна ство-рювати умови, необхідні громадянинові для повної реалізації сво-їх прав.

До інших законодавчих актів, що регулюють питання оплатипраці, належать Кодекс законів про працю, Закон України ,Дро опла-ту праці", Закон України „Про відпустки" та ін.

Відповідно до ст. 1 Закону №108/95-ВР, заробітна плата — цевинагорода, обчислена, як правило, в грошовому вимірі, яку за трудо-вим договором власник або уповноважений ним орган виплачує пра-цівнику за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежитьвід складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якос-тей працівника, результатів його праці та господарської діяльностіпідприємства.

Структура заробітної плати складається з:

основної заробітної плати;

додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботувідповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, об-слуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у виглядітарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та по-садових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за роботу понадвстановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливіумови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенса-ційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язаніз виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні і компенсаційні виплати — це виплати у фор-мі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними си-стемами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальнівиплати, не передбачені актами чинного законодавства або які здійс-нюються понад встановлені вказаними актами норми.

Основними важелями впливу держави на порядок і рівень опла-ти праці на підприємствах України є державні соціальні гарантії. Во-ни обов'язкові на всій території України для підприємств усіх формвласності і господарювання. До них належать:

мінімальна заробітна плата;

норми оплати праці;

інші гарантії і компенсації.

Відповідно до ст. 3 Закону ,Дро оплату праці" від 24.03.1995 р.№108/95-ВР, мінімальна заробітна плата — це законодавчо встано-влений розмір заробітної плати за простій, некваліфіковану працю,нижче від якого не може здійснюватися оплата за виконану працівни-ком місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, над-бавки, заохочувальні і компенсаційні виплати.

До інших норм і гарантій (ст. 12) належать норми оплати праціта інші гарантії і компенсації. Кодексом законів про працю та інши-ми законодавчими актами України встановлено такі державні гаран-тії:

Норми оплати праці:

за роботу в понаднормовий час;