4.7. Організація розрахунків із заробітної плати та стипендійчерез банківські пластикові картки

На сьогодні актуальним є виплата заробітної плати працівникамза допомогою банківських платіжних карток.

Провідну позицію в Україні і за кордоном займають банківськіплатіжні картки міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.Ще в нашій державі працюють платіжні системи НСМЕП (Націона-льна система масових електронних платежів) і УкрКарт.

НСМЕП функціонує виключно на території України на основістарт-карток (пластикових карток, в які як носій інформації вбудо-вано електронний чип). Платіжні картки НСМЕП — інструмент ви-ключно платіжний і кредитні операції з їх використанням немож-ливі.

УкрКарт — член міжнародних платіжних систем Visa іMasterCard і позиціонує себе як малобюджетну альтернативу картко-вим продуктам відповідних платіжних систем. На особливу увагу за-слуговує картковий продукт Maestro, який обслуговують системи Ук-рКарт і MasterCard.

За видом власності банківські платіжні картки поділяються наособисті (видаються фізичній особі, яка має право розпоряджатисякартрахунками на власний розсуд) та корпоративні (видають суб'єктупідприємницької діяльності або його довіреному представникові).

Відповідно по п. 1.5 Положення про порядок емісії платіжнихкарток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого пос-тановою НБУ від 19.04.2005 р. № 137, особисту платіжну картку банкемітує на ім'я клієнта — фізичної особи, яка не є суб'єктом підприє-мницької діяльності

На ці картрахунки може бути зараховано: заробітну плату, сти-пендію, пенсію, соціальні допомоги, авторські гонорари, страхові ви-плати за договорами страхування тощо.

Поповнювати банківський картрахунок можна:

готівкою через каси банків і банкомати, які підтримують цюфункцію;

коштами з інших своїх рахунків;

кредитними грошима;

відсотками, нарахованими на залишок коштів на картрахунку;

коштами з рахунків інших осіб за їх дорученням.

Фізична особа вправі розпоряджатися картрахунком як завгод-но, наприклад, оплачувати комунальні й інші послуги; розраховува-тися за придбаний товар; перераховувати кошти на рахунки іншихосіб; одержувати готівку в касах банків, інших фінансових установ,торговців або через банкомати.

Ст. 24 Закону про оплату праці дозволяє виплачувати заробітнуплату працівникам через установи банків на зазначені ними рахунки.Для цього підприємству необхідно врахувати, що:

для виплати заробітної плати в безготівковій формі слід отри-мати письмову згоду працівника;

банківські послуги, пов'язані з такими виплатами, має опла-чувати установа.

Після прийняття рішення щодо видачі заробітної плати в безго-тівковій формі й обравши банк-емітент банківської платіжної картки,установа повинна заручитися згодою працівників. Найзручніше, якщовони напишуть заяву на відкриття карткового рахунка і виплату заро-бітної плати в безготівкові формі або в бухгалтерії буде складеносписок бажаючих одержувати заробітну плату через платіжну картку,а співробітників ознайомлять з ним під підпис. Потім необхідно ви-дати наказ про виплату заробітної плати в безготівкові формі.

Для того щоб реалізувати зарплатний картковий проект, бюд-жетна установа підписує з банком договір і забезпечує підписання до-говорів між банком і працівниками.

Згідно з п. 2.5 Положенням про порядок емісії платіжних картокі здійснення операцій з їх застосуванням, перед підписанням догово-ру працівників ознайомлюють з умовами одержання і використаннякарток (тарифи, правила тощо). Цю інформацію банк повинен викла-сти в зрозумілій формі й розмістити в доступному для клієнтів місці(на вимогу клієнта інформація може бути в письмовому або елект-ронному вигляді).

Для відкриття працівникам картрахунків довірена особа підпри-ємства подає до банку такі документи:

паспорт або документ, що його заміняє, а також документ,який підтверджує повноваження довіреної особи;

документи (або копії, завірені в установленому порядку), напідставі яких банк може ідентифікувати юридичну особу (підт-вердити держреєстрацію, а також визначити назву, місцезна-ходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реквізитибанківського рахунка підприємства);

заяву юридичної особи про відкриття поточних рахунків накористь фізичної особи;

перелік фізичних осіб із зазначенням прізвища, ім' я, по бать-кові та ідентифікаційного номера кожної фізичної особи, за-тверджений підписом керівника і скріплений печаткою підп-риємства.

Коли весь пакет документів зібрано і підписано договір, праців-никам відкривають картрахунки і видають пластикову картку, а разомз нею — конверт з PIN-кодом.

По закінченні строку дії платіжної картки (він є в договорі збанком і на самій картці) працівники повертають її до банку для про-довження або заміни. Інакше картка автоматично перестане працю-вати після закінчення останнього дня місяця року, зазначеного на їїлицьовій стороні, і зняти гроші з картки вже не вдасться. У разі розір-вання (припинення строку дії) договору про надання та використаннябанківської картки за заявою власника картрахунка кошти, що зна-ходяться на ньому, перераховують на інші банківські рахунки влас-ника або видають йому готівкою. Врахуйте, що правила обслуго-вування банківських платіжних карток кожного банка-емітента частовідрізняються, тому слід уважно їх вивчати, відкриваючи рахунок, акраще — мати примірник для себе.

Процедура перерахування заробітної плати залежить від умов,записаних у договорі на банківське обслуговування підприємства. На-приклад, вони можуть бути такими. За 1-2 дні до видачі заробітноїплати до банку подають відомість (реєстр) розподілу заробітної пла-ти. Форму вищезазначеної відомості банки розробляють самі. Її скла-дають в електронній формі й передають до банку електронною по-штою або у вигляді файлу на диску. Крім того, знадобиться іпаперовий варіант відомості, який підписують керівник з головнимбухгалтером, а також завіряють печаткою підприємства.

У день видачі заробітної плати або дещо раніше (знову-таки всезалежить від умов банківського договору) необхідно подати до банкудекілька платіжних доручень: на перерахування заробітної плати, наоплату комісійної винагороди банку за перерахування заробітної пла-ти, на перерахування ПДФО і внесків до Пенсійного фонду та фондівсоціального страхування. Установа зобов'язана інформувати співро-бітників про зарахування коштів на їх картрахунки.

Банки залежно від умов договору можуть справляти комісію абоза зняття готівки, або за поповнення картрахунка. Комісійні при знят-ті можуть відрізнятися залежно від того, де знімають гроші: в устано-ві обслуговуючого банку (банкоматах) чи банків-партнерів, у мережіінших українських банків (банкоматах), у мережі закордонних банків,на території України чи за її межами тощо.

Зазначимо, що така форми оплати має позитивні моменти дляобох сторін. Установі не потрібно зберігати великих сум готівки, де-понувати зарплату, та й сам процес її видачі спрощується. А працівни-ки, у свою чергу, коли завгодно можуть зняти з картрахунка в банко-матах або в касах банків будь-яку суму готівки, їм зручно робитипокупки в магазинах, а на залишок грошей на рахунку банк нараховуєвідсотки.

Питання для самоконтролю

Розкрийте сутність, види та форми заробітної плати.

Висвітліть порядок нарахування заробітної плати працівникам таутримань з неї.

Визначте підстави та черговість утримань із заробітної плати.

Назвіть види та порядок нарахування виплат з розрахунку серед-ньої заробітної плати, доплат і надбавок.

Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці, ро-зрахунків по страхуванню.

Особливості виплати заробітної плати через банківські платіжнікартки.

Визначте порядок документування та відображення в обліку роз-рахунків із стипендіатами.

МОДУЛЬ 2ОБЛІК АКТИВІВ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Розділ 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ5.1. Поняття, класифікація та оцінювання основних засобів