5.2. Документальне оформлення наявності та рухуосновних засобів

магниевый скраб beletage

Вимоги до документального оформлення господарських опера-цій в установах, організаціях та підприємствах України регламенту-ються „Доложенням про документальне забезпечення записів у бух-галтерському обліку", затвердженим Міністерством фінансів України24.05.1995 р. №88 (з подальшими змінами).

Згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансовузвітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, факт здійснення го-сподарської операції підтверджується первинним документом, необ-хідні реквізити якого повинні бути заповнені, а відсутні показники —прокреслені. До обов'язкових реквізитів належать: назва документа(форми); дата і місце його складання; назва підприємства, від іменіякого складено документ; зміст і обсяг господарської операції та оди-ниці її вимірювання; посади осіб, відповідальних за здійснення опе-рації та правильність її оформлення; особисті підписи або інші дані,що дозволяють ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні го-сподарської операції та її оформленні. За складання документа відпо-відальність покладається на посадових осіб, які його підписали. У до-кументах не повинно бути незастережних виправлень, підчисток,помарок. Усі числа повинні бути написані чітко, розбірливо. Змістоперації треба наводити лаконічно і конкретно, запобігаючи можли-вості подвійного розуміння.

Для обліку руху необоротних активів використовується порів-няно невелика кількість первинних документів. Головним чином цедокументи з обліку основних засобів, передбачені Інструкцією зіскладанню типових форм з обліку та списання основних засобів, щоналежать установам і організаціям, які утримуються за рахунок дер-жавного або місцевих бюджетів, затвердженою Наказом ГУДКУ таДержкомстату України від 02.02.1997 р. №125/70.

Первинними документами, якими оформляють надходження ос-новних засобів, є (винятки можуть становити випадки, коли основнізасоби отримуються в магазині та приймання таких об' єктів здійсню-ється на підставі накладних):

- ф. № 03-1 (бюджет) „Акт приймання-передавання основних за-собів" складається на кожний окремий об'єкт основних засобів, якийнадходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших ор-ганізацій. На об' єкт, що раніше був у використанні, робиться записпро суму зносу. Акт складається у двох примірниках (один — дляустанови, яка здає; другий — для установи, яка приймає засоби) ко-місією, створеною за наказом керівника установи. Акт затверджує ке-рівник установи. Акт складається, як правило, на кожен об' єкт зокре-ма, складання загального акта на прийняття декількох об'єктівосновних засобів дозволяється лише при обліку господарського інве-нтарю, інструментів, обладнання та інших однотипних об'єктів, якімають однакову вартість і прийняті одночасно під відповідальністьоднієї й тієї самої особи;

ф. № 03-2 (бюджет) „Акт приймання-здавання відремонтова-них, реконструйованих та модернізованих об'єктів" застосовуєтьсядля приймання-здавання основних засобів після капітального ремон-ту, реконструкції чи модернізації. Складається в двох примірниках іпідписується представником установи, уповноваженим на прийманняосновних засобів після ремонту, та представником підприємства (ор-ганізації), що виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію.В акті вказується кошторисна та фактична вартість виконаних робіт зремонту (реконструкції, модернізації). Перший примірник акту зда-ється в бухгалтерію установи, а другий — підприємству, яке викону-вало ремонт.

Списання об'єктів основних засобів з балансу бюджетних уста-нов оформляють за такими формами:

ф. № 03-3 (бюджет) „Акт про списання основних засобів" за-стосовують для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів,предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації.Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, при-значеною керівником установи, і затверджується у встановленомупорядку. Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів та вартістьматеріальних цінностей, які надійшли від розбирання будівель і спо-руд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показують вакті у розділі „Розрахунок результатів списання об'єкта". Першийпримірник акта передається в бухгалтерію, а другий залишається уматеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад ме-талобрухту, запчастин та матеріалів, які одержані при ліквідаціїоб' єкта основних засобів;

ф. № 03-4 (бюджет) „Акт про списання автотранспортних за-собів" застосовують для оформлення вибуття транспортних засобіввнаслідок їх зносу, морального старіння, знищення в результаті ава-рії, стихійного лиха тощо. Акт складається членами постійно діючоїкомісії у двох примірниках. В акті вказують найменування транспор-тного засобу, який підлягає списанню, причини списання, первіснувартість, термін фактичного використання, кількість і вартість капіта-льних ремонтів, пов'язані з його ліквідацією витрати й отримані ма-теріальні цінності;

ф. № 03-5 (бюджет) „Акт про списання з балансу бюджетнихустанов і організацій вилученої з бібліотеки літератури" складаєтьсяу двох примірниках на підставі опису та загальних списків книг, щопідлягають вилученню з бібліотек. Опис робиться під час черговогоперегляду (або інвентаризації) книжкових фондів і виявлення застарі-лих видань. Окремо складається опис на зношену літературу (порванікниги, загублені сторінки, які не підтягають відновленню). Списаннялітератури з балансу установи проводиться на підставі затвердженогорозпорядником коштів акта і квитанції про здачу її в макулатуру.

Видача основних засобів зі складу або інше їх переміщення вмежах установи може оформлятися накладною (вимогою) або ж ак-том довільної форми, які затверджуються керівником установи. Нак-ладну виписують у двох примірниках: перший передають до бухгал-терії для запису в облікові реєстри, а другий залишається вматеріально відповідальної особи, яка передає засоби, для запису провибуття об'єкта в інвентарному списку за місцем зберігання (або вреєстрах складського обліку).

Для обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, біли-зни, постільних речей, одягу та взуття застосовують ті самі формипервинних документів, що й для обліку предметів які мало діють ташвидко зношуються:

ф. № МШ-4 „Акт на вибуття малоцінних та швидко-зношуваних предметів" застосовується для оформлення поломки тавтрати МШП з вини робітника, складається в двох примірниках, одинз яких передається до бухгалтерії для розрахунку суми, що підлягаєстягненню з винуватця втрати, поломки чи псування цінностей. Дру-гий примірник акта залишається у місці використання МШП і потімдодається до акта на їх списання;

ф. № МШ-6 „Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття тазапобіжних пристроїв" використовується для обліку засобів, що ви-даються працівникам для індивідуального користування;

ф. № МШ-7 „Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу,спецвзуття та запобіжних пристроїв" застосовується для обліку видано-го або поверненого на склад спецодягу та спецвзуття робітниками підп-риємства. У відомості обов' язково вказують дату надходження кожногопредмета в експлуатацію та нормативний строк його використання;

- ф. № МШ-8 „Акт на списання малоцінних та швидкозношува-них предметів" застосовується для оформлення списання моральнозастарілих, зношених і непридатних для подальшого використаннязасобів та здавання їх у комору для утилізації. Акт складає комісія,призначена керівником установи, на підставі разових актів на вибуттяМШП (ф. № МШ-4).