5.4. Облік надходження та оприбуткування основних засобів

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджет-них установ для оприбуткування та синтетичного обліку основних за-собів передбачено рахунки 10 „Основні засоби" та 11 „Інші необорот-ні матеріальні активи".

Рахунок 10 „Основні засоби" поділяється на такі субрахунки:

101 „Земельні ділянки";

102 „Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 „Будинки та споруди";

104 „Машини та обладнання";

105 „Транспортні засоби";

106 „Інструменти, прилади та інвентар";

107 „Робочі і продуктивні тварини";

108 „Багаторічні насадження";

109 „Інші основні засоби".

Рахунок 11 „Інші необоротні матеріальні активи" поділяється натакі субрахунки:

111 „Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

112 „Бібліотечні фонди";

113 „Малоцінні необоротні матеріальні активи";

114 „Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

115 „Тимчасові нетитульні споруди";

116 „Природні ресурси";

117 „Інвентарна тара";

118 „Матеріали довготривалого використання для науковихцілей";

119 „Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".

Зупинимося детальніше на характеристиці наведених субрахунків.

На субрахунку 101 „Земельні ділянки" обліковується земля, яка,

згідно з чинним законодавством, придбана або надана установі длякористування, в тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 „Капітальні витрати на поліпшення земель"обліковують витрати неінвентарного характеру, тобто витрати, не по-в'язані з будівництвом споруд, на поліпшення земельних ділянок длясільськогосподарського призначення, які проводяться за рахунок ка-пітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площпід ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, роз-чищення чагарників, очищення водойм тощо).

На субрахунку 103 „Будинки та споруди" обліковують такі підг-рупи засобів:

будинки виробничо-господарського призначення;

будинки, призначені для проживання;

споруди.

На субрахунку 104 „Машини та обладнання" обліковують:

силові машини та обладнання, машини-генератори, що вироб-ляють теплову й електричну енергію, і машини-двигуни, що перет-ворюють різного роду енергію води, вітру, теплову, електричну ене-ргію тощо) на механічну, тобто на енергію руху;

робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх облад-нання, що призначені для механічного, термічного й хімічного впли-ву на предмети праці в процесі створення продукту чи послуг вироб-ничого характеру та переміщення предметів праці у виробничомупроцесі за допомогою механічних двигунів, сили людини і тварин;

вимірювальні прилади: дозатори, амперметри, барометри, ват-метри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотомі-ри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, ком-паси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касовіапарати тощо;

регулювальні прилади та пристрої — киснево-дихальні при-лади, регулювальні, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої,пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блоку-вання, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо;

лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориме-три, прилади дня визначення вологи, перегінні куби, прилади длявипробування на газопроникність, мікроскопи, термостати, стабілі-затори, витяжні шафи тощо;

обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керу-вальні та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та при-строї;

медичне обладнання — зуболікувальні крісла, операційні сто-ли, ліжка зі спеціальним обладнанням, спеціальне дезінфекційне тадезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молоч-них станцій, станцій переливання крові тощо;

комп'ютерна техніка та комплектуючі — комп'ютери, моніто-ри, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера;

інші машини та обладнання — обладнання стадіонів, спорт-майданчиків та спортивних приміщень (зокрема спортивні снаряди),обладнання кабінетів і майстерень в навчальних закладах, кіноапара-тура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструмен-ти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою роботою, об-ладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні ма-шини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни,механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодиль-ники, пилососи тощо.

На субрахунку 105 „Транспортні засоби" обліковують усі видизасобів пересування, які призначені для переміщення людей і ванта-жів незалежно від вартості з виділенням окремих підгруп:

рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транс-порту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, ва-гони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі, барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, судна парусні, автомобілівантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобу-си, трактори-тягачі тощо);

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

гужовий транспорт (вози, сани тощо);

виробничий транспорт (пічки, електрокари, мотоцикли, мото-ролери, велосипеди тощо);

усі види спортивного транспорту;

запасні частини до транспортних засобів, які за характеристи-ками належать до основних засобів.

На субрахунку 106 „Інструменти, прилади та інвентар" обліко-вують такі підгрупи засобів:

лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма про-міжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення)і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких і газо-подібних речовин до споживача;

інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці зага-льного призначення, а також прикріплені до машин предмети, якіслугують для оброблення матеріалів: різальні, ударні, натискувальні,ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні зна-ряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітрятощо (електродрилі, фарбопульти, гайковерти), а також різного родупристрої для оброблення матеріалів, виконання монтажних робіт(лещата, пристрої для встановлення двигунів та для прокручуваннякарданного валу на автомобілях тощо);

виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничогозначення, які слугують для полегшення виробничих операцій під часроботи (робочі столи, верстати, кафедри, парти тощо); обладнання,що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не мо-жуть бути зараховані до робочих машин (наприклад, світлокопіюва-льні рами);

господарський інвентар — предмети конторського та госпо-дарського упорядкування, конторська обстановка, переносні бар'єри,вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящи-ки вогнетривкі, друкарські машини, гектографи та інші ручні розм-ножувальні й нумерувальні апарати, переносні торшери, палатки(крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), ки-лими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предметипротипожежного значення й гідропульти, ручні драбини тощо.

На субрахунку 107 „Робочі і продуктивні тварини" виділяютьпідгрупи:

робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини(включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспорт