5.4. Облік надходження та оприбуткування основних засобів

магниевый скраб beletage

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджет-них установ для оприбуткування та синтетичного обліку основних за-собів передбачено рахунки 10 „Основні засоби" та 11 „Інші необорот-ні матеріальні активи".

Рахунок 10 „Основні засоби" поділяється на такі субрахунки:

101 „Земельні ділянки";

102 „Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 „Будинки та споруди";

104 „Машини та обладнання";

105 „Транспортні засоби";

106 „Інструменти, прилади та інвентар";

107 „Робочі і продуктивні тварини";

108 „Багаторічні насадження";

109 „Інші основні засоби".

Рахунок 11 „Інші необоротні матеріальні активи" поділяється натакі субрахунки:

111 „Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

112 „Бібліотечні фонди";

113 „Малоцінні необоротні матеріальні активи";

114 „Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

115 „Тимчасові нетитульні споруди";

116 „Природні ресурси";

117 „Інвентарна тара";

118 „Матеріали довготривалого використання для науковихцілей";

119 „Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".

Зупинимося детальніше на характеристиці наведених субрахунків.

На субрахунку 101 „Земельні ділянки" обліковується земля, яка,

згідно з чинним законодавством, придбана або надана установі длякористування, в тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 „Капітальні витрати на поліпшення земель"обліковують витрати неінвентарного характеру, тобто витрати, не по-в'язані з будівництвом споруд, на поліпшення земельних ділянок длясільськогосподарського призначення, які проводяться за рахунок ка-пітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площпід ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, роз-чищення чагарників, очищення водойм тощо).

На субрахунку 103 „Будинки та споруди" обліковують такі підг-рупи засобів:

будинки виробничо-господарського призначення;

будинки, призначені для проживання;

споруди.

На субрахунку 104 „Машини та обладнання" обліковують:

силові машини та обладнання, машини-генератори, що вироб-ляють теплову й електричну енергію, і машини-двигуни, що перет-ворюють різного роду енергію води, вітру, теплову, електричну ене-ргію тощо) на механічну, тобто на енергію руху;

робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх облад-нання, що призначені для механічного, термічного й хімічного впли-ву на предмети праці в процесі створення продукту чи послуг вироб-ничого характеру та переміщення предметів праці у виробничомупроцесі за допомогою механічних двигунів, сили людини і тварин;

вимірювальні прилади: дозатори, амперметри, барометри, ват-метри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотомі-ри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, ком-паси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касовіапарати тощо;

регулювальні прилади та пристрої — киснево-дихальні при-лади, регулювальні, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої,пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блоку-вання, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо;

лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориме-три, прилади дня визначення вологи, перегінні куби, прилади длявипробування на газопроникність, мікроскопи, термостати, стабілі-затори, витяжні шафи тощо;

обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керу-вальні та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та при-строї;

медичне обладнання — зуболікувальні крісла, операційні сто-ли, ліжка зі спеціальним обладнанням, спеціальне дезінфекційне тадезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молоч-них станцій, станцій переливання крові тощо;

комп'ютерна техніка та комплектуючі — комп'ютери, моніто-ри, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера;

інші машини та обладнання — обладнання стадіонів, спорт-майданчиків та спортивних приміщень (зокрема спортивні снаряди),обладнання кабінетів і майстерень в навчальних закладах, кіноапара-тура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструмен-ти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою роботою, об-ладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні ма-шини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни,механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодиль-ники, пилососи тощо.

На субрахунку 105 „Транспортні засоби" обліковують усі видизасобів пересування, які призначені для переміщення людей і ванта-жів незалежно від вартості з виділенням окремих підгруп:

рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транс-порту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, ва-гони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі, барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, судна парусні, автомобілівантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобу-си, трактори-тягачі тощо);

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

гужовий транспорт (вози, сани тощо);

виробничий транспорт (пічки, електрокари, мотоцикли, мото-ролери, велосипеди тощо);

усі види спортивного транспорту;

запасні частини до транспортних засобів, які за характеристи-ками належать до основних засобів.

На субрахунку 106 „Інструменти, прилади та інвентар" обліко-вують такі підгрупи засобів:

лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма про-міжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення)і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких і газо-подібних речовин до споживача;

інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці зага-льного призначення, а також прикріплені до машин предмети, якіслугують для оброблення матеріалів: різальні, ударні, натискувальні,ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні зна-ряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітрятощо (електродрилі, фарбопульти, гайковерти), а також різного родупристрої для оброблення матеріалів, виконання монтажних робіт(лещата, пристрої для встановлення двигунів та для прокручуваннякарданного валу на автомобілях тощо);

виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничогозначення, які слугують для полегшення виробничих операцій під часроботи (робочі столи, верстати, кафедри, парти тощо); обладнання,що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не мо-жуть бути зараховані до робочих машин (наприклад, світлокопіюва-льні рами);

господарський інвентар — предмети конторського та госпо-дарського упорядкування, конторська обстановка, переносні бар'єри,вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящи-ки вогнетривкі, друкарські машини, гектографи та інші ручні розм-ножувальні й нумерувальні апарати, переносні торшери, палатки(крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), ки-лими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предметипротипожежного значення й гідропульти, ручні драбини тощо.

На субрахунку 107 „Робочі і продуктивні тварини" виділяютьпідгрупи:

робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини(включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортнихтварин);

продуктивна та племінна худоба й корови, бики-плідники бу-гаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні ко-били (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнури та свиноматки,вівцематки, кози, барани тощо;

службові собаки;

декоративні тварини;

піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки тощо).

На субрахунку 108 „Багаторічні насадження" обліковують штуч-ні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насад-ження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насад-ження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на територіїустанов, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні таполезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок,яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів таінших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науковихцілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадженнязбільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіхвидів обліковують окремо від насаджень, що досягли повного розвит-ку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

На субрахунку 109 „Інші основні засоби" обліковують з поділомна окремі групи такі засоби:

сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 грн за одини-цю (декорації, меблі і реквізити, бутафорію, театральні та національнікостюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

документація з типового проектування незалежно від вартості;

навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

На субрахунку 111 „Музейні цінності, експонати зоопарків, ви-ставок" обліковують:

музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мис-тецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатівнаукового, історичного і технічного значення, які обліковуються в по-рядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічнихустановах незалежно від їхньої вартості.

На субрахунку 112 „Бібліотечні фонди" обліковують бібліотечніфонди незалежно від вартості окремих примірників книг: наукову,художню, навчальну літературу, спеціальні види літератури та іншівидання.

На субрахунку 113 „Малоцінні необоротні матеріальні активи"обліковують малоцінні предмети, термін експлуатації яких переви-щує один рік.

На субрахунку 114 „Білизна, постільні речі, одяг та взуття" об-ліковуються з виділенням в окремі групи:

білизна (сорочки, халати);

постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підо-діяльники, наволочки, покривала тощо);

одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта,плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);

взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, ва-лянки);

спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).

На субрахунку 115 „Тимчасові нетитульні споруди" облікову-ють тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, зве-дені на будівельних майданчиках (огорожі, навіси для зберігання бу-дівельних матеріалів тощо).

На субрахунку 116 „Природні ресурси" обліковують мінеральнікопалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внут-рішніх вод, смуги будівельного лісу, що, згідно з чинним законодав-ством, належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 „Інвентарна тара" обліковується інвентарнатара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чидля здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рід-ких та сипучих речовин (баки, чани, засіки та ін.); шафи торговельніта стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 „Матеріали довготривалого використаннядля наукових цілей" обліковують матеріали, одержані зі складу в ла-бораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститу-тів, вузів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодно-разово або тривалий час, а також матеріали, що є об' єктами науковихдосліджень. На цьому субрахунку в установах культури обліковуютьдорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту творівмистецтва, музейних цінностей та пам' яток архітектури.

На субрахунку 119 „Необоротні матеріальні активи спеціальногопризначення" обліковують необоротні матеріальні активи, що маютьспецифічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

У бухгалтерському обліку операції, пов'язані з придбанням ос-новних засобів, відображаються відповідно до вимог Інструкції прокореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображен-ня основних господарських операцій бюджетних установ, затвердже-ної Наказом ГУДКУ 10.07.2000 р. № 61.

Сформована первісна вартість основних засобів відображаєтьсяв бухгалтерському обліку на рахунку 10 „Основні засоби", а всі вит-рати, понесені бюджетною організацією, що не включаються до пер-вісної вартості об'єкта, відносяться на фактичні витрати установи тавідображаються в обліку за дебетом субрахунків 801, 802, 811-813(залежно від того, за рахунок яких коштів було придбано необо-ротний актив) і за кредитом субрахунків 364 або 675 (залежно від то-го, чи оплачені придбані основні засоби, чи надійшли активи, оплатуза які ще не перераховано відповідно).

У бюджетних організаціях при надходженні основних засобівстворюється (збільшується) фонд у необоротних активах, облік яко-го ведеться на субрахунку 401 „Фонд у необоротних активах". Навартість основних засобів, що надійшли, одночасно робиться записпо кредиту субрахунка 401 і дебету субрахунків 801, 802, 811-813(залежно від того, за рахунок яких коштів було придбано об'єкт).Звертаємо увагу, що на субрахунку 401 відображається тільки перві-сна вартість основного засобу, облікована на рахунку 10 „Основнізасоби".

Облік основних засобів за винятком бібліотечних фондів, мало-цінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей,одягу та взуття, матеріалів довгострокового використання для науко-вих цілей і таких, що мають обмежене використання, ведеться в пов-них гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання основ-них засобів, відноситься на фактичні видатки бюджетної установи.

Актуальним є питання придбання (закупівля) бюджетною орга-нізацією товарів (робіт, послуг) за державні кошти, що регулюєтьсяПоложенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня2008 р. № 921.

Це Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт іпослуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок держав-них коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги(послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис.гривень.

Координацію закупівель товарів (робіт, послуг) за державні кош-ти здійснює Міністерство економіки — спеціально уповноваженийцентральний орган виконавчої влади. При уповноваженому органі дієКонсультативно-методологічна рада з питань державних закупівель,яка є його консультативно-дорадчим органом.

Для бюджетних установ та організацій важливо обирати поста-чальника з точки зору економічно вигідних умов з метою економіїдержавних коштів.

Бюджетна установа повинна обов' язково дати безоплатне ого-лошення про заплановану закупівлю в інформаційному бюлетені„Вісник державних закупівель", що видається уповноваженим орга-ном, та розмістити на веб-порталі з питань державних закупівель.

Для організації та проведення процедур закупівель бюджетнаустанова-замовник утворює тендерний комітет на засадах колегіаль-ності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тен-дерного комітету та їх неупередженості.

Склад тендерного комітету та положення про нього затверджу-ються замовником. До складу тендерного комітету не можуть входи-ти посадові особи та представники учасників тендерних торгів, їхблизькі родичі. Членами тендерного комітету є працівники замовникав кількості не менш як п'ять осіб.

Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голо-ва, який призначається рішенням замовника та є особою, що маєправо на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерногокомітету організовує його роботу і несе персональну відповідаль-ність за виконання покладених на комітет функцій. Голова тендер-ного комітету призначає свого (своїх) заступника (заступників), від-повідального секретаря та визначає функції кожного членатендерного комітету.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерногокомітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності неменш як двох третин його членів. У разі рівного розподілу голосіввирішальним є голос голови комітету. Рішення оформляється прото-колом, який підписують усі члени тендерного комітету, що бралиучасть у голосуванні.

Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичнічи юридичні особи, які можуть залучатися до роботи тендерних комі-тетів на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріу-си, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального по-свідчення договору про закупівлю на вимогу замовника), не можутьбути членами тендерного комітету, не несуть відповідальності за рі-шення, дії або бездіяльність тендерного комітету і службових осіб за-мовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) дого-ворів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерногокомітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями,діями або бездіяльністю.

Закупівля може здійснюватися шляхом проведення таких процедур:

відкриті торги;

торги з обмеженою участю;

двоступеневі торги;

запит цінових пропозицій (котирувань);

редукціон;

закупівля в одного учасника.

Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.

Строк подання тендерних пропозицій повинен становити 30 ка-лендарних днів від дати опублікування оголошення про закупівлю чинадіслання запрошення до участі в ній. В окремих випадках цей строкможе бути зменшено до 15 календарних днів (до 10 календарнихднів — у разі проведення торгів з обмеженою участю).

Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції маютьправо подавати всі заінтересовані особи.

Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропо-зиції мають право подавати лише ті учасники, які запрошені замов-ником взяти участь у процедурі закупівлі. Процедури торгів з обме-женою участю можуть застосовуватися в разі, коли товари, роботи чипослуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бутизапропоновані обмеженою кількістю учасників. Під час проведенняторгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі в тендеріучасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигід-ної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.

Процедура двоступеневих торгів застосовується в таких випадках:

замовник не може скласти конкретного переліку товарів (ро-біт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняттяоптимального рішення про закупівлю необхідно провести по-передні переговори з учасниками;

усі тендерні пропозиції, подані учасниками для участі у відк-ритих торгах, замовник відхилив через змову учасників щодоціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли учас-ники, які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам,викладеним у тендерній документації;

предметом закупівлі є проведення наукових досліджень, екс-периментів або розроблень, надання консультаційних та ін-ших спеціальних послуг.

Процедура редукціону застосовується в разі, якщо предметомзакупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок іякі виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специ-фікаціями, за умови, що очікувана вартість предмету закупівлі такихтоварів чи послуг перевищує 200 тис. гривень.

Закупівля в одного учасника — це процедура, відповідно до якоїзамовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведен-ня з ним переговорів у разі:

закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захис-том авторських прав;

відсутності конкуренції (в тому числі з технічних причин) натовари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, вико-нані чи надані тільки певним учасником, за відсутності прицьому альтернативи;

потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасни-ком, призначених для часткової заміни або розширення пос-тавок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі това-рів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни знаявними товарами чи послугами;

необхідності виконання додаткових будівельних робіт, невключених у початковий проект, але які стали через неперед-бачувані обставини необхідними для виконання проекту заумови, що договір буде укладено з учасником таких робіт,якщо роботи технічно чи економічно пов'язані з головним до-говором. При цьому загальна вартість договору на додатковіроботи не повинна перевищувати 50% вартості головного до-говору;

укладення договору про закупівлю з переможцем архітектур-ного конкурсу;

нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особли-вими економічними чи соціальними обставинами, яких замо-вник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної зліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Бюджетна установа-замовник не має права ділити предмет заку-півлі на частини з метою уникнення проведення процедур закупівель.

Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявністьусіх необхідних документів, правильність їх оформлення, а такожмають бути оголошені замовником присутнім представникам вико-навця найменування та адреса кожного виконавця, ціна кожної тен-дерної пропозиції. Таким чином, обирається одна тендерна пропози-ція, яка є економічно вигідною для замовника та надається згода на їїоплату, інакше кажучи, акцептується тендерна пропозиція.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповід-но до положень Цивільного кодексу України та Господарського ко-дексу України. Умови договору про закупівлю, як правило, не по-винні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції переможцяпроцедури закупівлі. Підприємство — переможець тендеру має випи-сати рахунок.

Одним із джерел надходження основних засобів до бюджетноїустанови є отримання безоплатної допомоги. Згідно із ЗакономУкраїни ,Дро гуманітарну допомогу" від 22.10.1999 р. № 1192-XIV,безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) —це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріаль-ної або інших видів компенсацій донорам.

Установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, єотримувачами гуманітарної допомоги. Такі юридичні особи повиннібути зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України по-рядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. До тогож бюджетні установи та організації є й набувачами гуманітарної до-помоги в разі, якщо вони її потребують і ця допомога надається без-посередньо їм. Донорами можуть бути юридичні та фізичні особи вУкраїні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допо-могу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Підставою для започаткування процедури визнання допомогигуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підста-вою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова зго-да отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувачдопомоги має такі самі права на її використання, як і набувач гумані-тарної допомоги. Зміну отримувача гуманітарної допомоги та її пере-адресування можна здійснювати лише за погодженням з іноземнимидонорами за рішенням відповідної комісії з питань гуманітарної до-помоги при Кабінеті Міністрів України.

Важливо зазначити, що гуманітарна допомога у вигляді робіт,надання послуг, у грошовій або натуральній формі (крім підакцизнихтоварів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільня-ється від оподаткування. Комісія з питань гуманітарної допомогиможе визнати гуманітарною допомогою, із звільненням від оподатку-вання та обов' язкових платежів до бюджету, такі підакцизні товари:автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціаль-ного призначення для Міністерства внутрішніх справ України; шоко-лад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до но-ворічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці довідповідних свят тощо.

Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги здійснюютьсяотримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарноїдопомоги (юридичними особами) відповідно до Інструкції про корес-понденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення ос-новних господарських операцій бюджетних установ, яка затвердженаНаказом ДКУ № 61 від 10.07.2000 р. (зі змінами).

Основні засоби, отримані безоплатно як безповоротна допомогаабо дарунок, оцінюють за ринковими вільними цінами (ціною, за якуна дату оцінки об' єкт може бути проданий на активному ринку) на їханалогічні види.

Слід взяти до уваги, що під час оцінювання безоплатних основ-них засобів установі необхідно керуватися Законом України ,Дрооцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність вУкраїні" від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ. По-перше, згідно з ним, май-ном, яке може оцінюватися, вважають об' єкти в матеріальній формі, утому числі земельні ділянки, будівлі, споруди, машини, обладнання,транспортні засоби; нематеріальні активи, у тому числі права інтелек-туальної власності тощо. По-друге, залучити оцінювача до складукомісії можна за рішенням керівника установи (виходячи з вимог Ли-ста ДКУ від 07.06.2007 р. № 3.4-04/1458-6755, який стосується перео-цінки). У такому разі між замовником і суб'єктом оціночної діяльнос-ті укладається договір.

У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового викорис-тання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за ці-льовим призначенням. Нецільове використання гуманітарної допомо-ги та використання її з метою отримання прибутку є порушеннямзаконодавства про гуманітарну допомогу і тягне за собою криміналь-ну або адміністративну відповідальність. Отримувачі, які допустилипорушення відповідного законодавства, можуть бути виключені зєдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Порядок зарахування на баланс бюджетної організації основнихзасобів, що надійшли у вигляді гуманітарної допомоги, аналогічнийпорядку зарахування на баланс основних засобів, придбаних за гро-шові кошти.

Оприбуткування основних засобів оформлюють бухгалтерськи-ми записами (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Кореспонденція рахунків з обліку надходження основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1.1. Перераховано постачальнику передопла-ту

364

311

3601

1.2. Отримано лабораторне обладнання

104

364

3001

1.3. Одночасно зроблено запис на збільшенняфонду в необоротних активах

801, 802811-813

401

3001

1.4. Віднесено на витрати установи сумуПДВ

801, 802811-813

364

600

2.1. Оприбутковано виробничий інвентар

106

675

2500

2.2. Одночасно зроблено запис на збільшенняфонду в необоротних активах

801, 802,811-813

401

2500

2.3. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

675

500

2.4. Перераховано кошти на рахунокпостачальнику

675

311

3000

3.1. Отримано автомобіль у вигляді гу-манітарної допомоги

106

364

7500

3.2. Одночасно зроблено запис на збі-льшення фонду в необоротних активах

812

401, 131

7500

4.1. Індексація балансової (залишкової)вартості обладнання на визначену суму

104

401

231

4.2. Індексація нарахованого зносу

104

131

121

Що стосується оподаткування операцій з безоплатного отри-мання основних засобів бюджетними організаціями, то, відповідно доп.п. 7.11.2 Закону про податок на прибуток, звільняються від оподат-кування доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді кош-тів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротноїфінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Таким чином, вартість основних засобів, отриманих бюджетни-ми організаціями безоплатно або у вигляді гуманітарної допомоги, необкладається податком на прибуток.

Інформацію про безоплатно отримані основні засоби відобра-жають у меморіальному ордері 4 [форма 408 (бюджет)].