5.5. Облік ремонту та модернізації основних засобів

магниевый скраб beletage

Кожна бюджетна установа, організація, на балансі якої перебу-вають об' єкти основних засобів, а саме — будівлі, споруди, машини,обладнання або транспортні засоби, періодично здійснює роботи,спрямовані на відновлення і підтримання їх у робочому стані.

До найпоширеніших робіт з підтримання об'єктів основних за-собів у робочому стані належать ремонтні.

У загальному розумінні ремонт основних засобів є комплексомзаходів, спрямованих на підтримання діючих об'єктів у працездат-ному стані, зберігаючи при цьому якості, властиві об' єкта при вве-денні в експлуатацію (міцність, зносостійкість, потужність двигуна,безпека при експлуатації тощо).

При проведенні ремонту не створюються принципово нові якос-ті існуючого об'єкта. Наприклад, при проведенні ремонту будівлі, щопотребує заміни несучих конструкцій та деталей, повного оновленнязовнішніх параметрів, відновлення тих, що вийшли з ладу, комуніка-цій тощо, виконуються роботи з поліпшення і відновлення втраченоїнею якості в процесі експлуатації. При ремонті машин, обладнання ітранспортних засобів виконуються роботи із заміни зношених дета-лей та вузлів, заміни таких, що вийшли з ладу, кріпильних деталей ібазових агрегатів, усунення дрібних дефектів і неполадок.

Безумовно, чітко розмежувати заходи щодо поліпшення основ-них засобів, здійснення яких спричинить збільшення майбутніх еко-номічних вигод від використання такого об'єкта основних засобів, ізаходи щодо поліпшення основних засобів, проведення яких спрямо-ване на підтримання об' єкта основних засобів у робочому стані таотримання в майбутньому первісно очікуваних економічних вигод, щобули властиві такому об'єкту, на практиці буває досить-таки складно.

У цій ситуації для достовірного визначення характеру здійсню-ваних робіт з точки зору подальшої експлуатації об' єкта наказом ке-рівника установи доцільно створити спеціальну комісію, до складуякої включити фахівців (інженера, технічного працівника), яка здійс-нить огляд об' єктів основних засобів у цілому або окремих частин,зафіксує виявлені дефекти, зазначить заходи, яких необхідно будевжити щодо їх усунення шляхом складання відповідного акта.

Після цього на підставі висновку вищезазначеної комісії обо-в'язково має бути складено кошторисну документацію на проведенняремонтних робіт, яка заповнюється на підставі діючих цін, норм, роз-цінок і тарифів, установлених відповідними документами у сфері бу-дівництва.

Так, завдання бухгалтера бюджетної установи зводиться до пра-вильного відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних ізполіпшенням основних засобів. Витрати, пов'язані з проведенням ре-монту необоротних активів відображаються у складі фактичних видат-ків бюджетної установи за такими кодами економічної класифікації:

КЕКВ 1135 ,Доточний ремонт обладнання, інвентарю та буді-вель; технічне обслуговування обладнання", за яким відображаєтьсяоплата транспортних послуг і утримання транспортних засобів (у то-му числі витрати на утримання транспорту, витрати на доставку пра-цівників на роботу власним чи орендованим транспортом, придбанняпально-мастильних матеріалів, у тому числі для сільськогосподарсь-кої техніки, поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів,планово-технічне обслуговування, придбання запчастин), а також ви-трати на страхування автомобіля, проїзд платними дорогами (тунеля-ми), інші збори, передбачені нормативними та законодавчими доку-ментами, сплата збору за забруднення навколишнього середовищазалежно від використаного палива, оформлення прав водія, страху-вання та медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засо-бу, податок з власників транспортних засобів, оренда транспортнихзасобів тощо. Витрати на наймання транспорту для будівельних робіті капітального ремонту відносяться до капітального будівництва і ка-пітального ремонту;

КЕКВ 1137 „Оплата транспортних послуг і утримання транспо-ртних засобів", за яким відображаються витрати на поточний ремонтобладнання, меблів, техніки, інвентарю (в тому числі спортивного) табудівель, споруд, приміщень, що орендуються або перебувають на ба-лансі, сільськогосподарської техніки, а також витрати, пов'язані з тех-нічним обслуговуванням обладнання, комп' ютерної, розмножувальної,медичної та іншої техніки. До цієї категорії належать витрати,пов'язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту приміщень,обладнання, механізмів або оплата послуг сторонніх організацій з про-ведення цих робіт, якщо це передбачено кошторисом.

У бюджетних організаціях роботи, спрямовані на підтриманняоб' єктів основних засобів у справному стані, можуть виконуватисядвома способами:

- підрядним, коли ремонтні роботи виконуються спеціалізова-ними ремонтними організаціями;

- господарським, коли бюджетні установи самостійно викону-ють такі роботи.

Облік витрат на проведення поточного ремонту показано наприкладі бухгалтерських проведень (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Оприбутковано будівельні матеріали дляремонту

204

675

7200

2. Відображено суму ПДВ

641

675

1440

3. Перераховано оплату за будівельні матеріа-ли постачальнику

675

311

8640

4. Списано вартість будівельних матеріалів

801, 802,811-813

204

6800

5. Списано інші витрати на виконання поточ-них будівельних робіт (заробітна плата пра-цівників ремонтної бригади, нарахування нафонд оплати праці)

801, 802,811-813

661, 651,652, 653

1780

У разі якщо установа здійснює роботи з добудовування, дообла-днання, реконструкції та модернізації основних засобів, які призвелидо додаткового укомплектування таких об'єктів, первісна вартістьосновних засобів змінюється.

Інакше кажучи, збільшення первісної вартості основних засобівмає місце при виконанні робіт, спрямованих на поліпшення експлуа-таційних якостей активів, у результаті яких вони набувають новихякостей. Сутність добудовування та реконструкції полягає в розши-ренні існуючих можливостей об' єкта основних засобів, отриманні пе-вних нових технічних характеристик, раніше не властивих цьомуоб'єкту.

Так, роботи з добудування, модернізації відносяться на збіль-шення первісної вартості об'єкта основних засобів, і водночас такісуми підлягають списанню на фактичні витрати бюджетної організа-ції за КЕКВ 2130 „Капітальний ремонт". Такі роботи, як правило, ви-конуються підрядниками, тобто сторонніми організаціями.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з проведенняреконструкції, добудовування основних засобів наведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Кореспонденція рахунків з обліку модернізації, реконструкції      та добудування основних засобів               

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Отримано бюджетні асигнування з місце-вого бюджету

311

702

24000

2. Перераховано грошові кошти будіве-льній організації

364

311

24000

3. Виконано роботи з реконструкції будівлі

802

364

20000

4. Віднесено суму ПДВ на видатки установи

802

364

4000

5. Збільшено первісну вартість реконструйо-ваної будівлі

103

401

15000