5.6. Облік списання основних засобів

магниевый скраб beletage

Придбані бюджетною організацією основні засоби в процесі їхексплуатації поступово зношуються, старіють, втрачають свої первіс-ні якості, стають непридатними до подальшого використання з тієї чиіншої причини. Крім того, нерідко буває, коли бюджетна організаціяпередає об' єкт основних засобів іншій бюджетній організації на підс-таві рішення своєї вищої організації або відчужує майно сторонньоїорганізації на умовах отримання компенсації його вартості.

Різні за своєю сутністю і призначенням, подібні операції класи-фікуються як списання необоротних активів і повинні здійснюватисявідповідно до вимог Інструкції зі складання типових форм з обліку тасписання основних засобів, що належать установам і організаціям, якіутримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затвер-дженої Наказом ГУДКУ, Держкомстату України від 02.02.1997 р.№125/70 та Типової інструкції про порядок списання матеріальнихцінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої Наказом ДКУвід 10.08.2001 р. № 142/181 (додаток Л).

До найбільш поширених ситуацій, під час яких відбуваєтьсясписання об'єктів основних засобів, належить ліквідація.

Серед причин, з яких провадиться ліквідація будівель, споруд,обладнання, приладів, оснащення, транспортних засобів, інвентарюта інших об'єктів основних засобів бюджетних організацій, можнавиділити такі:

непридатність до подальшого використання;

фізичний та моральний знос;

пошкодження внаслідок аварії або стихійного лиха (за умови,що їх відновлення неможливе або економічно недоцільне івони не можуть бути реалізовані);

знос будівель, споруд, зруйнованих із часом або в разі будів-ництва нових об'єктів.

Розглядаючи причини, з яких списуються об'єкти основних за-собів з балансу бюджетної організації, хотілося б звернути увагу натакі моменти:

поширеною помилкою бухгалтера бюджетної організації є спи-сання з балансу об'єкта основних засобів, на який нарахованийзнос у розмірі 100%. При цьому не береться до уваги, що об'єктпридатний для подальшої експлуатації. У зв'язку з цим звертає-мо увагу, що не можна вважати обов' язковою умовою для спи-сання основних засобів з балансу нарахування зносу щодо тако-го об'єкта у 100-відсотковому розмірі;

об'єкти основних засобів, що втратили своє значення, але при-датні для використання, можуть бути списані з балансу тільки заумови, що їх неможливо продати або передати іншій організації.Цю норму наведено в п. 20 Інструкції зі складання типових формз обліку та списання основних засобів, що належать установам іорганізаціям, які утримуються за рахунок державного або місце-вих бюджетів, № 142/181. Тобто якщо той чи інший об'єкт осно-вних засобів втратив свої первісні якості, внаслідок чого він ужене буде здатний здійснювати функції, властиві такому об'єкту,але допускається, що якоюсь мірою він може бути придатний дляподальшого використання, такий об'єкт може бути списано з ба-лансу тільки після того, як бюджетна організація намагалася йогопродати або передати безоплатно іншій організації, і відповідноніхто не захотів його купити або отримати безоплатно.Списання з балансів бюджетних установ основних засобів про-водиться в такому порядку:

а) з балансів установ, які утримуються за рахунок коштів державно-го бюджету:

вартістю до 5000 грн за одиницю — з дозволу керівника уста-нови;

вартістю 5000-10000 грн за одиницю — з дозволу вищої орга-нізації;

вартістю понад 10000 грн за одиницю — з дозволу міністерствачи іншого центрального органу виконавчої влади за підпоряд-куванням;

б) з балансів установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів:

вартістю до 2500 грн за одиницю — керівниками установи, якіє розпорядниками коштів;

вартістю 2500-5000 грн за одиницю — з дозволу вищої устано-ви;

вартістю понад 5000 грн за одиницю — з дозволу місцевої дер-жавної адміністрації.

Списання основних засобів з балансів міністерств, іншихцентральних органів виконавчої влади, місцевих державних адмініст-рацій незалежно від їхньої вартості проводиться з дозволу керівникаустанови.

Першим кроком у процесі ліквідації необоротних активів є ви-значення причин виникнення непридатності необоротних активів доподальшого використання, неможливості або неефективності віднов-ного ремонту. Для цих цілей, а також для документального оформ-лення списання таких необоротних активів з балансу бюджетної ор-ганізації за наказом керівника організації щороку створюєтьсяпостійно діюча комісія. До складу комісії включаються:

керівник організації або його заступник (голова комісії);

головний бухгалтер або його заступник (в установах і органі-заціях, в яких штатним розкладом посаду головного бухгалте-ра непередбачено, — особа, на яку покладено ведення бух-галтерського обліку);

керівники груп обліку (в установах, що обслуговуютьсяцентралізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухга-лтерії, які ведуть облік матеріальних цінностей;

особи, на яких покладено відповідальність за збереження не-оборотних активів;

інші посадові особи (на розсуд керівника установи).

Крім того, Інструкцією зі складання типових форм з обліку тасписання основних засобів, що належать установам і організаціям, якіутримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів№ 142/181 передбачено, що при встановленні непридатності авто-мобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних ак-тивів, що перебувають під наглядом державних інспекцій, для участів роботі комісії запрошується представник відповідної інспекції, якийпідписує документи про списання необоротних активів (акт про спи-сання) або передає комісії свій письмовий висновок, доданий до акта.

Якщо обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових,розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням діючихоб'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та те-хнічного переоснащення, затвердженому вищою організацією, та ро-бить в акті на списання посилання на пункт і дату затвердження пла-ну. За результатами проведених заходів комісія оформляє акти насписання необоротних активів за т. ф. № 03-3 (бюджет), т. ф. № 03-4(бюджет), т. ф. № 03-5 (бюджет).

Однією з причин списання основних засобів бюджетних органі-зацій є продаж. Основним документом, що визначає порядок відчу-ження (продажу) майна бюджетних організацій, є Положення про по-рядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, за-тверджене наказом Фонду державного майна України від 30.06.99 р.№ 1477.

Відповідно до цього Положення, майно передається бюджет-ною установою безпосередньо після отримання дозволу централь-ного чи місцевого органу виконавчої влади, уповноваженого здійс-нювати функції управління державним майном, а також запогодженням із Фондом державного майна України або його регіо-нальними відділеннями.

Для отримання дозволу на відчуження майна до відповідногооргану управління майном і Фонду державного майна подаються такідокументи:

звернення організації;

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуженнямайна та використання коштів;

акт про оцінку вартості майна, що підлягає відчуженню;

акт про інвентаризацію майна, що підлягає відчуженню;

акт про технічний стан майна;

звіт про експертну оцінку майна.

Крім зазначених документів, на вимогу відповідних органівуправління майном або Фондом державного майна заявник надає до-даткову інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрун-тованого рішення.

Згідно з Положенням про порядок відчуження основних засобів№ 1477, продаж державного майна може здійснюватися виключно наконкурсних умовах — через біржі, на аукціоні, за конкурсом.

Основним документом, що визначає порядок продажу основнихзасобів, які є державною власністю, на конкурсних умовах, є Положен-ня про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів,що є державною власністю, затверджене наказом Фонду державногомайна України від 22.09.2000 р. № 197 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до вимог цього документа перед відчуженням майнана конкурсних засадах обов' язково проводиться підготовча робота,що включає:

отримання дозволу на відчуження майна;

визначення початкової ціни продажу майна;

підготовку інформації про майно та умови його продажу;

проведення маркетингу щодо визначення потенційних покупців;

укладення договору з організатором аукціону, конкурсу.

Після того як виконано всі зазначені умови, проводиться продаж

майна на конкурсі або аукціоні його організаторами на підставі угодиз організацією.

Перехід права власності на відчужуване майно підтверджуєтьсядоговором купівлі-продажу, який повинен містити такі обов'язковіумови: відомості про організацію та покупця; найменування та стислухарактеристику об'єкта продажу; остаточну ціну продажу об'єкта нааукціоні, за конкурсом; взаємні зобов'язання сторін; момент передачіоб'єкта продажу покупцю (після повного перерахування коштів запридбане майно); порядок розрахунків за придбане майно; інші умо-ви; адреси сторін. Договір купівлі-продажу є підставою для перераху-вання оплати за придбане майно.

Інструкцією з обліку необоротних активів № 64 встановлено поря-док використання коштів, отриманих бюджетними установами від реалі-зації необоротних активів. Ці кошти залишаються в розпорядженні уста-нови із правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію абопридбання нових необоротних активів того самого призначення.

Згідно з Переліком груп власних надходжень бюджетних уста-нов, вимог щодо їх утворення і напрямів використання, затвердженимпостановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659, суми, отримані бюджетни-ми організаціями від реалізації основних засобів (крім будівель і спо-руд), відносяться до першої групи власних надходжень.

У бухгалтерському обліку суми, отримані від продажу основнихзасобів, зараховуються на поточний рахунок бюджетної організаціїдля обліку коштів, отриманих у вигляді плати за послуги (Дт 313, 323)і відносяться на збільшення доходів спеціального фонду (Кт 711).

Однак такий порядок використання та обліку коштів, отриманихвід продажу необоротних активів, не поширюється на операції з про-дажу такого різновиду основних засобів, як будівлі та споруди. Згідноз Інструкцією з обліку необоротних активів № 64, суми, отриманіустановами від продажу будівель і споруд, перераховуються в дохідтого бюджету, за рахунок якого утримується ця установа. У бухгал-терському обліку кошти, що надійшли від реалізації зазначенихоб' єктів необоротних активів і перераховані бюджетною організацієюв дохід місцевого чи державного бюджету, обліковуються на субра-хунку 642 „Інші розрахунки з бюджетом".

Однією з причин списання основних засобів із балансу бюджет-ної організації є безоплатна передача. Порядок безоплатної передачіосновних засобів бюджетних організацій здійснюється з урахуваннямтаких особливостей.

Так, згідно з вимогами Інструкції зі складання типових форм зобліку та списання основних засобів, що належать установам і органі-заціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюдже-тів № 142/181, безоплатна передача основних засобів бюджетнихустанов здійснюється в такому порядку:

установам і організаціям, що утримуються за рахунок коштівдержавного бюджету, — в межах одного центрального органувиконавчої влади (головного розпорядника бюджетних коштів);

установам і організаціям, що утримуються за рахунок коштівмісцевого бюджету, — в межах одного місцевого бюджету.

При цьому безоплатна передача основних засобів від однієї ор-ганізації іншій, що належать до сфери управління одного центрально-го органу виконавчої влади або одного розпорядника бюджетних ко-штів, здійснюється на підставі рішення цього центрального органувиконавчої влади (рішення головного розпорядника бюджетних кош-тів). У той же час безоплатна передача основних засобів між центра-льними органами виконавчої влади або іншими головними розпоряд-никами бюджетних коштів здійснюється на підставі рішення КМУ.

У нинішній час основними документами, які визначають поря-док передачі основних засобів, що перебувають у державній власнос-ті, є Закон України „Про передачу об'єктів права державної та кому-нальної власності" від 03.03.98 р. № 147/98-ВР (зі змінами) і По-ложення про порядок передачі об' єктів права державної власності,затверджене постановою КМУ від 21.09.98 р. № 1482 (зі змінами). Узв'язку з тим, що основні засоби, котрі значаться на балансі бюджет-ної організації, перебувають у державній або комунальній власності,такі організації також повинні керуватися цими документами при бе-зоплатній передачі основних засобів.

Згідно з вищезазначеними документами передача об'єктів правадержавної власності від однієї установи іншій установі, які належатьдо сфери управління одного й того самого органу, уповноваженогоуправляти державним майном, здійснюється на підставі рішення цьо-го органу. У випадку якщо передача здійснюється на підставі рішенняоргану, уповноваженого управляти державним майном, пропозиціящодо передачі підлягає погодженню також із Міністерством фінансіві Фондом державного майна. Передача об'єктів права державної вла-сності здійснюється за участі комісії, створеної за наказом керівникаоргану, уповноваженого управляти державним майном.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з лік-відації, продажу, безоплатної передачі необоротних активів бюджет-ними установами наведено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Кореспонденція рахунків з обліку списання основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,

 

дебет

кредит

грн

1. Ліквідовано об'єкти виробничого транспорту,

 

 

 

що стали непридатними для подальшого вико-

 

 

 

ристання:

списано залишкову вартість

списано суму зносу

401131

105105

12 3405600

2.1. Надійшли кошти за проданий інвентар

313

675

7500

2.2. Списано залишкову вартість виробни-

401

106

7500

чого інвентарю

2.3. Списано суму зносу

131

106

2380

2.4. Одночасно відображено збільшення доходів

 

 

 

спеціального фонду на суму коштів, отриманих

675

711

7500

від реалізації

 

 

 

3.1. Списано залишкову вартість безоплатнопереданого лабораторного обладнання

401

105

8400

3.2. Списано нараховану суму зносу на облад-

131

105

2100

нання

4. Списано недостачу медичного обладнання:

 

 

 

- списано залишкову вартість

401

104

10 000

- списано суму зносу

131

104

3500

- визначено суму коштів, що підлягає відш-

363

642

15 600

кодуванню винною особою