5.7. Облік зносу необоротних активів

Відповідно до Інструкції з обліку необоротних активів № 64 наосновні засоби установ і організацій, утримуваних за рахунок бюд-жетних коштів, амортизаційні відрахування не нараховуються, а про-водиться нарахування зносу в останній робочий день за рік. Причомузнос нараховується за повний календарний рік незалежно від дати їхнадходження.

Знос — це втрата об'єктом необоротних активів фізичних якос-тей або техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього — і вар-тості.

Знос нараховується на будівлі та споруди, передавальні пристрої,машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, інструме-нти, прилади, виробничий (включаючи пристрої) та господарський ін-вентар, багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку.

Інструкцією визначено перелік необоротних активів, на які зносне нараховується:

земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель;

будівлі та споруди, що є унікальними пам'ятками архітектурита мистецтва;

обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макетий інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах і лабора-торіях та використовуються з навчальною і науковою метою;

продуктивна і племінна худоба, службові собаки, декоративніі піддослідні тварини;

багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;

сценічно-постановочні засоби;

документація з типового проектування;

фільмофонди;

експонати тваринного світу (в зоопарках та інших аналогіч-них установах);

бібліотечні фонди;

музейні та художні цінності;

малоцінні необоротні матеріальні активи;

білизна, постільні речі, одяг і взуття;

природні ресурси;

тимчасові нетитульні споруди;

матеріали довгострокового використання для наукових потреб;

необоротні матеріальні активи спеціального призначення.

Крім того, знос не нараховується також стосовно необоротнихактивів установ, розташованих за кордоном.

Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартостікожної групи необоротних активів на кінець звітного року:

1-ша група — 5%:

2-га група — 25%;

3-тя група — 15%.

Для нарахування зносу необоротні активи поділено на три гру-пи, за якими закріплено відповідні субрахунки. Схему нарахуваннязносу на необоротні активи наведено табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Нарахування зносу на необоротні активи  

Нормазносу

Розшифрування груп необоротнихактивів

Назва субрахунка

1-шагрупа— 5%

Будівлі, їх структурні компоненти, втому числі житлові будинки та їх ча-стини (квартири та місця загальногокористування)

Субрахунок 103 „Будівлі таспоруди"

Передавальні пристрої

Субрахунок 106 „Інструмен-ти, прилади та інвентар" (під-група 4)

2-гагрупа— 25%

Вимірювальні прилади, регулюваль-ні прилади та пристрої, лабораторнеобладнання, обчислювальна техніка,медичне обладнання, комп'ютернатехніка та її комплектуючі, інші ма-шини та обладнання

Субрахунок 104 „Машини таобладнання" (крім підгруп 1 і2)

Автомобільний транспорт і запаснічастини до нього

Субрахунок 105 „Транспорт -ні засоби"

Інструменти, виробничий інвентар таприладдя, і господарський інвентар

Субрахунок 106 „Інструмен-ти, прилади та інвентар"(крім підгрупи 4)

Інвентарна тара

Субрахунок 117 „Інвентарнатара"

3-тягрупа— 15%

Машини та обладнання

Субрахунок 104 „Машини таобладнання" (підгрупи 1, 2)

Транспортні засоби (крім автомобі-льного транспорту і запасних частиндо нього)

Субрахунок 105 „Транспорт-ні засоби"

Робоча худоба

Субрахунок 107 „Робочі іпродуктивні тварини" (підг-рупа 1)

                         Продовження табл. 5.5

Багаторічні насадження, що досягли Субрахунок 108 „Багаторічні

експлуатаційного віку           насадження"  

,, . . . Рахунок 12 „НематеріальніУсі види нематеріальних активів J „ 1                           активи           

Усі інші необоротні активи, не вклю-

            чені до груп 1 і 2       

Знос об'єктів необоротних активів визначається в останній деньгрудня у гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежновід того, в якому місяці звітного року їх придбано або побудовано)відповідно до встановлених норм.

Нарахування зносу не може здійснюватися більше ніж на 100 %вартості необоротних активів. Якщо на об'єкт необоротних активівнараховано знос у розмірі 100%, а він придатний для подальшої екс-плуатації, це не може бути підставою для його списання.

В інвентарних картках обліку основних засобів ф. № 03-6 (бюд-жет) і № 03-8 (бюджет) записується річна норма зносу у відсотках ігривнях. Щороку з карток сума зносу переноситься до Відомості на-рахування зносу на основні засоби ф. № 03-12 (бюджет).

При нарахуванні зносу на основні засоби відбувається зменшен-ня фонду в необоротних активах. На загальну суму зносу в останнійробочий день грудня складається бухгалтерський запис по дебету су-брахунка 401 „Фонд у необоротних активах" і кредиту відповідногосубрахунка рахунка 13 „Знос необоронних активів":

131 „Знос основних засобів";

132 „Знос інших необоротних матеріальних активів";

133 „Знос нематеріальних активів".

Загальна сума нарахованого зносу відображається в меморіаль-ному ордері № 16, дані якого заносяться до книги „Журнал-Головна".