5.8. Облік нематеріальних активів : Облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

5.8. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи — це затрати установи на заходи, що нестворюють матеріальних об'єктів, але тривалий час повинні приноси-ти певну користь від їхнього використання.

Основні характерні особливості нематеріальних активів:

відсутність матеріальної (фізичної, речової) структури;

використання протягом тривалого часу (більше одного року);

здатність приносити користь підприємству;

високий ступінь невизначеності щодо можливого в майбут-ньому прибутку від їх застосування й терміну ефективноговикористання.

До нематеріальних активів належать: права на об' єкти промисло-вої власності, авторські права, права користування землею та іншимиприродними ресурсами, організаційні витрати, програмне забезпечен-ня ЕОМ, гудвіли тощо. Розглянемо деякі з цих понять детальніше.

Об 'єкти промислової власності — це права на винаходи, захи-щені патентами, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслугову-вання, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросов-існої конкуренції тощо.

Патент на винахід може бути придбаний установою у його ав-тора з метою використання цього винаходу в господарській діяльнос-ті установи протягом тривалого часу.

Промислові зразки — це створені на даному підприємстві зразкиготової продукції (виробів) і зареєстровані в установленому законо-давством порядку, що забезпечує ексклюзивне право підприємствавипускати таку продукцію. При цьому інші підприємства не маютьправа випускати ідентичну продукцію без дозволу підприємства —розробника цього виробу. Аналогічні властивості мають зареєстрова-ні товарні знаки і знаки обслуговування. Так, українські фірми немають легального права випускати продукцію під знаком зарубіжнихкомпаній, наприклад „Соса-Соїа", „Adidas", тощо без відповідної зго-ди цих компаній. За порушення цього правила винні притягуються досудової відповідальності у вигляді фінансових санкцій, штрафів, за-борони діяльності тощо.

До ноу-хау зараховують технічний досвід, нові технології, тех.-нічні та інші рішення, інші конфіденційні відомості і привілеї (сек-рети виробництва), які приносять користь у процесі їхнього госпо-дарського використання. Ноу-хау, як правило, не купуються (якпатенти), а вносяться засновниками (учасниками) у рахунок своговкладу до статутного капіталу підприємства. Ноу-хау часто є предме-том комерційної таємниці і підлягають особливій охороні, їх вартістьвизначають за домовленістю сторін і оформляють окремою угодою.За цією вартістю їх приймають на облік.

Авторські права — це права на видання, публічне виконання абоінше використання творів науки, літератури, мистецтва. Установа мо-же придбати таке право в автора твору або ж одержати його безоплат-но (як подарунок). Використання творів, захищених авторським пра-вом, без дозволу їх власника може призвести до тих самих наслідків,що й несанкціоноване використання об'єктів промислової власності.

Організаційні витрати — це сукупність витрат, здійснених за-сновниками під час створення і організації роботи підприємства: роз-робка засновницьких документів, статуту, плата за консультаційніпослуги юридичних та інших спеціальних установ, реєстраційнийзбір, рекламні видатки тощо, якщо засновницькими документами пе-редбачено вважати їх довгостроковими активами і погашати по-ступово протягом певного (вказаного в засновницьких документах)періоду шляхом нарахування амортизації.

Гудвіл (ціна фірми) — це різниця між вартістю придбання підп-риємства та чистою вартістю його активів за даними обліку. На-приклад, вартість активів підприємства становить 100 тис. грн, сумайого зобов'язань — 35 тис. грн. Підприємство продано за 75 тис. грн.Звідси чиста вартість активів становить 100 — 35 = 65 тис. грн. Це тасума, яка буде оприбуткована покупцем у вигляді основних і оборот-них засобів. А різниця між фактично сплаченою сумою і обліковоювартістю активів становить гудвіл (75 — 65 = 10 тис. грн), який і будевідображено у складі нематеріальних активів. Гудвіл виникає, як пра-вило, при купівлі прибуткового підприємства, коли власник (прода-вець) хоче компенсувати частково втрачений прибуток внаслідокпродажу підприємства. У практиці зарубіжних країн гудвіл інколиназивають „репутація фірми", „добре ім'я фірми" і т. ін., за що поку-пець і переплачує при її придбанні.

Права користування майном — це може бути право користува-тися земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщеннятощо. Наприклад, право на використання ділянки державного лісу взоні санаторно-курортного комплексу (без права його вирубування івикористання деревини).

Програмне забезпечення ЕОМ — це вартість придбаного про-грамного забезпечення для електронно-обчислювальних машин, якевикористовується протягом тривалого часу і зафіксоване на магніт-них носіях інформації (дискетах). Передача такого програмного за-безпечення іншим користувачам без дозволу його автора, як правило,не дозволяється.

Нематеріальний актив визнається як актив, якщо:- існує ймовірність отримання в майбутньому економічних ви-год установою внаслідок його використання;

його оцінка може бути достовірно визначена.

Надходження і оприбуткування будь-якого об' єкта нематеріаль-них активів в установах мають підтверджуватися відповідними пер-винними документами, в яких наводяться детальна характеристикаоб' єкта, його первісна вартість, термін корисного використання, нор-ми зносу, місце, де буде використовуватися об' єкт.

Аналітичний облік нематеріальних активів здійснюється за ви-дами їх окремих об'єктів.

В обліку нематеріальні активи відображають за первісною варті-стю їх придбання або створення на дату прийняття на баланс.

Первісною вартістю безкоштовно отриманих нематеріальних ак-тивів є їх справедлива вартість на дату одержання.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного устано-вою, включає прямі витрати на оплату праці, матеріали тощо, які без-посередньо пов'язані із його створенням та доведенням до стану,придатного для використання за призначенням.

Для обліку нематеріальних активів у плані рахунків бюджетнихустанов передбачено активний синтетичний рахунок 12 „Нематеріа-льні активи", до якого відкривають два субрахунки.

На субрахунку 121 „Авторські та суміжні з ними права" обліко-вуються права установи на літературні та музичні твори, програмидля ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 122 „Інші нематеріальні активи" обліковують всіінші нематеріальні активи, що належать установі, за такими групами:

права користування природними ресурсами;

права користування майном;

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торговімарки, фірмові назви тощо);

права на об'єкти промислової власності;

гудвіл;

інші нематеріальні активи.

Оприбуткування придбаних нематеріальних активів оформля-ється відповідними супровідними документами: актами, угодами, ра-хунками-фактурами тощо. На їх підставі в бухгалтерії оформляютьсявідповідні бухгалтерські проведення за дебетом субрахунків рахунка12 і за кредитом відповідних субрахунків класу 3 „Кошти, розрахункита інші активи" або класу 6 „Поточні зобов' язання". Одночасно ро-биться запис у дебет відповідного субрахунка класу 8 „Витрати" ікредит субрахунка 401 „Фонд у необоротних активах".

Оприбуткування безоплатно одержаних нематеріальних активіввідображається за дебетом субрахунків рахунка 12 „Нематеріальніактиви" і кредитом субрахунку 401 „Фонд у необоротних активах".

Знос нематеріальних активів у бюджетних установах нарахову-ється один раз на рік, перед складанням річного звіту, тобто в остан-ній день грудня, і відображається за дебетом субрахунка 401 „Фондунеоборотних активах" і кредитом субрахунка 133 „Знос нематеріаль-них активів".

Вибуття нематеріальних активів відображається за кредитом су-брахунків рахунка 12 та дебетом субрахунка 401 (на залишкову вар-тість списаних активів) і субрахунка 133 (на суму зносу).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з не-матеріальними активами наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Кореспонденція рахунків з обліку нематеріальних активів

Зміст господарської операції

Кореспондуючірахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Одержано програмний продукт „1С: Бух-галтерія":

відображено купівельну вартість без ПДВ

відображено суму ПДВ

одночасно другий запис на суму без ПДВ

121

801, 802801, 802

364, 675364, 675401

12 500250012 500

2. Одержано безоплатно право на користу-вання природними угіддями

122

401

12000

3. Нараховано знос нематеріальних активів

401

133

5420

4. Списано нематеріальні активи, неприда-тні для подальшого використання:

на суму нарахованого зносу

на залишкову вартість

133401

121, 122121, 122

121808400

5. Зараховано на баланс майно придбаногопідприємства (з гудвілом):

на облікову вартість;

на суму зносу необоротних активів;

на суму гудвілу;

одночасно другий запис на облікову вар-тість необоротних активів.

103-105103-105122

801,802

364, 675

131364, 675

401

18 500970010 050

28550

Операції з вибуття та переміщення нематеріальних активів відо-бражають в окремому меморіальному ордері № 9 — накопичувальнійвідомості т. ф. № 438 (бюджет), підсумки якої переносять до книги„Журнал-Головна".