5.9. Облік орендних операцій

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майнабюджетних установ та організацій, державних підприємств та підпри-ємств, заснованих на майні, що належить або перебуває у комуналь-ній власності та їх структурних підрозділів, регулює Закон України„Про оренду державного та комунального майна" № 2269-ХІІ від10.04.1992 р. (зі змінами та доповненнями).

Оренда державного та комунального майна — це засноване надоговорі строкове платне користування майном (будівлями, споруда-ми, приміщеннями), необхідним орендареві для здійснення підприє-мницької та іншої діяльності.

Бюджетна установа може самостійно приймати рішення про пе-редачу в оренду нерухомого майна площею до 200 кв. м. Якщо жплоща майна, що передається в оренду, перевищує 200 кв. м. або колийдеться про основні засоби структурних підрозділів установи, то напередачу в оренду цього приміщення бюджетній установі слід отри-мати дозвіл:

Фонду державного майна України (його регіонального відді-лення чи представництва, далі — ФДМУ) — для бюджетнихустанов, які фінансуються з державного бюджету;

органу, уповноваженого управляти комунальним майном —для бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Майно, що значиться на балансі бюджетної установи, належитьїй на правах оперативного управління. Це означає, що бюджетнаустанова володіє та користується наданим їй майном для здійсненнясвоїх основних функцій. Оскільки майно перебуває в державній влас-ності, то бюджетна установа має право розпоряджатися ним тільки запогодженням із органами, уповноваженими управляти цим майном.

Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди,направляють заяву, проект договору оренди та інші документи згідноз переліком, що визначається ФДМУ, відповідному орендодавцеві.

Орендодавець у п' ятиденний термін від дня реєстрації заяви по-тенційного орендаря надсилає копії матеріалів до ФДМУ (чи до орга-ну, уповноваженого управляти комунальним майном) для отриманнявід нього висновку про можливість оренди.

До ФДМУ слід подавати такі документи:

копію заяви про намір взяти в оренду майно, що належить додержавної власності, та проект договору оренди;

дозвіл на передачу в оренду держмайна від органу, уповнова-женого управляти цим майном;

відповідне узгодження в разі належності до об'єктів культур-ної спадщини;

розрахунок орендної плати за перший чи базовий місяць орен-ди, підписаний керівником та головним бухгалтером установив чотирьох примірниках;

звіт про експертну оцінку вартості об' єкта оренди;

інформацію про загальну корисну площу об' єкта оренди.

Уповноважений орган розглядає подані йому матеріали і протя-гом 15 днів після їх надходження надсилає установі-орендодавцевівисновки про умови договору оренди або про відмову в укладенні до-говору оренди.

За наявності заяв про оренду нерухомого майна (за умови від-сутності заяви бюджетної установи, організації) від двох чи більшефізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем наконкурсних засадах.

Для об'єктів, що перебувають у державній власності, порядокпроведення конкурсу на право укладення договору оренди держав-ного майна затверджено наказом ФДМУ від 13.10.2004 р. № 2149.Для об'єктів що перебувають у комунальній власності, порядок про-ведення конкурсу затверджується органами місцевого самовряду-вання.

У разі оренди нерухомого майна, що перебуває в державнійвласності, незалежна (експертна) оцінка цього майна є обов' язковою.Вона проводиться до укладення договору оренди згідно з Методи-кою оцінки об'єктів оренди, затвердженою КМУ від 10.08.1995 р.№ 629 (у редакції постанови КМУ від 02.01.2003 р. № 3), яка перед-бачає як незалежну оцінку нерухомого майна, так і самостійну йогооцінку.

У разі передачі установою в оренду площі до 200 кв. м висно-вок про оцінку вартості майна затверджує орган, уповноваженийуправляти цим майном. При передачі в оренду площі понад 200 кв. мзвіт про незалежну оцінку майна розглядається та рецензуєтьсяФДМУ.

Таким чином, самостійну оцінку нерухомого майна установи,що утримується за рахунок коштів державного бюджету, здійснюватине можна. Це пов'язано з тим, що Методика розрахунку та порядкувикористання орендної плати за оренду державного майна, затверд-жена постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 р. (зі змінами) ґрунту-ється на даних незалежної оцінки.

Зауважимо, що обов' язок оплати вартості робіт із проведенняоцінки нерухомого майна законодавством не покладено на конкретнусторону договору. Тобто вартість робіт із проведення оцінки оплачу-ється за домовленістю сторін договору оренди.

Уваги потребують і правила визначення розміру орендної пла-ти. Адже ці правила для бюджетних установ, що утримуються за ра-хунок коштів державного та місцевого бюджетів, неоднакові. Так,установи, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів,при розрахунку орендної плати та розподілі її між бюджетом і уста-новою необхідно керуватися методикою, затвердженою відповідниморганом місцевого самоврядування, а установи, що утримуються зарахунок коштів державного бюджету, при визначенні орендної платизобов'язані застосовувати вищезазначену методику. Розмір орендноїплати має бути обов'язково узгоджено з ФДМУ незалежно від площіприміщення, що здається в оренду.

Річний розмір орендної плати в разі оренди нерухомого майнавизначається за формулою

ОПЛ = ВП х ^

де ВП — вартість орендованого майна, розрахована експертним шля-хом, грн;

СОР — орендна ставка, визначена згідно з Додатком 2 до Методи-ки № 786.

Орендні ставки застосовуються залежно від цільового викорис-тання орендарем нерухомого майна.

Так, Додаток 2 до Методики розрахунку та порядку використан-ня орендної плати за оренду державного майна № 786 визначає оренд-ні ставки відповідно до цільового використання майна, переданого воренду, деякі з них наведено в табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Орендні ставки за використання нерухомого державного майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовимпризначенням

Орендна

ставка,%

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обмінувалюти

35

3. Розміщення:

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, мак-лерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

ресторанів з нічним режимом роботи;

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з до-рогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мо-більного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, якінадають послуги з доступу до Інтернет

30

4. Розміщення:

виробників реклами;

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу,тр