ВСТУП

магниевый скраб beletage

Співробітництво України з міжнародними організаціями, фінан-совими установами, діяльність на валютних фондових та інвестицій-них ринках потребують відкритості та прозорості інформації з еконо-мічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку, відповідностіміжнародним стандартам.

Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України „Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" порядок ве-дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, звіт-ності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ вста-новлює Державне казначейство.

У зв'язку з наявністю різних організаційних структур бухгал-терських служб, процедур документообігу, використанням різногопрограмного забезпечення, а в окремих випадках його відсутністю,виникла потреба вдосконалення організації та методики бухгалтерсь-кого обліку в бюджетних установах.

Актуальними є питання удосконалення порядку оцінювання ак-тивів. Зміни, що відбулися протягом останніх 10 років, у вартіснихмежах зарахування активів до складу основних засобів, а також у нор-мативах нарахування зносу необоротних активів призвели до невідоб-раження справедливої вартості активів в обліку.

Посилення ролі бухгалтерського обліку як інформаційної систе-ми контролю за використанням бюджетних коштів та підвищеннякваліфікації облікових працівників бюджетних установ не викликаєсумніву в світлі реалізації Указу Президента України „Про зміцненняфінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетнійсфері" від 25.12.2001 р № 1251/2001.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми кур-су „Облік у бюджетних установах", завданням якого є вивчення тео-ретичних засад обліку в бюджетних установах, засвоєння методикиреєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними на-прямами обліку. Предметом вивчення є рух бюджетних коштів упроцесі їх невиробничого споживання.

МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розділ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ