2. Грошові кошти в касі

магниевый скраб beletage

Рух і наявність грошових коштів у готівці, які зберігаються в касіустанови, як у національній так і в іноземній валюті, обліковуються на раху-нку 30 "Каса".

Готівка, одержана установами, повинна витрачатися суворо за ці-льовим призначенням у відповідності до кошторисів бюджетних установ(далі — кошториси).

При казначейському обслуговуванні кошторисів уся виручка, що над-ходить готівкою до каси установи, повинна бути зарахована на рахунки, від-криті установі в органах Державного казначейства (установах банків).

Використання виручки, що надходить готівкою без попереднього зара-хування її на рахунки, забороняється.

Установа може мати в своїй касі готівку в межах установлених лі-мітів (за винятком готівки для виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсії,стипендії, що зберігаються в касі понад ліміт протягом трьох днів).

При прийманні готівки до каси необхідно керуватись Правилами ви-значення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку Украї-ни, затвердженими постановою Правління Національного банку України від17.11.2004 № 547 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України06.12.2004 за № 1549/10148.

Для установ і організацій, які обслуговуються органами Державногоказначейства України, порядок установлення ліміту каси визначено у Поряд-ку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначей-ства, затвердженому наказом Державного казначейства України від02.12.2002 № 221 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України17.12.2002 за № 976/7264 (із змінами).

Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться установами (орга-нізаціями), які обслуговуються в органах Державного казначейства, самос-тійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, щопідписується головним (старшим) бухгалтером, а якщо немає такої посади,— особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, такерівником установи (організації) або уповноваженою ним особою відповід-но до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валютів Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку Укра-їни від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України13.01.2005 за № 40/10320.

У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення роз-рахунково-касового обслуговування між органом Державного казначействата клієнтом строк здавання установою/організацією готівкової виручки (го-тівки) в банк для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Державногоказначейства.

Ліміт каси встановлюється залежно від режиму та специфіки роботиклієнтів, віддаленості від установи банку, що здійснює готівкове обслугову-вання, а також обсягу касових оборотів за всіма рахунками, термінів здачіготівки тощо.

Порядок оформлення та ведення касових операцій в установі здій-снюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у націона-льній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національногобанку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юсти-ції України 13.01.2005 за № 40/10320.

Касові операції оформляються прибутковими касовими ордерамита видатковими документами.

До прибуткових касових документів належить прибутковий касовийордер (ф. КО-1).

До видаткових документів належать: видатковий касовий ордер (ф. КО-2), розрахунково-платіжна відомість (ф. П-49, платіжна відомість (ф. П-53) .

Прибуткові касові ордери та видаткові документи реєструються у Жур-налі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (ф. КО-3 або ф.КО-3а).

Облік касових операцій установи ведеться у книзі (ф. КО-4). Установачи організація, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу.

При електронній формі ведення касових операцій "Вкладний аркуш ка-сової книги" та "Звіт касира" протягом року зберігаються касиром окремо закожний місяць. Після закінчення календарного року формується підшивка зарік і передається для зберігання протягом 36 місяців до архіву установи. По-чинаючи з нового календарного року, касова книга на електронних носіяхведеться з 1-го числа.

В установах, де готівку через велику кількість підрозділів видають до-вірені особи (роздавачі), касиром установи ведеться Книга обліку прийнятихта виданих касиром грошей (ф. КО-5) .

Типові форми перелічених документів установлені наказами Держав-ного комітету статистики України від 15.02.96 № 51 "Про затвердження ти-пових форм первинного обліку касових операцій", від 22.05.96 № 144 "Прозатвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітника-ми і службовцями по заробітній платі".

Усі касові операції ведуться касиром або іншим працівником, якийпризначається на цю посаду керівником установи. З касиром укладається пи-сьмовий договір про повну матеріальну відповідальність, який зберігається вйого особистій справі.

В установі повинні бути створені відповідні умови, які гарантують збе-реження готівки в касі (окреме приміщення з охоронною сигналізацією длякаси, сейфа тощо).

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів в установахпроводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації згідно з на-казом керівника призначається комісія, яка після перевірки каси складаєакт.

В умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити пе-ревірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових доку-ментів.

Для обліку касових операцій передбачено рахунок 30 "Каса", якийрозподіляється на субрахунки:

"Каса в національній валюті";

"Каса в іноземній валюті".

На субрахунку 301 "Каса в національній валюті" ведеться облік на-явності та руху готівки в національній валюті в касі установи.

На субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" обліковуються наявністьта рух готівки в іноземній валюті в касі установи. За кожним найменуваннямвалюти в обліку установи ведуться окремі рахунки третього порядку в зале-жності від виду валюти (302-1, 302-2, 302-3 та ін.).

За дебетом субрахунків рахунку 30 відображаються суми надхо-дження готівки в касу установи, при цьому кредитуються субрахунки рахун-ків 31, 32, 35, 36, 63, 65, 66, 67, 71, 80, 81, 82. За кредитом субрахунків раху-нку 30 відображаються суми, видані з каси установи, при цьому дебетуютьсявідповідні субрахунки рахунків 31, 32, 33, 35, 36, 63, 65, 66, 67.

Курсова різниця на готівку, що зберігається в касі установи, відобра-жається в кореспонденції з субрахунком 442 "Інша переоцінка".

Облік цільового використання готівки ведеться у Картці аналіти-чного обліку готівкових операцій, форма і порядок заповнення якої встанов-лені наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100 "Прозатвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ тапорядок їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України25.10.2000 за № 747/4968.

Записи в Картці здійснюються за кожною операцією надходження абовидачі готівки з каси установи в розрізі кодів бюджетної класифікації (окре-мо за загальним та спеціальним фондами). Також у розрізі кодів виводитьсязалишок готівки на початок і кінець дня.

У централізованих бухгалтеріях складаються картки за кожною уста-новою в розрізі зазначених параметрів і загальна картка за всіма установами,що обслуговуються.

2.11. На підставі перевіреного звіту касира щоденно здійснюється за-пис у Накопичувальну відомість за касовими операціями ф. 380 (бюджет) —меморіальний ордер № 1.

При наявності декількох видів валют складаються окремі меморіальніордери для кожного виду валюти, які нумеруються відповідно № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 та інші.

Дані меморіальних ордерів щомісяця переносяться до книги "Журнал-Головна".