3. Грошові кошти на рахунках в установах банків та органахДержавного казначейства

магниевый скраб beletage

На рахунках цієї групи обліковуються рух і наявність коштів, якіперебувають на особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахун-ках, відкритих в органах Державного казначейства, або поточних рахунках,відкритих в установах банків (якщо відкриття рахунків у банках не супере-чить чинному законодавству України), і використовуються у встановленомупорядку.

На рахунки зараховується сума коштів, яка фактично надійшла наім'я установи (у тому числі кошти, що вносяться на відновлення касових ви-датків поточного року).

Суми коштів, які надходять на відновлення касових видатків загально-го фонду, проведених у минулих бюджетних періодах, перераховуються додоходів відповідного бюджету.

Списання коштів з рахунків установи на оплату видатків прово-диться у відповідності до затверджених кошторисів.

Крім того, з рахунків установи можуть бути списані кошти за операці-ями:

безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним за-конодавством України;

помилкового або зайвого надходження коштів на ім'я установи;

перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів вищого рі-вня або підвідомчим установам згідно з нормативно-правовими ак-тами, наказами, та іншими розпорядчими документами розпорядни-ків бюджетних коштів вищого рівня.

Відкриття реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків ви-значено в Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Дер-жавного казначейства, затвердженому наказом Державного казначействаУкраїни від 02.12.2002 № 221 та зареєстрованому в Міністерстві юстиціїУкраїни 17.12.2002 за № 976/7264.

Порядок відкриття поточних рахунків в установах банків визначено Ін-струкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у націо-нальній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Націо-нального банку України від 12.11.2003 № 492 та зареєстрованою вМіністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493.

Порядок проведення операцій на поточних рахунках, відкритих в уста-новах банків, визначається нормативними документами Національного бан-ку України відповідно до чинного законодавства.

Для обліку руху і наявності коштів на поточних рахунках в устано-вах банків передбачений рахунок 31 "Рахунки в банках" з розподілом на суб-рахунки:

"Поточні рахунки на видатки установи";

"Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам";

"Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";

"Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джере-лами власних надходжень";

"Поточні рахунки для обліку депозитних сум";

"Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";

"Поточні рахунки в іноземній валюті";

"Інші поточні рахунки".

На субрахунку 311 "Поточні рахунки на видатки установи" обліко-вуються кошти загального фонду бюджету, що надійшли в розпорядженняустанови на її утримання та/або на централізовані заходи, що передбачені за-гальним фондом кошторису.

На субрахунку 312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчимустановам" головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядни-ками бюджетних коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, облі-ковуються кошти, що надійшли для переказів підвідомчим установам.

На субрахунку 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманихяк плата за послуги" обліковуються кошти, що надійшли на ім' я установияк: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з фун-кціональними повноваженнями; кошти, що отримують бюджетні установивід господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бю-джетних установ; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізаціїмайна.

На субрахунку 314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих заіншими джерелами власних надходжень" обліковуються кошти, які надійш-ли на ім' я установи для виконання окремих доручень, а також як гранти, да-рунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавствомотримують бюджетні установи (у грошовій та в натуральній формі).

На субрахунку 315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум" об-ліковуються депозитні кошти, які надійшли на ім'я установи і з настаннямвідповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призна-ченням.

На субрахунку 316 "Поточні рахунки для обліку інших надходженьспеціального фонду" обліковуються кошти установ, що відносяться до іншихнадходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" обліковують-ся кошти установи в іноземній валюті на рахунку в установі банку.

На субрахунку 319 "Інші поточні рахунки" обліковуються інші кошти,що перебувають в установах банків на поточних рахунках, відкритих на ім'яустанови і не зазначених в субрахунках 311-318.

Субрахунки рахунку 31 (крім 318, 319) використовуються тільки тимиустановами, які згідно з чинним законодавством України не переведені наказначейське обслуговування кошторисів.

Для обліку руху і наявності коштів установи, які зберігаються нарахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, призначе-но рахунок 32 "Рахунки в казначействі" з розподілом на субрахунки:

"Реєстраційні рахунки";

"Особові рахунки";

"Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих якплата за послуги";

"Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих заіншими джерелами власних надходжень";

"Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум";

"Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходженьспеціального фонду";

328 "Інші рахунки в казначействі".

На субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" обліковуються кошти,отримані із загального фонду бюджету на утримання установи та на центра-лізовані заходи відповідно до кошторису.

На субрахунку 322 "Особові рахунки" головними розпорядниками бю-джетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, якімають підвідомчі установи, обліковуються кошти, призначені для переказівпідвідомчим установам.

На субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,отриманих як плата за послуги" обліковуються кошти, що надійшли установіяк плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціо-нальними повноваженнями; кошти, що отримують бюджетні установи від го-сподарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетнихустанов; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна.

На субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку кош-тів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" обліковуютьсякошти, які надійшли установі для виконання окремих доручень, а також якгранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законо-давством отримують установи (в грошовій та в натуральній формі).

На субрахунку 325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депо-зитних сум" обліковуються депозитні кошти, які надійшли на ім' я установ і знастанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню запризначенням.

На субрахунку 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку іншихнадходжень спеціального фонду" обліковуються кошти установи, що нале-жать до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 328 "Інші рахунки в казначействі" обліковуються кош-ти, що надходять на ім'я установи і не зазначені в субрахунках 321-326.

Залежно від кількості рахунків, відкритих в органах Державно-го казначейства (установах банків) за кожним видом коштів (кошти зага-льного та спеціального фондів за джерелами формування спеціальногофонду), субрахунки рахунків 31 "Рахунки в банках" та 32 "Рахунки в каз-начействі" розподіляються на рахунки третього порядку (311-1, 311-2,321-1, 321-2 та ін.).

Крім того, якщо нормативно-правовими актами передбачено більшудеталізацію власних коштів установи, ніж порядком відкриття рахунків в ор-ганах Державного казначейства (установах банків), то субрахунки рахунків31 "Рахунки в банках" та 32 "Рахунки в казначействі" додатково розподіля-ються на рахунки четвертого, п'ятого порядків (313-1-1, 313-1-2, 323-1-1,323-1-2 та інші).

За дебетом субрахунків рахунків 31 та 32 обліковуються сумибюджетних асигнувань, власних надходжень та інших доходів, а також суми,що надходять на ім'я установи на відновлення касових видатків. При цьомуоперації відображаються за кредитом відповідного субрахунку рахунків 30,33, 35, 36, 50, 52, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 81.

За кредитом субрахунків рахунків 31 та 32 відображаються суми про-ведених оплат видатків установи, суми помилково та зайво перерахованихкоштів, внутрішньовідомчі розрахунки, при цьому дебетуються відповіднісубрахунки рахунків 30, 35, 36, 50, 52, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 81, 82.

Облік коштів, які надходять і використовуються в іноземній валюті,здійснюється згідно з вимогами, визначеними у Порядку відображення в об-ліку операцій в іноземній валюті, затвердженому наказом Державного казна-чейства України від 24.07.2001 № 126 та зареєстрованому в Міністерстві юс-тиції України 06.08.2001 за № 670/5861.

Щомісяця, при зміні курсу іноземної валюти, нараховується курсоварізниця на кошти, що перебувають на валютному рахунку: при збільшеннікурсу — за дебетом субрахунку 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" такредитом субрахунку 442 "Інша переоцінка", а при зменшенні курсу прово-диться зворотна операція.

Відображення проведених операцій здійснюється в регістрах бухгал-терського обліку згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюд-жетних установ та порядком їх складання, затвердженою наказом Державно-го казначейства України від 27.07.2000 № 68 і зареєстрованою в Міністерствіюстиції України 31.08.2000 за № 570/4791.

Курсова різниця на кошти, що перебувають на рахунках установи вустановах банків, відображається у кореспонденції з субрахунком 442 "Іншапереоцінка".

Залишки коштів у бухгалтерському обліку за субрахунками рахунків31 та 32 повинні відповідати залишкам коштів за випискою органу Держав-ного казначейства та/або установи банку з відповідного реєстраційного, спе-ціального реєстраційного, особового, поточного рахунку установи.

Облік касових видатків установи ведеться в Картці аналітичногообліку касових видатків, форма та порядок заповнення якої встановленийнаказом Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100 "Про за-твердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ тапорядок їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України25.10.2000 за № 747/4968.

Облік касових видатків ведеться в розрізі кодів бюджетної класифіка-ції, з виділенням видатків за загальним і спеціальним фондами, за джереламиформування спеціального фонду окремо за кожним рахунком, відкритим воргані Державного казначейства (установі банку) на ім'я установи. Уцентралізованих бухгалтеріях облік касових видатків ведеться додатково врозрізі установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією.

Крім того, якщо нормативно-правовими актами передбачено більшудеталізацію власних коштів установи, ніж порядком відкриття рахунків в ор-ганах Державного казначейства (установах банків), то Картки аналітичногообліку касових видатків ведуться додатково за деталізацією згідно з циминормативно-правовими актами.

У картках підбиваються підсумки за місяць і з початку року. У підсум-ку видатків суми, що надійшли на відновлення касових видатків, рахуються змінусом.

Аналітичний облік операцій за сумами, отриманими на виконанняокремих доручень, ведеться додатково в розрізі надавачів сум за доручен-ням.

Протягом місяця облік операцій з надходження бюджетних асиг-нувань загального фонду бюджету на особовий, реєстраційний, поточний ра-хунок установи та здійснення видатків з цих рахунків ведеться в Накопичу-вальній відомості руху грошових коштів загального фонду в органахДержавного казначейства (установах банків) ф. 381 (бюджет) — меморіаль-ний ордер № 2.

Меморіальні ордери складаються за кожним рахунком окремо: особо-вим, реєстраційним, поточним.

Облік операцій з отримання власних надходжень та інших коштів спе-ціального фонду бюджету на спеціальні реєстраційні, поточні рахунки уста-нови, а також перерахування коштів з цих рахунків ведеться в Накопичува-льній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органахДержавного казначейства (установах банків) ф. 382 (бюджет) — меморіаль-ний ордер № 3.

Якщо установі відкрито декілька особових, реєстраційних, спеціальнихреєстраційних, поточних рахунків, Накопичувальні відомості ведуться закожним рахунком окремо, з присвоєнням меморіальним ордерам номерів ві-дповідно № 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 та ін.