4. Інші кошти

магниевый скраб beletage

На рахунках цієї групи обліковуються оборотні активи установи уформі еквівалентів грошових коштів, тобто коштів, що містяться в акредити-вах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин (смарт-картках), ха-рчування та ін., оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турба-зи, пансіонати, в оплачених проїзних документах тощо. Також на рахункахцієї групи обліковуються кошти в дорозі.

Акредитиви можуть застосовуватися установами як за коштами за-гального, так і спеціального фондів бюджету.

Порядок оформлення акредитивів і строки їх дії для установ, що здійс-нюють казначейське обслуговування кошторисів, установлюється Державнимказначейством України, для установ, рахунки яких згідно з чинним законо-давством залишені в установах банків, — Національним банком України.

Умови та порядок проведення акредитивної форми розрахунків перед-бачаються договором.

Строк дії акредитива встановлюється відповідно до чинного законо-давства.

Для скорочення термінів розрахунків готівкою за отримані товари(виконані роботи та надані послуги) застосовують розрахункові чеки (чековікнижки), які використовуються тільки для перерахувань з рахунку чекодавцяна рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.

Форми розрахункових чеків затверджуються Національним банкомУкраїни.

Порядок заповнення розрахункових чеків (чекових книжок) та меха-нізм розрахування ними визначаються нормативними документами Націона-льного банку України відповідно до чинного законодавства.

При отриманні горючих і мастильних матеріалів деякі установи за-стосовують смарт-картки. Порядок відображення в обліку придбання горю-чих і мастильних матеріалів з застосуванням смарт-карти відрізняється відвідображення операцій з придбання цих матеріалів за талонами лише тим,що вартість самої смарт-картки потрібно обліковувати як малоцінні і швид-козношувані предмети.

Грошові документи зберігаються в касі установи у сейфах, метале-вих шафах, спеціально облаштованих приміщеннях.

На керівника установи та матеріально відповідальних осіб поширю-ються всі вимоги щодо збереження грошових документів, так само, як і щодогрошових коштів у касі установи.

Для обліку коштів, інших, ніж ті, що обліковуються на рахунках30, 31, 32, передбачено рахунок 33 "Інші кошти", який розподіляється на су-брахунки:

"Грошові документи в національній валюті";

"Грошові документи в іноземній валюті";

"Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

На субрахунку 331 "Грошові документи в національній валюті" ве-деться облік грошових документів установи, що отримані за вартістю в наці-ональній валюті.

На субрахунку 332 "Грошові документи в іноземній валюті" ведетьсяоблік грошових документів установи, що отримані за вартістю в іноземнійвалюті.

За дебетом субрахунків 331 та 332 відображається сума виставле-них акредитивів, отриманих талонів (смарт-карт), путівок та інших грошовихдокументів у національній або іноземній валюті, при цьому кредитуютьсясубрахунки рахунків 30, 31, 32, 36, 51, 60, 62, 63, 67.

За кредитом відображаються використані акредитиви або суми повер-нутих коштів за невикористаними акредитивами, видані талони, путівки таінші грошові документи, при цьому дебетуються субрахунки рахунків 30, 31,32, 36, 51, 60, 62, 63, 67, 80, 81.

На субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валю-ті" обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстра-ційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунку 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" об-ліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні мі-сяця на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані в наступномумісяці.

За дебетом субрахунків 333 та 334 відображаються грошові кош-ти в дорозі, при цьому кредитуються субрахунки рахунків 68, 70, 71. За кре-дитом, після зарахування грошових сум на відповідні рахунки на підставівиправдних документів, відображається списання грошових коштів в дорозі,при цьому дебетуються субрахунки рахунків 31, 32.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться у довіль-ній формі за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі. Запи-си проводяться в міру здійснення операції, але не пізніше наступного дня.

Записи здійснюються в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класи-фікації.

4.12. У кінці місяця записи за операціями з грошовими документами тагрошовими коштами в дорозі групуються у меморіальному ордері форми №274 (бюджет). Записи здійснюються на підставі виписок органів Державногоказначейства (установ банків), звітів матеріально відповідальних осіб, регіс-трів аналітичного обліку, інших документів.

Дані меморіальних ордерів переносяться до книги "Журнал-Головна".