5. Короткострокові векселі одержані : Облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

5. Короткострокові векселі одержані

На рахунку цієї групи обліковуються оборотні активи установи увигляді короткострокових векселів, що одержані установою відповідно дочинного законодавства України.

Установи мають право отримувати короткострокові векселі дляоформлення грошового боргу за фактично отримані товари, роботи та послу-ги, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Порядок здійснення операцій з векселями регламентується ЗакономУкраїни "Про обіг векселів в Україні".

Для обліку одержаних короткострокових векселів передбаченийрахунок 34 "Короткострокові векселі одержані", який розподіляється на суб-рахунки:

"Векселі, одержані в національній валюті";

"Векселі, одержані в іноземній валюті".

На субрахунку 341 "Векселі, одержані в національній валюті" об-ліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 "Векселі, одержані в іноземній валюті" облікову-ються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

За дебетом субрахунків рахунку 34 "Короткострокові векселі одер-жані" відображаються векселі, отримані установою в рахунок асигнувань за-гального фонду бюджету або іншого виду доходу (згідно з чинним законодав-ством України), при цьому кредитується відповідний субрахунок рахунків 70,71. За кредитом субрахунків рахунку 34 відображається погашення векселемкредиторської заборгованості, при цьому дебетується субрахунок 675.

Аналітичний облік короткострокових векселів ведеться у прибут-ково-видатковій книзі довільної форми в розрізі кожного отриманого вексе-ля, видів коштів та кодів бюджетної класифікації. Книга повинна бути про-нумерована, прошнурована, завірена підписами керівника й головногобухгалтера та скріплена печаткою установи.

Протягом місяця операції про отримані короткострокові векселігрупуються у меморіальному ордері форми № 274 (бюджет).

Після закінчення місяця дані меморіального ордеру переносяться докниги "Журнал-Головна".