6. Розрахунки з різними дебіторами

На рахунках цієї групи обліковуються оборотні активи устано-ви у формі дебіторської заборгованості, тобто вимог установи до іншихюридичних чи фізичних осіб щодо грошових коштів, товарів, робіт та по-слуг. Тут обліковуються розрахунки з покупцями, замовниками, іншимидебіторами: у порядку планових платежів, з підзвітними особами, за від-шкодуванням завданих збитків, а також розрахунки з іншими дебіторамиустанови.

Усі господарські відносини установи з постачальниками товарів,робіт та послуг з покупцями, замовниками та іншими дебіторами оформля-ються договорами.

Форми договорів та порядок їх укладання регламентуються Цивільнимкодексом України.

Договори можуть укладатися установами (крім довгострокових)виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами.

Витрати за договорами, укладеними без відповідних бюджетних асиг-нувань або з перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними зо-бов'язаннями і тому здійснюватися не можуть.

Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахун-ків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються післяїх отримання. Попередня оплата дозволяється у випадках, визначених чин-ним законодавством України.

До розрахунків з дебіторами установи належать розрахунки науково-дослідних установ, навчальних закладів професійно-технічної освіти, виробни-чих майстерень та підсобних господарств з покупцями та замовниками за:

реалізовані матеріальні цінності, товари, виконані роботи та наданіпослуги, які здійснені установою до надходження від покупців тазамовників оплати за них;

перераховані авансові платежі та попередня оплата, які сплатилаустанова за товари, роботи та послуги, що будуть отримані нею умайбутньому (якщо подібні розрахунки передбачені чинним законо-давством України та умовами договору).

Для обліку розрахунків з покупцями та замовниками призначенийрахунок 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками", який включає в себесубрахунок 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідніроботи".

Субрахунок застосовується виключно в науково-дослідних установах,навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних)майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

За дебетом субрахунка 351 записуються суми авансових платежівта попередньої оплати, сплачених установою в рахунок виконання договорівз придбання товарів, робіт та надання послуг, і вартість товарів, робіт та пос-луг, виконаних установою, при цьому кредитуються субрахунки рахунків 31,32, 63, 71, 72, 74. За кредитом субрахунка 351 і дебетом субрахунків рахун-ків 30, 31, 32, 34, 63, 64, 65, 67, 81, 82 відображаються прийняті в рахуноксплаченого установою авансу і попередньої оплати товари, роботи та послу-ги та отримана плата за виконані установою роботи, послуги та за надані то-вари.

Для обліку розрахунків з іншими дебіторами установи призначе-ний рахунок 36 "Розрахунки з різними дебіторами", який розподіляється насубрахунки:

"Розрахунки в порядку планових платежів";

"Розрахунки з підзвітними особами";

"Розрахунки з відшкодування завданих збитків";

"Розрахунки з іншими дебіторами".

Одним з видів розрахунків з дебіторами є розрахунки за плановимиплатежами, тобто розрахунки, коли умовами договору передбачена оплататоварів не за окремими операціями постачання, а шляхом періодичного пе-рерахування коштів в певні строки і в установлених розмірах незалежно відотриманих товарів.

Такі розрахунки проводяться не за фактичним відвантаженням товарів(на підставі рахунків, рахунків-фактур надання матеріальних цінностей то-що), а шляхом періодичного перерахування коштів у строки і розмірах, пе-редбачених договором та в межах планових асигнувань.

У платіжних дорученнях на перерахування планових платежів у графі"Призначення платежу" установою зазначається "Плановий платіж за дого-вором від 200      р.", а також строк платежу і цільове призначення перера-хованих сум.

Щомісяця постачальник і покупець звіряють стан своїх розрахунків напідставі фактично одержаних матеріальних цінностей та проведених проплаті здійснюють перерахунок.

Остаточні (уточнені) розрахунки доцільно проводити в останній платіжмісяця, щоб на звітну дату взаємна заборгованість була мінімальною.

Розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів обліко-вуються на субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів".

За дебетом субрахунка 361 і кредитом субрахунків рахунків 31, 32відображаються кошти, перераховані в рахунок планових платежів. За кре-дитом субрахунка 361 та дебетом відповідних субрахунків рахунка 23 відо-бражаються отримані матеріальні цінності.

До розрахунків з дебіторами установи відносяться розрахунки зпідзвітними особами, для операцій з якими призначений субрахунок 362"Розрахунки з підзвітними особами".

Суми під звіт видаються з каси установи або зараховуються накартковий рахунок на оплату видатків, які неможливо або недоцільно прово-дити шляхом безготівкових розрахунків, і тільки працівникам, що працюютьу цій установі. Суми видаються за розпорядженням керівника установи.

Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні витрачатися ви-ключно з метою, на яку вони видані згідно з кодами бюджетної класифікаціївидатків.

Видача сум під звіт працівникам, за якими є непогашена заборгова-ність за попередні суми, не дозволяється.

Підзвітні особи звітують про витрачання одержаних сум авансо-вим звітом і несуть повну відповідальність за збереження і використання пі-дзвітних сум.

Умови видачі коштів під звіт та порядок здачі підзвітними особамиавансових звітів визначені Положенням про ведення касових операцій у на-ціональній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Націона-льного банку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованим в Міністерствіюстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

Витрати на службові відрядження здійснюються у відповідності зІнструкцією про службові відрядження у межах України та за кордон, за-твердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 та за-реєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.03.98 за № 218/2658, зі змі-нами та доповненнями.

Службове відрядження в межах України та за кордон оформлюєтьсяпосвідченням про відрядження за формою, затвердженою наказом Держав-ної податкової адміністрації України від 28.07.97 № 260 і зареєстрованою вМіністерстві юстиції України 14.08.97 за № 311/2115.

Відповідно до Інструкції про службові відрядження у межах Українита за кордон установа чи організація, що відряджає працівника, зобов'язаназабезпечити його грошовими коштами (авансом) у розмірах, установленихнормативно-правовими актами про службові відрядження.

При направленні у відрядження за кордон працівники обов'язково за-безпечуються коштами в національній валюті тієї країни, куди вони відря-джаються, або у вільно конвертованій валюті як аванс на поточні витрати врозмірах згідно з установленими нормами.

Норми добових витрат і граничні норми відшкодування витрат визна-чені в постанові Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 "Про нормивідшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".

За дебетом субрахунка 362 і кредитом субрахунків рахунків 30,31, 32 відображаються суми, видані або перераховані під звіт. За кредитомсубрахунка 362 відображаються використані суми авансів і повернуті залиш-ки підзвітних сум. При цьому дебетуються субрахунки рахунків 22, 23, 30,31, 32, 80, 81, 82.

Залишок за субрахунком 362 може бути як дебетовим, так і кредито-вим. У фінансовій звітності він відображається розгорнуто: дебетове саль-до — у складі оборотних активів, а кредитове — у складі зобов'язань.

До розрахунків з дебіторами установи належать розрахунки за ві-дшкодуванням завданих збитків, тобто розрахунки за заподіяними установізбитками у вигляді недостач і крадіжок грошових коштів, матеріальних цін-ностей, втрат від псування матеріальних цінностей, а також суми, що згідно зчинним законодавством України належать утриманню з посадових осіб,винних у порушенні витрачання коштів на службові відрядження, та іншіпризначені до утримання суми.