6. Розрахунки з різними дебіторами

магниевый скраб beletage

На рахунках цієї групи обліковуються оборотні активи устано-ви у формі дебіторської заборгованості, тобто вимог установи до іншихюридичних чи фізичних осіб щодо грошових коштів, товарів, робіт та по-слуг. Тут обліковуються розрахунки з покупцями, замовниками, іншимидебіторами: у порядку планових платежів, з підзвітними особами, за від-шкодуванням завданих збитків, а також розрахунки з іншими дебіторамиустанови.

Усі господарські відносини установи з постачальниками товарів,робіт та послуг з покупцями, замовниками та іншими дебіторами оформля-ються договорами.

Форми договорів та порядок їх укладання регламентуються Цивільнимкодексом України.

Договори можуть укладатися установами (крім довгострокових)виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами.

Витрати за договорами, укладеними без відповідних бюджетних асиг-нувань або з перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними зо-бов'язаннями і тому здійснюватися не можуть.

Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахун-ків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються післяїх отримання. Попередня оплата дозволяється у випадках, визначених чин-ним законодавством України.

До розрахунків з дебіторами установи належать розрахунки науково-дослідних установ, навчальних закладів професійно-технічної освіти, виробни-чих майстерень та підсобних господарств з покупцями та замовниками за:

реалізовані матеріальні цінності, товари, виконані роботи та наданіпослуги, які здійснені установою до надходження від покупців тазамовників оплати за них;

перераховані авансові платежі та попередня оплата, які сплатилаустанова за товари, роботи та послуги, що будуть отримані нею умайбутньому (якщо подібні розрахунки передбачені чинним законо-давством України та умовами договору).

Для обліку розрахунків з покупцями та замовниками призначенийрахунок 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками", який включає в себесубрахунок 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідніроботи".

Субрахунок застосовується виключно в науково-дослідних установах,навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних)майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

За дебетом субрахунка 351 записуються суми авансових платежівта попередньої оплати, сплачених установою в рахунок виконання договорівз придбання товарів, робіт та надання послуг, і вартість товарів, робіт та пос-луг, виконаних установою, при цьому кредитуються субрахунки рахунків 31,32, 63, 71, 72, 74. За кредитом субрахунка 351 і дебетом субрахунків рахун-ків 30, 31, 32, 34, 63, 64, 65, 67, 81, 82 відображаються прийняті в рахуноксплаченого установою авансу і попередньої оплати товари, роботи та послу-ги та отримана плата за виконані установою роботи, послуги та за надані то-вари.

Для обліку розрахунків з іншими дебіторами установи призначе-ний рахунок 36 "Розрахунки з різними дебіторами", який розподіляється насубрахунки:

"Розрахунки в порядку планових платежів";

"Розрахунки з підзвітними особами";

"Розрахунки з відшкодування завданих збитків";

"Розрахунки з іншими дебіторами".

Одним з видів розрахунків з дебіторами є розрахунки за плановимиплатежами, тобто розрахунки, коли умовами договору передбачена оплататоварів не за окремими операціями постачання, а шляхом періодичного пе-рерахування коштів в певні строки і в установлених розмірах незалежно відотриманих товарів.

Такі розрахунки проводяться не за фактичним відвантаженням товарів(на підставі рахунків, рахунків-фактур надання матеріальних цінностей то-що), а шляхом періодичного перерахування коштів у строки і розмірах, пе-редбачених договором та в межах планових асигнувань.

У платіжних дорученнях на перерахування планових платежів у графі"Призначення платежу" установою зазначається "Плановий платіж за дого-вором від 200      р.", а також строк платежу і цільове призначення перера-хованих сум.

Щомісяця постачальник і покупець звіряють стан своїх розрахунків напідставі фактично одержаних матеріальних цінностей та проведених проплаті здійснюють перерахунок.

Остаточні (уточнені) розрахунки доцільно проводити в останній платіжмісяця, щоб на звітну дату взаємна заборгованість була мінімальною.

Розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів обліко-вуються на субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів".

За дебетом субрахунка 361 і кредитом субрахунків рахунків 31, 32відображаються кошти, перераховані в рахунок планових платежів. За кре-дитом субрахунка 361 та дебетом відповідних субрахунків рахунка 23 відо-бражаються отримані матеріальні цінності.

До розрахунків з дебіторами установи відносяться розрахунки зпідзвітними особами, для операцій з якими призначений субрахунок 362"Розрахунки з підзвітними особами".

Суми під звіт видаються з каси установи або зараховуються накартковий рахунок на оплату видатків, які неможливо або недоцільно прово-дити шляхом безготівкових розрахунків, і тільки працівникам, що працюютьу цій установі. Суми видаються за розпорядженням керівника установи.

Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні витрачатися ви-ключно з метою, на яку вони видані згідно з кодами бюджетної класифікаціївидатків.

Видача сум під звіт працівникам, за якими є непогашена заборгова-ність за попередні суми, не дозволяється.

Підзвітні особи звітують про витрачання одержаних сум авансо-вим звітом і несуть повну відповідальність за збереження і використання пі-дзвітних сум.

Умови видачі коштів під звіт та порядок здачі підзвітними особамиавансових звітів визначені Положенням про ведення касових операцій у на-ціональній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Націона-льного банку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованим в Міністерствіюстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

Витрати на службові відрядження здійснюються у відповідності зІнструкцією про службові відрядження у межах України та за кордон, за-твердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 та за-реєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.03.98 за № 218/2658, зі змі-нами та доповненнями.

Службове відрядження в межах України та за кордон оформлюєтьсяпосвідченням про відрядження за формою, затвердженою наказом Держав-ної податкової адміністрації України від 28.07.97 № 260 і зареєстрованою вМіністерстві юстиції України 14.08.97 за № 311/2115.

Відповідно до Інструкції про службові відрядження у межах Українита за кордон установа чи організація, що відряджає працівника, зобов'язаназабезпечити його грошовими коштами (авансом) у розмірах, установленихнормативно-правовими актами про службові відрядження.

При направленні у відрядження за кордон працівники обов'язково за-безпечуються коштами в національній валюті тієї країни, куди вони відря-джаються, або у вільно конвертованій валюті як аванс на поточні витрати врозмірах згідно з установленими нормами.

Норми добових витрат і граничні норми відшкодування витрат визна-чені в постанові Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 "Про нормивідшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".

За дебетом субрахунка 362 і кредитом субрахунків рахунків 30,31, 32 відображаються суми, видані або перераховані під звіт. За кредитомсубрахунка 362 відображаються використані суми авансів і повернуті залиш-ки підзвітних сум. При цьому дебетуються субрахунки рахунків 22, 23, 30,31, 32, 80, 81, 82.

Залишок за субрахунком 362 може бути як дебетовим, так і кредито-вим. У фінансовій звітності він відображається розгорнуто: дебетове саль-до — у складі оборотних активів, а кредитове — у складі зобов'язань.

До розрахунків з дебіторами установи належать розрахунки за ві-дшкодуванням завданих збитків, тобто розрахунки за заподіяними установізбитками у вигляді недостач і крадіжок грошових коштів, матеріальних цін-ностей, втрат від псування матеріальних цінностей, а також суми, що згідно зчинним законодавством України належать утриманню з посадових осіб,винних у порушенні витрачання коштів на службові відрядження, та іншіпризначені до утримання суми.

Для обліку таких розрахунків передбачений субрахунок 363 "Розра-хунки з відшкодування завданих збитків".

Відшкодування сум збитків, завданих установі, визначається від-повідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підп-риємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недо-стачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння абовалютних цінностей" та Порядку визначення розміру збитків від розкрадан-ня, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого по-становою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116.

Відповідно до наведеного вище Порядку із стягнутих сум здійснюєтьсявідшкодування збитків, завданих установі, а залишок коштів перераховуєть-ся до Державного бюджету України.

При встановленні недостач і втрат, визначених в акті перевіркиабо за результатами інвентаризації, відповідні матеріали протягом п' ятиднів після виявлення недостач і втрат підлягають переданню до слідчих ор-ганів.

За дебетом субрахунку 363 відображаються суми виявлених недо-стач, крадіжок, втрат грошових коштів та матеріальних цінностей, при цьомукредитуються субрахунки рахунків 20, 21, 23, 24, 25, 30, 33, 36, 64. За креди-том субрахунка 363 і дебетом субрахунків рахунків 30, 31, 32 відображають-ся суми, що надійшли на відшкодування завданого установі збитку.

Для обліку розрахунків з дебіторами установи, що не враховані вопераціях за субрахунками 351, 361, 362, 363, передбачений субрахунок 364"Розрахунки з іншими дебіторами".

До розрахунків з іншими дебіторами належать розрахунки:

з підприємствами, установами, організаціями шляхом попередньоїоплати за товари, роботи та послуги, які отримає установа в майбутньому(після перерахування плати) за умовами договору, якщо це передбаченочинним законодавством України;

з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,яким установа реалізувала товари, виконала роботи та надала послуги, якщоумовами договору передбачена оплата після їх надання;

із студентами та учнями за користування гуртожитком при вищих і се-редніх спеціальних навчальних закладах.

За дебетом субрахунка 364 відображаються:

нарахована плата за гуртожиток, відвантажені товари, виконані роботита надані послуги, за які оплата буде отримана в майбутньому, при цьомукредитуються субрахунки рахунків 71, 72;

перерахована попередня оплата за товари, роботи та послуги, що бу-дуть надані установі в майбутньому, при цьому кредитуються субрахункирахунків 31, 32.

За кредитом субрахунка 364 відображаються:

надходження коштів за вже відвантажені в минулому товари, виконаніроботи та надані послуги, при цьому дебетуються субрахунки рахунків 30,31, 32;

отримання товарів, робіт та послуг, що були оплачені в минуломушляхом попередньої оплати, при цьому дебетуються субрахунки рахунків10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 80, 81, 82.

Залишок за субрахунком 364 може бути як дебетовим, так і кредито-вим. У фінансовій звітності він відображається розгорнуто: дебетове саль-до — у складі оборотних активів, а кредитове — у складі зобов'язань.

Договори, укладені установою з юридичними та фізичними осо-бами в будь-якій формі (усній або письмовій), реєструються в Книзі облікуасигнувань та прийнятих зобов'язань, форма та порядок ведення якої затвер-джені наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100 "Прозатвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ тапорядку їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України25.10.2000 за № 747/4968.

Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань ведеться окремо зазагальним та спеціальним фондами бюджету.

З метою недопущення укладання договорів, що перевищують бюджет-ні асигнування, затверджені кошторисом установи, у Книзі реєструється ко-жний укладений договір і в тому числі довгострокові договори минулих ро-ків, що передбачають оплату бюджетними коштами у поточному році.

Договори, які в поточному році були не проплачені, переносяться уКнигу обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань наступного року.

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків ведеться у дові-льній формі за кожною винною особою із зазначенням прізвища, імені та побатькові, займаної посади, дати виникнення недостачі та її суми.

За результатами місяця облік розрахунків з дебіторами установи вчастині розрахунків в порядку планових платежів групується у меморіаль-ному ордері № 7 — Накопичувальній відомості за розрахунками в порядкупланових платежів ф. № 410 (бюджет).

Розрахунки з підзвітними особами групуються у меморіальному ордері№ 8 — Накопичувальній відомості за розрахунками з підзвітними особамиф. № 386 (бюджет).

Розрахунки з відшкодування завданих збитків відображаються в мемо-ріальних ордерах №№ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13 або в меморіальному ордері ф.№ 274 (бюджет).

Протягом місяця облік розрахунків з іншими дебіторами установи ве-деться у Накопичувальній відомості за розрахунками з іншими дебіторами ф.

№ 408 (бюджет) — меморіальному ордері № 4. За цим меморіальним орде-ром може вестися облік розрахунків з покупцями та замовниками.

Записи в меморіальних ордерах здійснюються позиційним способом,для кожного дебітора відводиться необхідна кількість рядків для відобра-ження операцій протягом місяця.

Після закінчення місяця дані меморіальних ордерів переносяться докниги "Журнал-Головна".

Начальник Управління з виконання бюджетів,

Н. І. Сушко

бухгалтерського обліку та звітності

ДодатокЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України24.07.2001 № 126 (у редакції наказуДержавного казначейства Українивід 27.05.2005 № 96)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Українивід 6 серпня 2001 р. за № 670/5861

ПОРЯДОК

відображення в обліку операцій в іноземній валюті

1. Загальні положення

Центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядникибюджетних коштів, установи, організації, основна діяльність яких здійсню-ється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (далі — бюдже-тні установи), операції в іноземній валюті відображають у бухгалтерськомуобліку згідно з вимогами цього Порядку.

Терміни, які використовуються в цьому Порядку, мають таке ви-значення.

Валютний курс — співвідношення грошової одиниці України до гро-шової одиниці іншої країни, встановлене Національним банком України.

Середньозважений валютний курс — результат ділення суми добутківвеличин валютних курсів Національного банку України та кількості днів їхдії у звітному місяці (кварталі, році) на кількість календарних днів у цьомумісяці (кварталі, році).

Іноземна валюта — валюта інша, ніж валюта звітності.

Валюта звітності — грошова одиниця України.

Курсова різниця — різниця, яка є наслідком перерахунку однакової кі-лькості одиниць іноземної валюти в національну валюту України при різнихвалютних курсах.

Монетарні статті — статті балансу, що відображають грошові кошти вкасі, на рахунках в установах банків, а також такі активи і зобов'язання, щобудуть отримані чи сплачені у фіксованій чи визначеній сумі грошей або їхеквівалентів.

Немонетарні статті — статті балансу, що відображають основні засоби,матеріали та інші статті, які не відносяться до монетарних.

Операції в іноземній валюті — операції, за якими відображаються над-ходження та розрахунки в іноземній валюті.

Міжнародна технічна допомога — ресурси та послуги, що відповіднодо міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній табезповоротній основі з метою підтримки України.

Бенефіціар — юридична особа, яка отримує кошти міжнародних фі-нансових організацій в рамках інвестиційного проекту.

Донор — іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземноїдержави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організа-ція, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнароднихдоговорів України.

Реципієнт — бюджетна установа, яка безпосередньо одержує міжна-родну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

Резиденти — юридичні особи та суб'єкти господарської діяльностіУкраїни, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва то-що), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавстваУкраїни з місцезнаходженням на її території.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетнимиустановами ведеться за субрахунками, встановленими Планом рахунків бух-галтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головногоуправління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 та зареєст-рованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за № 890/4183 (зі змінами).

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ установ-лені субрахунки, які безпосередньо призначені для відображення операцій віноземній валюті:

субрахунок 302 "Каса в іноземній валюті" призначений для відобра-ження готівки в іноземній валюті;

субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" передбаченийдля обліку іноземної валюти бюджетних установ, що знаходиться на рахун-ках в установах банків.

На кожне найменування валюти в обліку відкриваються окремі рахун-ки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, відкритих вустановах банків (302-1, 302-2, 302-3, 318-1, 318-2, 318-3 та ін.).

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті відображаєтьсяв реєстрах бухгалтерського обліку (меморіальних ордерах, відомостях, карт-ках тощо) у національній валюті України шляхом перерахунку суми інозем-ної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іно-земній валюті.

Меморіальні ордери складаються відповідно до Інструкції про формимеморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвер-дженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68 та за-реєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за № 570/4791 (іззмінами), окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно № 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2 та ін.

Бухгалтерські проведення щодо операцій з отримання, купівлі-продажу та використання іноземної валюти відображені в Інструкції про ко-респонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основ-них господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказомДержавного казначейства України від 10.07.2000 № 61 та зареєстрованій вМіністерстві юстиції України 14.08.2000 за № 497/4718 (у редакції наказу

Державного казначейства України від 14.02.2005 № 28, зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 04.03.2005 за № 288/10568).

Курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті ви-значається на дату здійснення операції та на звітну дату.

У фінансовому звіті, який складається в національній валюті України:

монетарні статті в іноземній валюті відображаються в національній ва-люті України з використанням валютного курсу на звітну дату;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і яківідображаються за первісною або відновлювальною вартістю (історичноюсобівартістю), у національну валюту України перераховуються за валютнимкурсом на дату здійснення операції;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і яківідображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у націо-нальну валюту України перераховуються за валютним курсом на дату визна-чення цієї справедливої вартості.

Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники коштівдругого рівня), що мають підвідомчі бюджетні установи, розташовані за ме-жами України, складають фінансову звітність з урахуванням таких вимог доперерахунку статей фінансової звітності з іноземної валюти у національну:

усі статті звітності (крім статей доходів та витрат) бюджетної устано-ви, розташованої за межами України, перераховуються в національну валютуУкраїни за валютним курсом на звітну дату;

статті доходів та витрат бюджетної установи, розташованої за межамиУкраїни, перераховуються в національну валюту України за середньозваже-ним валютним курсом.

Розпорядники бюджетних коштів (реципієнти), які отримують віддонорів міжнародну технічну допомогу в іноземній валюті, операції з отри-мання, купівлі-продажу та використання іноземної валюти у бухгалтерсько-му обліку відображають відповідно до вимог цього Порядку.

При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядникамибюджетних коштів складається Довідка про операції в іноземній валюті (до-даток), яка подається до органу Державного казначейства України не пізнішеостаннього робочого дня місяця.

2. Операції в іноземній валюті

2.1. Операціями в іноземній валюті вважаються господарські опера-ції, вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські операції,що потребують розрахунків в іноземній валюті. Зокрема, до них належатьоперації:

купівлі устаткування, товарів, сировини, робіт, послуг;

продажу готової продукції, товарів, робіт, послуг;

фінансових інвестицій в іноземній валюті;

відшкодування витрат працівників на закордонні відрядження тощо.

Первісне визнання операцій, проведених в іноземній валюті, у бухгал-терському обліку перераховується в національну валюту України із застосу-ванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активу,зобов' язання, доходу тощо).

Аванси, попередня оплата, надані бюджетною установою (одержані відінших осіб) в іноземній валюті, перераховуються у національну валютуУкраїни із застосуванням валютного курсу на дату сплати (одержання) аван-су, попередньої оплати.

Фактичні витрати відрядженого працівника в іноземній валюті, які ви-значаються згідно із затвердженим звітом про використання коштів, але небільше суми авансу, перераховуються у національну валюту України за ва-лютним курсом на дату отримання авансу.

У разі, якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті у затверд-женому звіті про використання коштів більші отриманого авансу, то таке пе-ревищення підлягає перерахунку у національну валюту України за валютнимкурсом на дату затвердження звіту про використання коштів.

2.2. Купівля іноземної валюти розпорядниками бюджетних коштівздійснюється через уповноважені банки. При купівлі іноземної валюти роз-порядники бюджетних коштів перераховують кошти в національній валютіУкраїни установі уповноваженого банку, при цьому дебетують субрахунок364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитують субрахунок облікукоштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Придбана іноземна валюта зараховується на поточний валютний ра-хунок, відкритий в установі уповноваженого банку на ім'я бюджетноїустанови. Розпорядники бюджетних коштів при цьому дебетують субра-хунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та кредитують субраху-нок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Одночасно при проведеннітаких операцій сплачуються збір на обов'язкове пенсійне страхування тавартість послуг установи банку за купівлю іноземної валюти, які відно-сяться на фактичні видатки.

Невикористаний залишок коштів у національній валюті України зарахо-вується на рахунок обліку коштів, з якого проводилося перерахування дляпридбання іноземної валюти, при цьому розпорядники бюджетних коштівдебетують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші ак-тиви" та кредитують субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами".

У разі зміни валютного курсу на кошти на валютному рахунку нарахо-вується курсова різниця.

Курсові різниці на залишки коштів на звітну дату відображаються вобліку розпорядників бюджетних коштів у такому порядку:

- при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 318 та кре-дитується субрахунок 442, одночасно проводиться бухгалтерськепроведення за дебетом субрахунку 442 та кредитом субрахунку 701-702, 711-713;

при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитується су-брахунок 318, одночасно проводиться бухгалтерське проведення задебетом субрахунку 701-702, 711-713 та кредитом субрахунку 442.

Сума курсової різниці наводиться у формах фінансової звітності в гра-фі "Надійшло коштів". Інформація, зазначена в цій графі, має відповідати за-лишку за субрахунком 701-702, 711-713, що склався на звітну дату.

Розпорядники бюджетних коштів проводять переоцінку зобов'язань,узятих в іноземній валюті, на дату проведення операції та на звітну дату.

Відображення в бухгалтерському обліку курсової різниці здійснюєтьсяу такому порядку:

при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 801-802,811-813 та кредитується субрахунок 442, одночасно проводиться бу-хгалтерське проведення за дебетом субрахунку 442 та кредитом суб-рахунку 364, 675;

при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитуєтьсясубрахунок 801-802, 811-813, одночасно проводиться бухгалтерськепроведення за дебетом субрахунку 364, 675 та кредитом субрахунку442.

Сума курсової різниці наводиться у формах фінансової звітності в гра-фі "Фактичні видатки".

2.3. При надходженні коштів в іноземній валюті розпорядники бюд-жетних коштів дебетують субрахунок обліку коштів 318 "Поточні рахунки віноземній валюті" та кредитують субрахунок класу 7 "Доходи".

При проведенні операцій з конвертації іноземної валюти на національнувалюту України розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок 364"Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитують субрахунок 318 "Поточні ра-хунки в іноземній валюті". Кошти, конвертовані в національну валюту України,зараховуються на поточний рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи вустанові банку, при цьому розпорядники бюджетних коштів дебетують субра-хунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" та кредиту-ють субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Одночасно при прове-денні таких операцій сплачується вартість послуг установи банку, якавідноситься на фактичні видатки.

При перерахуванні коштів у національній валюті України на рахунок,відкритий на ім' я бюджетної установи в органі Державного казначействаУкраїни, розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок класу 7"Доходи" та кредитують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розра-хунки та інші активи". Такі суми коштів при проведенні зазначених операційвідображаються у Довідці про операції в іноземній валюті зі знаком мінус.

При надходженні коштів на рахунок, відкритий на ім' я бюджетноїустанови в органі Державного казначейства України, розпорядники бюджет-них коштів дебетують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахункита інші активи" і кредитують субрахунок класу 7 "Доходи".

2.4. Загальні принципи валютного регулювання, повноваження бюд-жетних установ і функції банків та інших фінансових установ України в ре-гулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відно-син, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність запорушення валютного законодавства визначає Декрет Кабінету МіністрівУкраїни від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валю-тного контролю".

Порядок розрахунків в іноземній валюті при здійсненні експортно-імпортних операцій та відповідальність за недотримання термінів розрахун-ків встановлено Законом України "Про порядок здійснення розрахунків віноземній валюті".

Порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціальногорозвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаці-ями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001№ 1317.

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної техніч-ної допомоги затверджений постановою Кабінету Міністрів України від15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використаннята моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Начальник Управління методології

з виконання бюджетів, бухгалтерського     Н. І. Сушко

обліку та звітності

Додаток Ж

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України17.07.2000 № 64 (у редакції наказуДержавного казначейства України від21.02.2005 № 30)

ІНСТРУКЦІЯ

з обліку необоротних активів бюджетних установ

1. Загальні положення

Ця Інструкція визначає методологічні засади формування у бухга-лтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матері-альні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництвобюджетних установ.

Бухгалтерський облік необоротних активів повинен забезпечитиправильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регіст-рах бухгалтерського обліку надходження, переміщення, вибуття всіх необо-ротних активів, які належать установі, у тому числі і здані в оренду.

У складі необоротних активів обліковуються: земельні ділянки,капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальніпристрої, робочі, силові машини і обладнання, транспортні засоби, інстру-менти, прилади, столовий, кухонний та господарський інвентар, обчислю-вальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, му-зейні цінності, експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддялову, спеціальні інструменти та спеціальні пристосування, білизна, постільніречі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвен-тарна тара, матеріали довготривалого використання з науковою метою, ав-торські та суміжні з ними права, права користування природними ресурсами,майном, об'єктами промислової власності, інші матеріальні та нематеріальніактиви довготривалого використання.

Для відображення в бухгалтерському обліку необоротних активів уПлан рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженийнаказом Головного управління Державного казначейства України від10.12.99 № 114 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за№ 890/4183 (із змінами) (далі — План рахунків), уключені такі синтетичнірахунки:

"Основні засоби";

"Інші необоротні матеріальні активи";

"Нематеріальні активи";

"Знос необоротних активів";

"Незавершене капітальне будівництво".

У бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаються не-оборотні активи, розподіляється на:

первісну;

балансову (залишкову);

відновлювальну.

Первісна вартість необоротних активів — це вартість, що історичносклалася, тобто собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спо-рудження та виготовлення.

Балансова (залишкова) вартість необоротних активів — це первісна ва-ртість за вирахуванням суми нарахованого зносу.

Відновлювальна вартість необоротних активів — це первісна вартість,змінена після переоцінки.

Зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активівпроводиться у разі індексації їх первісної вартості відповідно до чинного за-конодавства України, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції,частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до до-даткового укомплектування необоротних активів.

Індексація первісної (відновлювальної) вартості груп необоротнихактивів проводиться згідно з коефіцієнтом індексації, який визначається заформулою, передбаченою пунктом 8.3.3 Закону України "Про оподаткуванняприбутку підприємств". У формулі застосовується індекс інфляції року, якийщорічно визначається Державним комітетом статистики України. Індексаціяпервісної (відновлювальної) вартості груп необоротних активів може прово-дитися за самостійним рішенням керівника установи. При проведенні індек-сації одночасно проводиться індексація суми зносу, нарахованого на необо-ротні активи, яка склалася на момент проведення індексації.

Індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду прово-диться за Методикою визначення балансової вартості об' єктів житловогофонду, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.95№ 163 (із змінами), дія якої поширюється на всі житлові будинки і належнідо них будівлі та споруди незалежно від форм власності.

Індексація грошової оцінки земель проводиться відповідно до По-рядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого поста-новою Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 № 783.

Якщо вартість окремих видів необоротних активів після індекса-ції значно відрізняється від аналогічних нових зразків, то вартість цих не-оборотних активів необхідно привести у відповідність до вартості аналогіч-них нових зразків, що діють на дату проведення індексації на ці видиактивів.

Переоцінювання необоротних активів бюджетних установ проводитьсяпостійно діючою комісією (далі — комісія), яка призначається наказом кері-вника установи щорічно і діє протягом року у складі:

керівника або заступника (голова комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах і організа-ціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не пе-редбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського облі-ку);

керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізо-ваними бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які здійс-нюють облік необоротних активів;

особи, на яку покладено відповідальність за збереження необорот-них активів;

інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Комісією здійснюється переоцінювання кожної окремої одиниці необо-ротних активів і встановлюються нові ціни. При встановленні цін на одноти-пні предмети вони (ціни) у межах одного головного розпорядника бюджет-них коштів повинні бути однаковими.

Якщо залишкова вартість об'єкта необоротних активів дорівнює нулю,то його переоцінена залишкова вартість додається до його первісної (перео-ціненої) вартості без зміни суми зносу об' єкта.

За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну варто-сті необоротних активів, який затверджується керівником установи.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу необоротних ак-тивів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Відповідальність за організацію роботи комісії покладається на керів-ника установи, а за об'єктивність визначення реальної вартості активів —керівника і голову комісії.

Зміна вартості необоротних активів у зв'язку з проведенням їх добу-дівлі, дообладнання, реконструкції, модернізації не належить до доходів уста-нови.

Витрати з наймання транспорту для перевезення необоротних ак-тивів не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносятьсяна видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні(купівлі) необоротних активів, не враховуються до вартості необоротних ак-тивів і відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікаціївидатків, що призначений для придбання цих активів.

Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуютьсяпри придбанні, не збільшують вартість необоротних активів, а відносяться нафактичні видатки бюджетної установи.

Роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, на-стройки локальної обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали(кабельні лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), що використаніпри проведенні таких робіт, не відносяться до вартості необоротних активів,а списуються на фактичні видатки на підставі виправдних документів (дого-ворів на роботи, актів виконаних робіт тощо).

Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться назбільшення вартості необоротних активів, а відносяться на видатки за відпо-відними кодами економічної класифікації видатків.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, непов'язаних з дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що призвів дозаміни запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартостінеоборотних активів, а відноситься на видатки за відповідними кодами еко-номічної класифікації видатків.

Капітальні витрати на поліпшення земель включаються у вартістьнеоборотних активів щорічно в сумі витрат, які відносяться до прийнятих вексплуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

Облік капітальних витрат на поліпшення земель ведеться шляхом роз-поділу на такі заходи: планування земельних ділянок, викорчовування площпід оранку, очищення водоймищ із зазначенням займаної площі й вартостівиконаних робіт за кожним заходом.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження вводяться в складнеоборотних активів щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатаціюплощі незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

У разі придбання (будівництва) будинків бюджетними установа-ми, що призначені для проживання і які є власністю установи, такі будинкиперебувають на бухгалтерському обліку в бюджетній установі. У такому са-мому порядку обліковуються житлові приміщення для військовослужбовців,які будуються у військових містечках для їх проживання.

При спорудженні житла із залученням у порядку пайової участі коштівустанов, організацій та при придбанні квартир у будинках, які перебувають укомунальній власності і обліковуються в органах місцевого самоврядування,витрати, пов'язані з цим придбанням, списуються на фактичні видатки бю-джетної установи.

Для правильного обліку витрат, пов'язаних з придбанням житла та са-мого житла, необхідно мати документальне підтвердження права власностіна це житло.

Облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, ма-лоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одя-гу та взуття, матеріалів довготривалого використання з науковою метою татаких, що мають обмежене використання) ведеться в повних гривнях, безкопійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відно-ситься на видатки установи.

Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліо-тек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами, включаю-чи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставраціюкниг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартостікниг не відносяться і списуються на видатки за відповідними кодами еконо-мічної класифікації видатків.

Необоротні активи, які перебувають у системі одного головногорозпорядника коштів і мають однакове функціональне призначення та одна-кову вартість, обліковуються на одних і тих же субрахунках бухгалтерськогообліку.

Отримання установами необоротних активів як гуманітарної до-помоги, проводиться відповідно до Закону України "Про гуманітарну допо-могу", інших нормативно-правових актів.

Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротноїдопомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівникаустанови, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та пред-ставник установи вищого рівня.

Комісія складає акт, у якому зазначаються найменування, кількість івартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінамина їх аналогічні види. Оцінювання необоротних активів здійснюється відпо-відно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійнуоціночну діяльність в Україні". При отриманні необоротних активів, що булиу користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бу-хгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер, про щоробиться запис в акті прийняття цінностей.