2. Основні засоби

магниевый скраб beletage

2.1. До основних засобів належать матеріальні активи, які використо-вуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основ-них функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання(експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податкуна додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю(комплект).

Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період ча-су, протягом якого основні засоби будуть використовуватися установою абоз їх використанням будуть виконуватися основні функції та завдання бюдже-тних установ.

Строк корисної (очікуваної) експлуатації основних засобів установивстановлюється міністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо такінормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбанняактиву. У межах одного головного розпорядника бюджетних коштів на одно-типні основні засоби встановлюється єдиний строк їх корисної експлуатації.

При визначенні строку корисної (очікуваної) експлуатації основних за-собів слід ураховувати:

очікуване використання об' єкта установою з урахуванням його по-тужності або продуктивності;

фізичний та моральний знос, що передбачається;

правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта таінші фактори.

Відмінною рисою основних засобів є не їх довговічність з точки зоруфізичної суті, а можливість багаторазово або безперервно використовуватипротягом тривалого періоду часу.

До основних засобів належать незалежно від вартості:

сільськогосподарські машини та знаряддя;

будівельний механізований інструмент;

робочі та продуктивні тварини;

усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей івантажів;

документація з типового проектування.

Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингуосновних засобів у Плані рахунків передбачено рахунок 10 "Основні засоби",який розподіляється на субрахунки:

"Земельні ділянки";

"Капітальні витрати на поліпшення земель";

"Будинки та споруди";

"Машини та обладнання";

"Транспортні засоби";

"Інструменти, прилади та інвентар";

"Робочі і продуктивні тварини";

"Багаторічні насадження";

"Інші основні засоби".

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс уста-нови за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт ос-новних засобів.

Об'єкт основних засобів — це: закінчений пристрій з усіма пристосу-ваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, приз-начений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений ком-плекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різногопризначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, при-ладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет можевиконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі компле-ксу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засо-бів, або частина такого активу, що контролюється установою.

Якщо один об' єкт основних засобів складається з частин, які мають рі-зний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частинможе визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об' єкт основних за-собів.

Внутрішня телефонна та комп' ютерні мережі, системи безпеки (відео-спостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть облі-ковуватись як окремий інвентарний об'єкт основних засобів. Зокрема, всіскладові, що входять до цілісного майнового комплексу, кожний окремо мо-же обліковуватися як окремий інвентарний об' єкт. Разом з тим, у разі пере-давання цього комплексу при проведенні демонтажу всі складові оприбутко-вуються як окремі інвентарні об'єкти.

Основні засоби в установах обліковуються за місцем їх зберігання(місцезнаходженням) та в бухгалтерії за інвентарними об'єктами.

Інвентарним об'єктом за субрахунком 103 "Будинки та споруди" є ко-жна окрема будівля. До її складу входять усі потрібні для експлуатації і роз-міщення всередині нього комунікації, тобто: система опалення приміщення,включаючи котельну установку для опалення (якщо остання знаходиться всамому приміщенні), внутрішня мережа водогазопроводу і каналізації з усі-ма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропрово-дки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні телефонні й сигналіза-ційні мережі та вентиляційні пристрої загальносанітарного значення,підйомники (ліфти).

Якщо будівлі стоять поруч і мають загальну стіну, але кожна з них —самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарнимиоб'єктами.

Земля і будівлі, розташовані на ній, є окремими основними засобами і вбухгалтерському обліку відображаються окремо.

Надвірні приміщення, огорожі та інші надвірні споруди, що обслуго-вують будівлю (сарай, паркан, колодязь), становлять разом з нею один інвен-тарний об' єкт. Якщо ці будівлі та споруди обслуговують два і більше при-міщень, вони вважаються самостійними інвентарними об'єктами.

Зовнішні прибудови до будівлі, що мають самостійне господарськезначення, приміщення котельних, які стоять окремо, а також капітальні на-двірні прибудови (склади, гаражі) вважаються також самостійними інвента-рними об'єктами.

Земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, яки-ми посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійногокористування та встановлюються площа та вартість переданих земельних ді-лянок.