4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи — активи, що не мають фізичної та/або ма-теріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою впроцесі виконання основних функцій більше одного року.

У Плані рахунків на рахунку 12 "Нематеріальні активи" облікову-ються з розподілом на субрахунки:

121 "Авторські та суміжні з ними права";

122 "Інші нематеріальні активи".

Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінче-ними та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифіка-том, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним законодавствомУкраїни.

На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані правана володіння, користування та розпорядження об' єктом нематеріальних ак-тивів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення йоговартості.

Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним,без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується ускладі нематеріальних активів. Витрати, пов'язані з придбанням (створен-ням) таких об'єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягомякого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому немате-ріальним активом.

Нематеріальні активи відображаються в бухгалтерському обліку тазвітності за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбаннята виготовлення), а об'єкти, які переоцінювались, — відновлювальною вар-тістю.

Зміна первісної вартості нематеріальних активів допускається ли-ше у випадках переоцінки та модернізації відповідних об'єктів.

Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганнямнематеріальних активів кожному об' єкту незалежно від того, чи перебуваєвін в експлуатації або на складі, присвоюється інвентарний номер.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображен-ню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені витра-ти на:

дослідження;

підготовку і перепідготовку кадрів.