5. Незавершене капітальне будівництво

магниевый скраб beletage

Незавершене капітальне будівництво — це обсяг фактично освоє-них капітальних вкладень на незакінчених і невведених в експлуатацію бу-довах та об'єктах будівництва за станом на певну дату.

Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення,створення), добудівля, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модерні-зація) об' єктів необоротних активів з початку і до закінчення зазначених ро-біт та введення в експлуатацію здійснюються на рахунку 14 "Незавершенекапітальне будівництво", який розподіляється на субрахунки:

"Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними за-собами";

"Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими не-оборотними матеріальними активами";

143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріаль-ними активами".

Виконані будівельно-монтажні роботи відносяться установою нафактичні видатки для відображення накопичення сум за незавершеним капі-тальним будівництвом. Затрати за незакінченими або закінченими, але незданими в експлуатацію об' єктами капітального будівництва, які були спи-сані на результати виконання кошторису, обліковуються на рахунку 14 "Не-завершене капітальне будівництво" (крім випадків, викладених у пунктах1.17 та 1.18 цієї Інструкції).

Усі затрати на будівництво, виготовлення, створення і поліпшенняоб' єктів групуються за такими напрямками робіт (витрат):

проектно-вишукувальні роботи;

будівельні роботи;

роботи з монтажу устаткування;

придбання устаткування, що потребують монтажу;

придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментівта інвентарю;

інші капітальні роботи і затрати.

Аналітичний облік незавершеного капітального будівництва ведеться урозрізі затрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об' єктом.

Взяття на облік необоротних активів, які вводяться в експлуатаціюпісля закінчення будівництва (виготовлення, розробки), проводиться на підс-таві акта приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого бу-дівництвом (виготовленням, розробкою) об'єкта установою, у кошторисіякої були закладені такі витрати. В акті вказується вартість збудованого (ви-готовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається на підс-таві даних бухгалтерського обліку всіх проведених витрат.

Придбані за рахунок коштів капітального будівництва обладнання, ме-блі, інвентар тощо для облаштування об' єкта підлягають оприбуткуванню.