1.1. Особливості організації обліку в установах бюджетної сфери

Бюджетні організації — це організації, які створені органами мі-сцевого самоврядування, діяльність яких повністю або частково фі-нансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Установи та організації, що утримуються за рахунок коштів бю-джету, ведуть облік виконання бюджету й кошторисів видатків, якийприйнято називати бюджетним обліком. Він ведеться майже в 100 ти-сячах установ і організаціях різного профілю — культури, освіти, на-уки, медицини, органів державної влади, силових міністерствах і ві-домствах.

Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ як суб'єк-тів господарювання характеризується низкою особливостей, які впли-вають на побудову бухгалтерського обліку:

бюджетні установи функціонують на правах державної чи ко-мунальної форми власності. Таке положення визначає поря-док придбання цінностей за державні кошти, формування вла-сного капіталу як основи для започаткування та подальшогоздійснення діяльності, відчуження майна;

бюджетні установи належать до неприбуткових організацій —метою їх діяльності є не отримання прибутку, а надання нема-теріальних послуг. На відміну від готової продукції, вони не єносіями матеріальної субстанції та не оприбутковуються наскладі. Відсутнє поняття виробничого браку, а отримання не-гативного результату може розглядатися також як результат;

бюджетні установи в процесі надання нематеріальних послугздійснюють видатки, які за економічною суттю відрізняютьсявід витрат суб'єктів підприємницької діяльності. Під видат-ками розуміють державні платежі, що не підлягають повер-ненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсуютьфінансові вимоги;

бюджетні установи не наділяються оборотними коштами. Їхнєфінансове становище визначається своєчасністю і повнотоюнадходження асигнувань з відповідних бюджетів чи оплатоюрахунків згідно з прийнятими зобов' язаннями.

Предметом бюджетного обліку є процес виконання бюджету,який відображає одну із сторін розширеного виробництва. Іншимисловами — це кошти бюджетів різних рівнів бюджетної системи тапроцес їх виконання.

Об 'єктом бюджетного обліку є:

доходи і видатки бюджету;

фонди і резерви, які створюються в бюджеті в процесі йоговиконання;

витрати на утримання бюджетних установ;

матеріальні цінності бюджетних організацій;

грошові кошти в касі та на рахунках.

Правові принципи організації, ведення бухгалтерського облікута складання фінансової звітності в Україні для всіх підприємств,установ і організації, незалежно від форми власності, визначає ЗаконУкраїни „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"№ 996-XIV від 16.07.1999 р.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансовоїзвітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, пра-вдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, ре-зультати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Для досягнення зазначеної мети перед бухгалтерським облікомбюджетних установ поставлені такі завдання:

забезпечити правильну організацію обліку, точність і своєча-сність відображення всіх господарських операцій з виконаннякошторисів (облік фінансування, грошових коштів, видатків,розрахунків, матеріальних цінностей, фондів тощо);

забезпечити раціональне та ефективне використання коштівбюджетної установи за цільовим призначенням відповідно дозатвердженого кошторису;

забезпечити повноту і своєчасність проведення інвентаризаціїматеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків;

забезпечити повноту та достовірність складання звітності;

забезпечити контроль за виконанням зобов' язань, наявністю ірухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресу-рсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо-господарських резервів;

формування повної, достовірної інформації про господарськіпроцеси та результати діяльності організації, установи, необ-хідної для оперативного керівництва та управління, а такождля її використання інвесторами, постачальниками, покупця-ми, кредиторами, фінансовими, статистичними та банківсь-кими установами та іншими зацікавленими органами та орга-нізаціями.

Формування облікової системи в бюджетних установах здійсню-ється на законодавчо-визначених принципах (від лат. prinsipium —початок, основа):

принцип законності — звітність повинна відповідати прави-лам та процедурам, які передбаченні законодавчо-норма-тивними актами;

принцип дати операції — операції повинні реєструватися вбухгалтерському обліку в момент проведення відповіднихплатежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтер-ського обліку;

принцип достовірності — правдиве відображення в звітностіфінансових операцій держави з дотриманням вимог відповід-них нормативних актів;

принцип обачності — застосування в бухгалтерському облікуметодів оцінки, які повинні запобігати заниженню зо-бов'язань та витрат і завищенню активів і доходів підприєм-ства;

принцип повного висвітлення — фінансова звітність має міс-тити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки го-сподарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення,які приймаються на її основі;

принцип автономності — кожне підприємство розглядаєтьсяяк юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку зчим особисте майно та зобов' язання власників не повинні ві-дображатися у фінансовій звітності підприємства;

принцип послідовності — постійне (щороку) застосування пі-дприємством обраної облікової політики, тобто сукупностіпринципів, методів і процедур, які використовуються устано-вою для складання та подання фінансової звітності;

принцип безперервності — оцінка активів та зобов' язань під-приємства здійснюється, виходячи з припущення, що його ді-яльність буде тривати далі;

принцип вхідного балансу — залишки за рахунками на поча-ток поточного періоду повинні відповідати залишкам за ста-ном на кінець попереднього звітного періоду;

принцип превалювання сутності над формою — операції об-ліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи зюридичної форми;

принцип єдиного грошового вимірника — вимірювання таузагальнення всіх господарських операцій підприємства в йо-го фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій оди-ниці;

принцип періодичності — можливість розподілу діяльностіпідприємства на певні періоди з метою складання фінансовоїзвітності (місяць, квартал, рік).

Сутність бюджетного обліку найповніше проявляється в йогофункціях, які пов'язані між собою та доповнюють одна одну:

функція нагляду використовується в процесі створення і ви-користання грошових коштів держави — бюджету як за дохо-дами, так і видатками;

функція відображення ґрунтується на тому, що всі операції,які виконуються за рахунок бюджетних коштів, відобража-ються у відповідних документах, на рахунках та ін.;

функція узагальнення проводиться при здійсненні всіх опера-цій за розрахунками, результатом яких є баланс доходів і ви-датків як бухгалтерський звіт;

функція контролю виявляє себе при проведенні бюджетногообліку надходжень доходів за їх видами та обліком виконаннявидаткової частини бюджету у відповідних галузях, установахі організаціях, які фінансуються з бюджету;

функція управління і керівництва процесом виконання бю-джету і забезпечення планування бюджету;

функція забезпечення збереження коштів бюджету як держа-вної власності.

Метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах — це су-купність способів і прийомів, за допомогою яких функціональна дія-льність установи відображається в обліку. Він складається з елемен-тів, основними серед яких є:

документація — це відображення здійснюваних операцій увизначених носіях інформації на паперових бланках або тех-нічних носіях (магнітних стрічках, магнітних дисках, диске-тах) або це письмове свідчення про здійснення господарськоїоперації, що надає юридичної сили даним бухгалтерськогообліку;

інвентаризація — це спосіб перевірки наявності товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) і грошових коштів шляхом пе-рерахування, зважування, обміру, оцінки всіх залишків майнабюджетної установи і зіставлення з даними бухгалтерськогообліку;

рахунки — це спосіб групування, поточного обліку і контро-лю за наявністю і рухом майна установи, джерел його утво-рення, господарських процесів та їх результатів;

подвійний запис — це принцип тотожного відображення гос-подарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність обо-ротів за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків. Под-війний запис випливає з економічної суті відображенняоперацій. Будь-яка господарська операція викликає зміни удвох видах господарських засобів, грошових коштів або в од-ному виді засобів чи коштів і в тій самій сумі змінюється від-повідний вид джерел;

оцінка — це відображення об'єктів бухгалтерського обліку вєдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх зага-лом по бюджетній установі;

балансове узагальнення — це спосіб узагальнення і групуван-ня інформації про майно установи та джерела його утворенняна певну дату;

звітність — це система підсумкових взаємопов'язаних і взаємо-зумовлених показників, які характеризують фінансову діяль-ність установи, результати використання її активів та стан зо-бов'язань.

Практичне використання кожного з наведених елементів обумов-лене відповідними положеннями, інструкціями, вказівками, розробле-ними і затвердженими відповідними органами (як правило, Держав-ним казначейством України).