НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Іван Данилович ВАТУЛЯМарія Іллівна ВАТУЛЯЗоя Михайлівна ЛЕВЧЕНКОЮлія Олександрівна РОМАНЧЕНКО

ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХУСТАНОВАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДизайн обкладинки - Б. В. БорисовРедактор — Н. П. МанойлоКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 20.01.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 20,7.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1] Нині діють Інструкція по обліку медикаментів, перев'язувальних засо- бів та виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах, що знаходяться на державному бюджеті СРСР, затверджена наказом Міністерс- тва охорони здоров'я СРСР від 02.06.87 № 747 та Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптечних і лікувально- профілактичних закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здо- ров'я України від 30.06.94 № 117, зареєстрований у Міністерстві юстиції Укра- їни 28.07.94 № 174/383.

27. На субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське прилад- дя" обліковуються господарські матеріали і канцелярське приладдя, що ви- користовуються для поточних потреб установи (електричні лампи, мило, щі- тки та ін.), будівельні матеріали для капітального і поточного ремонту.

На цьому субрахунку обліковуються медикаменти і перев'язувальні за- соби установ, кошти на які передбачені у кошторисах за кодом економічної класифікації видатків 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

У невеликих установах канцелярське приладдя (папір, олівці та ін.) та медикаменти (за виключенням спирту та медикаментів, що мають велику ва- ртість), придбані і одночасно видані на поточні потреби, можуть зразу спи- суватися на фактичні видатки з відображенням їх загальної вартості за дебе- том і кредитом субрахунку 234.

[2] Нині діють Положення про порядок приймання і переробки відходів і ло- му дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок розрахун- ків із здавальниками за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у вигляді відходів і лому, затверджене наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України від 23.06.94 № 54/11/161/91/15 та зареєст-

[3] Нині діє Типова інструкція з інвентаризації основних засобів, нематері- альних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і докумен- тів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 і зареєстрована Міністерством юстиції України 16.11.98 за № 728/3168.

Інвентаризація проводиться у разі зміни відповідальної особи, в інших випадках, передбачених чинним законодавством (при стихійних лихах, кра- діжках, відсутності матеріально відповідальних осіб та ін.). За результатами інвентаризації складається інвентаризаційний опис або акт, який затверджу- ється керівником установи.

69. Списання з балансу установи малоцінних і швидкозношуваних предметів, інструментів, виробничого, господарського інвентарю та інших запасів, що стали непридатними, здійснюється на підставі Актів списання (якщо інший порядок списання не встановлено відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади).