1.4. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків

магниевый скраб beletage

Видатки (не ототожнювати із затратами) — це сума коштів, ви-трачених бюджетними установами в процесі господарської діяльнос-ті в межах сум, установлених кошторисом — головним плановим тафінансовим документом, що визначає обсяг, цільове призначення тапоквартальний розподіл коштів. Тобто видатки — це державні пла-тежі, що не підлягають поверненню (не створюють і не компенсуютьфінансових вимог).

Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють у процесі на-дання нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняютьсявід витрат госпрозрахункових підприємств та організацій.

Порівняння дефініцій використання ресурсів — витрат, затрат івидатків — наведено в табл. 1.2.

Отже, під видатками розуміють державні платежі, які не підля-гають поверненню (тобто не створюють і не компенсують фінансовівимоги). Видатки можуть бути відплатними, тобто такими, що обмі-нюються на товар чи послугу, або невідплатними.

Видатки мають досить складну структуру, а тому представлені увигляді класифікації.

Бюджетна класифікація — це перерахунок і науково обґрунто-ване групування доходів і витрат бюджету, приведених у визначенусистему. Вона забезпечує єдність аналітичного обліку в усіх ланках,спрощує як облік, так і складання звітності — в цьому заключається їїзначення для бухгалтерського обліку. Бюджетна класифікація видат-ків багаторівнева і являє собою розмежування видатків за економіч-ними ознаками. Тобто класифікаційною ознакою виступають єдиніекономічні категорії.

Особливістю бюджетної класифікації є чітке розмежування ви-датків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів заїхніми предметними ознаками (заробітна плата, нарахування на фондоплати праці тощо). Саме такий розподіл дає можливість виділити за-хищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримува-чів з точки зору виконання бюджету.

Крім того, класифікація видатків дає можливість оперувати по-няттям "видатки" не тільки на мікроекономічному рівні щодо бюдже-тних установ як господарських одиниць, а й на рівні загальних дер-жавних видатків, тобто на макроекономічному рівні.

Таблиця 1.2

Концептуальні характеристики витрат, затрат і видатків [8]

Ознака

Видатки

Затрати

Витрати

Суб'єкт, щоздійснює вико-ристання ресур-сів

Головний РК (орга-ни державної вла-ди), РК II та III рів-ня (бюджетні уста-нови та організації)

Суб'єкти підприєм-ницької діяльності

Головний РК (орга-ни державної вла-ди), РК II та III рів-ня — виконавцібюджетних програм

Мета

Вирішення соціаль-но-економічних пи-тань, визначених надержавному рівні

Отримання прибут-ку

Раціональне вико-ристання бюджет-них коштів у проце-сі виконання бюд-жетних програм

Грошова, нату-ральна          

Грошова

Грошова

Форма вира-ження

Принципи ви-знання на раху-нках бухгалтер-ського обліку

Для касових видат-ків — касовий ме-тод, при якому за-пис доходів тавидатків здійсню-ється в моментотримання коштів(незалежно від пе-ріоду, до якого вониналежать). Для фак-тичних — методнарахувань, за якимзапис операцій здій-снюється в моментїх визначення (на-рахування), а не вмомент фактичноговитрачання (випла-ти) коштів 

У періоді здійс-нення (понесення),одночасно з ви-знанням доходів,для одержанняяких вони понесені

У періоді фактич-ного витрачання(списання) ресур-сів

Ресурси, щовикористову-ються

Усі, крім грошових

Грошові та інші,виражені в грошо-вій формі          

Грошові

Бюджетна класифікація складається з таких розділів:

класифікація доходів бюджету;

класифікація видатків бюджету;

класифікація фінансування бюджету;

класифікація боргу.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від27.12.2001р. № 604 „Про бюджетну класифікацію та її запроваджен-ня" розрізняють такі види класифікації видатків бюджету:

функціональну;

відомчу;

програмну;

економічні.

Функціональна класифікація видатків (скорочено — КФКВК)характеризує склад видатків бюджету за галузями господарської дія-льності (державне управління, судова влада, національна оборона,освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, охорона здоров'я,культура і мистецтво, фізична культура і спорт тощо). Функціональнакласифікація видатків має такі рівні деталізації:

розділи, в яких визначають видатки бюджетів на здійсненнявідповідно до загальних функцій держави, АР Крим чи місце-вого самоврядування;

підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спря-мування бюджетних коштів на здійснення відповідно функційдержави, АР Крим чи місцевого самоврядування.

Наприклад, видатки за розділом „Освіта" код 0900 включають:

S 0910 „Дошкільна освіта";

S 0920 „Загальна середня освіта":

0921 „Загальноосвітні навчальні заклади";

0922 „Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтерна-ти";

0923 „Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади";

S 0930 „Професійно-технічна освіта";

S 0940 „Вища освіта":

0941 „Вищі навчальні заклади І і ІІ рівнів акредита-ції";

0942 „Вищі навчальні заклади ІІІ і IV рівнів акредита-ції";

S 0950 „Післядипломна освіта";

S інші.

Відомча класифікація видатків (скорочено — КВК) представле-на у вигляді переліку головних розпорядників бюджетних коштів (мі-ністерства, управління, відомства, комітети, служби). Наприклад, Мі-ністерству освіти і науки України присвоєно код 220, а Національнійакадемії наук України — код 654 тощо.

Програмна класифікація видатків (скорочено — КПК) застосо-вується для формування бюджет за програмно-цільовим методом,тобто бюджет складають з урахуванням конкретних цільових програмголовних розпорядників коштів, яким надаватимуться відповідні ко-ди. Програмну класифікацію видатків та кредитування державногобюджету відповідно до вимог ст. 38 Бюджетного кодексу Українищорічно визначають у законі про державний бюджет України.

Таким чином, якщо перші три групи виконують адресну функ-цію щодо видатків відповідних РК і мають обмежене використання впроцесі бухгалтерського обліку, то економічна класифікація видатківмає безпосереднє застосування в межах облікової системи, адже від-повідно до кодів економічної класифікації видатків (далі — КЕКВ)здійснюється планування та облік видатків бюджетних установ.

Вищезазначеним нормативним документом затверджено загаль-ну економічну класифікацію видатків бюджету (Додаток Г), у ме-жах якої виокремлено:

КЕКВ 1000 — поточні видатки;

КЕКВ 2000 — капітальні видатки;

КЕКВ 3000 — нерозподілені видатки;

КЕКВ 4000 — кредитування з вирахуванням погашення.Залежно від джерел покриття видатки поділяються на видатки

загального фонду та видатки спеціального фонду.

Залежно від етапу руху бюджетних коштів видатки поділяютьсяна касові та фактичні видатки.

Питання для самоконтролю

Визначте особливості та завдання бухгалтерського обліку в бюджетнихустановах.

Розкрийте будову бюджетної системи України та роль органів Держав-ного казначейства в організації обліку виконання бюджетів.

Визначте сутність та будову бюджетної класифікації.

Охарактеризуйте план рахунків бухгалтерського обліку бюджетнихустанов.

Розкрийте сутність документування господарських операцій.

Назвіть основні типові форми облікових реєстрів меморіально-ордерноїформи обліку.

Розкрийте зміст, структуру балансу бюджетної установи та його взає-мозв'язок з планом рахунків.

Розділ 2. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ