2.1. Кошторис доходів і видатків: поряд складання,розгляду та виконання

магниевый скраб beletage

Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів бюд-жетів, для забезпечення своєї діяльності та виконання покладених наних функцій складають та затверджують кошторис доходів і видатківвідповідно до бюджетних призначень, які встановлені Законом Укра-їни "Про Державний бюджет на поточний рік".

Бюджетне призначення — це повноваження, надане головномурозпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, закономУкраїни про Державний бюджет, постановою Верховної Ради Авто-номної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюд-жет, яке має кількісні та часові обмеження і дозволяє Міністерствуфінансів, Державному казначейству або місцевому фінансовому ор-гану надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на кон-кретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету. Тобто бю-джетне призначення повинне бути виражене в грошовій формі навідповідний бюджетний період, як правило на один календарний рік івідповідно затверджене чинним законодавством (Бюджетним кодек-сом, законом про Держбюджет чи рішенням про місцевий бюджет).Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бю-джетного періоду, за винятком тих випадків, коли окремим закономпередбачені багаторічні бюджетні призначення. Якщо ж платежі бу-дуть здійснюватись у періоді, що настає після закінчення поточногобюджетного періоду, то установа повинна мати на це відповідні пов-новаження. Ці повноваження, згідно з п. 32 ст. 2 Бюджетного кодек-су, визнаються як повноваження на майбутні бюджетні зобов' язання.

Бюджетне асигнування — повноваження, яке надане розпоряд-нику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення навзяття бюджетного зобов' язання та здійснення витрачання бюджетнихкоштів з конкретною метою в процесі виконання бюджету. У своючергу, будь-які бюджетні зобов' язання та платежі з бюджету можназдійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

Відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядни-ки коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів одер-жують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження ко-шторисів.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимогищодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ таорганізацій затверджені постановою Кабінету Міністрів України від28.02.2000 р. № 228.

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації єосновним плановим документом, який підтверджує повноваженнящодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг іспрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягненняцілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Розрізняють такі види кошторисів:

індивідуальні кошториси — це кошториси, які складаються бюд-жетними організаціями. Причому незалежно від того, веде бюд-жетна організація облік самостійно чи обслуговується централізо-ваною бухгалтерією, індивідуальний кошторис та план асигнуваньскладаються за кожною виконуваною нею функцією;

зведені кошториси — це зведення показників індивідуальних кош-торисів розпорядників коштів бюджету нижчого рівня за функціо-нальною класифікацією, що складаються головним розпорядником,розпорядником вищого рівня для подання їх Міністерству фінансівУкраїни, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, міс-цевим фінансовим органам. Зведені кошториси не затверджуються;

кошториси на централізовані заходи — це кошториси, до якихвключаються асигнування тільки в тих випадках, коли проведеннятаких заходів за рахунок коштів бюджету дозволено законодавст-вом України (централізовані заходи здійснюються головними роз-порядниками).

Кошторис містить дві складові:

загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фон-ду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифі-кацією видатків на виконання бюджетною установою основнихфункцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікаці-єю кредитування бюджету;

спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціальногофонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною еконо-мічною класифікацією видатків на здійснення відповідних видатківзгідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних захо-дів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або ро-зподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством закласифікацією кредитування бюджету.

У тижневий термін після опублікування Закону України продержавний бюджет України, відповідного рішення Верховної РадиАвтономної Республіки Крим, місцевих рад Міністерство фінансівУкраїни, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, міс-цеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітнідовідки.

Лімітна довідка про бюджетні асигнування — це документ,який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюд-жетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показни-ки, що, згідно із законодавством, повинні бути визначені на підставінормативів, і видається відповідно Мінфіном, Міністерством фінансівАвтономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, голов-ним розпорядником.

Згідно із зазначеними лімітними довідками головні розпорядни-ки та розпорядники вищого рівня уточнюють розпорядникам нижчо-го рівня річні обсяги бюджетних асигнувань, проводять помісячнийрозподіл асигнувань із загального фонду та доводять до них відповід-ні лімітні довідки. Лімітна довідка про бюджетні асигнування — цедокумент, який містить затверджені бюджетні призначення (встанов-лені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також іншіпоказники, які, згідно із законодавством, повинні бути визначені наоснові відповідних нормативів. Лімітна довідка видається відповідноМіністерством фінансів України, Міністерством фінансів АвтономноїРеспубліки Крим, місцевим фінансовим органом, розпорядником ви-щого рівня і доводиться головним розпорядникам, розпорядникамнижчого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проек-тів планів асигнувань.

Розпорядники бюджетних коштів відповідно до затвердженихдля них обсягів бюджетних асигнувань та інших показників, зазначе-них у лімітній довідці, приводять у відповідність до них свої витрати.Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до за-твердження в штатному розписі, має бути приведено у відповідністьдо певного фонду оплати праці, а інші витрати — у відповідність зіншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечи-ти виконання функцій, покладених на установу. Отже, бюджетніустанови на підставі отриманої від вищої організації лімітної довідки,в якій встановлено бюджетні асигнування, уточнюють проекти кош-торисів, складають проекти планів асигнувань, штатні розписи (розк-лади) і подають ці документи до вищої організації у встановлені тер-міни. Дані про витрати, наведені бюджетними установами в проектахкошторисів і планах асигнувань, мають відповідати встановленим дляних лімітам бюджетних асигнувань.

Штатний розпис (розклад) — це документ, що визначає струк-туру установи, кількість штатних одиниць по кожному структурномупідрозділу та в цілому по установі. У штатному розписі вказуютьсявстановлені штатному персоналу посадові оклади, надбавки, доплати,місячний фонд заробітної плати, а також фонд заробітної плати на рікпо цій установі. Штатний розпис, що подається установою до вищоїорганізації, складається за формою, затвердженою наказом Міністер-ство фінансів України ,Дро затвердження документів, що використо-вуються в процесі виконання бюджету" від 21.01.2000 р.

Проекти кошторисів і планів асигнувань, направлені до вищоїорганізації, мають розглядатися за необхідності в присутності керів-ників відповідних установ. При цьому установи, що розглядають про-екти кошторисів і планів асигнувань, повинні:

забезпечити суворе дотримання вимог чинного законодавства,а також вказівок щодо складання кошторисів на наступний рік;

дотримуватися режиму економії, не допускаючи включення докошторису витрат, не зумовлених виробничою необхідністю;

забезпечити в проектах кошторисів і планах асигнувань до-тримання доведених у лімітних довідках річних обсягів асиг-нувань та обсягів їх помісячного розподілу з урахуванням тер-мінів проведення окремих заходів і можливості здійсненнявідповідних витрат протягом року;

не допускати затвердження в кошторисах сум, не підтвердже-них розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

Вищі організації протягом трьох тижнів після отримання ліміт-них довідок складають і подають уточнені проекти зведених кошто-рисів і проекти зведених планів асигнувань до Міністерства фінансівУкраїни, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місце-вих фінансових органів для складання і затвердження річного розпи-су призначень відповідних бюджетів (розпису річних бюджетнихпризначень, затверджених у відповідному бюджеті для загального іспеціального фондів у розрізі головних розпорядників, за повноюекономічною класифікацією, що відповідає зведенню усіх проектівкошторисів) і помісячного розпису асигнувань загального фонду від-повідних бюджетів (розпису річних бюджетних призначень, затверд-жених у відповідному бюджеті для загального фонду в розрізі голов-них розпорядників, за скороченою економічною класифікацією помі-сячно, що відповідає зведенню усіх планів асигнувань).

Одночасно з кошторисом доходів і видатків на затвердженняподається штатний розпис установи, включаючи її структурні підроз-діли, які утримуються за рахунок спеціальних та інших позабюджет-них коштів (рис. 2.1).

Уточнені проекти кошторисів та складені проекти планів асиг-нувань повинні відповідати певним лімітним довідкам.

Міністерство фінансів України надсилає для реєстрації, обліку івиконання затверджений річний розпис призначень державного бю-джету і помісячний розпис асигнувань загального фонду державногобюджету Державному казначейству, яке в триденний термін доводитьдо головних розпорядників витяги із зазначених документів, що є пі-дставою для затвердження в установленому порядку кошторисів іпланів асигнувань усіма розпорядниками. Міністерство фінансів Ав-тономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до го-ловних розпорядників витяги із затверджених річного розпису приз-начень відповідного бюджету та помісячного розпису асигнуваньзагального фонду відповідного бюджету, що є підставою для затвер-дження в установленому порядку кошторисів і планів асигнувань ро-зпорядниками.

Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи органів вико-навчої влади, підпорядкованих міністерствам та іншим центральниморганам виконавчої влади, затверджуються керівниками цих мініс-терств, інших центральних органів виконавчої влади; міністерств і ві-домств Автономної Республіки Крим, управлінь, відділів, інших під-розділів Київської та Севастопольської міських, районних держадмі-ністрацій, кошториси яких затверджує Рада Міністрів Автономної Ре-спубліки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськідержадміністрації після попередньої експертизи в Міністерстві фі-нансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та Севас-топольському фінансових управліннях; управлінь, відділів, іншихпідрозділів районних держадміністрацій, кошториси яких затверд-жують районні держадміністрації після попередньої експертизи в ра-йонних фінансових відділах; регіональних відділень (служб) держав-них цільових фондів, кошториси яких затверджують вищестоящіустанови; національних закладів освіти, яким безпосередньо встанов-лені призначення у державному бюджеті, кошториси яких затверд-жують керівники цих закладів у межах доведених Міністерством фі-нансів України обсягів бюджетних асигнувань і середньорічноїкількості ставок.

Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи установ, які немають вищестоящої галузевої організації (центральні районні,центральні міські лікарні тощо) затверджуються районними держад-міністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.Кошториси і плани асигнувань на проведення централізованих захо-дів затверджуються окремо за кожним заходом керівниками мініс-терств, інших центральних органів виконавчої влади, держадмініст-рацій та виконавчих органів місцевих рад, за планами якихвиконуватимуться зазначені заходи. Такі кошториси і плани асигну-вань можуть бути затверджені на загальний обсяг видатків. При цьо-му для здійснення кожного конкретного заходу не пізніше ніж за мі-сяць складається окремий кошторис на підставі календарних планів.Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами нарік без розподілу за періодами року в обсязі, який дорівнює сумі цихфондів. Кошториси і плани асигнувань підписуються керівником таголовним (старшим) бухгалтером установи (централізованої бухгал-терії).

Затверджені кошториси, плани асигнувань і штатні розписи бю-джетних установ скріплюються гербовою печаткою і підписом керів-ників організацій, уповноважених затверджувати такі документи, іззазначенням дати затвердження. Одночасно з кошторисом на затвер-дження подається план асигнувань та штатний розпис установи,включаючи її структурні підрозділи, які утримуються за рахунок вла-сних надходжень. Зазначені документи затверджуються в двох при-мірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається ворганізації, що їх затвердила.

Установи, які одержують призначення з державного бюджету івідповідно до законодавства самостійно затверджують кошториси,плани асигнувань і штатні розписи, у тритижневий термін після зат-вердження бюджету подають Міністерству фінансів України затвер-джені кошториси, розрахунки до них, календарні плани, плани асиг-нувань і штатні розписи. Затвердження кошторисів і планівасигнувань, а також здійснення видатків у сумах, які перевищуютьзатверджені бюджетом асигнування, тягне за собою відповідальність,передбачену законодавством. Міністерство фінансів України, Мініс-терство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові ор-гани щороку, протягом трьох місяців після затвердження відповіднихбюджетів, перевіряють правильність складення і затвердження кош-торисів і планів асигнувань. Скорочення зайвих і завищених асигну-вань, виявлених у результаті перевірки правильності складання кош-торисів, проводиться Міністерством фінансів України, Міністерствомфінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими орга-нами на підставі матеріалів перевірок. Вивільнені асигнування спря-мовуються на інші пріоритетні заходи, що плануються цим же розпо-рядником, за рішенням Міністерства фінансів України, Міністерствафінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органуна підставі обґрунтованого подання головного розпорядника. У за-значених випадках в установленому порядку вносяться зміни до кош-торисів і планів асигнувань.

Затвердження кошторисів і планів асигнувань, а також здійс-нення видатків у сумах, що перевищують затверджені бюджетом аси-гнування, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавст-вом.

На сьогодні в Україні існує дієвий порядок формування кошто-рису бюджетної установи. Проте не завжди виділені кошторисні при-значення задовольняють першочергові потреби установи, як наслі-док — зростає кредиторська заборгованість, а отже, фактичноперевищуються кошторисні призначення, що суперечить чинному за-конодавству. Це особливо актуально, наприклад, щодо оплати кому-нальних послуг бюджетних установ та організацій.

2.2. Облік доходів загального фонду