2.2.2. Фінансування за відомчою структурою : Облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

2.2.2. Фінансування за відомчою структурою

За відомчою структурою фінансуються установи, що утримують-ся за рахунок місцевих бюджетів, та інші розпорядники коштів, пе-релік яких затверджується КМУ за поданням МФУ. При цій форміфінансування Головне управління ДКУ (далі — ГУДКУ) перерахо-вує бюджетні кошти з єдиного казначейського рахунка на поточнірахунки головних розпорядників коштів в уповноважених банках,виходячи з поданих останніми розподілів бюджетних коштів завстановленою формою. Для нього головним розпорядникам коштівв уповноважених установах банків відкривають поточні рахунки:

на видатки установи;

для переказу підвідомчим установам.

Порядок відкриття поточних рахунків регламентується Інструк-цією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків унаціональній та іноземних валютах, затвердженою постановою Пра-вління НБУ від 12.11.2003р. № 492 зі змінами. Для відкриття поточ-них бюджетних рахунків необхідно подати до установи банку такідокументи:

заяву про відкриття рахунка, підписану керівником і голов-ним бухгалтером установи;

копію довідки про внесення установи до ЄДРПОУ, завіренунотаріально або органом, що видав таку довідку;

копію відповідним чином зареєстрованого статуту (поло-ження), завірену нотаріально або реєструючим органом;

копію посвідчення про взяття бюджетної організації на облік уподаткових органах (довідка ф. № 4-ОПП);

довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду Українита інших соціальних фондах;

картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряд-жатися рахунком і підписувати документи, та відбитком пе-чатки організації, на якій повинен бути ідентифікаційний кодорганізації.

Протягом трьох робочих днів з часу відкриття рахунка юридичніособи зобов'язані особисто або поштою повідомити про це подат-ковому органу за місцем реєстрації.

Перерахування бюджетних коштів з єдиного казначейського раху-нка здійснюється платіжними дорученнями, яке подається до уповнова-женого банку у вигляді електронних розрахункових документів канала-ми зв'язку в системі „клієнт-банк". Управління оперативно-касовогопланування видатків ГУДКУ відображає суму проведеного фінансуван-ня головного розпорядника коштів у картці обліку асигнувань. Головнийрозпорядник частину одержаних коштів перераховує розпоряднику ко-штів другого рівня, а останній — теж частину отриманих коштів перера-ховує нижчому розпоряднику коштів третього рівня (рис. 2.2).

Фінансування бюджетних установ за відомчою структуроюздійснюється через поточні бюджетні рахунки в уповноважених від-діленнях комерційних банків. При фінансуванні через територіальніоргани Державного казначейства поточні рахунки бюджетних уста-нов у комерційних банках закриваються, а натомість розпорядникамкоштів відкриваються реєстраційні рахунки в органах Державногоказначейства (рис. 2.3).

Реєстраційні рахунки відкриваються в розрізі розділів бюджет-ної класифікації терміном на один бюджетний рік і щорічно попов-нюються. Відкриття реєстраційних рахунків стає здійсненим фактомпісля письмового повідомлення про це розпоряднику коштів. Призміні юридичної адреси бюджетної установи розпорядник коштів по-винен упродовж одного тижня повідомити про зазначені зміни від-повідному органу Державного казначейства.

Позабюджетні надходження (грошові кошти, отримані від юри-дичних і фізичних, осіб як плата за надані послуги, реалізовану про-дукцію, виконані роботи, як гуманітарна, спонсорська, шефська до-помога тощо) є додатковим джерелом фінансування бюджетнихустанов, витрачаються суворо за цільовим призначенням, планують-ся, зберігаються і обліковуються окремо, тому їх характеристика і по-рядок обліку буде розглянута окремо.

Для обліку бюджетного фінансування та наявності і руху бю-джетних коштів на рахунках їх розпорядників в уповноважених банкахпланом рахунків для бюджетних організацій призначені синтетичнірахунки 70 „Доходи загального фонду" та 31 „Рахунки у банках" урозрізі відповідних субрахунків.

При фінансуванні за відомчою структурою рахунок 70 „Доходизагального фонду" використовують лише головні розпорядники кош-тів. До цього рахунка передбачено 2 субрахунки:

- 701 „Асигнування з державного бюджету на видатки установита інші заходи";

702 „Асигнування з місцевого бюджету на видатки установита інші заходи".

У кредит цих субрахунків записують:

суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки установи,передбачені загальним фондом кошторису згідно із затверд-женим бюджетом;

суми лишків матеріальних цінностей і грошей, виявлених припроведенні інвентаризації.

За дебетом цих субрахунків відображають:

суми відкликаних коштів;

суми фактичних асигнувань, що списуються наприкінці рокуна рахунок результатів виконання кошторису;

суми списаних недостач матеріальних цінностей.

Кредитовий залишок на цих субрахунках протягом року показує

суму асигнувань бюджету наростаючим підсумком з початку року замінусом сум, зарахованих на відновлення касових видатків бюджету.У кінці року рахунок 70 закривається і сальдо відсутнє.

Для обліку асигнувань ведеться картка аналітичного облікуотриманих асигнувань. Ця картка відкривається на бюджетний рік. Урядку „Затверджено кошторисом на рік" проставляється загальна су-ма щорічних асигнувань у розрізі КЕКВ.

Облік асигнувань, отриманих установою зі спеціального та зага-льного фондів відповідних бюджетів, ведеться окремо. Підставою євитяги ДКУ з реєстраційних і спеціальних рахунків. Зменшення аси-гнувань записується в картці зі знаком „мінус". Щомісячно в картціпідбивається підсумок асигнувань, отриманих за місяць і з початкуроку за вирахуванням відкликаних сум, а також залишок річних бю-джетних призначень.

Порядок записів операцій з надходження коштів і доходів зага-льного фонду бюджетних установ при фінансуванні за відомчоюструктурою наведено в табл. 2.1.

Наведені бухгалтерські записи відображаються в щомісячнихнакопичувальних відомостях т. ф. № 381 (бюджет), об'єднаних з ме-моріальними ордерами № 2, які складаються окремо за кожним суб-рахунком рахунка 31 „Рахунки у банках". За наявності кількох рахун-ків у банку їх нумерують: № 2а, № 2б тощо.

Таблиця 2.1

Кореспонденція рахунків при фінансуванні бюджетних установ за відомчою структурою                  

Зміст господарської операції

Кореспонду-ючі рахунки

Сума,грн

Дебет

Кредит

1. Отримано в касу готівку з поточного рахунка

301

311

1500

2. Перераховано постачальникам за отримані паливо-мастильні матеріали

675

311

1700

3. Проведено передоплату за медикаменти підвідомчійустанові

364

312

950

4. Отримано асигнування РК ІІ порядку для подальшогоперерозподілу підвідомчим установам

312

701

5050

5. Отримано асигнування із загального фонду:

установами, які утримуються за рахунок державногобюджету;

установами, які утримуються за рахунок коштів міс-цевого бюджету

311311

 

 

70003000

6. Списано з рахунків залишки коштів, виділених асиг-нувань, які відізвані вищестоящими РК:

з установ, які утримуються за рахунок державногобюджету;

з установ, які утримуються за рахунок коштів місце-вого бюджету

 

 

 

 

40001900

7. Перераховано кошти за використану електроенергію

675

313

2700

8. Перераховано кошти за комунальні послуги

675

313

1200