2.5. Облік бартерних операцій

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів умежах бартерних (товарообмінних) операцій, що здійснюються на те-риторії України, є дата відвантаження товарів.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредитза товарами, придбаними в межах бартерних операцій на територіїУкраїни, є дата отримання податкової накладної, що засвідчує фактпридбання платником податку товарів.

Якщо обмін здійснюють подібними товарами, доход від такої операціїне визначається, тому що товари мають однакову справедливу вартість.

Коли за умовами бартеру передані товари в обмін на неподібні, таїх первина (справедлива) вартість вища (нижче), ніж вартість неподіб-ного активу, виникає різниця, яка за умов бартеру підлягає компенса-ції з одного чи другого боку. Приклади з обліку таких операцій наве-дені у таблиці 2.16.

Таблиця 2.16

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

Обмін подібними товарами за бартерним контрактом

1

Оприбутковано товар за бартерноюзгодою

1000,0

281

631

1000,0

 

2

Податкові розрахунки за податко-вим кредитом з ПДВ

200,0

641

631

 

 

3

Відвантажені товари за бартерноюугодою

1000,0

361

281

 

1000,0

4

Зараховані податкові зобов'язання

200,0

361

641

 

 

5

Зараховані розрахунки

1200,0

631

361

 

 

Облік бартерних операцій неподібними товарами

1

Відвантажений товар покупцеві: