2.5. Облік бартерних операцій

магниевый скраб beletage

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів умежах бартерних (товарообмінних) операцій, що здійснюються на те-риторії України, є дата відвантаження товарів.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредитза товарами, придбаними в межах бартерних операцій на територіїУкраїни, є дата отримання податкової накладної, що засвідчує фактпридбання платником податку товарів.

Якщо обмін здійснюють подібними товарами, доход від такої операціїне визначається, тому що товари мають однакову справедливу вартість.

Коли за умовами бартеру передані товари в обмін на неподібні, таїх первина (справедлива) вартість вища (нижче), ніж вартість неподіб-ного активу, виникає різниця, яка за умов бартеру підлягає компенса-ції з одного чи другого боку. Приклади з обліку таких операцій наве-дені у таблиці 2.16.

Таблиця 2.16

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

Обмін подібними товарами за бартерним контрактом

1

Оприбутковано товар за бартерноюзгодою

1000,0

281

631

1000,0

 

2

Податкові розрахунки за податко-вим кредитом з ПДВ

200,0

641

631

 

 

3

Відвантажені товари за бартерноюугодою

1000,0

361

281

 

1000,0

4

Зараховані податкові зобов'язання

200,0

361

641

 

 

5

Зараховані розрахунки

1200,0

631

361

 

 

Облік бартерних операцій неподібними товарами

1

Відвантажений товар покупцеві:

 

 

 

 

 

 

у першому варіанті — 2400.0, у т.ч.ПДВ — 400.0

2400,0

361

702

 

2000,0

 

у другому варіанті — 900.0, у т.ч.ПДВ — 150,0

900,0

361

702

 

750,0

2

Податкові зобов'язання:

 

 

 

 

 

 

у першому варіанті

400,0

702

641

 

 

 

у другому варіанті

150,0

702

641

 

 

3

Списана балансова вартість товару

1300,0

902

281

 

 

4

Оприбутковані МШП на 1800,0ПДВ — 300,0

1500,0

22

631

1500,0

 

5

На суму податкового кредиту

300,0

641

631

 

 

6

Зараховано на поточний рахунокпідприємства доплата (позитивнарізниця між вартістю товару таМШП) — (2400,0 - 1800,0)

600,0

311

361

 

 

7

Перерахована з поточного рахункапокупцеві доплата (на від'ємну різни-цю між вартістю товару та МШП)

900,0

631

311

 

 

8

Зараховані розрахунки:

 

 

 

 

 

 

у першому варіанті

1800,0

631

361

 

 

 

у другому варіанті

900,0

 

 

 

 

Експортно-імпортні операції за умов бартеру здійснюють за Зако-ном України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операційу сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98 р. № 351-ХІУ(із змінами та доповненнями).

Основними документами, які повинні підтверджувати законністьцих операцій, є:

бартерний договір між суб'єктами — резидентом і нерезидентом;

вантажна митна декларація.

Для бартерних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльностівалові доходи виникають за датою відвантаження товару (п. 11.3.1 За-кону № 351) та у відповідно до Закону України «Про податок на при-буток» від 24.12.2003 р. № 349-TV), а валові витрати — за датою опри-буткування товару (п. 11.2.3).

Податкові зобов'язання з ПДВ виникають за датою оформлення ввіз-ної митної декларації (п. 7.3.6 Закону України «Про ПДВ» від 16.01.2003р. № 469-TV). Згідно з п. 7.5.2 Закону про ПДВ, для операцій із ввозеннятоварів датою виникнення права по податковому кредиту є дата сплатиподатку за податковим зобов'язанням (п. 7.3.6). Таким чином, при імпортітовару податкові зобов'язання виникають за датою оформлення митноїдекларації, а податковий кредит — на дату сплати.

Починаючи з 1 січня 2003 року заборгованість покупця перед по-стачальником, виражена у іноземній валюті, не перераховується.

У бухгалтерському обліку заключна бартерна операція відобража-ється за валютним курсом, діючому на момент першої події, тому кур-сова різниця не розраховується.

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів,до податкового кредиту не включаються, а відносяться до валових ви-трат. Операції з бартеру у сфері зовнішньоекономічної діяльності на-ведені у таблиці 2.17.

Таблиця 2.17

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

Перша подія — товар надійшов від нерезидента

1

Оприбутковано товар за бартер-ною згодою: контракт-на вартість— 1000 EURO. Курс НБУ на датуоформлен-ня ВМД — 6.0 за 1EURO

6000,0/1000EURO

281

632

6000,0

 

2

Сплачені митні збори та витрати

400,0

377

311

400,0

 

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

3

Зараховані витрати до первинноївартості товару

400,0

281

377

 

 

4

Сплачено ПДВ

1280

641

311

 

 

5

Відвантажені товари за бартерноюугодою (друга подія) курс НБУ 6.2за 1 EURO

6000,0/1000EURO

362

702

 

6200,0

6

Сплачені митні витрати при екс-порті товару

500,0

377

311

500,0

 

7

Списані митні витрати

500,0

93

377

 

 

8

Списується відвантажений товарза собівартістю (первинна вартістьтовару — 4000.0, без ПДВ- 800.0)

4000,0

902

281

 

 

9

Сторнирується сума ПДВ, відне-сена до податкового кредиту принадходженні товару від вітчизня-ного постачальника

- 800,0800,0

641281

631631

 

 

10

Списана на собівартість сума ПДВ

800

902

281

 

 

11

Зараховані розрахунки

6000,0/1000EURO

632

362

 

 

12

Собівартість віднесена на фінан-совий результат

4800,0

791

902

 

 

13

Списана сума доходу

6000,0

702

791

 

 

Перша подія — відвантажені товари на експорт

1

Відвантажені товари покупцю.Контрактна вартість — 1000EURO . Курс НБУ на дату оформ-лення ВМД — 6.0 за 1 EURO

6000,0/1000EURO

362

702

 

6000,0

2

Сторнується сума ПДВ, віднесенадо податкового кредиту при над-ходженні товару від вітчизняногопостачальника

-800,0800,0

641281

631631

 

 

3

Списана на витрати сума ПДВ

800

902

281

800,0

 

4

Сплачені митні витрати при екс-порті товару

500,0

377

311

500,0

 

5

Списані митні витрати

500,0

93

377

 

 

6

Оприбутковані імпортні товари на1000 EURO за курсом на дату екс-порту (валові витрати за курсом надату ввезення — 6,2 за 1 EURO)

6000,0/1000EURO

281

631

6200,0

 

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

7

Сплачені митні витрати при імпо-рті товару

400,0

377

311

400,0

 

8

Зараховані митні витрати до пер-винної вартості товарів

400,0

281

377

 

 

9

Списані відвантажені товари засобівартістю

4000,0

902

281

 

 

10

Зараховано ПДВ до податковогокредиту

1280

641

644

 

 

11

Списана сума доходу до фінансо-вого результату

6000,0

702

791

 

 

12

Собівартість віднесена на фінан-совий результат

4000,0

791

902