3.4. Облік інвестицій у вигляді облігацій

магниевый скраб beletage

З метою залучення інвестицій забудовник житла має право запропо-нувати інвесторові викупити в нього облігації, емісію яких проводять від-повідно до Положення «Про порядок випуску облігацій підприємств», за-твердженого рішенням Держкомісії з цінних паперів і фондового ринкуУкраїни [51].

У Законі України «Про цінні папери і фондовий ринок» зробленовизначення облігації — це цінний папір, що засвідчує внесення гро-шей її власником, визначає відносини позики між власником облігаціїі емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власниковіоблігації її номінальну вартість у строк, передбачений умовами розмі-щення облігацій [15].

З метою фінансування об'єктів житлового будівництва випускаютьцільові облігації. Такі облігації повинні бути винятково іменними, іможуть бути випущені в документарній або бездокументарній формі,загальна номінальна сума емісії цільових облігацій не може переви-щувати вартість будівництва об'єкта за затвердженою проектною до-кументацією.

Емітент облігацій зобов'язаний щокварталу протягом строку їхньогорозміщення і обороту звітувати перед дКцпФр, подаючи звіти про фі-нансовий стан емітента і про стан будівництва об'єкта [65, с. 77].

За згоди інвестора придбати облігації емітент укладає договір ку-півлі-продажу облігацій, номінальна вартість яких відповідає вартостіприміщення, яке будується для інвестора. Витрати з виготовленнябланків облігацій, на послуги реєстратора, держмито, публікацію ін-формації про їхнє розміщення визнаються валовими витратами. У бух-галтерському обліку вартість бланків відображають за дебетом рахун-ків 209 і 641 (ПДВ, за наявності податкової накладної) у кореспон-денції з рахунком 685, а витрати списують у дебет рахунка 952 «Іншіфінансові витрати» із кредиту рахунків 685, 642.

У бухгалтерському обліку цільові облігації під житлове будівницт-во відображаються так:

облігації, строк погашення яких перевищує один рік, урахову-ються на субрахунку 521 «Зобов'язання по облігаціях» (при продажуоблігацій із премією або дисконтом використовуються субрахунки 522«Премія по випущених облігаціях» або 523 «Дисконт по випущенихоблігаціях»). Якщо до дати погашення таких облігацій залишається небільше 12 місяців, їхня вартість із субрахунка 521 переводиться насубрахунок 611 «Поточна заборгованість по довгострокових зо-бов'язаннях у національній валюті»;

облігації, випущені на строк не більше 12 місяців, відображають-ся на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (облігації зтаким строком погашення майже ніколи не випускаються, оскількивитрати на їхній випуск дуже великий і при короткострокових запози-ченнях себе не виправдовують) [64, с. 81].

Отримані кошти від розміщення облігацій відображають за дебетомрахунка 311 із кредитуом 521. Операції з емісії цінних паперів не єоб'єктом обкладання ПДВ. Одночасно списується вартість бланків обліга-цій на інші фінансові витрати — дебет рахунка 952 і кредит рахунка 209.

Усі витрати пов'язані з будівництвом, забудовник відображає в де-беті субрахунка 151 «Капітальне будівництво», 641 (ПДВ) із кредитурахунків: 205, 66, 65, 63, 685, 13. Житло, яке мають передати інвесто-рові, відображається за дебетом субрахунка 286 «Необоротні активи ігрупи вибуття, що втримуються для продажу» із кредиту рахунка 151.Факт передавання є реалізацією, а в податковому обліку відображаютьваловий дохід, валові витрати і зобов'язання по ПДВ від номінальноївартості облігацій. Реалізація: дебет рахунка 361 із кредиту рахунка712 і дебет рахунка 712 у кредит рахунка 641.

Одночасно списуються необоротні активи із кредиту рахунка 286 удебет рахунка 943 «Собівартість реалізованих активів виробничих за-пасів». Погашення зобов'язань з облігацій — дебет рахунка 521 або611 кредит рахунка 361. Інвестор може придбати облігації як при пер-винному розміщенні, так і на вторинному ринку (у торговців ціннимипаперами) за номіналом, або за ринковою вартістю (з дисконтом абопремією). На думку ДПАУ, у цінопаперовому обліку витрати на при-дбання облігацій повинні відображатися тільки в момент одержаннядоходів від їхнього продажу (погашення). Через неоднозначність зако-нодавства рекомендуємо інвесторові дотримуватися позиції ДПАУ.Облігації зараховуються на баланс за вартістю придбання, а надалі їх-ня балансова вартість визначається залежно від цілей придбання [45].

Якщо вони втримуються до погашення, то враховуються за амор-тизаційною вартістю. Це значить, що дисконт або премія за облігація-ми повинні амортизуватися протягом строку обігу облігації до момен-ту її погашення (п. 10). Якщо втримуються для продажу — балансовавартість визначається по їхній справедливій вартості, а якщо останнювстановити неможливо, то за собівартістю з урахуванням зменшенняїхньої корисності (п. 8, 9) [64, с. 82].

У бухгалтерському обліку вартість придбаних облігацій відобра-жається за дебетом субрахунків 143 «Інвестиції незв'язаним сторо-нам», 142 «Інші інвестиції зв'язаним сторонам», якщо строк облігаційперевищує 12 місяців, якщо менше 12 місяців, то на субрахунку 352«Інші поточні фінансові інвестиції» у кореспонденції із кредитом ра-хунка 311. Для забезпечення вірогідності обліку цільових облігаційрекомендуємо амортизувати премію або дисконт за ними рівними час-тинами наприкінці кожного кварталу (на дату річного й проміжногобалансів) протягом періоду з моменту їхнього придбання й до моментупогашення [64, с. 85].

В обліку суми амортизації варто відображати за дебетом рахунка143 і кредиту рахунка 733 на суму дисконту. На суму премії дебетува-ти рахунок 952 і кредитувати рахунок 143. Якщо об'єкт, надійшов вна-слідок погашення облігацій буде використовуватися в господарськійдіяльності інвестора то дебетується субрахунок 103 «Будинки і спору-дження» і 641 на суму ПДВ (за наявності податкової накладної), алеякщо ухвалено рішення про реалізацію об'єкта то 281 «Товари» у ко-респонденції із кредиту рахунка 63. Саме погашення заборгованості заоблігаціями (за номіналом — дебет рахунка 63 і кредит рахунка 352, увипадку якщо строк погашення був більше року й вартість облігаційбула переведена з довгострокової в поточну (дебет рахунка 352 і кре-дит рахунка 142 або 143).

Якщо інвестор продає облігації на вторинному ринку, то в податково-му обліку відображаються коштовно-паперові доходи в сумі продажноївартості облігацій (п. 7.6 Закону про прибуток). Якщо підприємство, ке-руючись роз'ясненнями ДПАУ, у момент придбання облігацій не відбилоцінопаперові витрати, то це потрібно зробити одночасно з визнанням до-ходу від продажу облігацій. Що стосується обкладання ПДВ, то якщо об-лігації продаються за кошти або міняються на інші цінні папери, то ПДВне нараховується (пп. 3.2.1 Закону про ПДВ). У випадку обміну облігаційна будь-які інші цінності (крім обміну на житло при їхньому погашенні)на їхню вартість нараховується ПДВ. У бухгалтерському обліку при реа-лізації облігацій відображається дохід за кредитом субрахунка 741 «Дохідвід реалізації фінансових інвестицій», а їхня балансова вартість списуєть-ся на дебет субрахунка 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвес-тицій» [64, с. 83].

Питання для контролю знань

Назвіть джерела формування фонду фінансування будівництва?

Які способи обліку паїв використовують у будівництві?

На якому бухгалтерському рахунка зазначають виконання зо-бов'язань за договором з управителем Фонду?

Хто веде облік спільної діяльності у будівництві?

Чиї зобов'язання відображають на забалансовому рахунка 03«Контрактні зобов'язання»?

У якому разі прибуток учасника СД не включається до складу ва-лового доходу?

Чи є об'єктом обкладання ПДВ операції за інвестиціями у виглядіоблігацій?

На якому субрахунка треба відобразити вартість облігацій, якщодо дати їх погашення залишається не більше 12 місяців?

Що означає кореспонденція рахунків: дебет субрахунка 286 «Не-оборотні активи і групи вибуття, що втримуються для продажу»,кредитсубрахунка 151?

Яка різниці між дисконтом і премією та хто їх амортизує?

Розділ 4

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ,ОБОРОТНИХ АКТИВІВ І РОЗРАХУНКІВ