4.1. Склад і оцінка основних засобів

Підприємства будівництва у своїй діяльності використовують ак-тиви, які, як очікується, призведуть до отримання економічних вигод.За їх участю в операційному циклі підприємства активи поділяють нанеоборотні і оборотні. Студенти, при вивчені дисципліни «Фінансовийоблік» вже вивчали такі активи, тому зараз, у стислій формі нагадаємозагальні положення та більш детально зупинимось на об' єктах, прита-манних тільки будівельним підприємствам.

Склад і оцінка основних засобів. Необоротні активи можуть над-ходити на підприємство як внески засновників до статутного капіталу,придбані підприємством за плату, або в порядку обміну, збудовані,дообладнані, безоплатно одержані від інших підприємств, одержані воренду чи інше.

Матеріальні активи, які використовуються в процесі виробництва, на-дання послуг, здавання в оренду іншим особам, здійснення адміністрати-вних і соціально-культурних функцій, та очікуваний строк їх корисноговикористання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу,якщо він довший за рік), називають основними засобами.

За Державним класифікатором України (КОФ), основні фонді по-діляються на 3 групи:

перша — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та переда-вальні пристрої;

друга — транспортні засоби, у т. ч. вантажні та легкові автомобі-лі, меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічніприлади та інструменти; інформаційні системи, у т. ч. електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації;

третя — інші основні фонди, які не ввійшли до групи 1 і 2, у т. ч.сільськогосподарські машини та обладнання, робочу та продуктивнухудобу, а також багаторічні насадження.

КОФ побудована за ієрархічним методом класифікації з викорис-танням послідовної системи кодування [57, c. 2]. Кожна позиція вКОФ вміщує шести розрядний цифровий код та найменування відпо-відних класифікаційних групувань.

— ХХ

Наприклад, КОФ 110201 — група 1 «Будівлі, споруди, їх структур-ні компоненти та передавальні пристрої»; підгрупа 1 «Будинки, будів-лі»; клас 02 «Будинки та споруди нежитлові»; тип 01» Склади та спо-руди виробничі універсальні одноповерхові».

Або КОФ 210303 — група 2 «Транспортні засоби, у т. ч. вантажніта легкові автомобілі; меблі, офісне обладнання, побутові електроме-ханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, у т. ч. електро-нно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інфор-мації; підгрупа 1 — «Засоби транспортні, у т. ч. вантажні та легковіавтомобілі»; клас 03 «Автомобілі спеціалізовані»; тип 03 «Автокрани».

Класифікація основних фондів є складовою частиною державноїсистеми класифікації і кодування техніко-економічної та соціальноїінформації (ДСК ТЕСІ). Вона призначена для використання в автома-тизованих системах управління для вирішення таких питань:

організації систематичного обліку і звітності в частині основнихфондів;

проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів скла-ду і стану основних фондів;

здійснення міжнародних зіставлень по структурі та стану основ-них фондів;

визначення розрахунків економічних показників, у т. ч. фондомі-сткість, фондоозброєність, фондовіддачу тощо.

За характером використання основні засоби поділяють на діючі,недіючі (консервація окремих цехів) та запасні (в резерві). Діючі мо-жуть бути в оренді.

За функціональним призначенням розрізняють виробничі і невиро-бничі основні засоби.

За ознакою приналежності: власні (з різних джерел інвестування) йорендовані.

За цільовим призначенням: матеріальне забезпечення, виробницт-во, збут, управління.

Методологічні принципи формування у бухгалтерському облікуінформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активинаведені у П(С)БО 7 «Основні засоби» [44], обов'язкові до застосу-вання на підприємствах будівництва.

Тип

Група — Х

ПідгрупаКлас

— Х— ХХ

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує зметою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійсненняадміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строккорисного використання (експлуатації) яких більше одного року (абоопераційного циклу, якщо він довший за рік) (за податковим законо-давством — за вартістю більш 1000 грн за од.) за станом на 1 січня2010 року.

З метою бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються затакими групами: основні засоби, незавершені капітальні інвестиції іінші необоротні матеріальні активи.

Основі засоби: інвестиційна нерухомість, земельні ділянки; капі-тальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передава-льні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструмен-ти, прилади, інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження; іншіосновні засоби.

Незавершені капітальні інвестиції — витрати на будівництво,придбання і поліпшення об' єктів необоротних активів, з початку і дозавершення робіт та вводу в експлуатацію.

Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; мало-цінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди;природні ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; інші необоротніматеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (екс-плуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо віндовший за рік).

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс під-приємства за первісною вартістю. Первісна вартість — це їхня істо-рична (фактична) собівартість у сумі грошових коштів або справед-ливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених дляпридбання (створення) необоротних матеріальних активів.

Одиницею обліку основних засобів є об' єкт. Це закінчений пристрій зусіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивновідокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостій-них функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних пред-метів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговуваннязагальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унас-лідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс —певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Первісна вартість об' єкта основних засобів складається з таких ви-трат:

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам завиконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційних зборів, державного мита та аналогічні платежі