4.3. Синтетичний та аналітичнийоблік руху основних засобів

Облік надходження основних засобів. Загальні засади формуванняв бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриттяінформації про них у фінансовій звітності визначається Положенням(стандартам) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [44].

Для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух власнихабо отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованихцілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засо-бів, інвестиційної нерухомості Планом рахунків призначено рахунок10 «Основні засоби» [40].

За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається надхо-дження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основнихзасобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною ва-ртістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модерні-зація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо),що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, перві-сно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартостіоб'єкта основних засобів; сум нарахованого забезпечення, за кре-дитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатно-го передавання або невідповідності критеріям визнання активом, атакож за часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінкиосновних засобів.

До рахунка ведеться десять субрахунків:

«Інвестиційна нерухомість»;

«Земельні ділянки»;

«Капітальні витрати на поліпшення земель» (облік капітальнихвкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційніта інші роботи);

«Будинки та споруди» (облік наявності та руху будинків, спо-руд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а такожжитлових будівель);

«Машини та обладнання»;

« Транспортні засоби»;

«Інструменти, прилади та інвентар»;

«Робоча і продуктивна худоба»;

«Багаторічні насадження»;

«Інші основні засоби» (облік основних засобів, які не включенідо інших субрахунків рахунка 10).

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об' єк-та окремо, а саме: за інвентарними об' єктами; за видами основних за-собів; за місцями їх експлуатації; за матеріально-відповідальними осо-бами.

Витрати на придбання або створення основних засобів, незалежновід джерел фінансування, називають капітальними інвестиціями і домоменту їх списання на вартість введеного до експлуатації об' єкта ві-дображуються на рахунка 15 «Капітальні інвестиції» за такими субра-хунками:

«Капітальне будівництво»;

«Придбання (виготовлення) основних засобів.

За дебетом рахунка 15 відображається збільшення зазнаних витратна придбання або створення основних засобів, за кредитом — їх зме-ншення при введенні в дію, прийняття в експлуатацію придбаних абостворених тощо.

На субрахунку 151 збирають витрати на будівництво, що здійсню-ється господарським і підрядним способом для власних потреб під-приємства. На цьому субрахунка ведеться облік устаткування, що під-лягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі дляфінансування вказаного будівництва.

Наприклад:

Засновником підприємства внесено до статутного капіталу обла-днання:

Дебет рахунка 10 «Основні засоби»,

субрахунок 104 «Машини та обладнання»

Кредит 46 «Неоплачений капітал» — 6000.0

За договором постачання надійшли меблі до офісу:

Дебет рахунка 15 «Капітальні інвестиції»

Кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками тапідрядниками» — 10860,0

3. Оприбутковані меблі зараховані до складу основних засобів:Дебет рахунка 10 «Основні засоби»,субрахунок 106 «Інструменти, прилади та інвентар»Кредит рахунка 15 «Капітальні інвестиції» — 10860,0Записи на рахунках бухгалтерського обліку цих операцій наведеніна рис. 4.2.

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

Д-т

К-т

Д-т

К-т

С-до — 30 000

 

С-до — 20 000

3)10 860

1)60003) 10 860

2) 10 860

Об — 10 860

об — 10 860

об-16860

об       

С-до — 20 000

 

С-до — 46 860

 

 

 

Д-т 63 «Розрахунки

Д-т 46 «Несплачений капітал»

з постачальниками та підрядниками

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

С-до — 15 0002)10860

С-до 14000

1)6000

 

об —

об — 10860