4.3. Синтетичний та аналітичнийоблік руху основних засобів

магниевый скраб beletage

Облік надходження основних засобів. Загальні засади формуванняв бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриттяінформації про них у фінансовій звітності визначається Положенням(стандартам) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [44].

Для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух власнихабо отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованихцілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засо-бів, інвестиційної нерухомості Планом рахунків призначено рахунок10 «Основні засоби» [40].

За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається надхо-дження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основнихзасобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною ва-ртістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модерні-зація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо),що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, перві-сно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартостіоб'єкта основних засобів; сум нарахованого забезпечення, за кре-дитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатно-го передавання або невідповідності критеріям визнання активом, атакож за часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінкиосновних засобів.

До рахунка ведеться десять субрахунків:

«Інвестиційна нерухомість»;

«Земельні ділянки»;

«Капітальні витрати на поліпшення земель» (облік капітальнихвкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційніта інші роботи);

«Будинки та споруди» (облік наявності та руху будинків, спо-руд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а такожжитлових будівель);

«Машини та обладнання»;

« Транспортні засоби»;

«Інструменти, прилади та інвентар»;

«Робоча і продуктивна худоба»;

«Багаторічні насадження»;

«Інші основні засоби» (облік основних засобів, які не включенідо інших субрахунків рахунка 10).

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об' єк-та окремо, а саме: за інвентарними об' єктами; за видами основних за-собів; за місцями їх експлуатації; за матеріально-відповідальними осо-бами.

Витрати на придбання або створення основних засобів, незалежновід джерел фінансування, називають капітальними інвестиціями і домоменту їх списання на вартість введеного до експлуатації об' єкта ві-дображуються на рахунка 15 «Капітальні інвестиції» за такими субра-хунками:

«Капітальне будівництво»;

«Придбання (виготовлення) основних засобів.

За дебетом рахунка 15 відображається збільшення зазнаних витратна придбання або створення основних засобів, за кредитом — їх зме-ншення при введенні в дію, прийняття в експлуатацію придбаних абостворених тощо.

На субрахунку 151 збирають витрати на будівництво, що здійсню-ється господарським і підрядним способом для власних потреб під-приємства. На цьому субрахунка ведеться облік устаткування, що під-лягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі дляфінансування вказаного будівництва.

Наприклад:

Засновником підприємства внесено до статутного капіталу обла-днання:

Дебет рахунка 10 «Основні засоби»,

субрахунок 104 «Машини та обладнання»

Кредит 46 «Неоплачений капітал» — 6000.0

За договором постачання надійшли меблі до офісу:

Дебет рахунка 15 «Капітальні інвестиції»

Кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками тапідрядниками» — 10860,0

3. Оприбутковані меблі зараховані до складу основних засобів:Дебет рахунка 10 «Основні засоби»,субрахунок 106 «Інструменти, прилади та інвентар»Кредит рахунка 15 «Капітальні інвестиції» — 10860,0Записи на рахунках бухгалтерського обліку цих операцій наведеніна рис. 4.2.

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

Д-т

К-т

Д-т

К-т

С-до — 30 000

 

С-до — 20 000

3)10 860

1)60003) 10 860

2) 10 860

Об — 10 860

об — 10 860

об-16860

об       

С-до — 20 000

 

С-до — 46 860

 

 

 

Д-т 63 «Розрахунки

Д-т 46 «Несплачений капітал»

з постачальниками та підрядниками

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

С-до — 15 0002)10860

С-до 14000

1)6000

 

об —

об — 10860

об —

об — 6000

 

С-до 25860

С-до — 13400

 

Рис. 4.2. Записи на рахунках бухгалтерського обліку операційіз формування статутного капіталу

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку господарськихоперацій з надходження основних засобів наведена у п.п. 1, 2 Додаткудо Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку основних за-собів (додаток 1).

Облік амортизації основних засобів. Амортизація — системати-чний розподіл вартості необоротних активів, протягом строку їх кори-сного використання (експлуатації).

Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний періодчасу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватисяпідприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано)очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Амортизується первісна або переоцінена вартість необоротних ак-тивів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість— сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікуєотримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закін-чення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуван-ням витрат, пов' язаних з продажем (ліквідацією).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисноговикористання об'єкта, який встановлюється підприємством при ви-знанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупи-няється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообла-днання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слідвраховувати:

очікуване використання об'єкта підприємством з урахуваннямйого потужності або продуктивності;

фізичний та моральний знос, що передбачається;

правові або інші обмеження щодо строків використання об' єктата інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) переглядається в разізміни очікуваних економічних вигод від його використання. Напри-клад, у разі зміни технології виробництва або попиту на ринку проду-кції, що виробляється за допомогою цього активу; у разі капіталізаціїподальших витрат, пов' язаних з використанням активу, що покращу-ють його стан.

Амортизація нараховується, виходячи з нового строку корисноговикористання. Накопичена амортизація за попередні періоди не коре-гується. Таким чином, якщо первісно строк служби планували 5 років(20 % річних), а після трьох років експлуатації (60 % перенесене навитрати) строк корисної служби знизився до 4 років, то норму аморти-зації треба збільшити до 40 % річних.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріаль-них активів) нараховується із застосуванням таких методів:

прямолінійного;

зменшення залишкової вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості;

кумулятивного;

виробничого;

передбаченого податковим законодавством.

За методом прямолінійного (рівномірного) нарахування річна су-ма амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, наочікуваний період часу використання об'єкта.

Наприклад, первісна вартість об' єкту — 2000 грн Очікуванийстрок служби — 5 років. Ліквідаційна вартість — 200 грн.

Розраховуємо: (2000,0 - 200,0) : 5 = 360,0 грн, або 20 % щорічно(360 : 1800 х 100) = 30 грн (на місяць).

Повний розрахунок наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ЗА ПРЯМОЛІНІЙНИМ МЕТОДОМ

Роки

Первісна вартість

Річна сума амор-тизації

Накопичений знос

Залишкова вартість(первісна — знос)

01

02

03

04

05

1

2000

360

360

1640

2

2000

360

720

1280

3

2000

360

1080

920

4

2000

360

1440

560

5

2000

360

1800

200

За методом зменшення залишкової вартості річна сума аморти-зації визначається як добуток залишкової вартості об' єкта на початокзвітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амо-ртизації та річної норми амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця міжодиницею та результатом кореня степеня кількості років корисноговикористання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартостіоб'єкта на його первісну вартість. Наприклад, об' єкту з первісною ва-ртістю — 12 500 грн встановлено строк експлуатації 7 років.

Ліквідаційна вартість — 1350 грн.

Норма амортизації:

(1 -^1350:12 500 )х 100 = 27,2 %.

Розрахунок наведено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇЗА МЕТОДОМ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ

Рік

Первіснавартість

Розрахунок річної норми амортизації

Місячнасума амо-ртизації

Сума зно-су з поча-тку екс-плуатації

Залишко-ва вар-тість накінецьроку

Залишковавартість

норма амор-тизації в %

річна сумаамортизації

01

02

03

04

05

06

07

08

1

12 500,0

12 500,0

27,2

3400,0

283,3

3400,0

9100,0

2

12 500,0

9100,0

27,2

2475,0

206,30

5875

6625

3

12 500,0

6625

27,2

1802,0

150,2

7677

4823

4

12 500,0

4823

27,2

1311,9

109,3

8988,9

3511,1

5

12 500,0

3511,1

27,2

955,0

79,6

9943,9

2556,1

6

12 500,0

2556,1

27,2

695,3

57,9

10 639,2

1860,8

7

12 500,0

1860,8

27,2

506,1

42,2

11 145,3

1354,7

За методом прискореного зменшення залишкової вартості річнасума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єктана початок звітного року або первісної вартості на дату початку нара-хування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється,виходячи зі строку корисного використання об'єкта, і подвоюється.

Наприклад, вартість основних засобів — 9000 грн Ліквідаційна —500 грн. Строк корисного використання — 5 років. Річна норма = (9000 -500) : 5 = 1700; у відсотках 1700 : 8500 X 100 = 20 % X 2 = 40 %. Розраху-нок на весь строк корисного використання наведено у табл. 4.3.

Таблиця 4.3

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ЗА МЕТОДОМПРИСКОРЕНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ

Рік

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

01

02

03

04

05

1

9000

40 % X 9000 = 3600

3600

5400

2

9000

40 % X 5400 = 2160

5760

3240

3

9000

40 % X 3240 = 1296

7056

1944

4

9000

40 % X 1944= 778

7834

1166

5

9000

666

8500

500

40 % X 1166 = 466.

Сума амортизації за останній рік експлуатації обмежується вели-чиною, необхідною для зменшення залишкової вартості.

Річна сума амортизації при кумулятивному методі визначається якдобуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Куму-лятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що зали-шаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних за-собів, на суму кількості років його корисного використання. Наприклад,первісна вартість 10 000 грн. Строк корисного використання — 5 років.Ліквідаційна вартість — 500 грн. Розрахунок зроблено в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ЗА КУМУЛЯТИВНИМ МЕТОДОМ

Роки

Первіснавартість

Первісна за мі-нусом ліквіда-ційної вартості

Кумулятивний кое-фіцієнт

Річна сумаамортизації

Накопиче-ний знос

Залишковавартість

1

10 000

9500

5 : 15 X (1 + 2 +3 + 4 + 5) = 0,33

3135

3135

6865

2

10 000

9500

4 : 15 = 0,27

2565

5700

4300

3

10 000

9500

3 : 15 = 0,20

1900

7600

2400

4

10 000

9500

2 : 15 = 0,13

1235

8835

1165

5

10 000

9500

1 : 15 = 0,07

665

9500

500

Місячна сума амортизації при виробничому методі визначаєтьсяяк добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) тавиробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчис-люється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсягпродукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (викона-ти) з використанням об'єкта основного засобу.

Наприклад, планується випуск продукції — 20 000 одиниць, у томучислі: за перший рік — 4000, другий 6000, третій — 7000, четвертий— 3000. Первісна вартість об'єкта — 5200.0грнЛіквідаційна вартість — 200 грн.Розраховуємо коефіцієнт = (5200 - 200) : 20 000 = 0,25.Суми з нарахування амортизації показані в таблиці 4.5.Підприємство може застосовувати норми і методи нарахуванняамортизації основних засобів, передбачені податковим законодавст-вом. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Прооподаткування прибутку підприємств» із змінами та доповненнямиосновні фонди підлягають групуванню:

1) будинки, споруди, їх структурні компоненти і передавальні при-строї, а також житлові будинки;

Таблиця 4.5

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ЗА ВИРОБНИЧИМ МЕТОДОМ

Роки

Первіснавартість

Випускпродукції

Річна сумаамортизації

Накопиченийзнос

Залишковавартість

01

02

03

04

05

06

1

5200

4000

1000,0 (4000 X 0,25)

1000,0

4200

2

5200

6000

1500,0

2500,0

2700

3

5200

7000

1750,0

4250,0

950

4

5200

3000

750,0

5000,0

200

 

 

20 000

5000,0

 

 

автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; ме-блі, побутові електроні, оптичні, електромеханічні прилад і інструмен-ти, інше конторське (офісне) обладнання),устаткування та приладдя донього;

інші основні засоби, які не ввійшли до групи 1 і 2 и 4;

електроні розрахункові машини, інші машини для автоматизо-ваної обробки інформації їх програмне забезпечення інформаційні си-стеми, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартістьМШП [4].

Суми амортизаційних відрахувань визначають згідно з нормамиамортизації до балансової вартості кожної групи основних засобів накінець звітного періоду. Норми амортизації наведені у таблиці 4.6.

Таблиця 4.6

НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Групи

Квартальні норми (% %)

До 01.01.2004 р.

З 1.01.2004 р.

01

02

03

1

1,25

2

2

6,25

10

3

3,75

6

4

-

15

Платники податку можуть самостійно прийняти рішення про за-стосування інших норм амортизації основних засобів, але не вищих занаведені.

Амортизація об'єкта основних засобів групи 1 проводиться до ба-лансової вартості об'єкту яка дорівнює 100 неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян (1700). Залишкова вартість такого об'єкта по-винна відноситися до валових витрат за результатами відповідногоподаткового періоду, а вартість такого об'єкту дорівнювати нулю.

Амортизація основних засобів груп 2, 3, 4 проводиться до балансо-вої вартості групи з нульовим значенням [4].

Наприклад, вартість об'єкту 1 групи прийнятого в експлуатацію у2-му кварталі 2009 р. дорівнює 6000 грн Розрахунок суми амортизаціїнаведено у таблиці 4.7.

Таблиця 4.7

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ЗА ПОДАТКОВИМ МЕТОДОМ

Дата

Первіснавартість

Амортизація за квартал,%/грн

Остаточнавартість

Накопиченийзнос

01

02

03

04

05

2 кв.2009 р.

6000,0

6000,0

-

3 кв. 2009 р.

6000,0

6000,0 X 2 % = 120,0

5880,0

120,0

4 кв. 2009 р.

6000,0

5880,0 X 2 % = 117,60

5763,00

237,60

і т.п.

6000,0

До 100 неоподатковува-них мінімумів(17,0 X 100)

1700

4300,0

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з ураху-ванням очікуваного способу отримання економічних вигід від йоговикористання.

У разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод відйого використання метод амортизації об'єкта основних засобів пере-глядається. Нарахування амортизації за новим методом починається змісяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методуамортизації.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Підприємства зсезонним характером виробництва річну суму амортизації нарахову-ють протягом періоду роботи підприємства у звітному році.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за мі-сяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисноговикористання та припиняється, починаючи з місяця, наступного за мі-сяцем вибуття об'єкта основних засобів.

Амортизацію об'єкта основних засобів можна здійснювати в поелементному розрізі, якщо початково визнано, що об'єкт розподіля-ється на окремі суттєві частини.

Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збі-льшенням суми витрат підприємства і зносу необоротних активів.

Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та інде-ксацію зносу основних засобів Планом рахунків призначено рахунок13 «Знос (амортизація) необоротних активів», субрахунки 131 «Знососновних засобів»; 135 «Знос інвестиційної нерухомості». Кореспон-денція рахунків з бухгалтерського обліку амортизації основних засобівнаведена у п. 3 Додатку до Методичних рекомендацій по бухгалтерсь-кому обліку основних засобів (додаток 1).

Аналітичний облік зносу ведеться відповідно за видами основнихзасобів.

Синтетичний облік вибуття основних засобів. Об'єкт основнихзасобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибут-тя внаслідок продажу, безоплатного передавання або невідповідностікритеріям визнання активом.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визна-чається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залиш-кової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям ос-новних засобів.

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаютьсядо документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

За часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (пе-реоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної(переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку вибуття основ-них засобів наведена у п. 6 Додатку до Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку основних засобів (додаток 1).

Доходи і витрати від реалізації необоротних активів, утримуванихдля продажу обліковуються на субрахункух 712 «Дохід від реалізаціїінших оборотних активів» і 943 «Собівартість реалізованих виробни-чих запасів».

Облік оренди (лізингу) основних засобів. Облік орендних операційвиникає тоді, коли підприємству для виробничої діяльності (тимчасо-во) потрібні основні засоби, а коштів для придбання немає, чи неефек-тивно їх купувати.

Орендна операція — це господарська операція фізичної чи юридичноїособи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користу-вання іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) під процент тана визначений строк. Взаємовідносини орендаря з орендодавцем регулю-ються договором оренди у якому обговорюються: вартість переданих воренду об'єктів основних засобів, розмір орендної плати, тривалість оре-нди, обов'язки сторін з виконання договірних умов.

Оренда поділяється на оперативну і фінансову. Оперативна оренда— це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що перед-бачає передавання орендарю права користування основним засобом настрок, що не перевершує строку їх повної амортизації, з обов'язковимповерненням таких основного засобу їх власнику після закінченнястроку орендної угоди. Зазначимо, що право власності на основні за-соби залишається в орендодавця.

Фінансова оренда передбачає придбання орендодавцем на замов-лення орендаря основних засобів з подальшим їх передаванням у ко-ристування орендарю на строк, що не перевершує строку повної амор-тизації таких основних засобів з обов'язковим передаванням прававласності на такі основні засоби орендарю.

Методологічні принципи формування у бухгалтерському облікуінформації про оренду необоротних активів містяться у П(С)БУ 14«Оренда» [46].

Майно, яке передано за договором оперативної оренди, залишаєть-ся на балансі орендодавця з позначкою на інвентарній картці, що пе-редано в оренду. Орендатор зараховує майно, отримане в оренду, напозабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балан-совою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазнача-ється в договорі операційної оренди. При поверненні основних засобіворендодавцю — їх списують з рахунка 01 «Орендовані необоротні ак-тиви». Аналітичний облік отриманих в оренду основних засобів ве-деться за їх видами.

Майно, що передано у фінансову оренду, списується з балансуорендодавця та зараховується на баланс орендатора. Передавання таповернення орендованого об'єкту оформляється актом прийомки-передавання.

Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку вибуття основ-них засобів наведена у п. 7 Додатку до Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку основних засобів (додаток 1).

Лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвес-тування власних чи залучених фінансових коштів та полягає в наданнілізингодавцем у виняткове користування на визначений строк лізин-гоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набуваєтьсяним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем увідповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачемперіодичних лізингових платежів.

Об' єктом лізингу є будь-яке рухоме й нерухоме майно, яке можебути віднесене до основних засобів відповідності до законодавства увтому числі продукція, вироблена державними підприємствами), не за-боронене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень пропередавання його в лізинг.

Об'єктами лізингу є: лізингодавець — суб'єкт підприємницькоїдіяльності, у тому числі банківська або небанківська фінансова уста-нова, який передає в користування об'єкти лізингу; лізингоодержу-вач — суб'єкт підприємницької діяльності, який одержує в користу-вання об'єкти лізингу за договором лізингу; продавець лізинговогомайна — суб' єкт підприємницької діяльності, що виготовляє майно(машини, устаткування тощо) та/ або продає власне майно, яке єоб'єктом лізингу.

Лізинг здійснюється за договором лізингу, який регулює правовід-носини між суб'єктами лізингу, і, залежно від особливостей здійснен-ня лізингових операцій, може бути двох видів — фінансовий чи опера-тивний. Оперативний лізинг — це договір лізингу, внаслідок укладен-ня якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне кори-стування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку,за який амортизується 90 % від вартості об'єкта лізингу, визначенихна день укладання договору.

Фінансовий лізинг — це договір лізингу, внаслідок укладання яко-го лізингоодержувачу на своє замовлення отримує в платне користу-вання від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший за строк, заякий амортизується 60 % вартості об' єкта лізингу, визначених на деньукладання договору. Записи на рахунках з приводу лізингу такі, якщодо оренди.

Переоцінка основних засобів. Підприємство переоцінює об'єктосновних засобів, якщо його залишкова вартість значно (більш ніж на10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. У разіпереоцінки об'єкта на ту саму дату здійснюється переоцінка всіхоб'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта визначаютьсямноженням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта на ін-декс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедли-вої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Наприклад, первісна вартість об'єкта — 2000 грн, сума зносу на датупереоцінки — 800 грн Експертна оцінка встановила, що справедлива вар-тість дорівнює — 2400 грн Розрахунок проведемо у табл. 4.8.

РОЗРАХУНОК ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Показники

До переоцінки

Після переоцінкиДооцінка чи Уцінка

01

02

03

Первісна вартість

2000,0

4000,0 1800,0

Знос

800,0

1600,0 720,0

Балансова вартість

1200,0

2400,0 1080,0

2400 : 1200 = 2,01080 : 1200 = 0,9

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкту включається до складудодаткового капіталу, а сума уцінки — до складу витрат, крім випад-ків, що наведені нижче.

У бухгалтерському обліку:

на дооцінку Д-т 109 «Інші основні засоби» К-т «423 «Дооцінкаактивів» на 2000,0; Д-т 423, К-т 131 «Знос основних засобів» — 800,0;

на уцінку Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових ін-вестицій», К-т 109 — 120,0 та Д-т 131 і К-т 109 — 80,0.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних за-собів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх доо-цінок залишкової вартості об'єкта включається до складу доходів звіт-ного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої)дооцінки залишкової вартості об'єкта і вказаним перевищенням ускладі іншого додаткового капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінокзалишкової вартості об'єкта при черговій уцінці залишкової вартості цьо-го об'єкта спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу ізвключенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишковоївартості об'єкта і вказаним перевищенням до витрат звітного періоду.

Відображення результатів уцінки, раніше дооцінених об'єктів насуму зносу — Д-т 131, 423 та 975 з К-т 10.

Відображення результатів дооцінки, раніше уцінених:

Д-т 10 та 423,

К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності», 423, 131.

Втрати від зменшення корисності об'єктів включаються до складувитрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу основнихзасобів:

Д-т 975, К-т 131.

Втрати від зменшення корисності об'єктів, оцінка яких є переоці-неною вартістю:

Д-т 975 і 131 К-т 10.

Якщо причини зменшення корисності об'єкта перестали існувати,то втрати від зменшення корисності об'єкта за попередні періоди ви-лучаються на відповідну суму методом сторно із суми витрат звітногоперіоду та із суми зносу об' єкта.

Такі витрати щодо об'єктів, відображених в обліку за переоціне-ною вартістю, методом сторно вилучаються із суми витрат звітногоперіоду (якщо втрати від зменшення корисності в попередніх періодахбули включені до витрат тих періодів) та/ або зі збільшенням іншогододаткового капіталу.

Відображення дооцінки вартості об'єкта, що проведена після ви-никнення причин попереднього зменшення корисності об'єкта:

по об' єктах, які до зменшення корисності були оцінені за пер-вісною вартістю — Д-т 975, К-т 131 (сторно);

по об'єктах, які до зменшення корисності були оцінені за пе-реоціненою вартістю — Д-т 10, 746 та К-т 746 і 131.

У процесі використання основних засобів виникають витрати,пов'язані із покращенням їх стану. Витрати, що здійснюються для під-тримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеноїсуми майбутніх економічних вигод від його використання, включа-ються до складу витрат.

Якщо витрати пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, моди-фікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить дозбільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від вико-ристання об'єкта, первісна вартість об'єкта збільшується на суму витрат.

Наприклад, якщо витрати на ремонт об'єкта виробничого призна-чення — згідно з рахунком підрядчика — 1000 грн; ПДВ — 200 грн:

Д-т 23 «Виробництво» (91 «Загальновиробничі витрати») — 1000,0,Д-т 644 «Податковий кредит» — 200,0

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» —1200 грн.

Якщо витрати пов'язані з ремонтом об'єкта:

який забезпечує збут продукції, то Д-т 93 «Витрати на збут»;

загальногосподарського призначення — 92 «Адміністративні ви-трати»;

житлово-комунального господарства і об'єктів соціально-культурного призначення — 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

для виконання досліджень та розробок — 941 «Витрати на дослі-дження та розробки».

Витрати з реконструкції, модернізації, модифікації, забудові, дооб-ладнання об'єктів основних засобів:

Д-т 15 «Капітальні інвестиції», 644 та К-т 63.

Зараховані витрати до вартості основних засобів — Д-10, К-т 15.

4.4. Облік устаткування та тимчасових споруд

Відповідно до Правил визначення вартості будівництва(ДБН.Д.1.1-1.2000), вартість придбання обладнання, меблів та інвента-рю визначається за окремим кошторисом і включається до граф 6 та 8зведеного кошторисного розрахунка [26]. При взаєморозрахунках завиконані роботи з монтажу обладнання у типових формах № КБ-2в,що надаються підрядними організаціями, враховується тільки вартістьмонтажу обладнання, без врахування вартості його придбання.

Приклад про відображення придбаного обладнання підрядникомдля замовника наведено у таблиці 4.9.

Таблиця 4.9

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯПІДРЯДНИКОМ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКА

Операція

Дебет

Кредит

Сума

01

02

03

04

1. Придбання устат-кування

281 «Товари на скла-ді»

631 «Розрахунки зпостачальниками іпідрядниками»

10 000,0

2. Податковий кредит

641 «Розрахунки збюджетом»

631 «Розрахунки зпостачальниками іпідрядниками»

2000,0

3. Продано устатку-вання замовникові

377 «Розрахунки з рі-зними дебіторами

703 «Дохід від реалі-зації робіт і послуг»

12 000,0

4. Податкове зо-бов'язання

703

641

2000,0

5. Оплачено замовни-ком устаткування

311

377

12 000,0

Типовим положенням «Про управління капітального будівництваобласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністра-ції» забезпечення будівництва обладнанням, меблями та інвентаремпокладено на замовника. У випадках придбання обладнання підряд-ною організацією за дорученням замовника, таке обладнання переда-ється на баланс замовнику за актом передавання чи актом купівлі-продажу обладнання (залежно від умов фінансування придбання обла-днання — за рахунок авансу замовника на зазначені цілі чи власнихкоштів підрядника) з відшкодуванням витрат підрядника за платіжнимдорученням, оформленим на підставі рахунка заводу-постачальника таобґрунтованих транспортних та заготівельно-складських витрат.

Цей порядок регулюється будівельними нормами і правилами(Бніп), відповідно до яких доручення замовника по виконанню підряд-ником комплектації устаткування повинне передбачатися положення-ми договору підряду з урахуванням конкретних умов поставки: у ра-хунок авансу, за власні кошти підрядника з подальшою оплатоюзамовником. Устаткування, придбане за власні кошти, передається за-мовникові за актом купівлі-продажу, і замовником проводиться відпо-відна оплата. Тому, в обліку відбиття цієї операції повинне бути відби-те як реалізація товару.

Відповідно до Загальних умов укладання та виконання договорівпідряду в капітальному будівництві, порядок здавання-приймання за-кінчених робіт, у цьому випадку — змонтованого обладнання, перед-бачається умовами договору підряду з обов'язковим оформленням ак-та приймання-передавання [31].

Передавання устаткування замовником підрядникові для монтажуздійснюється за актом передавання чи актом купівлі-продажу і зарахо-вується підрядником на рахунок 021 «Устаткування прийняте для мо-нтажу». В акті виконаних робіт підрядником вартість устаткування невідображається. Після підписання акту виконаних робіт рахунок 021закривається.

Облік тимчасових споруд. Будівництво житла, доріг, складськихприміщень і т.п., зазвичай, не обходиться без тимчасових конструкцій,пристосувань, електростанцій, компресорних, будинків контор і комордля зберігання матеріальних цінностей, огороджень, приміщень дляробітників і т.п. Одні з них більш матеріалоємні та вимагають значнихі трудових, і фінансових витрат, такі, наприклад, як бетонні установкиабо складські приміщення для зберігання устаткування на будівельно-му майданчику, їх називають титульними. Інші — тимчасові душові,перехідні містки, навіси й т.п. називають не титульними.

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житловоїполітики України «Про затвердження Правил визначення вартості бу-дівництва» ДБН Д. 1.1-1-2000 [26] виділені роботи і витрати, що нале-жать до титульних і не титульних тимчасових будинків і споруд. Їхнійперелік наведений у додатках (додатки 2, 3).

Щодо обчислення витрат на зведення та розбирання титульнихтимчасових будівель і споруд Міністерство регіонального розвитку табудівництва України роз'яснює, що вартість будівництва обчислюєть-ся відповідно до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 (надалі ДБН), які мають обов'язковий характер при визна-ченні вартості будівництва, що здійснюється йз залученням бюджет-них коштів або коштів підприємств, установ і організацій державноївласності.

Відповідно до ДБН, при складанні інвесторської кошторисної до-кументації до глави 8 «Тимчасові будівлі та споруди» зведеного кош-торисного розрахунка вартості будівництва (ЗКР) включаються коштина зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових бу-дівель і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб бу-дови. Ці кошти визначаються або калькуляційним методом за данимипроекту організації будівництва, або за усередненими відсотковимипоказниками за видами будівництва, які передбачені в додатку 6 доДБН.

Рішення щодо способу обчислення витрат зі спорудження титуль-них тимчасових будівель і споруд при формуванні договірної ціни тапроведення взаєморозрахунків приймається сторонами (замовник, під-рядник) і зазначається в договорі. При цьому, визначення коштів назазначені цілі за усередненими показниками на стадії формування до-говірної ціни та проведення взаєморозрахунків можливе тільки, якщотакий спосіб прийнято в інвесторській кошторисній документації.

При обчисленні коштів зазначеним калькуляційним методом напідставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, при вза-єморозрахунках до типової форми КБ-2у включаються кошти на ці ці-лі виходячи з обсягів виконаних робіт по зведенню та розбираннютимчасових будівель та споруд. Якщо умовами договору підряду пе-редбачені кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових бу-дівель і споруд із застосуванням усередненого показника, який не пе-ревищує 5 %, до типової форми КБ-2у кошти на зазначене включають-ся за усередненим показником без підтвердження понесених витрат.У випадку, коли усереднений показник перевищує 5 %, взаєморозра-хунки проводяться за відповідно підтвердженими витратами на зве-дення (пристосуванню) тимчасових будівель і споруд [35].

Виходячи з назви й функціонального призначення, титульні тимча-сові будинки і спорудження варто відносити до необоротних активів— основних засобів. Отже, їхній документальний супровід і відбиття врегістрах бухгалтерського обліку буде ідентичний основним засобам.Таким чином, витрати на їхнє спорудження накопичують за дебетомрахунків 15 «Капітальні інвестиції» і 641 на суму ПДВ у кореспонден-ції з кредитом рахунків 23, 63,68.

Уведення в експлуатацію титульних об'єктів оформляють первин-ними документами, форми яких затверджені наказом Міністерствастатистики України від 29.12.95 р. № 352:

ф. ОЗ-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) ос-новних засобів»;

ф. ОЗ-2 «Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованихі модернізованих об'єктів»;

ф. ОЗ-3 «Акт списання основних засобів»;

ф. ОЗ-6 «Інвентарна картка основних засобів»;

ф. ОЗ-7 «Опис інвентарних карт по обліку основних засобів»;

ф. ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів»;

ф. ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів»;

ф. ОЗ-15 «Розрахунок амортизації основних засобів (для будіве-льних підприємств)».

Залежно від призначення об'єкта його уведення в експлуатацію ві-дображають проведенням за дебетом різних субрахунків: 103»Будинки іспорудження»; 104 «Машини і устаткування»; 105 «Транспортні засо-би» або 106 «Інструменти, прилади і інвентар» із кредиту рахунка 15.

Порядок нарахування амортизації для титульних споруджень такийсамий як і для основних засобів, наведених П(С)БО 7 «Основні засо-би» [44] із застосуванням таких методів: прямолінійного, зменшеннязалишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості,кумулятивного і виробничого. Для платників податку на прибуток,амортизацію нараховують із урахуванням віднесення їх до першої аботретьої групи основних засобів. До групи 1 належать будинки, спору-дження, структурні компоненти і передавальні пристрої, у тому числіжитлові будинки і їхні частини (квартири і місця загального користу-вання), вартість капітального поліпшення землі із квартальною нор-мою амортизації — 2 %.

До групи 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 (автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; меблі,побутові електроні, оптичні, електромеханічні прилади і інструменти,інше конторське (офісне) обладнання), устаткування та приладдя донього) і 4 (електронно-розрахункові машини, інші машини для автома-тизованої обробки інформації, їх програмне забезпечення інформацій-ні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вар-тість МШП) із квартальною нормою амортизації — 6 % [4] п. 8.2.2.

Нарахування зносу відображають за дебетом рахунка 23 і кредитомрахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

Списання використаних титульних споруджень — за дебетом субра-хунка 976 «Списання необоротних активів», 13 і кредитом рахунка 10.

Бухгалтерський облік нетитульних споруджень регламентуєтьсяП(С)БО 7 і Методичними рекомендаціями з бухгалтерського облікуосновних засобів, згідно з яким тимчасові (нетитульні) спорудженнявідносять теж до групи основних засобів «Інші необоротні матеріальніактиви», якщо строк їхнього корисного використання (експлуатації)більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року)[44, 38]. Порядок документального оформлення по придбанню, уве-денню в експлуатацію і вибуттю таких об'єктів аналогічно титульним(форми ОЗ-1, 2, 3, 6—9, 15). Але нарахування амортизації можна про-водити прямолінійним або виробничим методом. Планом рахунків дляних передбачений субрахунок 113 «Тимчасові (не титульні) спору-дження» [40].

Методичними рекомендаціями з формування собівартості будіве-льно-монтажних робіт передбачено розподіл нетитульних спорудженьна необоротні й оборотні [37].

Справді, з наведеного переліку робіт і видатків, що належать до нетитульних тимчасових будинків, споруд, пристосувань і устаткуваннятаких, як приоб'єктні контори і комори виконробів і майстрів; склад-ські приміщення і навіси при об'єкті будівництва за їхніми характери-стиками (вартості об'єкта, часу експлуатації більше року) варто відне-сти до необоротних тимчасових нетитульних споруджень, тому таківитрати накопичують на рахунка 153 «Придбання (виготовлення) ін-ших необоротних матеріальних активів» і вводять в експлуатацію укореспонденції із субрахунком 113 «Тимчасові (не титульні) спору-дження».

Вартість тимчасових оборотних нетитульних споруджень рекомен-дується враховувати за дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріа-льні активи» і 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети». Ми вва-жаємо, що використовувати рахунок 11 стосовно «оборотних» засобівне коректно, тому що і перелік робіт і витрат, що належать до нетиту-льних тимчасових будинків, споруджень, пристосувань і устаткування,таких, як драбини, сходи і т.п. експлуатуються менше року і їхня вар-тість менша 1000 грн Їх варто враховувати на рахунка 22 «Малоцінні ішвидкозношувані предмети» і відносити на валові витрати звітногоперіоду, у якому вони були придбані.

ДБН Д.1.1-1-2000 витрати, зв'язані з будівництвом, експлуатацією,ремонтами нетитульних об'єктів, передбачено враховувати в загаль-новиробничих витратах. Витрати накопичують за дебетом рахунка 91із кредиту різних рахунків — 20, 63, 66, 65 і т.п., а потім списують,попередньо розподіливши між об'єктами, одним з методів, прийнятихобліковою політикою підприємства.

П. 14 П(С)БО18 «Будівельні контракти» передбачено витрати науправління, організацію та обслуговування будівельного виробництварозподіляти між об'єктами будівництва (з урахуванням специфіки ро-біт, що виконуються) пропорційно: до прямих витрат; обсягів доходу;прямих витрат на оплату праці; відпрацьованого будівельними маши-нами і механізмами години тощо [47].

П(С)БО 18 «Будівельні контракти» і Методичними рекомендаціями зформування собівартості будівельно-монтажних робіт такі витрати відно-сять до інших прямих витрат, що відносяться до собівартості конкретногооб'єкта будівництва, якщо це передбачено кошторисом контракту.

Якщо такі витрати не були включені до кошторисної вартості,то їх варто відносити до собівартості реалізованої продукції звітно-го періоду.

4.5. Облік нематеріальних активів

Класифікація та оцінка. До необоротних нематеріальних акти-вів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми,можуть бути ідентифіковані та використані протягом періоду, що бі-льше одного року (або одного операційного циклу, якщо він переви-щує один рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чинадання в оренду іншим особам.

Нематеріальні активи поділяються на такі групи:

права користування природними ресурсами (право користуваннянадрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною йіншою інформацією про природне середовище і т.п.); права користу-вання майном (право користування земельною ділянкою, право корис-тування будівництвом, право на оренду помешкань і т.п.);

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки,фірмові назви і т.п.);

права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, ко-рисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау,захист від недобросовісної конкуренції і т.п.);

авторські і суміжні з ними права (право на літературні і музичнітвори, програми для ЕОМ, бази даних і т.п.);

інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, вико-ристання економічних та інших привілеїв і т. п.).

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які немають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремленівід підприємства) та утримуватися підприємством з метою викорис-тання протягом періоду більше одного року (або одного операційногоциклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адмініст-ративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфо-рмації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фі-нансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 8 «Нематеріальні активи» [48].

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться пооб' єктноза групами (група нематеріальних активів — сукупність однотипних запризначенням й умовами використання нематеріальних активів).

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відбивається в балан-сі, якщо існує можливість одержання майбутніх економічних вигод, пов' я-заних із його використанням, і його вартість може бути вірогідно визначена.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріямвизнання, то витрати, пов' язані з його придбанням або створенням, ви-знаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони булиздійснені без визнання таких витрат у майбутньому.

Придбані (створені) активи зараховуються на баланс підприємстваза первинною вартістю.

Первинна вартість придбаного активу складається з ціни (вартості)придбання, мита, непрямих податків, які не підлягають відшкодуван-ню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням ідоведенням до стана, придатного для використання по призначенню.Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до початковоївартості нематеріального активу.

Первинна вартість окремого об'єкта активу, створеного підпри-ємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальнівитрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цьогоактиву і приведенням його в стан придатності для використання запризначенням.

Витрати, здійснювані для підтримки об'єкта в придатному для ви-користання стані й одержання спочатку визначеного розміру майбут-ніх економічних вигод від його використання, включаються до складувитрат звітного періоду.

Синтетичній облік нематеріальних активів. Для документуван-ня операцій з обліку нематеріальних активів використовують типовіформи документів для обліку основних засобів зазначених вище, а та-кож документи, що підтверджують права підприємства (договір зюридичною чи фізичною особою).

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться на активно-му рахунка 12 «Нематеріальні активи» на субрахунку:

«Права користування природними ресурсами»;

«Права користування майном»;

«Права на знаки для товарів і послуг»;

«Права на об'єкти промислової власності;

«Авторські та суміжні з ними права;

127 «Інші нематеріальні активи».

Надходження нематеріальних активів відбувається як:

внесення до статутного капіталу — Д-т 12; К-т 46;

придбання за грошові кошти — Д-т 154, 644; К-т 63;

в обмін на подібні і в обмін на неподібні — ідентично до основ-них засобів;

безоплатне отримання — Д-т 12; К-т 42.

Нарахування амортизації (знос) 100 грн:

Д-т 91, 92, 93, 94; К-т 133.

Визначається дохід на суму амортизації:

Д-т 42 К-т 74 «Інші доходи».

Віднесено до фінансових результатів витрати:Д-т 79, К-т 91-94

Понесені витрати на створення програмного забезпечення для вла-сних потреб — 1000,0:

Д-т 154, К-т 20.

Зараховано до складу НА:

Д-т 125, К-т 154.

Витрати на дослідження програмного забезпечення:Д-т 941 «Витрати на дослідження і розробки», К-т 20, 22, 65, 66...

Списано витрати:

Д-т 154, К-т 941, та Д-т 125, К-т 154.

Облік амортизації. Нарахування амортизації нематеріальних ак-тивів здійснюється протягом терміну їхнього корисного використання,що встановлюється підприємством при визнанні цього об' єкта акти-вом (при зарахуванні на баланс), але не більш 20 років. При визначен-ні терміна корисного використання нематеріальних активів необхідноврахувати: терміни корисного використання подібних активів; що пе-редбачається моральний знос і правові обмеження й ін. чинники.

Метод амортизації нематеріальних активів вибирається підприємс-твом самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічнихвигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нарахо-вується з застосуванням прямолінійного методу (Стандарт № 7 «Осно-вні засоби»). Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнюєнулю, крім випадків: коли передбачається його реалізація і існує акти-вний ринок до кінця терміна його корисного використання.

Нарахування амортизації починається з місяця, що випливає за мі-сяцем надходження і припиняється, починаючи з місяця, що випливаєза місяцем вибуття нематеріальних активів.

Термін корисного використання нематеріальних активів і методйого амортизації переглядаються наприкінці звітного року, якщо в та-кому періоді очікується зміни терміну корисного використання активуабо зміни умов одержання майбутніх економічних вигод. Амортизаціянематеріальних активів нараховується, виходячи з нового методу на-рахування амортизації і терміну використання, починаючи з місяця,що випливає за місяцем змін.

У синтетичному обліку: нарахована амортизація нематеріальнихактивів:

Д-т 90, 91, 92, 93, 94 К-т 133 «Знос нематеріальних активів».

Переоцінка нематеріальних активів. Підприємство здійснює пе-реоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріаль-них активів за якими існує активний ринок. Якщо переоцінюєтьсяодин об'єкт, то слід переоцінювати й інші об'єкти групи нематеріаль-них активів (крім тих, щодо яких не існує активний ринок). Якщо під-приємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних ак-тивів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена початкова вартість і знос визначаються як добуток їх-ніх розмірів на індекс переоцінки. Індекс — співвідношення справед-ливої вартості об'єкта, що переоцінюється, до його залишкової вартос-ті. Сума дооцінки залишкової вартості відбивається в складідодаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат. Виняток скла-дають випадки, коли отримане перевищення суми попередніх уцінокнад сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта нематері-альних активів, тоді при черговій дооцінці включається до складуприбутків із відбитком різниці між сумою останньої дооцінки об'єкта ізазначеного перевищення в складі іншого додаткового капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніхуцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів при чер-говій уцінці направляється на зменшення іншого додаткового капіталуз введенням різниці до витрат звітного періоду. При вибутті об'єктівнематеріальних активів, раніше переоцінених, перевищення сум попе-редніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартостівключається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним змен-шенням додаткового капіталу.

У синтетичному обліку результати переоцінки нематеріальних ак-тивів знаходять відображення:

дооцінка:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 423 «Дооцінка необоротних активів»;

знос за переоцінкою:

Д-т 423, К-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

уцінка:

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів», К-т 12;

Д-т 133, К-т 12;

уцінка раніше дооцінених:

Д-т 133, 423, 975, К-т 12;

дооцінка раніше знижених у ціні:

Д-т 12, 423, К-т 746 «Інші прибутки звичайної діяльності», 423, 13.

Зменшення корисності нематеріальних активів. Втрати відзменшення корисності нематеріальних активів включаються до скла-ду витрат звітного року зі збільшенням у балансі суми зносу немате-ріальних активів, а по об' єктах, відбитим в обліку по переоціненійвартості, — із зменшенням переоціненій вартості об'єкту нематеріа-льних активів.

Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних ак-тивів перестали існувати, то втрати від зменшення сторнують, а пооб'єктах нематеріальних активів, відбитим за переоціненою вартості,втрати включаються до складу прибутків із збільшенням переоціненоївартості. Відбито витрати від зменшення корисності нематеріальнихактивів:

Д-т 975 «Уцінка НА», К-т 133.

По об'єктах із переоціненою вартістю:

Д-т 975, 133, К-т 12.

Ліквідовано причини:

Д-т 975, К-т 133 «червоним» (сторно) іД-т 12, К-т 746 «Інші прибутки операційної діяльності»і Д-т 746, К-т 133.

Вибуття нематеріальних активів. Нематеріальні активи спису-ються з балансу підприємства: якщо відсутні економічні вигоди щодоїх використання (ліквідація), реалізації, безоплатного передавання, пе-редавання до статутного капіталу іншого підприємства, нестачі абопсування.

Фінансовий результат вибуття нематеріальних активів дорівнює рі-зниці між доходом, витратами, пов'язаними з вибуттям та їх залишко-вою вартістю.