4.6. Облік виробничих запасів та розрахунків

Класифікація та первісна оцінка запасів. Методологічні принци-пи формування інформації про запаси в бухгалтерському обліку і роз-криття її у фінансовій звітності, наведені в Положенні (стандарті) бух-галтерського обліку 9 «Запаси» обов' язкові і для будівельної галузі[42].

Запаси це активи будь-якого підприємства і у тому числі будівель-ного, якщо існує ймовірність того, що воно одержить у майбутньомуекономічні вигоди, пов'язані з їхнім використанням, і їхня вартістьможе бути вірогідно визначена.

До запасів належать:

сировина; матеріали; будівельні конструкції; комплектуючі ви-роби та напівфабрикати; тара і тарні матеріали; паливні і мастильніматеріали; вода; енергія усіх видів та запасних частин, придбаних усторонніх організацій; вироби та напівфабрикати, виготовлені в допо-міжних та другорядних виробництвах будівельного підприємства, якінадалі використовуються при виконанні будівельно-монтажних робітта обслуговування виробництва і на адміністративні потреби;

незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою ізборкою деталей, вузлів, виробів і незавершених виробничих процесів.Незавершене виробництво на підприємствах, які виконують роботи чинадають послуги, складається з витрат на виконання незавершених ро-біт, стосовно яких підприємством ще не визнано доходу;

готова продукція, що виготовлена на підприємстві, призначенадля продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, пе-редбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані)і втримуються підприємством з метою подальшого продажу;

малоцінні та швидкозношувальні предмети які використовують-ся строком не більше одного року або нормального операційного цик-лу, якщо він більше одного року.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування абооднорідна група чи вид.

Придбані або зроблені запаси зараховуються на баланс підприємс-тва за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість за-пасів, що включає такі фактичні витрати:

суми, що сплачують згідно договору постачальникові (продавце-ві), за винятком непрямих податків;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку із придбанням запасів, які невідшкодовуються підприємству;

транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) — витрати на заготівлюзапасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботиі транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їхньоговикористання, у т. ч. витрати зі страхування ризиків транспортуваннязапасів. ТЗВ включаються до собівартості придбаних запасів або зага-льною сумою відображаються на окремому субрахунка рахунків запа-сів, щомісяця розподіляються між сумою залишку запасів на кінецьзвітного місяця і сумою запасів, які вибули (використані, реалізовані,безкоштовно передані і ін.) за звітний місяць. Приклад розрахунка су-ми ТЗВ показаний у таблиці 4.10 (дані умовні);

інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів ідоведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в за-планованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріа-льні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати під-приємства на доробку і підвищення якісно-технічних характеристикзапасів.

Недостачі і втрати запасів у межах установлених норм природноївтрати при транспортуванні відносяться на збільшення первісної вартостіоприбуткованих запасів такого найменування групи, видів [39, п. 5.7].

Первісною вартістю запасів, виготовлених власними силами під-приємства, зізнається собівартість їхнього виробництва, що визнача-ється за П(С)БО 16 «Витрати» [43].

Первісною вартістю запасів, внесених до статутного капіталу під-приємства, визнається погоджена із засновниками (учасниками) під-приємства їхня справедлива вартість.

Таблиця 4.10

РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ, ТИС. ГРН

Зміст показників

Вартість запасів

ТЗВ

01

02

03

1. Залишок на початок місяця

150

40

2. Надійшло за місяць

300

50

3. Разом

450

90

4. Середній відсоток ТЗВ = 20 % (90 : 450 х 100)

 

 

5. Вибуло за місяць

400

80*

6. Залишок на кінець місяця (рядок 3—5)

50

10

* Сума ТЗВ = 400 X 20 % = 80

Первісною вартістю запасів, отриманих підприємством безоплатно,зізнається теж їхня справедлива вартість.

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних внаслідок обміну наподібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщобалансова вартість переданих запасів перевищує їхню справедливу ва-ртість, то первісною вартістю отриманих запасів є їхня справедливавартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданихзапасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первісна вартість запасів, придбаних в обмін (або частковий обмін)на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості переданих запа-сів, збільшених (зменшених) на суму коштів або їхніх еквівалентів, щобула передана (отримана) у процесі обміну.

Не включаються до первісної вартості запасів, а відносяться у ви-трати періоду, у якому вони були здійснені (встановлені):

наднормативні втрати і недостачі запасів;

відсотки за користування позиками;

витрати на збут;

загальногосподарські і інші подібні витрати, які безпосередньо непов'язані із придбанням і доставкою запасів і приведенням їх у стан, уякому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється[42].