4.7. Облік малоціннихта швидкозношувальних предметів

магниевый скраб beletage

До малоцінних та швидкозношувальних предметів (МШП) нале-жать предмети, які використовуються не більше одного року або нор-мального операційного циклу, якщо він більше одного року, у томучислі: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення,спеціальний одяг, ін.

Документальне оформлення надходження МШП таке саме, як за-пасів. Складський облік ведеться на картках.

Для обліку руху МШП використовують типові форми первиннихоблікових документів по обліку сировини і матеріалів: лімітно-забірнікартки, прибуткові ордери, акти приймання, накладні на внутрішнєпереміщення матеріалів, вимоги та спеціальні форми для МШП. Типо-ві форми:

МШ-1 Відомість на повернення постійного запасу інструментів.Використовується для обліку обмінного фонду;

МШ-2 картка обліку МШП. Заповнюється на кожного працівника,що одержав МШП під розписку для тривалого використання;

МШ-3 Заявка на ремонт або заточення;

МШ-4 Акт на вибуття МШП — для ушкоджених і загублених;

МШ-5 Акт на списання інструментів чи їхній обмін;

МШ-6 Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття (для індиві-дуального користування);

МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу і спецвзут-тя. Для обліку видачі в індивідуальне користування, а також прийман-ня й передавання на прання, дезінфекцію, ремонт;

МШ-8 Акт списання МШП — морально застарілих, зношеного інепридатних для подальшого використання і переданих в утиль.

З метою забезпечення схоронності зазначених предметів в експлу-атації підприємство зобов' язане організувати необхідний контроль за

їхнім рухом, у тому числі оперативний облік у кількісному вираженні іза матеріально-відповідальними особами.

Будівельникам доводиться працювати в несприятливих умовах.Згідно зі ст. 163 КЗпП і ст. 8 Закону України «Про охорону праці»,Положення «Про порядок забезпечення працівників спеціальним одя-гом, спеціальним взуттям і іншими коштами індивідуального захисту,затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду заохороною праці від 29.10.96 № 170, вони повинні бути забезпеченіспецодягом і іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). Обов'я-зок видавати ЗІЗ працівникам покладений трудовим договором на ро-ботодавця (власника підприємства).

Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною працівід 17 травня 2004 року № 126 затверджені Норми безкоштовної видачіспеціального одягу, спеціального взуття і інших коштів індивідуальногозахисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. Норми по-ширюються на організації і підприємства (незалежно від форм власності іпідпорядкування), які виконують підрядним або господарським способомтакі роботи: будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, дорожньо-будівельні, електромонтажні, сантехнічні, налагоджувальні, спеціальні, побудівництву метрополітенів, тунелів і підземних споруджень спеціально-го призначення і т.п. Так, наприклад арматурникові, за нормами поклада-ється: костюм брезентовий, типу МпЗ на строк використання — 12 міся-ців; черевики шкіряні теж на той самий строк, а рукавиці брезентові (Мп)— одна пара на один місяць; каска — до зношування. Узимку нормати-вами передбачено під час зовнішніх робіт додатково: куртка бавовняна наутеплювальній підкладці (Тн), штани бавовняні на утеплювальній підкла-дці (Тн) і напівчоботи утеплені (Тн20) строком на 36 місяців. ЗІЗ, виданіпрацівникові підприємства і за нормами, і понад них, завжди залишають-ся власністю підприємства і обов'язково підлягають поверненню при йогозвільненні, переході на іншу роботу, де їхнє використання не передбаче-не, а також по закінченні строку використання для обміну на нові [29].

Порядок відображення в бухгалтерському обліку вибуття запасів зарізними причинами наведено в таблиці 15, п. 6-10, 12, 13.

У бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 22 «МТТТП» відобра-жається первісна вартість придбаних або виготовлених МТТТП, за кре-дитом — облікова вартість відпущених МТТТП в експлуатацію з одно-часним списанням на витрати, а також списання недостач і втрат відпсування таких предметів. Аналітичний облік МІІІП ведеться за вида-ми предметів за однорідними групами.

При поверненні з експлуатації на склад предметів, які можуть бутивикористані, їх оприбутковують за дебетом рахунка 22 «МТТТП» із кре-диту 71 «Інший операційний доход».

Синтетичний облік з надходження та вибуття МТТТП показано втаблиці 4.11.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

№п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

01

02

03

04

1. Надходження виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів як внесок до статутного фонду

1

Відбито розмір статутного фонду, оголошеного в уста-новчих документах

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

2

Відбито одержання від учасника виробничих запасів,МШП

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

46 «Неоплачений капітал»

2. Надходження виробничих запасів від вітчизняного постачальника, платника ПДВ за умов передоплати

1

Зроблено передоплату за запаси

371 «Розрахунки по виданихавансах»

31 «Рахунки в банках»

2

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у складі сумипередоплати за запаси за наявності податкової накладної

641 «Розрахунки по податках»

644 «Податковий кредит»

3

Зроблено передоплату за транспортні послуги

371 «Розрахунки по виданихавансах»

31 «Рахунки в банках»

4

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у складісуми передоплати за транспортні послуги, за наявностіподаткової накладної

641 «Розрахунки по податках»

644 «Податковий кредит»

5

Оприбутковано придбані запаси

20 «Виробничі запаси» 22 «Ма-лоцінні і швидкозношуваніпредмети»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

6

Списано раніше відбиту суму податкового кредиту поПДВ при оприбуткуванні запасів

644 «Податковий кредит»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

7

Відбито витрати на транспортування в складі первісноївартості запасів

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

№п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

01

02

03

04

8

Списано раніше відбиту суму податкового кредиту поПДВ у складі вартості транспортних послуг

644 «Податковий кредит»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

9

Зроблено залік заборгованостей

63 «Розрахунки з постачальни-ками і підрядниками»

371 «Розрахунки по виданихавансах»

3. Безоплатне одержання виробничих запасів

1

Відбито справедливу вартість безоплатно отриманихзапасів

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

718» Дохід від безоплатноотриманих оборотних акти-вів»

4. Надходження виробничих запасів від вітчизняного постачальника, у випадку наступної оплати, платника ПДВ

1

Оприбутковано запаси

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

2

Відбито суму подат-кового кредиту по ПДВ у складівартості оприбуткованих запасів

641 «Розрахунки по податках»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

3

Відбито витрати на транспортування в складі первісноївартості запасів

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні швидкозношува-ні предмети»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

4

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у складі ва-ртості послуг за транспортування запасів

641 «Розрахунки по податках»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

5

Оплачено придбані запаси

63 «Розрахунки з постачальни-ками і підрядниками»

31 «Рахунки в банках»

6

Оплачено транспортні послуги

63 «Розрахунки з постачальни-ками і підрядниками»

31 «Рахунки в банках»

5. Закупівля запасів за рахунок підзвітних сум

1

Видано кошти працівникові під звіт з каси підприємст-ва

372 «Розрахунки з підзвітнимиособами»

ЗО «Каса»

2

Оприбутковані запаси від підзвітної особи

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

372 «Розрахунки з підзвіт-ними особами»

3

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у складі ва-ртості запасів, за наявності податкової накладної

641 «Розрахунки по податках»

372 «Розрахунки з підзвіт-ними особами»

4

Списано відрядні витрати, витрати палива, пов'язані іззакупівлею запасів, та віднесені до складу первісної ва-ртості запасів

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

372 «Розрахунки з підзвіт-ними особами»203 «Паливо»

6. Облік вибуття виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів

1

Списано запаси, використані:

 

 

 

для виробництва продукції

23 «Виробництво»

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

 

для загальновиробничих потреб

91 «Загальновиробничі витрати»

 

для загальногосподарських потреб

92 «Адміністративні витрати»

 

для забезпечення збуту продукції

93 «Витрати на збут»

 

для досліджень і розробок, здійснюваних підприємством

941 «Витрати на дослідження ірозробки»

 

для потреб житлово-комунальних та обслуговуючихгосподарств, дитячих дошкільних установ і т.п.

949 «Інші витрати операційноїдіяльності»

7. Реалізація виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів у випадку наступної оплати

1

Відбито доход від реалізації відвантажених покупцевізапасів

361 «Розрахунки з вітчизнянимипокупцями»

712 «Дохід від реалізації ін-ших оборотних активів»

2

Відбито суму податкового зобов'язання по ПДВ ускладі вартості відвантажених покупцеві запасів

712 «Дохід від реалізації іншихоборотних активів»

641 «Розрахункипо податках»

3

Списано собівартість реалізованих запасів

943 «Собівартість реалізованихвиробничих запасів»

20 «Виробничі запаси»,22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

№п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

01

02

03

04

4

Надійшла оплата за відвантажені запаси

31 «Рахунки в банках»

361 «Розрахунки з вітчизня-ними покупцями»

8. Реалізація виробничих та малоцінних і швидкозношуваних предметів у випадку передоплати

1

Отримано попередню оплату за реалізовані запаси

31 «Рахунки в банках»

681 «Розрахунки по авансахотриманим»

2

Відбито суму податкових зобов'язань по ПДВ у складіпопередньої оплати за реалізовані запаси

643 «Податкові зобов'язання»

641 «Розрахунки по подат-ках»

3

Відвантажені покупцеві запаси і відбитий доход від їх-ньої реалізації

681 «Розрахунки по авансахотриманим»

712 «Дохід від реалізації ін-ших оборотних активів»

4

Списано раніше відбиту суму подат-кових зобов'язаньпо ПДВ при відвантаженні запасів

712 «Дохід від реалізації іншихоборотних активів»

643 «Податкові зо-бов'язання»

5

Списано собівартість реалізованих запасів

943 «Собівартість реалізованихвиробничих запасів»

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

6

Зроблено залік заборгованостей

681 «Розрахунки по авансахотриманим»

361 «Розрахунки з вітчизня-ними покупцями»

9. Списання виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, втрачених внаслідок надзвичайних подій

1

Списано запаси, втрачені внаслідок надзвичайних по-дій

99 «Надзвичайні витрати»

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

2

Оприбутковано отримані відходи від списання запасів,знищених внаслідок надзвичайних подій

20 «Виробничі запаси»

75 «Надзвичайні доходи»

10. Бартер подібними запасами (перша подія — передавання запасів)

1

Відбито виникнення дебіторської заборгованості припередаванні запасів за бартерним договором виходячизі справедливої вартості

36 «Розрахунки з покупцями ізамовниками»

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

2

Відбито суму податкових зобов'язань по ПДВ виходя-чи з фактичної ціни, але не нижче звичайної ціни обмі-нюваних виробничих запасів

36 «Розрахунки з покупцями ізамовниками»

641 «Розрахункипо податках»

3

Різниця між балансовою і справедливою вартістю об-мінюваних запасів включена до складу витрат звітногоперіоду (балансова вартість перевищує справедливу,якщо справедлива вартість обмінюваних запасів дорів-нює балансової, то ця проводка не робиться)

949 «Інші витрати операційноїдіяльності»

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

4

Отримано матеріали в рахунок погашення дебіторськоїзаборгованості

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

5

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ, виходячи зфактичної ціни, але не нижча від звичайної ціни обмі-нюваних запасів

641 «Розрахунки по податках»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

6

Відбито залік заборгованості

63 «Розрахунки з постачальни-ками і підрядниками»

36 «Розрахунки з покупцямиі замовниками»

11. Бартер подібними запасами (перша подія — надходження запасів)

1

Відбито виникнення кредиторської заборгованості приодержанні запасів

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

2

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ, виходячи зфактичної ціни, але не нижче звичайних цін, за наявно-сті податкової накладної

641 «Розрахунки по податках»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

3

Відвантажено запаси в рахунок погашення кредиторсь-кої заборгованості

36 «Розрахунки з покупцями ізамовниками»

20 «Виробничі запаси» 22«Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

4

Відбито податкові зобов'язання по ПДВ, виходячи зфактичної ціни, але не нижче звичайних цін

36 «Розрахунки з покупцями ізамовниками»

641 «Розрахунки по подат-ках»

5

Різниця між балансовою і справедливою вартістю об-мінюваних запасів вклю-чена до складу витрат звітногоперіоду (балансова вартість перевищує справедливу,якщо справедлива вартість обмінюваних запасів дорів-нює балансової, то ця проводка не робиться)

949 «Інші витрати операційноїдіяльності»

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

№п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

01

02

03

04

6

Відбито залік заборгованості

63 «Розрахунки з постачальни-ками і підрядниками»

36 «Розрахунки з покупцямиі замовниками»

12. Бартер неподібними запасами

1

Відбито доход від реалізації запасів, виходячи зі спра-ведливої вартості

36 «Розрахунки з покупцями ізамовниками»

712 «Доход від реалізаціїінших оборотних активів»

2

Відбито виникнення податкових зобов'язань по ПДВвиходячи з фактичної ціни, але не нижче звичайних цін

712 «Доход від реалізації іншихоборотних активів»

641 «Розрахунки по подат-ках»

3

Списано балансову вартість переданих запасів

943 «Собівартість реалізованихвиробничих запасів»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

4

Оприбутковано отримані запаси за справедливою вар-тістю

20 «Виробничі запаси» 22 «Ма-лоцінні і швидкозношуваніпредмети»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

5

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ виходячи зфактичної вартості, але не нижче звичайної

641 «Розрахунки по податках»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

6

Надійшла грошова доплата, якщо справедлива вартістьпереданих запасів більше справедливої вартості одер-жуваних запасів (якщо справедливі вартості обмінюва-них запасів рівні, то ця проводка не робиться)

31 «Рахунки в банках»

63 «Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками»

7

Перераховано доплату за отримані запаси, якщо справед-лива вартість переданих запасів менша справедливу вар-тість одержуваних запасів (якщо справедливі вартості об-мінюваних запасів рівні, то ця проводка не робиться)

36 «Розрахунки з покупцями ізамовниками»

31 «Рахунки в банках»

8

Відбито залік заборгованості

63 «Розрахунки з постачальни-ками і підрядниками»

36 «Розрахунки з покупцямиі замовниками»

            J

13. Облік втрат запасів у зв'язку з розкраданням, псуванням і т. п.

1

Відбито виявлену суму недостачі товарно-матеріальнихцінностей по балансовій вартості

947 «Недостачі і втрати від псу-вання цінностей»

20 «Виробничі запаси» 22«Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

2

Зараховано балансову вартість списаного активу на за-балансовий рахунок 07 «Списані активи» одночасно зісписанням цінностей

072 «Невідшкодовані недостачі івтрати від псування цінностей»

3

Відбито дохід внаслідок визнання (установлення) вин-ної особи

375 «Розрахунки по відшкоду-ванню заподіяних збитків»

716 «Відшкодування ранішесписаних активів»

5

Списана із забалансового рахунка 07 «Списані активи»балансова вартість відсутнього активу одночасно зісписанням суми збитку на винну особу або після закін-чення строку позовної давності

072 «Невідшкодовані недо-стачі і втрати від псуванняцінностей»

 

Відшкодована винною особою сума збитку:

 

 

6

шляхом внесення коштів у касу підприємства

301 «Каса в національній валю-ті»

375 «Розрахунки по відшко-дуванню заподіяних збит-ків»

 

шляхом утримання із заробітної плати

661 «Розрахунки по заробітнійплаті»

375 «Розрахунки по відшко-дуванню заподіяних збит-ків»

7

Відбито суму відшкодування, що підлягає перераху-ванню до бюджету у випадку її визнання судом, розра-хована відповідно до Порядку визначення розміру зби-тків від розкрадання, недостачі, знищення (псування)матеріальних цінностей, затвердженим постановоюКМУ від 22.01.96 р. № 16

716 «Відшкодування ранішесписаних активів»

641 «Розрахунки по подат-ках»(субрахунок «Відшко-дування збитків»)

8

Сплачено суму відшкодування, що підлягає перераху-ванню до бюджету

641 «Розрахунки по податках»

311 «Поточні рахунки в на-ціональній валюті»

14. Облік використання матеріалів для виготовлення необоротних активів

1

Списані матеріали для ремонту чи виготовленню осно-вних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»


Витрати організацій, пов'язані із забезпеченням працівників спеці-альним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуаль-ного захисту, необхідними для виконання професійних обов'язків,відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підпри-ємств», включаються до складу валових витрат виробництва і до собі-вартості будівельно-монтажних робіт відповідно до затвердженихнорм [4].

Будівельні підприємства самостійно ведуть податковий облік при-росту (зменшення) балансової вартості запасів (матеріалів; будівель-них конструкцій; комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцін-них та швидкозношувальних предметів і т. ін.) на складах, у незавер-шеному будівництві і залишках готової продукції, якщо витрати на їхпридбання були включені до валових витрат. Якщо балансова вартістьзапасів на кінець місяця менше ніж на початок, то різниця додаєтьсядо валових витрат.

Питання для контролю знань

У чому особливості обліку основних засобів у будівництві?

Як ведеться облік устаткування, прийнятого до монтажу?

Які витрати на зведення тимчасових споруджень включають докошторису?

На яких умовах поставки надходять виробничі запаси?

Яким чином треба забезпечувати будівельників спецодягом?

Як визначається переоцінена вартість основних засобів?

Яким документом оформлюють передавання та поверненняорендованого об'єкта?

Яка різниця між фінансовою орендою та лізингом?

У якому випадку надходження ресурсів підрядник оприбутковуєна забалансовому рахунка 02 «Активи на відповідальному збері-ганні»?

Що означає кореспонденція рахунків: дебет рахунка 375 «Роз-рахунки по відшкодуванню заподіяних збитків», кредит 716 «Від-шкодування раніше списаних активів»?