4.7. Облік малоціннихта швидкозношувальних предметів

До малоцінних та швидкозношувальних предметів (МШП) нале-жать предмети, які використовуються не більше одного року або нор-мального операційного циклу, якщо він більше одного року, у томучислі: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення,спеціальний одяг, ін.

Документальне оформлення надходження МШП таке саме, як за-пасів. Складський облік ведеться на картках.

Для обліку руху МШП використовують типові форми первиннихоблікових документів по обліку сировини і матеріалів: лімітно-забірнікартки, прибуткові ордери, акти приймання, накладні на внутрішнєпереміщення матеріалів, вимоги та спеціальні форми для МШП. Типо-ві форми:

МШ-1 Відомість на повернення постійного запасу інструментів.Використовується для обліку обмінного фонду;

МШ-2 картка обліку МШП. Заповнюється на кожного працівника,що одержав МШП під розписку для тривалого використання;

МШ-3 Заявка на ремонт або заточення;

МШ-4 Акт на вибуття МШП — для ушкоджених і загублених;

МШ-5 Акт на списання інструментів чи їхній обмін;

МШ-6 Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття (для індиві-дуального користування);

МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу і спецвзут-тя. Для обліку видачі в індивідуальне користування, а також прийман-ня й передавання на прання, дезінфекцію, ремонт;

МШ-8 Акт списання МШП — морально застарілих, зношеного інепридатних для подальшого використання і переданих в утиль.

З метою забезпечення схоронності зазначених предметів в експлу-атації підприємство зобов' язане організувати необхідний контроль за

їхнім рухом, у тому числі оперативний облік у кількісному вираженні іза матеріально-відповідальними особами.

Будівельникам доводиться працювати в несприятливих умовах.Згідно зі ст. 163 КЗпП і ст. 8 Закону України «Про охорону праці»,Положення «Про порядок забезпечення працівників спеціальним одя-гом, спеціальним взуттям і іншими коштами індивідуального захисту,затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду заохороною праці від 29.10.96 № 170, вони повинні бути забезпеченіспецодягом і іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). Обов'я-зок видавати ЗІЗ працівникам покладений трудовим договором на ро-ботодавця (власника підприємства).

Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною працівід 17 травня 2004 року № 126 затверджені Норми безкоштовної видачіспеціального одягу, спеціального взуття і інших коштів індивідуальногозахисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. Норми по-ширюються на організації і підприємства (незалежно від форм власності іпідпорядкування), які виконують підрядним або господарським способомтакі роботи: будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, дорожньо-будівельні, електромонтажні, сантехнічні, налагоджувальні, спеціальні, побудівництву метрополітенів, тунелів і підземних споруджень спеціально-го призначення і т.п. Так, наприклад арматурникові, за нормами поклада-ється: костюм брезентовий, типу МпЗ на строк використання — 12 міся-ців; черевики шкіряні теж на той самий строк, а рукавиці брезентові (Мп)— одна пара на один місяць; каска — до зношування. Узимку нормати-вами передбачено під час зовнішніх робіт додатково: куртка бавовняна наутеплювальній підкладці (Тн), штани бавовняні на утеплювальній підкла-дці (Тн) і напівчоботи утеплені (Тн20) строком на 36 місяців. ЗІЗ, виданіпрацівникові підприємства і за нормами, і понад них, завжди залишають-ся власністю підприємства і обов'язково підлягають поверненню при йогозвільненні, переході на іншу роботу, де їхнє використання не передбаче-не, а також по закінченні строку використання для обміну на нові [29].

Порядок відображення в бухгалтерському обліку вибуття запасів зарізними причинами наведено в таблиці 15, п. 6-10, 12, 13.

У бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 22 «МТТТП» відобра-жається первісна вартість придбаних або виготовлених МТТТП, за кре-дитом — облікова вартість відпущених МТТТП в експлуатацію з одно-часним списанням на витрати, а також списання недостач і втрат відпсування таких предметів. Аналітичний облік МІІІП ведеться за вида-ми предметів за однорідними групами.

При поверненні з експлуатації на склад предметів, які можуть бутивикористані, їх оприбутковують за дебетом рахунка 22 «МТТТП» із кре-диту 71 «Інший операційний доход».

Синтетичний облік з надходження та вибуття МТТТП показано втаблиці 4.11.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

№п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

01

02

03

04

1. Надходження виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів як внесок до статутного фонду

1

Відбито розмір статутного фонду, оголошеного в уста-новчих документах

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

2

Відбито одержання від учасника виробничих запасів,МШП

20 «Виробничі запаси»22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»

46 «Неоплачений капітал»

2. Надходження виробничих запасів від вітчизняного постачальника, платника ПДВ за умов передоплати

1

Зроблено передоплату за запаси

371 «Розрахунки по виданихавансах»

31 «Рахунки в банках»

2

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ у складі сумипередоплати за запаси за наявності податкової накладної

641 «Розрахунки по податках»

644 «Податковий кредит»

3