РОЗДІЛ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ

магниевый скраб beletage

4.1. Документальне оформлення та облікреалізації послуг з вантажних перевезень

Перевезення вантажів регламентується Законом України «Про ав-тотранспорт» [5] та Правилами перевезення вантажів автомобільнимтранспортом, затвердженими наказом Міністерства транспорту від14.10.97 року № 363 [80]. Відповідно до вимог цих законодавчо-нормативних чинників для виконання послуги укладається у письмо-вій формі договір автоперевезення (для одного або кількох переве-зень). Перевізник та відправник вантажу за необхідності для здійснен-ня систематичних перевезень можуть укласти довгостроковий договір.

При укладанні договору слід передбачити такі основні реквізити:найменування та місцезнаходження сторін; найменування та кількістьвантажу, його пакування; умови та термін перевезення; місце та часнавантаження і розвантаження; вартість перевезення; інші умови, уз-годжені сторонами.

В договорі також передбачається, що у разі пошкодження або псу-вання вантажу, часткової чи повної його втрати або несвоєчасності до-ставки за договором про перевезення вантажу автомобільним транспо-ртом, замовник, згідно з законодавством, має право отриматикомпенсацію.

Відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транс-портом [80] у договорі повинні бути вказані обов'язки та права замов-ника та перевізника. Так, замовник за договором про перевезення ван-тажу зобов'язаний:

забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на пере-везення вантажу;

утримувати власні під'їзні шляхи до вантажних пунктів, вантаж-ні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодав-ства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху;

здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття ув'язуван-ня та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищеннятранспортного засобу від залишків вантажу;

забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці татехніки безпеки при вантажних операціях.

Окрім обов'язків замовника, у договорі фіксують, що при здійс-ненні перевезень вантажу автомобільний перевізник має право:

відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо за-мовником не підготовлений вантаж чи необхідні документи або внесе-ні без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих докуме-нтів;

відмовитися від перевезення вантажу, якщо замовник подав доперевезень вантаж, не передбачений договором про перевезення, па-кування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам,ушкоджено тару або нечітким відтиском пломби тощо;

одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортнийзасіб було пошкоджено під час вантажних робіт або під час перевезен-ня вантажу з вини замовника.

При укладанні договору про надання послуг з перевезення, а такожбезпосередньо при здійсненні перевезення вантажу автомобільнимтранспортом перевізник зобов'язаний:

передбачати для свого персоналу встановлені законодавствомумови праці та відпочинку;

забезпечити виконання умов договору про перевезенні вантажуавтомобільним транспортом у межах, визначених договором та зако-нодавством;

забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, допередавання вантажовласнику (уповноваженій ним особі) у пунктіпризначення;

відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження або псуваннявантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані вна-слідок несвоєчасної доставки вантажу.

Відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транс-портом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспортуУкраїни від 14 липня 1997 року № 363 зі змінами і доповненнями [80],підставою для проведення розрахунків за виконані послуги є належ-ним чином оформлені подорожні листи разом з товарно-транспорт-ними накладними, а у випадку використання автомобіля, робота якогооплачується, виходячи з часу його роботи у замовника, — тільки по-дорожні листи.

Наступний важливий аспект — порядок встановлення автогоспо-дарством цін (тарифів) на власні послуги (роботи). У переліку транс-портних послуг (робіт) ціни (тарифи), які можуть регулюватися орга-нами виконавчої влади, послуг з транспортування вантажів автомо-більним транспортом, експедирування вантажів, а також вантажно-розвантажувальних робіт відсутні. Звідси випливає, що підприємстваавтотранспорту, які займаються перевезенням вантажів, у своїй діяль-ності використовують вільні ціни й тарифи, тобто встановлюють їх навласний розсуд.

Автогосподарства також вільні у виборі форми розрахунків за на-дані послуги (роботи): бартер (грошові кошти не використовуються);розрахунки із застосуванням векселів; передоплата та ін.

Перевезення вантажів супроводжується складанням товарно-транс-портних накладних, квитанцій тощо, котрі оформляються відправникомвантажу. Підприємство автоперевізник виписує подорожній лист.

Важливими первинними документами, на підставі яких ведетьсябухгалтерський облік, є товарно-транспортні накладні (п. 1 Правил№ 363, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97 р.) [80].

Товарно-транспортна накладна (ТТН) оформляється окремо на кожнупоїздку автомобіля і для кожного вантажоодержувача. Наказом Мінстатута Мінтрансу України від 07.08.96 року № 222/253 була прийнята Інстру-кція з документального оформлення транспортних послуг [96, с. 22]. Нинівказана інструкція втратила чинність, однак на практиці при оформленнітранспортної документації все ще керуються п. 2.4 Інструкції, котрий пе-редбачає складання товарно-транспортної накладної. Виписують її на ко-жну партію вантажу в чотирьох приміринках. При цьому, усі чотири ек-земпляри накладної завіряються підписами і печатками вантажовід-правника. Перший примірник залишається у вантажовідправника і є під-ставою для списання товарно-матеріальних цінностей.

Другий, третій і четвертий передають водію-перевізнику, котрийдіє таким чином:

другий примірник є підставою для оприбуткування товарно-матеріаль-них цінностей, тому водій-перевізник віддає його вантажоодержувачу;

третій і четвертий примірники, завірені підписами і печаткамивантажоодержувача, водій повертає підприємству-перевізнику.

Після цього перевізник надсилає третій примірник товарно-транспортної накладної замовнику автотранспорту для оплати за пере-везення вантажу.

Четвертий примірник додається до подорожнього листа і є підста-вою для обліку виконання транспортних послуг і нарахування заробіт-ної плати водію.

Оформлення однієї товарно-транспортної накладної на весь обсяг ван-тажу, перевезеного автомобілем за зміну, можливе у разі перевезення одно-рідних вантажів від вантажовідправника за адресою вантажоодержувача наодну і ту саму відстань за умови забезпечення цілісності вантажу.

При цьому, вантажовідправник оформлює проміжні поїздки і видає во-дію автомобіля талон на кожну окрему поїздку. Реквізити талона повиннімістити відомості, що визначають кількість перевезеного вантажу, час ро-боти автомобіля і його простою за кожну поїздку, а також інші показники,необхідні для їх занесення в товарно-транспортну накладну.

Якщо підприємство перевозить значну кількість невеликих за об-сягами вантажів, то оформляється загальна товарно-транспортна на-кладна на весь вантаж. Окремо як додаток до неї складаються вантаж-ні декларації на кожен перевезений вантаж. Форму декларації перевіз-ники розробляють самостійно. В листі Держкомпідприємництва від14.09.07 року № 6951 [86, с. 5] вказується, що замість ТТН установле-ної форми автотранспортні підприємства можуть використовуватиТТН самостійно розробленої форми.

Крім оформлення вантажних декларацій, на практиці перевізник ізамовник застосовують такий документооборот:

при безготівковій формі розрахунків сторони укладають договір,а після надання послуг складають акт їх приймання-передавання;

при готівкових розрахунках перевізник видає замовнику чек РРОчи квитанцію до прибуткового касового ордера;

перевізник видає замовнику податкову накладну.

Документальне оформлення перевезень вантажними автомобілями

особистих речей громадян на їх замовлення здійснюється за подорож-нім листом з доданням до нього квитанції (прибуткового касового ор-дера) про оплату транспортних послуг.

Надання послуг легковим автомобілем оформлюється подорож-нім листом службового легкового автомобіля типової форми № 3.Форму і порядок використання подорожнього листа встановленоІнструкцією про порядок застосування подорожнього листа служ-бового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи, за-твердженою наказом Державного комітету статистики України від17.02.98 р. № 74 [27]. Застосування будь-яких інших форм подоро-жніх листів для обліку роботи службових легкових автомобілів недопускається.

Оформлений належним чином за затвердженою формою подорож-ній лист є підставою для:

обліку транспортної роботи і списання використаного пальногона загальний пробіг службових легкових автомобілів автоперевізника;

взаємних розрахунків між перевізником і замовником за наданнятранспортних послуг.

При виїзді автомобіля з гаража перевізники зобов'язані видативодію заповнений подорожній лист. Ця вимога стосується усіх під-приємств-перевізників — як тих, що експлуатують власні легковіавтомобілі, так і таких, що орендують транспортні засоби. Подоро-жній лист оформлюють тільки на один робочий день або зміну і ви-дають за умови, що водій здав подорожній лист за попередній ро-бочий день. На більший строк подорожній лист можна видатитільки у випадку транспортного обслуговування в міжміськомусполученні понад одну добу, обов'язково оформивши це наказомабо розпорядженням перевізника.

Залежно від маршруту — по Україні чи за її межі, — для первин-ного обліку обсягів перевезених вантажів і транспортної роботи ван-тажного автомобіля, а також для виконання розрахунків між перевіз-ником і замовником автомобільного транспорту передбачено дві типо-ві форми подорожнього листа:

подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполу-ченні — типова форма № 1 (міжнародна). Його видають на час відря-дження автомобіля і водія для перевезення вантажу в міжнародномусполученні згідно з наказом або розпорядженням перевізника;

подорожній лист вантажного автомобіля — типова форма № 2 (умежах України).

Облік обсягів перевезень у тоннах і тонно-кілометрах ведуть у по-дорожніх листах на підставі товарно-транспортних накладних незале-жно від форми оплати транспортних послуг. Однак форма оплати —відрядна, погодинна, — впливає на оформлення реквізитів документа.При погодинній оплаті транспортних послуг на лицьовому боці подо-рожнього листа у верхньому правому кутку проставляють штамп «По-годинна». До такого подорожнього листа додають два екземпляри та-лона замовника для кожного із замовників. Талони є підставою длярозрахунків між перевізником і замовником автотранспорту.

Окрім того, за умови використання автомобіля з погодинною фор-мою оплати транспортних послуг до подорожнього листа вантажногоавтомобіля додають товарно-транспортну накладну і талон замовникатипової форми № 1-ТЗ, котрі є підставою:

товарно-транспортна накладна — для визначення обсягів ванта-жних перевезень (у тоннах і тонно-кілометрах) і включення їх до по-дорожнього листа;

талон замовника — для розрахунків перевізника із замовникомавтомобільного транспорту за виконані транспортні послуги.

Міжміські вантажні перевезення оформляються двома докумен-тами:

подорожній лист;

маршрутний лист.

При міжміських перевезеннях подорожній лист заповнюється зазвичайними реквізитами. Однак до подорожніх листів не можнавключати обсяги вантажних перевезень (у тоннах і тонно-кіло-метрах), які не підтверджені товарно-транспортною накладною. От-же, до подорожнього листа повинна додаватись товарно-транспортнанакладна.

В автотранспортних підприємствах застосовується журнал для об-ліку та контролю за рухом подорожніх листів, що видаються водіям.Здавання подорожнього листа водієм диспетчер підтверджує підписому книзі обліку.

У маршрутному листі вказуються пункти маршруту, дата і час їхпроходження, графік руху, пункти відпочинку водіїв, а також іншіумови пересування автотранспорту, передбачені договором між пере-візником і замовником.

Реалізація послуг з перевезення вантажів супроводжується одер-жанням певних доходів, до яких включають нарахування:

за тарифами за виконані перевезення вантажів;

за порожній пробіг автомобілів до пункту першого завантаженняабо від пункту останнього розвантаження;

за додатковий простій автомобілів, пов'язаний із зважуванням,заїздом та переважуванням вантажів;

у вигляді стягнень із замовників за пробіг автомобілів, виклика-ний нездійсненим прийомом або здаванням вантажу.

У бухгалтерії автотранспортних підприємств дохід від реалізаціїпослуг з перевезення вантажів відображається на субрахунку 703 «До-ходи від реалізації наданих послуг» (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

ОБЛІК НАДАННЯ ПОСЛУГ З АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

п/п

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Надано замовникам послуги з перевезення вантажів

361

703

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

703

641

3

Отримано оплату за надані послуги з перевезеннявантажу

311

361

При наданні послуг з перевезення вантажів можливі різні витрати,штрафи, інші нарахування, котрі відображаються в обліку автотранс-портних підприємств на субрахунку 715 «Отримані штрафи, пені, не-устойки»:

за пробіг автомобілів, викликаний нездійсненим прийомом абоздаванням вантажу;

за простій автомобілів з вини замовника;

за відмову від оформлення або неправильне оформлення подо-рожніх листів та товаротранспортних накладних;

за невиконання встановленого договором обсягу перевезень збоку замовника;

за неподання вантажу до перевезень тощо.

Стягнення суми понесених витрат та штрафів, що підлягають спла-ті за порушення умов договору може бути проведене безпосередньозамовником або через арбітражний суд. У бухгалтерському обліку ав-тотранспортного підприємства такі нарахування і надходження відо-бражаються за схемою, наведеною в табл. 4.2 [94, с. 175].

Відображення в бухгалтерському обліку надання послуг з міжна-родних перевезень відбувається за схемою, наведеною в табл. 4.3. Пе-вні особливості має нарахування суми зобов'язань з ПДВ. Це пов'яза-

не з тим, що на території інших держав перевезення оподатковуютьсяподатком на додану вартість (ПДВ) за нульовою ставкою.

Таблиця 4.2

ОБЛІК ОДЕРЖАНИХ КОМПЕНСАЦІЙ І ШТРАФІВ ПРИ ПОРУШЕННІЗАМОВНИКОМ ДОГОВІРНИХ УМОВ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

п/п

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Нарахована сума стягнень

361

703

2

Відображено податкові зобов'язання щодо ПДВ

703

641

3

Нарахована сума визнаних штрафних санкцій

361715

715791

4

Отримано відшкодування понесених витрат відпідприємства-замовника

311 (301)

361

5

Отримано суму штрафних санкцій

311 (301)

361

Для того, щоб правильно відобразити в обліку оподаткування ПДВ,вартість наданих транспортних послуг поділяють на:

транспортні послуги на території України;

транспортні послуги за межами України.

Таблиця 4.3

ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВАПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ БАРТЕРНОГО ДОГОВОРУ

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Отримано матеріали від підприємства-замовника

201

631

2

Нараховано податковий кредит щодо ПДВ

641

631

3

Відображено надання послуги з транспортуваннявантажу

361

703

4

Списано суму нарахованих податкових зо-бов'язань

703

641

5

Списано витрати на виконання послуги

903

23

6

Списано на фінансовий результат:собівартістьдохід

791703

903791

7

Відображено зарахування заборгованостей

631

361

Розподіл відбувається шляхом визначення частки відстані пересу-вання вантажу по Україні (%) і за її межами (%). Після такого розподі-лу визначають:

вартість перевезеного по Україні вантажу (вся вартість вантажупомножена на % його пересування по Україні);

суму ПДВ від вартості перевезеного по Україні вантажу;

суму наданих послуг з міжнародного перевезення вантажу зурахуванням ПДВ (додають суму ПДВ до усієї вартості перевезеноговантажу). Визначену таким чином суму відображають за дебетом ра-хунка 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» і кредитом рахун-ка 703 «Доходи від реалізації наданих послуг».

Автотранспортні підприємства можуть здійснювати вантажні пе-ревезення в межах бартерного договору. В таких випадках у бухгал-терському обліку операції будуть відображатись дещо в зміненому ва-ріанті (табл. 4.3) [94, с. 174].

4.2. Облік надання послуг з пасажирських перевезень

При організації пасажирських перевезень керуються Правиламинадання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвер-дженими постановою КМУ від 18 лютого 1997 року № 176 [79], згідноз якими ці послуги поділяються на автобусні й таксомоторні.

Автобусні перевезення — це переміщення людей і багажу за допо-могою автобусів, до яких належать:

міські (перевезення за маршрутами в межах території міста, ін-шого населеного пункту);

приміські (перевезення за маршрутами довжиною до 50 км, неза-лежно від адміністративно-територіального поділу, крім міських мар-шрутів);

міжміські (до них належать внутрішньо-обласні перевезення замаршрутами, довжина яких перевищує 50 км і які проходять у межахАвтономної Республіки Крим, області, та міжобласні перевезення замаршрутами, довжина яких перевищує 50 км і які виходять за межіАвтономної Республіки Крим, області);

міжнародні (перевезення за маршрутами, що виходять за межідержавного кордону України);

туристичні (перевезення пасажирів за завчасно визначеними ма-ршрутами з туристичною метою);

на замовлення (перевезення на погоджених перевізником і замо-вником умовах за визначеним ними маршрутом);

вантажопасажирські (перевезення пасажирів із вантажем ванта-жопасажирськими автомобілями можуть виконуватися на замовленняабо за встановленими маршрутами. Вимоги щодо організації таких пе-ревезень встановлюються Міністерством транспорту України).

Перевезення пасажирів за міськими й приміськими маршрутамиможуть виконуватися в режимі звичайних, експресних і маршрутнихтаксомоторних перевезень.

Експресні перевезення — переміщення пасажирів і багажу за мар-шрутами з обмеженою кількістю зупинок і скороченим часом поїздки.

Маршрутні таксомоторні перевезення — це перевезення пасажирівмікроавтобусами й автобусами за встановленими маршрутами (далі —таксомоторні маршрути) з обов'язковим наданням місць для сидіння.Вимоги до організації маршрутних таксомоторних перевезень устано-влюються Міністерством транспорту.

Таксомоторні перевезення — це перевезення пасажирів і багажу в таксі.

Питання організації маршрутів, організації автобусних і маршрут-них таксомоторних перевезень, укладення договорів про організаціюперевезень регулюються Порядком і умовами організації перевезеньпасажирів і багажу автомобільним транспортом, затвердженим Нака-зом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року № 21 [75].

Відкриття, закриття й зміна маршрутів проводиться перевізникомпісля вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних і міжра-йонних сполучень, огляду доріг і дорожніх об'єктів на маршрутах напідставі домовленості з власниками цих дорожніх об'єктів або їх упо-вноваженими особами.

Власниками дорожніх об'єктів виступають місцеві органи влади(якщо йдеться про міські, які бажають займатися перевезеннями паса-жирів, укладають відповідні договори).

На маршрут оформляється паспорт, який містить відомості про да-ту відкриття, схему, характеристику маршруту, розклад руху, акт ви-міру довжини маршрутів і випробувального рейсу, таблицю вартостіпроїзду тощо.

Підставою для здійснення пасажирських перевезень є такі документи:

квиток, що засвідчує право громадянина на користування авто-мобільним транспортом і на перевезення за плату багажу на міських (утому числі маршрутних таксомоторних), приміських і міжміських ма-ршрутах;

довгостроковий договір про перевезення організованих груп ді-тей, зразок якого затверджено наказом Міністерства транспорту й Мі-ністерства освіти України від 10 грудня 1997 року № 431/7;

договір разового перевезення організованих груп дітей у формізамовлення, зразок якого затверджено наказом Міністерства транспор-ту і Міністерства освіти від 9 січня 1998 року № 4/8;

дозвіл на перевезення організованих груп дітей, зразок якого за-тверджено наказом Міністерства транспорту й Міністерства освіти від9 січня 1998 року № 5/9;

зовнішньоекономічний договір про спільну діяльність,пов'язану з міжнародними регулярними перевезеннями пасажирів, абодоговір про міжнародні нерегулярні та маятникові автомобільні пере-везення пасажирів;

довгостроковий договір на перевезення туристів, зразок якогозатверджено наказом Міністерства транспорту і Державного комітетутуризму України від 10 грудня 1997 року № 433/5;

договір разового перевезення туристів, зразок якого затвердже-но наказом Міністерства транспорту і Державного комітету туризмувід 9 січня 1998 року № 6/4;

договір про спільну діяльність, пов'язану з обслуговуванням па-сажирів автомобільним транспортом.

Тарифи на перевезення пасажирів у міському транспорті регулю-ються відповідними нормативними актами органів виконавчої влади.До плати за проїзд не включається страховий платіж із пасажира настрахування від нещасних випадків на транспорті та ПДВ. Плата заперевезення багажу, допущеного до транспортування, встановлюєтьсяза кожне місце залежно від відстані.

Одиницею виміру пасажирських перевезень є поїздка пасажира.Право громадянина на користування автомобільним транспортом і наперевезення за плату багажу на міських (у тому числі маршрутних та-ксомоторних), приміських і міжміських маршрутах посвідчується кви-тком (талоном).

Разовий квиток (талон) дає право громадянинові на одну поїздкуна одному виді транспорту. Абонементний квиток дає право на кори-стування одним або більше видом громадського транспорту протя-гом терміну дії цього квитка, що вказується на такому абонементно-му квитку.

Питання зберігання, видачі та обліку всіх видів квитків на проїзд вавтобусах регулюються Інструкцією про порядок постачання, збері-гання, видачі та обліку всіх видів квитків на проїзд в автобусах і так-сомоторах, контролю й обліку виручки від перевезення пасажирів ібалансу, затвердженою наказом Міністерства автомобільного транс-порту України від 2 січня 1984 року [29].

Квитки, відповідно до Інструкції № 1, обліковуються на рахунка201 «Сировина і матеріали» за фактичною вартістю їх придбання іводночас у кількісному вимірі за їхньою номінальною вартістю — назабалансовому рахунка 08 «Бланки суворого обліку».

З працівниками, призначеними для виконання операцій з одержан-ня, транспортування, зберігання, видачі, реалізації квитків, має прово-дитись інструктаж із подальших укладанням договору про повну ма-теріальну відповідальність.

У первинних і облікових документах, що використовуються дляоформлення і відображення приймання, одержання та оприбуткуван-ня, відпуску, реалізації квитків, мають вказуватись кількість, серії іномери квитків за кожним видом і номінальною вартістю окремо.

Законом України «Про застосування реєстраторів розрахунковихоперацій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» [20]встановлено, що підприємства, установи та організації всіх форм влас-ності та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, які здійс-нюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського хар-чування й послуг за готівку, зобов'язані провадити розрахунки зіспоживачами через належним чином оформлені реєстратори розраху-нкових операцій.

Відповідно до Переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі,громадського харчування і послуг, специфіка яких дозволяє здійсню-вати розрахунки зі споживачами без застосування електронних конт-рольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг, за-твердженого наказом Міністерства економіки України від 12 березня1998 року № 24 [94, с. 188], надання послуг населенню з видачею та-лонів і квитків (з нанесеними друкарським способом серією, номером іномінальною вартістю) у пасажирському транспорті міського, примі-ського і міжміського сполучення може здійснюватися з використаннямтоварно-касових книг. При цьому, згідно з роз'ясненнями Міністерст-вом економіки України ця норма діє при оплаті проїзду безпосередньов салонах автобусів приміського й міжміського сполучення.

У бухгалтерському обліку операції з пасажирських перевезень ві-дображаються за схемою, показаною у табл. 4.4 [94, с. 177].

Таблиця 4.4

ОБЛІК ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

п/п

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Оприбутковано отримані бланки квитків за фак-тичною вартістю

201

631

2

Отримані бланки відображено за номінальноювартістю на забалансовому рахунка

081 / Кви-тки наскладі

 

3

Відображено податковий кредит щодо ПДВ (як-що на підприємство не поширюється пільга що-до ПДВ)

641

631

4

Оплачено рахунок постачальника бланків

631

311

5

Квитки видано у підзвіт кондуктору (водієві)

083 / Кви-тки, виданіпід звіт

081 / Кви-тки наскладі

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

п/п

дебет

кредит

1

2

3

4

6

Здано виручку від реалізації квитків до каси під-приємства

301

703

7

Відображено зобов'язання щодо ПДВ (якщо напідприємство не поширюється пільга щодоПДВ)

703

641

8

Списано витрати, пов'язані з наданням послуг ізперевезення

23

803, 811,821, 822,823

9

Відображено фактичну собівартість витрат

903

23

10

Списано фактичну собівартість на фінансові ре-зультати

791

903

11

Відображено результат від реалізації (списанодохід)

703

791

12

Страховій компанії нарахована сума страховихплатежів

704791

685704

13

Страховій компанії перераховано суму страхо-вих платежів

685

311

14

Отримано дотації з місцевого бюджету в раху-нок відшкодування збитків підприємства транс-порту

31148

48703

15

Відображено податкові зобов'язання щодо ПДВна відповідну суму податку

703

641

16

Квитки, списані з підзвіту водія (кондуктора)

 

08 / Квит-ки, виданіпід звіт

Оплата проїзду у мікроавтобусах і автобусах підприємств транспо-рту і громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, що надаютьплатні послуги на маршрутних таксомоторних перевезеннях пасажирівна міських маршрутах на підставі угод між перевізниками і місцевимиорганами влади, проводиться за квитками, форма яких встановленаМіністерством транспорту України і відповідає вимогам наказу № 24.Такі роз'яснення надані Міністерством економіки України від 26 січня1999 року № 55-24/61, Міністерством транспорту України від 26 січня1999 року № 6/25-4-114 і ДПА України від 26 січня 1999 року№ 581/5/23-3116 і погоджені з Державним комітетом з питань розвит-ку підприємництва [94, с. 189].

Реалізація квитків на автобусних станціях проводиться через спе-ціалізовані РРО. Ними ж роздруковується відомість реалізації квитків,де зазначається дата, номер рейсу, кількість реалізованих квитків, сумавиручки, сума страхових платежів та інше. Один примірник відомостівидається водію і є підставою для включення до доходів АТП, а дру-гий примірник відомості залишається на автостанції і є підставою дляперерахування коштів до АТП.

Бланками суворого обліку є квитково-облікові листи форми 11-АП(застосовуються в міському й приміському сполученні) і 12-АП (за-стосовуються в міжміському сполученні), котрі складаються водіями ікондукторами для обліку квитків і виручки.

Квитково-облікові листи як форма звітності на підприємствахтранспорту, що надають послуги з перевезення пасажирів, введено вдію Наказом МТУ «Затвердження форм квитково-облікових листів»від 24 квітня 1996 року № 133. Роз'яснення з цього приводу надано влисті ДПАУ «Про надання роз'яснень щодо застосування квитково-облікових листів на пасажирському транспорті» від 5 липня 1999 року№ 8083/7/23-303 [93], в якому, зокрема, зазначено, що такі листи мо-жуть використовуватися тільки на підприємствах Міністерства транс-порту [94, с. 190].

Перевезення пасажирів на замовлення оформляється нарядом-довідкою, до якої на підставі заявки замовника заносяться усі дані промаршрут. Маршрут, відстань і час фактичного надання послуги з пере-везення пасажирів підтверджує замовник своїм підписом і печаткою.Тарифи на перевезення заздалегідь розробляються, затверджуютьсяпідприємством самостійно на підставі калькуляцій і погоджуються іззамовником. Для розрахунків за надані послуги на підставі завіренихзамовником нарядів-довідок виписуються рахунки-фактури і податко-ві накладні.

Окремі особливості, що впливають на організацію обліку, маютьміжнародні перевезення пасажирів:

суб'єкти підприємництва у своїй діяльності керуються Правила-ми надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвер-дженими Наказом МТУ від 18 лютого 1997 року № 176 [79], Конвен-цією про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу,підписаною 9 жовтня 1997 року і ратифікованою 8 квітня 1999 рокувідповідно до Закону України від 8 квітня 1999 року № 581-XIV [31];

операції з надання таких послуг підлягають ліцензуванню (з 1квітня 2001 року ліцензуванню підлягають усі пасажирські автопере-везення);

обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкоюоперації з надання транспортних послуг із перевезення пасажирів замежами митного кордону України, а саме:

від пункту за межами державного кордону України до пунктупроведення митних процедур із випуску пасажирів з-під митного кон-тролю на митну територію України (у т. ч. внутрішні митниці);

від пункту проведення митних процедур із випуску пасажирів замежі митного кордону України (у т. ч. внутрішні митниці) до пунктуза межами державного кордону України;

між пунктами за межами митного кордону України. При цьомуслід враховувати, що у разі, якщо надання зазначених транспортнихпослуг здійснюється у вигляді брокерських, агентських або комісійнихоперацій з транспортними квитками, проїзними документами, укла-дення договорів або на підставі рахунків із транспортування пасажирівдовіреною особою перевізника, операції з надання таких послуг об-кладаються податком за ставкою 20 %.

Все більшим попитом користуються таксомоторні перевезення іззастосуванням таксі. Відповідно до п. 2 розділу «Загальні положення»Правил № 176, таксі — це спеціальний легковий автомобіль, оснаще-ний таксометром і призначений для перевезення пасажирів і багажу впорядку індивідуального користування [79]. Таксі не належить до ав-томобільного транспорту загального користування. Суб'єкти підпри-ємництва, що займаються таксомоторними перевезеннями, не маютьправа:

на пільгу щодо податку з власників транспортних засобів та ін-ших самохідних машин і механізмів;

на пільгу щодо ПДВ.

Крім таксометра, на таксі мають бути встановлені: сигнальний ліх-тарик із зеленим і червоним світлом, розміщений у верхньому правомукуті лобового скла, і розпізнавальний ліхтар помаранчевого кольоруна даху таксі з нанесеною на нього композицією з чорних квадратів,розміщених у шаховому порядку.

Таксомоторні підприємства при перевезенні пасажирів повинні за-стосовувати подорожній лист за формою 1-ТС.

Згідно з Інструкцією № 320, власник автомобіля, який бажає за-йматися перевезенням пасажирів, повинен мати автомобіль, оснаще-ний відповідно до Правил № 176 [79] (зокрема мати таксометр), а та-кож мати бланки чеків і змінних звітів установленого зразка (додатки1, 2 до Інструкції № 320).

Таксометр — це лічильник, яким оснащується таксі та який пока-зує відповідний розмір плати за проїзд пасажира. В Україні застосо-вуються три види таксометрів: «Пульсар-У», «Елтакс-01 ФТ» і «ТАЕ-Л» [94, с. 178]. Таксометри підлягають реєстрації в державній подат-ковій інспекції за місцезнаходженням суб' єкта підприємницької діяль-ності.

Чек (форму чека наведено в дод. 1 до Інструкції № 320) прирівню-ється до документів суворої звітності та видається водієм кожному па-сажирові під час проведення розрахунка за транспортну послугу. Чекповинен виписуватись у двох примірниках під копіювальний папір.Перший примірник водій віддає пасажиру, другий залишає у себе.

Крім чеків, водій заповнює змінні звіти, які також прирівнюютьсядо документів суворої звітності та заповнюються за результатами ро-боти за зміну. Журнал бланків змінних звітів підлягає зберіганню про-тягом 3 років.

Власник таксометра до 15 числа місяця, наступного за звітним, не-залежно від того, чи здійснювалася підприємницька діяльність, пови-нен забезпечити щомісячне подання до державної податкової інспекціїза своїм місцезнаходженням звіту про використання таксометра. У ви-падку, якщо юридична або фізична особа є власником одразу декіль-кох автомобілів таксі, нею подається зведений звіт одразу на всі авто-мобілі (точніше таксометри).

Незважаючи на те, що оплата послуг з перевезення громадян у так-сі, зазвичай, здійснюється за готівкові грошові кошти, пред'являти па-тент при наданні таких послуг не потрібно. Згідно з Законом про «Па-тентування деяких видів підприємницької діяльності» [16] патенту-ванню, зокрема, підлягає діяльність із надання побутових послуг за го-тівку. Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патен-туванню, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27квітня 1998 року № 576. Діяльність із перевезення пасажирів у таксі доцього переліку не входить і, отже, патентуванню не підлягає.

Починаючи з 1 вересня 1999 року діяльність зі здійснення автобус-них і таксомоторних перевезень пасажирів і багажу підлягає сертифі-кації (наказ Державного комітету України по стандартизації, метроло-гії та сертифікації «Про внесення доповнень до Переліку продукції, щопідлягає обов'язковій сертифікації в Україні, та до Термінів введенняобов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні» від 5травня 1999 року № 205).

Відповідно до Закону «Про автотранспорт», автомобільний перевіз-ник, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах зага-льного користування, може на договірних умовах звертатися до послугавтостанцій [5]. Це є необхідністю, бо за законом відправлення чи при-буття автобусів приміських, міжміських та міжнародних автобусних ма-ршрутів загального користування здійснюється тільки з автостанцій, а заїх відсутності — з зупинок, передбачених розкладом руху.

Власники автостанцій укладають договір з автомобільним перевіз-ником тільки за наявності у нього договору з органами виконавчоївлади та органами місцевого самоврядування про організацію переве-зення на автобусних маршрутах загального користування чи їх дозво-лу на обслуговування маршрутів загального користування, що проля-гають через цю автостанцію.

Предметом договору автомобільного перевізника з власниками ав-тостанцій є надання послуг та виконання робіт, пов'язаних з відправ-ленням і прибуттям пасажирів. Порядок й умови надання пасажирамтранспортних послуг регламентовано Правилами надання послуг па-сажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановоюКМУ від 18.02.97 року № 176, зі змінами та доповненнями [79], По-рядком та умовами організації перевезень пасажирів і багажу автомо-більним транспортом, затвердженими наказом Міністерства транспор-ту України від 21.01.98 року № 21, зі змінами та доповненнями [75].

Автостанції надають пасажирам послуги, пов'язані з їх проїздомавтобусними маршрутами загального користування, а автомобільнимперевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірнихумовах, — послуги, пов'язані з відправленням та прибуттям автобусівзгідно з розкладом руху.

Первинними документами з обліку пасажирських перевезень авто-бусами є: подорожній лист автобуса однозмінний (ф. № 1-АП) та бага-тозмінний (ф. № 2-АП), замовлення на перевезення пасажирів автобу-сом (ф. № 11), листок регулярності руху автобуса (ф. № 3-АП), книгаобліку подорожніх листів у диспетчерів (ф. № 1-БСО), особова карткаавтомобіля (автопричепа) (ф. № 6-ПС), акт приймання-передаванняавтомобіля (ф. № 28-АПС); з обліку пасажирських перевезень таксі:подорожній лист легкового автомобіля — таксі (ф. № 1-ТС), наряд-довідка (до подорожнього листа таксі) (ф. № 5-ТС), формуляр на так-сометр (ф. № 31-АПС), акт на списання таксометрів (ф. № 35-АПС).

У автоперевізника облік бланків квитків за номінальною вартістюведеться на позабалансовому рахунка 08 «Бланки суворого обліку»,що поділяється на субрахунки: 081 «Бланки квитків на складі», 082«Бланки квитків у підготовці», 083 «Бланки квитків для реалізації»,084 «Бланки квитків, що залишилися нереалізованими й підлягаютьзнищенню».

Аналітичний облік квитків на рахунка 08 «Бланки суворого облі-ку» ведеться за матеріально відповідальними і підзвітними особами заповною (номінальною) вартістю. Облік квитків на складі ведеться за їхкількістю й повною вартістю.

Також у автоперевізника квитки повинні обліковуватися як бланкиза фактичною собівартістю придбання на субрахунку 209 «Ініші мате-ріали» з подальшим списанням у дебет рахунка 23 «Виробництво».

Облік доходів від реалізації послуг автотранспорту відображаєтьсяна субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

У бухгалтерському обліку автостанцій дохід буде визнаватися на всюсуму послуг (з урахуванням вартості квитків), а витрати — на суму, щовідноситься до собівартості послуг, у тому числі й вартості транспортнихпослуг автоперевізника (фактична вартість реалізованих квитків). Авто-транспортне підприємство за договором може розраховуватися за послугиавтостанції' як грошовими коштами, так і шляхом взаємозаліку з допла-тою різниці грошовими коштами. Відображення в бухгалтерському облі-ку автоперевізника та автостанції надання послуг з перевезення пасажирівта розрахунків між собою наведено у табл. 4.5.

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

У автостанції

1

Відображено реалізацію квитків пасажирам

301

703

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

3

3 каси грошові кошти здано на поточний рахунок

311

301

4

Підписано акт з автоперевізником про виконаннятранспортних послуг на суму реалізованих квитків

903

631

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

6

Сплачено автоперевізнику за надані послуги

631

311

7

Підписано акт виконаних робіт з надання інших по-слуг автостанції автопереввнику

361

703

8

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

9

Перераховано автостанції грошові кошти від автопе-ревізника за надані послуги

311

361

10

Списано доходи на фінансовий результат

703

791

11

Списано витрати на фінансовий результат

791

903

У автоперевізника

1

Підписано акт виконаних робіт автостанції з реаліза-ції квитків

361

703

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

3

Списано собівартість транспортних послуг

903

23

4

Підписано акт виконаних послуг автостанції

93

685

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

6

Перераховано грошові кошти за послуги автостанції

685

311

7

Отримано оплату автостанції за реалізовані квитки

311

361

8

Списано доходи на фінансовий результат

703

791

9

Списано витрати на фінансовий результат

791

903, 93

У бухгалтерському обліку автостанцій квитки відображаються напозабалансовому субрахунка 083 «Бланки квитків для реалізації».

Автостанції відображають доходи від надання послуг перевізникам інадання додаткових послуг пасажирам у відомості «Розшифровка власнихдоходів» за кожним окремим касиром автостанції, за кожну добу та місяць.

Автотранспортні підприємства у відомості «Перевезення пасажирів наавтобусах перевізника» відображають належну кожному перевізнику ви-ручку за місяць у розрізі всіх автостанцій області, що продавали квиткицього автоперевізника. На підставі цієї відомості автотранспортне підпри-ємство відображає в обліку доходи від послуг з пасажирських перевезень.

Окрему особливість обліку пасажирських перевезень складає перевезенняпільгових пасажирів і отримання цільових дотацій. Автотранспортним під-приємствам для перевезення пільгового контингенту надаються субсидії напокриття збитків, що не повертаються ними та спрямовуються тільки на по-точні цілі одержувача бюджетних коштів. При отриманні субсидії на покрит-тя збитків перевізник має статус одержувача бюджетних коштів, а бюджетніасигнування надаються йому за КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансфертипідприємствам (установам, організаціям)» на відповідні рахунки, відкриті ворганах Державного казначейства. Для одержання субсидії автотранспортнепідприємство розраховує кількість пільговиків, яким були надані послуги. Цеможна зробити як відслідковуючи кількість пільговиків у транспортному за-собі за місяць, так і на підставі інструкції про порядок обліку пасажирів, якіперевозяться громадським транспортом на маршрутах.

У бухгалтерському обліку субсидії держави в автотранспортному під-приємстві відображаються на рахунка 48 «Цільове фінансування». Відпові-дно до П(С)БС) 15 «Дохід», цільове фінансування для компенсації витрат(збитків), які понесло підприємство, визнається дебіторською заборгованіс-тю з одночасним визнанням доходу. Отримання грошей на рахунок, від-критий в органах Державного казначейства, відображається проводкою: Д-т311 «Грошові кошти на поточному рахунка у національній валюті» — К-т48 «Цільове фінансування». На практиці дохід від субсидій відображаєтьсяразом з операцією отримання грошей. Відображення у бухгалтерському об-ліку отримання дотацій на перевезення пільгових категорій пасажирів тавідшкодування збитків автоперевізника наведено у табл. 4.6.

Таблиця 4.6

ОБЛІК ОТРИМАННЯ ДОТАЦІЙ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙПАСАЖИРІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ АВТОПЕРЕВІЗНИКА

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Списано фактичну собівартість перевезення пасажи-рів

903

23

2

Отримано дохід від надання послуг з перевезення па-сажирів

301

703

3

Відображено дотацію на перевезення пільгових кате-горій пасажирів

48

718

4

Отримано дотацію на перевезення пільгових катего-рій пасажирів

311

48

5

Списано витрати на фінансовий результат

791

903

6

Списано доходи на фінансовий результат

703, 718

791

У податковому обліку субсидію повністю включають до складу ва-лового доходу.