4.3. Облік доходів і витрат діяльностіавтотранспортних підприємств

магниевый скраб beletage

Для оцінки фінансово-господарської діяльності автотранспортнихпідприємств, визначення фактичної ефективності проведених організа-ційно-технічних заходів, проведення аналітичних розрахунків з метоювиявлення резервів скорочення витрат використовують облікову інфор-мацію з доходів і витрат. Як зазначалось вище, при визначенні доходівАТП з перевезення вантажів та пасажирів, у бухгалтерському обліку до-ходи від реалізації послуг в автотранспортних підприємствах відобража-ються на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Стосовно витрат слід зазначити, передусім, що з метою правильноїорганізації планування, обліку, калькулювання й аналізу собівартостіперевезень витрати на перевезення (роботи, послуги) класифікують за:місцем виникнення; видами витрат; економічними елементами тастаттями калькуляції; способами віднесення на собівартість переве-зень; мірою впливу обсягів перевезень на рівень витрат; складом; звіт-ними періодами; доцільністю.

Собівартість перевезень (робіт, послуг) — це виражені у грошовійформі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньопов'язані з підготовкою й здійсненням процесу перевезень вантажів іпасажирів, а також виконанням робіт і послуг, що забезпечують пере-везення. Таке визначення собівартості наведено в Методичних реко-мендаціях з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) натранспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту Українивід 05.02.01 р. № 65. Вказані рекомендації є керівним чинником приплануванні, веденні обліку й калькулюванні собівартості робіт в авто-транспортних підприємствах. Відповідно до Методичних рекоменда-цій, до виробничої собівартості перевезень включаються [33]:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

 інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

«Прямі матеріальні витрати» складаються із вартості паливно-мастильних та інших матеріалів (у т. ч. транспортно-заготівельні ви-трати), фактично використаних безпосередньо на здійснення переве-зень. Якщо деякі мастильні та інші експлуатаційні матеріали немож-ливо віднести до певних видів перевезень, їх вартість включається дособівартості окремих об'єктів калькулювання шляхом розподілу про-порційно вартості витраченого пального.

«Прямі витрати на оплату праці» формують із витрат на виплатуосновної та додаткової заробітної плати працівників, безпосередньопов'язаних зі здійсненням перевезень. Якщо пряме віднесення витратна оплату праці до собівартості окремих видів перевезень ускладнено,вони розподіляються, виходячи з питомої ваги певного виду переве-зень у структурі доходів підприємства.

До статті «Інші прямі витрати» входять:

відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування;

відрахування на додаткове пенсійне соціальне страхування в пе-редбачених законодавством випадках;

інші загальнообов'язкові збори й відрахування на соціальні за-ходи;

суми амортизаційних відрахувань необоротних активів;

витрати на всі види ремонтно-технічного огляду та технічногообслуговування рухомого складу (вартість запчастин, інших запасів,що використовуються для ремонту власними підрозділами, зарплатаремонтників);

вартість ремонтних послуг сторонніх організацій;

витрати на страхування транспортних засобів у випадку їх ре-монту за кордоном;

вартість матеріалів з оснащення пасажирських салонів та ін.

Амортизаційні відрахування за транспортними засобами, які екс-плуатувалися при здійсненні декількох видів перевезень (робіт, по-слуг), розподіляються між об'єктами калькулювання пропорційно об-сягам перевезень (робіт, послуг).

Витрати на технічне обслуговування й поточний ремонт рухомогоскладу, безпосередньо зайнятого на певному виді перевезень (робіт,послуг), включаються до собівартості за прямою ознакою.

Загальновиробничі витрати (або окремі їх елементи) на технічнеобслуговування та поточний ремонт для їх віднесення до певних видівперевезень (робіт, послуг) можуть бути розподілені:

відповідно до питомої ваги планової суми витрат на технічне об-слуговування й ремонт у загальній сумі планової собівартості окремихвидів перевезень (робіт, послуг);

виходячи з питомої ваги певного виду перевезень (робіт, послуг)у структурі доходів підприємства;

виходячи з планової трудомісткості ремонтних робіт.

Загальновиробничі витрати включають: витрати з утримання апа-рату управління виробничим процесом, амортизацію необоротних ак-тивів загальновиробничого призначення; витрати на утримання, екс-плуатацію, капітальний та поточний ремонт, страхування необоротнихактивів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконаленнятехнології й організації виробництва; витрати на обслуговування ви-робничого процесу; витрати на охорону праці, техніку безпеки, вироб-ничу санітарію й охорону навколишнього середовища; податки, зборий інші платежі; інші витрати.

Фактична сума загальновиробничих витрат транспортних підпри-ємств щомісяця розподіляється між:

основним виробництвом з подальшим розподілом між видамиперевезень;

допоміжним виробництвом у частині робіт, призначених для по-треб власного капітального будівництва, непромислових господарств,а також для реалізації;

обслуговуючими виробництвами;

капітальним будівництвом, що ведеться господарським способом.

Загальновиробничі витрати, віднесені до основного виробництва,

залежно від видів виконуваних перевезень (робіт, послуг), технічногооснащення рухомого складу й інших умов розподіляються між видамиперевезень за одним з методів:

пропорційно заробітній платі основних працівників;

відповідно до питомої ваги планової суми загальногосподарсь-ких витрат у загальній сумі планової собівартості окремих видів пере-везень;

на 1 гривню фактичних доходів за окремими видами перевезень;

пропорційно сумі витрат за іншими калькуляційними статтями;

пропорційно кількості автомобілів в АТП.

Зазвичай, автомобіль здійснює кілька видів перевезень. Тому витрати,пов'язані з експлуатацією встановлених на ньому шин, розподіляютьсяміж об'єктами калькулювання пропорційно обсягу перевезень. У підсум-ку, до статті калькуляції «Автомобільні шини» включаються всі витрати,пов'язані з експлуатацією автомобільних шин.

Протягом звітного періоду підприємство повинне забезпечувати по-стійність обраних методів розподілу непрямих витрат. Облік та кальку-лювання фактичної собівартості перевезень на автотранспортних підпри-ємствах здійснюється з використанням нормативного, стандарт-костінгу,позаказного методів або простим підрахунком витрат [33].

Застосування вказаних методів на автотранспортних підприємст-вах не має якихось принципових відмінностей за винятком необхідно-сті врахування галузевих особливостей. Так, основними елементаминормативного методу є облік витрат на виконання окремих видів пе-ревезень за діючими нормами, облік відхилень від норм і облік змінинорм. Основними завданнями нормативного методу є своєчасне попе-редження нераціональної витрати матеріальних, трудових і фінансо-вих ресурсів підприємства, сприяння виявленню резервів зниженнясобівартості перевезень, оперативне управління формуванням витратвиробництва.

Зведений облік витрат на експлуатацію рухомого складу, його об-слуговування та ремонт при нормативному методі ведеться за стаття-ми витрат у розрізі окремих видів перевезень (робіт, послуг) з вияв-ленням і урахуванням відхилень від норм за кожним з показників.

В сучасних умовах господарювання автотранспортні підприємствасамостійно розробляють і затверджують нормативи витрат з ураху-ванням особливостей і конкретних умов діяльності, окремо для кож-ного виробничого підрозділу. Останнє викликане необхідністю своє-часного виявлення відхилень, аналізу їх причин, внесення змін донормативів з метою забезпечення ефективного управління підприємс-твом.

При застосуванні нормативного методу обліку фактична собівар-тість перевезень обчислюється шляхом додавання до нормативної со-бівартості або вирахування з неї виявлених у звітному періоді відхи-лень від норм і зміни норм.

Для визначення нормативної собівартості перевезень складаютьнормативну калькуляцію.

Відхиленням від норм при застосуванні нормативного методу облікувважаються перевитрати, економія матеріальних, трудових та інших ви-трат (у тому числі зумовлених заміною матеріалів і запчастин, оплатоюнепередбачених технологічним процесом робіт). Фактичні витрати, якіперевищують нормативні, не включаються до витрат, якщо такі перевит-рати пов'язані зі зловживаннями, нестачами, крадіжками, нетехнологіч-ним використанням і порушенням правил зберігання.

При позаказному методі об'єктом обліку й калькулювання є окремівиди перевезень (робіт, послуг), а калькуляційними одиницями — від-повідні одиниці їх виміру. Позаказний метод обліку витрат і кальку-лювання собівартості передбачає відособлений облік витрат за кожнимз видів перевезень (робіт, послуг) у розрізі статей витрат.

Автотранспортні підприємства збирають усі витрати на окремомусубрахунка рахунка 23 «Виробництво» з подальшим розподілом за на-прямками витрат. Списання витрат за автотранспортом відображаєтьсянаприкінці місяця такими бухгалтерськими записами (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СПИСАННЯ ВИТРАТ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

п/п

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Списано витрати, пов'язані з експлуатацією легко-вого автомобіля, на адміністративні витрати

92

23

2

Списано транспортні витрати з доставки запасів

20, 28

23

3

Списано собівартість реалізованих транспортнихпослуг

903

23

4

Списано транспортні витрати, повязані з рекламою

93

23

Сума витрат, що доводиться на калькуляційну одиницю (собівар-тість перевезень), визначається шляхом розподілу суми фактичних ви-трат за кожним об'єктом калькулювання на відповідний обсяг викона-них перевезень. Узагальнюючою калькуляційною одиницею транс-портної роботи є показник суми витрат, який припадає на одну гривнюотриманих підприємством доходів.

Зведений облік витрат на виробництво здійснюється на основі уза-гальнених даних, отриманих внаслідок обробки первинної документа-ції. При цьому, витрати групуються за видами перевезень структурни-ми підрозділами. На всі здійснені підприємством види перевезеньскладаються калькуляції фактичної собівартості — звітні калькуляції.Їх використовують для контролю за собівартістю як окремих видів, такі загального обсягу перевезень.

Слід зазначити, що у податковому обліку автотранспортних під-приємств валові витрати підтверджують документами, обов'язковескладання і зберігання яких передбачено правилами його ведення (п.п.5.3.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»)[15]. Податкова звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку(п. 2 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський обліку і фінансову звітність вУкраїні») [6]. Податковий облік ґрунтується на тих самих документах,що й бухгалтерський облік.

Отже, для підтвердження валових витрат та податкового кредиту зПДВ замовник транспортних послуг повинен мати належним чиномоформлену ТТН (лист Держкомпідприємництва від 08.08.06 р.,№ 6197) [85]. Окрім того, перевізник видає замовнику податкову на-кладну. Однак у разі видачі замовнику фіскального чека РРО, у якомувказана загальна сума платежу, сума ПДВ, податковий номер перевіз-ника, податкову накладну можна не складати (якщо вартість послугине перевищує 200 грн). Тоді замовник скористається п.п. 7.2.6 ЗаконуУкраїни «Про ПДВ» та відобразить податковий кредит і валові витра-ти на підставі такого фіскального чека [96, с. 23].

Окремі особливості при визначенні валових витрат для цілей пода-ткового обліку існують при страхуванні у сфері автоперевезень [93,с. 26]. Порядок страхування у сфері автоперевезень регламентуєтьсяЗаконом України від 07.03.96 року № 85/96-ВР «Про страхування» іЗаконом України від 01.07.04 року № 1961-1V «Про обов'язкове стра-хування цивільно-правової відповідальності власників наземнихтранспортних засобів» [10].

Страхування цивільно-правової відповідальності є обов'язковимвидом страхування власників наземних транспортних засобів. Без по-ліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальностітранспортний засіб експлуатувати не можна [10, п. 21.1]. При укла-данні договору страхування цивільно-правової відповідальності не маєзначення, який у підприємства автомобіль — власний чи орендованийі на якій підставі підприємство його експлуатує (придбаний згідно здоговором оренди, за генеральною довіреністю чи отриманий як вне-сок до статутного капіталу). За відсутність страхового поліса автотра-нспортне підприємство несе відповідальність у вигляді стягнення ад-міністративного штрафу в розмірі від 25 до 50 неоподаткованихмінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн) [4, ст. 126].

Витрати на страхування цивільно-правової відповідальності, пов'язаніз експлуатацією власних транспортних засобів, що знаходяться у складіосновних фондів платника податків, можна відносити до складу валовихвитрат такого платника податків у межах звичайної ціни страхового та-рифу [15, п. 5.4.6]. Тобто, до складу валових витрат можна включати за-трати на придбання страхового поліса для експлуатації тільки власнихтранспортних засобів у межах звичайного страхового тарифу [87].

Особисте страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті— це також один із видів обов'язкового страхування. Порядок такогострахування передбачено положенням, затвердженим постановоюКМУ від 14.08.96 року № 959. Згідно з нормами Положення 959 (п.1)особисте страхування від нещасних випадків на транспорті єобов'язковим тільки для водіїв, які працюють на транспортних під-приємствах, незалежно від їх форми власності [93, с. 27].

Відображення в обліку операції зі страхування цивільно-правовоївідповідальності власників транспортних засобів та особистого стра-хування водіїв від нещасних випадків на транспорті показано в табли-ці 4.8 [93, с. 27].

Таблиця 4.8

ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ

№п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовідоходи

Валовівитрати

01

02

03

04

05

06

07

Страхування цивільної відповідальності

1

Перераховано за страховий по-ліс

371

311

660

-

660

2

Отримано страховий поліс

39

655

660

-

-

3

Списано витрати поточногоперіоду в розмірі 1/12 страхо-вого платежу

92

39

55

-

-

4

Відображено зарахування за-боргованості

655

371

660

-

-

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

1

Перераховано за страховий по-ліс за водія

371

311

540

-

540

№п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовідоходи

Валовівитрати

01

02

03

04

05

06

07

2

Віднесено на витрати майбут-ніх періодів сплачені внески івідображено дохід працівника

39

663

540

-

-

3

Зараховано витрати на страху-вання працівника

663

654

540

-

-

4

Утримано ПДФО (540 грн X15 %)

663

641

81

-

-

5

Сплачено ПДФО

641

311

81

-

-

6

Відображено зарахування за-боргованості

654

371

540

-

-

7

Списано витрати поточногоперіоду в розмірі 1/12 страхо-вого платежу

92

39

45

-

-

Автотранспортні підприємства мають право включати до складувалових витрат затрати на страхування своїх водіїв у межах звичайноїціни страхового тарифу цього виду страхування, причому в повній су-мі без обмежень, оскільки це обов'язковий вид страхування для такихпідприємств [15, п. 5.4.6, абз. 3].

Стосовно податку на дохід фізичних осіб і внесків до фондів соціа-льного страхування особливістю є те, що: особисте страхування віднещасних випадків на транспорті є обов'язковим для водіїв транспор-тних підприємств. Тому суми страхових внесків, перерахованих транс-портним підприємством на страхування своїх водіїв від нещасних ви-падків на транспорті, не вважається доходом цих водіїв. Такі суми необкладаються податком на дохід фізичних осіб. Також не нарахову-ються на ці суми і не утримуються з них внески до Пенсійного фондута фондів соціального страхування.

Питання для контролю знань

Назвіть нормативні джерела, що регулюють облік та оподатку-вання операцій на автотранспортному підприємстві.

Назвіть та надайте законодавче підґрунтя правам, обов'язкам тавідповідальності суб'єктів автотранспортного підприємництва.

Дайте характеристику документальному оформленню автотран-спортних перевезень.

Проаналізуйте специфіку організації обліку автотранспортних за-собів.

Дайте характеристику операціям із надходження автотранспорт-них засобів.

Дайте характеристику обліку витрат на технічне обслуговуваннята ремонт автотранспортних засобів.

Назвіть проблемні питання обліку операцій із операційної орендитранспортних засобів.

Назвіть проблемні питання обліку операцій із фінансової орендитранспортних засобів.

Дайте характеристику операціям із вибуття автотранспортнихзасобів.

Проаналізуйте типову модель організації обліку та відображен-ня операцій із придбання паливно-мастильних матеріалів.

Дайте характеристику аналітичному обліку запасних частин.

Відокремте проблемні питання документального оформленнята обліку реалізації послуг із вантажних перевезень.

Дайте характеристику обліку надання послуг із пасажирськихперевезень.

Назвіть основні питання обліку доходів діяльності автотранспо-ртних підприємств.

Назвіть основні питання обліку витрат діяльності автотранспор-тних підприємств.

Тестові завданнядо частини І

Тести до розділу 2

1. До первісної вартості товарів не включають:

Вартість посередницьких послуг, пов'язаних з придбанням товарів.

Відсотки за користування комерційними кредитами.

Вартість послуг транспортної контори з перевезення товарів.

Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1-3 цього тестового завдання.

2. На дату балансу в бухгалтерському обліку і звітності товари відобра-жаються за:

Чистою вартістю реалізації.

Купівельною вартістю.

За меншою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

За будь-якою із оцінок, що їх визначить підприємство у наказі про обліковуполітику.

3. Чиста вартість реалізації визначається шляхом вирахування:

З очікуваної ціни продажу суми очікуваних витрат на збут.

З продажної вартості товарів їх первісної вартості.

З первісної вартості товарів їх купівельної вартості.

З будь-якої суми, котра обумовлена підприємством у наказі про обліковуполітику.

4. Товари визнаються активом за умови:

Якщо існує імовірність одержання підприємством в майбутньому економіч-ної вигоди від їх використання.

Якщо вартість товарів можна достовірно визначити.

Враховуючи обидві попередні умови.

За наявності будь-якої із вказаних у п.п. 1—3 умов.

Метод ідентифікованої собівартості оцінки товарів застосовується:

При оцінці товарів на дату балансу.

При оцінці товарів, які не замінюють одне одного.

Лише при оцінці товарів у торгівлі.

У випадку, обумовленому підприємством у наказі про облікову політику.

Оцінка товарів за методом ФІФО базується на припущенні, що:

1. Товари оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх залишку на поча-ток звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця товарів на сумарнукількість товарів на початок місяця і одержаних у звітному місяці.

Товари використовуються у послідовності, що є протилежною їх надхо-дженню на підприємство.

Товари використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили напідприємство.

Товари використовуються у тій послідовності, що обумовлена підприємст-вом у наказі про облікову політику.

Форми первинних документів для обліку товарів затверджені:

Міністерством фінансів України.

Міністерством економіки України.

Міністерством статистики України.

Міністерством торгівлі України.

У П(С)БО 9 «Запаси» оцінку вибуття товарів можна проводити за методами:

Одним.

Чотирма.

П'яти.

За будь-яким методом, обумовленим підприємством у наказі про обліковуполітику.

Цінності, що надходять на підприємство, приймаються за:

Наявністю документів на ці товарно-матеріальні цінності.

Кількістю та якістю.

Умови їх передплати.

Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1-3 цього тестового завдання.

Придбані товари зараховують на баланс підприємства за:

Первісною вартістю.

Плановою вартістю.

Закупівельною вартістю.

Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1-3 цього тестового завдання.

Основними документами, що відображають відпуск товарів зі складу, є:

Картки складського обліку.

Лімітно-забірні картки.

Товарно-транспортні накладні.

Будь-який із документів, обумовлених підприємством у наказі про обліковуполітику.

Для проведення інвентаризації створюють постійно діючі інвентари-заційні комісії у складі:

Не менше двох осіб на чолі з головним бухгалтером.

Не менше трьох чоловіків, у т. ч. матеріально відповідальна особа.

Керівників структурних підрозділів.

Керівників центрів відповідальності на чолі з головним бухгалтером.

Розмір збитків від розкрадання, нестач, псування матеріальних цінно-стей визначається:

Не нижче 50 % від балансової вартості на момент встановлення такого факту.

За балансовою вартістю цих цінностей за мінусом амортизаційних відраху-вань.

За балансовою вартістю цих цінностей (за мінусом амортизаційних відраху-вань), але не нижче 50 % від балансової вартості на момент встановлення та-кого факту з врахуванням індексів інфляції, ПДВ та розміру акцизного збору.

За будь-яким методом, вказаним у п.п. 1-3.

Приймання товарів за якістю — це:

Визначення точності кількості та якості, їх відповідності даним, які містять-ся у транспортних, супровідних і розрахункових документах.

Визначення їх якості за встановленим зразкам та перевірка комплектності.

Визначення їх якості за встановленим зразком, перевірка комплектності,відповідності тари, упаковки і маркування встановленим вимогам, а також да-ним супровідних документів.

Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1-3 цього тестового завдання.

Вагові прилади, що знаходяться у складських приміщеннях, повинніпройти у відповідному порядку перевірку в органах:

Держстандарту України.

Держпідприємництва.

Держкомстату.

Антимонопольного комітету.

Які операції не належать до зовнішньої торгівлі:

Операції з продажу товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічноїдіяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності.

Купівля товарів українськими суб' єктами зовнішньоекономічної діяльностіу іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Реалізація товарів споживачам в Україні.

Операції за п.п. 1 і 3 цього тесту.

Яка діяльність здійснюється в оптовій торгівлі:

Придбання та відповідне перетворювання товарів для подальшої їх реаліза-ції підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької дія-льності.

Продаж товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам дляїх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.

Виробництво і продаж продукції власного виробництва та товару, зазвичай,призначених для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього.

Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1—3 цього тестового завдання.

Яка діяльність здійснюється у роздрібній торгівлі:

Придбання та відповідне перетворювання товарів для подальшої їх реалізаціїпідприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб' єктам підприємницької діяльності.

Продаж товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачамдля їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розра-хунків.

Виробництво і продаж продукції власного виробництва та товару, зазвичай,призначених для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього.

Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1-3 цього тестового завдання.

Яка діяльність здійснюється у сфері громадського харчування:

Придбання та відповідне перетворювання товарів для подальшої їх реаліза-ції підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб' єктам підприємницької дія-льності.

Продаж товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачамдля їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розра-хунків.

Виробництво і продаж продукції власного виробництва та товару, зазвичай,призначених для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього.

Правильною є будь-яка із умов за п. п. 1-3 цього тестового завдання.

Який товарообіг належить до оптового товарообігу:

Продаж безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого корис-тування як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків через органі-зований споживчий ринок.

Продаж товарів народного споживання підприємствам роздрібної торгівлі,готельного господарства та промисловим підприємствам для переробки і ви-робничого споживання, а також продаж іншим споживачам.

Інша відповідь.

Правильною є будь-яка із умов за п. п. 1-3 цього тестового завдання.

На якому із субрахунків рахунка 28 «Товари» торговельні підприємс-тва ведуть облік покупної тари під товаром чи порожньої:

281 або282.

283 або 284.

285.

На будь-якому із субрахунків, обумовлених підприємством у наказі про об-лікову політику.

На якому із субрахунків рахунка 28 «Товари» торговельні підприємс-тва ведуть облік транспортно-заготівельних витрат:

281 або 282.

283 або 284.

289.

На будь-якому із субрахунків, обумовлених підприємством у наказі про об-лікову політику.

На якому із субрахунків рахунка 90 «Собівартість реалізації» торговіпідприємства ведуть облік собівартості реалізованих товарів:

901;

902;

903.

На будь-якому із субрахунків, обумовлених підприємством у наказі про об-лікову політику.

Факти розбіжності при надходженні товару, виявлені до показниківу документах постачальника оформлюють:

Договором купівлі-продажу.

Актом приймання.

Товарно-транспортною накладною.

Будь-яким із документів, обумовлених підприємством у наказі про облікову політику.

За яким із методів ведеться облік на складі тільки за кількістю товарів:

Метод середньозваженої собівартості.

Сальдовий метод.

Нормативний метод.

За будь-яким із методів, обумовлених підприємством у наказі про обліковуполітику.

Якщо постачальник є платником податку на додану вартість, а поку-пець ні, то первинна вартість товару у покупця буде:

Збільшена на суму ПДВ.

Зменшена на суму ПДВ.

Без ПДВ.

Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1-3 цього тестового завдання.

Надходження товару від постачальника, платника ПДВ, за умов пере-доплати ПДВ відображають проводкою:

Дебет 641 Кредит 644 або Дебет 644 Кредит 641.

Дебет 641 Кредит 643.

Дебет 641 Кредит 631.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

При надходженні товару від постачальника — платника ПДВ за умовподальшої оплати відбивають проводкою ПДВ:

Дебет 641 Кредит 644.

Дебет 644 Кредит 641.

Дебет 641 Кредит 643.

Дебет 641 Кредит 631.

При надходженні товару від постачальника, який не є платникомПДВ за умов передоплати відбивають проводкою ПДВ:

Дебет 641 Кредит 644 або Дебет 281 Кредит 631.

Дебет 641 Кредит 643.

Дебет 641 Кредит 631.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

При надходженні товару від постачальника, платника ПДВ за умовподальшої оплати відбивають проводкою ПДВ:

Дебет 641 Кредит 644 або Дебет 644 Кредит 641.

Дебет 281 Кредит 631.

Дебет 641 Кредит 631.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Виявлені за результатами інвентаризації надлишки повинні бути:

Оприбутковані.

Списані.

Реалізовані або знищені.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Синтетичний облік доходу від реалізації товарів ведуть на субрахунку:

701.

702.

703 або 704.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Датою виникнення податкових зобов'язань вважають дату, яка при-падає на податковий період, протягом якого відбувається подія, що стала-ся раніше:

Дата відвантаження товарів.

Дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок продавця якоплата товарів.

Або дата відвантаження товарів, або дата зарахування коштів від покупця набанківський рахунок продавця як оплата товарів.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезені товарів в Україну є:

Дата відвантаження товарів.

Або дата відвантаження товарів, або дата зарахування коштів від покупця набанківський рахунок продавця як оплата товарів.

Дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми ПДВ,що підлягає сплаті.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит за то-варами, придбаними в межах бартерних операцій на території України, є:

Дата бартерного договору;

Дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання плат-ником податку товарів;

Дата відвантаження товару.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Нестачі в межах норм природного збитку, виявлені при прийманні то-вару, варто включати:

До первісної вартості оприбуткованого товару як інші витрати, пов'язані зпридбанням, згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

Такі втрати варто відносити на інші витрати операційної діяльності;

До витрат на збут.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

При постачанні або реалізації товару на виявлений брак товару скла-дають:

Акт приймання-передавання.

Дефектний акт.

Договір купівлі-продажу.

Будь-який із документів, обумовлених підприємством у наказі про обліковуполітику.

Втрати товару в межах норм природньго збитку під час збереження наскладах, у коморах та в процесі реалізації, чи від бою у межах норм:

Влючаються до валових витрат.

Не включаються до валових витрат.

Іша відповідь.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Суму нестачі чи втрати від псування товару списують такими записами:

Дебет 947 «Нестачі та втрати від псування цінностей», Кредит 281 «Товарина складі».

Дебет 902 «Собівартість реалізованих товарів», Кредит 281 «Товари на складі».

Дебет 281»Товари на складі», Кредит 374 «Розрахунки за претензіями».

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Які проблеми не вирішує інвентаризація:

Виявлення розбіжностей між фактичною наявністю товару та даними обліку.

Встановлення товару, який вже втратив свою первісну якість.

Організацію обліку орендних операцій.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Які проблеми не вирішує інвентаризація:

Відбір товару, який потребує швидкої реалізації у зв'язку з наближеннямтерміну реалізації.

Відкриття поточного рахунка.

Переоцінку товару з різних причин.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Назвіть перелік випадків, коли необхідним є проведення інвентаризації:

Передавання майна та (або) встановлення фактів крадіжки.

Складання річної бухгалтерської звітності.

Усе перелічене в п. п. 1 і 2.

Ліквідація підприємства.

З якою метою проводиться інвентаризація товарів:

Для приватизації чи ліквідації підприємства.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку.

Для визначення залишків.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

У якому разі треба зазначити нестачу:

Фактичні та бухгалтерські залишки збігаються.

Фактичний залишок менше облікового.

Фактичний залишок є більшим за обліковий.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

В якій послідовності виконують перелічені дії:

Дають наказ на проведення інвентаризації.

Підраховують фактичні залишки.

Беруть розписку у відповідальних осіб.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Яку інвентаризацію варто провести у випадку приватизації підприємства:

Повну.

Часткову.

Вибіркову.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

У якій послідовності виконують перелічені дії:

Підписують акт інвентаризації.

Підраховують фактичні залишки.

Візують останній звіт.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Присутність якої посадової особи є обов' язковою при проведенні інве-нтаризації:

Керівника підприємства.

Бухгалтера.

Матеріально відповідальної особи.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Хто призначає інвентаризаційну комісію:

Керівник підприємства.

Бухгалтер.

Матеріально відповідальна особа.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

У якій послідовності оформлюють перелічені документи:

Складають порівняльну відомість.

Акт інвентаризації.

Підраховують показники звіту за попередній період.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

На якому рахунка ведеться облік товару?1. 22.

2. 20.

28.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Визначте фактичну собівартість витрачених на придбання товарів, ві-дібравши для цього необхідні дані:

середній відсоток транспортно-заготівельних витрат — 3 %;

вартість придбаних товарів за договірними цінами — 15 800 грн;

вартість реалізованих товарів за договірними цінами — 22 400 грн;

16274.

474.

23072.

672.

Яка бухгалтерська проводка буде складена при оплаті заборгованостіпостачальникам за товари:

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», К-т 31 «Пото-чний рахунок».

Д-т 28 «Товари», К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», К-т 31 «Поточний рахунок».

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами», К-т 31 «Поточний рахунок».

Який   з перелічених методів не належить до методів оцінки товарів:

Нормативних витрат.

Середньозваженої собівартості.

Ціни продажу.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

На підставі якого первинного документа списуються товари зі складу:

Акта.

Видаткового ордеру.

Товарно-транспортної накладної.

Будь-який із документів, обумовлених підприємством у наказі про обліковуполітику.

Визначити суму ТЗВ, якщо відомо:

договірна цінна товару 60 000 грн;

фактична собівартість товару 61 200 грн:

1224.

1020.

1200.

980.

Якою бухгалтерською проводкою відображається нестача товарів,встановлена при інвентаризації:

Д-т 92 «Адміністративні витрати», К-т 947 «Нестачі і втрати від псуванняцінностей».

Д-т 93 «Витрати на збут», К-т 28 «Товари».

Д-т 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей», К-т 28 «Товари».

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Якою бухгалтерською проводкою відображаються лишки товару,встановлені при інвентаризації:

Д-т 372 « Розрахунки з підзвітними особами», К-т 28 «Товари».

Д-т 28 « Товари», К-т 75 «Надзвичайні доходи».

Д-т 28 « Товари», К-т 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Що є регістром аналітичного обліку товарів:

Прибутковий ордер.

Картка складського обліку.

Приймальний акт.

Правильною є відповідь за п.п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

На підставі якого первинного документу ведеться облік придбаних то-варів на складі:

Прибутковий ордер.

Картка складського обліку.

Товарно-транспортна накладна.

Правильною є відповідь за п. п. 1 чи 3 цього тестового завдання.

Тести до розділу 3

1. У якій оцінці відображаються товари в балансі?

За оптовою вартістю.

За відпускною вартістю.

За договірною вартістю.

За фактичною собівартістю.

Розрахувати середній відсоток транспортно-заготівельних витрат заумови: залишок товарів на початок місяця — 6000 грн; придбано товарів— 9000 грн; сума ТЗВ на початок місяця — 750 грн; сума ТЗВ за місяць —1500 грн

1. 20 %2. 18 %

15 %

22 %

3.Розрахувати суму відшкодування нестачі товарів з вини матеріальновідповідальної особи, якщо фактична собівартість нестачі товарів — 200грн; ПДВ — 20 %; індекс інфляції — 1; коефіцієнт розрахунка розмірузбитку — 2.

350 грн

420 грн

600 грн

480 грн

4. Якою проводкою відображається списання чистого доходу від реалізаціїтоварів?

Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 28 «Товари».

Д-т 702 «Доходи від реалізації товарів», К-т 28 «Товари».

Д-т 79 «Фінансові результати», К-т 702 «Доходи від реалізації товарів».

Д-т 702 «Доходи від реалізації товарів» К-т 79 «Фінансові результати».

Якою проводкою відображається торгова знижка на товари за рахунокторгової націнки?

Д-т 282 «Товари в торгівлі», К-т 285 «Торгова націнка».

Д-т 285 «Торгова націнка», К-т 94 «Інші витрати».

Д-т 285 «Торгова націнка», К-т 282 «Товари в торгівлі».

Д-т 79 «Фінансові результати», К-т 285 «Торгова націнка».

Що означає така бухгалтерська проводка: Д-т 64 «Розрахунки за подат-ками і платежами», К-т 31 «Рахунки в банках»?

Нараховано податковий кредит.

Нараховано податкове зобов'язання.

Перераховані платежі до Пенсійного фонду.

Перераховані податки, платежі до бюджету.

Що означає така кореспонденція рахунків: Д-т 702 «Доход від реалізаціїтоварів», К-т 641 «Розрахунки за податками»?

Нараховано податковий кредит.

Перераховано ПДВ.

Здійснені розрахунки з бюджетом.

Нараховане податкове зобов'язання ПДВ.

У якій оцінці відображається товари на підприємствах роздрібної торгі-влі в синтетичному обліку?

За покупною вартістю.

За фактичною собівартістю.

За продажними цінами.

За фактичною собівартістю плюс ТЗВ плюс ПДВ.

Якою бухгалтерською проводкою відображається видача грошовихкоштів покупцю за повернений товар?

Д-т 30 «Каса», К-т 31 «Рахунки в банках».

Д-т 702 «Доход від реалізації товарів», К-т 30 «Каса».

Д-т 31 «Рахунки в банках», К-т 30 «Каса».

Д-т 704 «Вирахування з доходу», К-т 30 «Каса».

Якою бухгалтерською проводкою відображається сума торгової націн-ки, що належить до реалізованих товарів?

Д-т 282 «Товари у торгівлі», К-т 285 «Торгова націнка».

Д-т 285 «Торгова націнка», К-т 702 «Доходи від реалізації товарів».

Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 285 «Торгова націнка» «сторно».

Д-т 285 «Торгова націнка», К-т 282 «Товари у торгівлі».

Спішить суму нестачі товарів з вини матеріально-відповідальної особи— 180 грн

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами», К-т 28 «Товари».

Д-т 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», К-т 28 «Товари».

Д-т 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків К-т 716 «Відшко-дування раніше списаних активів».

Д-т 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей К-т 28 «Товари».

Якою бухгалтерською проводкою відображається продаж товарів запластиковою карткою?

Д-т 30 «Каса», К-т 28 «Товари».

Д-т 30 «Каса», К-т 702 «Доходи від реалізації товарів».

Д-т 333 «Грошові кошти в дорозі», К-т 30 «Каса».

Д-т 333 «Грошові кошти в дорозі», К-т 702 «Доходи від реалізації товарів».

Якою бухгалтерською проводкою відображається оприбуткування то-варів від постачальника?

Д-т 93 «Витрати на збут», К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підряд-никами».

Д-т 94 «Інші витрати операційної діяльності», К-т 64 «Розрахунки за подат-ками і платежами».

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», К-т 28 «Товари».

Д-т 28 «Товари», К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Що видається на підтвердження прийому грошей касою?

Прибутковий касовий ордер.

Квитанція за підписами головного бухгалтера та касира.

Квитанція, що підписана головного бухгалтером.

Квитанція, що підписана касиром.

Що таке фактична собівартість товарів у підприємств платників ПДВ?

Вартість придбання товарів без ПДВ.

Вартість придбання товарів з ПДВ.

Вартість придбання товарів з урахуванням транспортно-заготівельних ви-трат (ТЗВ).

Вартість придбання товарів без ПДВ з урахуванням ТЗВ.

До якого розділу балансу належить стаття «Товари»?

До 1 розділу активу балансу.

До 2 розділу активу балансу.

До 3 розділу пасиву балансу.

До 3 розділу активу балансу.

Що означає така кореспонденція рахунків: Д-т 702 «Доходи від реалі-зації товарів», К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами»?

Здійснені розрахунки з бюджетом.

Нараховане податкове зобов'язання з ПДВ.

Перераховано ПДВ.

Нараховано податковий кредит з ПДВ.

Якою бухгалтерською проводкою відображається виручка від реаліза-ції товарів за готівку?

Д-т 31 «Рахунки в банках», К-т 28 «Товари»;

Д-т 702 «Доходи від реалізації товарів», К-т 30 «Каса»;

Д-т 31 «Рахунки в банках», К-т 33 «Інші кошти»;

Д-т 30 «Каса», К-т 702 «Доход від реалізації товарів».

У якому розділі балансу відображається заборгованість покупців тор-говому підприємству?

У 1 розділі активу.

У 2 розділі активу.

У 3 розділі активу.

У 4 розділі пасиву.

Визначити сальдо на рахунка 28 «Товари», якщо відомо, що сальдо напочаток місяця — 8000 грн, надходження за місяць — 30 000 грн, реалізо-вано на суму — 27 000 грн

5000 (дебетове).

4800 (дебетове).

9000 (кредитове).

9000 (дебетове).

Що таке чистий доход від реалізації товарів?

1. Доход у складі виручки.

2 Доход від реалізації за відрахуванням собівартості товару.

Доход у складі виручки без ПДВ.

Доход від реалізації з урахуванням ТЗР.

Яким документом оформлюється нестача товарів понад природногозбитку при надходженні?

Прибуткова накладна.

Товарно-транспортна накладна (ТТН).

Комерційний акт.

Приймальний акт.

Що      означає така бухгалтерська проводка: Д-т 333 «Грошові кошти вдорозі в національній валюті», К-т 30 «Каса»?

Списано грошові кошти в підзвіт.

Сплачено постачальникам готівкою.

Здана торгова виручка в банк.

Списано торгову виручку.

Яку проводку слід скласти під час надання авансового звіту підзвіт-ною особою при придбанні товарів?

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами», К-т 301 «Каса».

Д-т 28 «Товари», К-т 30 «Каса».

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами», К-т 28 «Товари».

Д-т 28 «Товари», К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Що означає така бухгалтерська проводка: Д-т 63 «Розрахунки з поста-чальниками», К-т 31 «Поточний рахунок»?

Надійшов платіж від постачальників.

Надійшов платіж за товари від покупця.

Погашення з поточного рахунка зобов' язання постачальникам.

Відображення заборгованості постачальників.

Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізова-них товарів на підприємствах оптової торгівлі?

Д-т 28 «Товари», К-т 902 «Собівартість реалізованих товарів».

Д-т 702 «Доход від реалізації товарів», К-т 902 «Собівартість реалізованих товарів».

Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 28 «Товари».

Д-т 791 «Результат основної діяльності», К-т 28 «Товари».

Які витрати з перелічених не включаються до фактичної собівартостітоварів?

Покупна собівартість.

Страхування вантажу.

Заробітна плата керівника підприємства.

Заробітна плата вантажників по розвантажуванню товарів.

Визначте фактичну собівартість реалізованих товарів на підставі та-ких даних: сума виручки — 150 000 грн, торгова націнка на реалізованітовари — 52 500 грн, ТЗВ — 4500 грн.

1. 108 000.

115 000.

97 500.

102 000.

На якому рахунка ведеться облік ТЗВ на придбання товарів?

28 «Товари».

20 «Запаси».

26 «Готова продукція».

22 «МШП».

Яку бухгалтерську проводку слід скласти при зарахувані торгової ви-ручки на рахунок у банку?

Д-т 702 «Доход від реалізації товарів», К-т 30 «Каса».

Д-т 31 «Рахунки в банках» Кт30 «Каса».

Д-т 30 «Каса», К-т 702 «Доход від реалізації товарів».

4 Д-т 31 «Рахунки в банках», К-т 333 «Грошові кошти в дорозі в національнійвалюті».

Яку бухгалтерську проводку слід скласти при списані ТЗВ на реалізо-вані товари?

Д-т 289 «ТЗВ», К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками».

Д-т 92 «Адміністративні витрати», К-т 289 «ТЗР».

Д-т 93 «Витрати на збут», К-т 28 «Товари».

Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 289 «Транспортно-заготівельні витрати».

Яку господарську операцію записали бухгалтерською проводкою: Д-т28 «Товари», К-т 46 «Неоплачений капітал»?

Зараховані товари як внесок до статутного капіталу.

Засновником внесені кошти до каси підприємства.

Нарахована заборгованість засновників до статутного капіталу.

Прийняті товари від постачальника.

Яку бухгалтерську проводку слід скласти при оплаті авансового пла-тежу постачальнику?

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», К-т 30 «Каса».

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», К-т 30 «Каса».

Д-т 371 «Розрахунки за виданими авансами», К-т 31 «Рахунки в банках».

Д-т 30 «Каса», К-т 371 «Розрахунки за виданими авансами».

Відобразити бухгалтерською проводкою находження та оприбутку-вання товарів?

Д-т 28 «Товари», К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Д-т 63»Розрахунки з постачальниками та підрядниками», К-т 28 «Товари».

Д-т 902 «Собівартість товарів», К-т 28 «Товари».

Д-т 28 «Товари», К-т 31 «Рахунки в банках».

Яку бухгалтерську проводку слід скласти при проведенні націнок напридбані товари?

Д-т 282 «Товари в торгівлі», К-т 702 «Доход від реалізації товарів».

Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 285 «Торгова націнка».

Д-т 282 «Товари в торгівлі», К-т 285 «Торгова націнка».

Д-т 79 «Фінансові результати», К-т 702 «Доход від реалізації товарів».

Визначте залишок на рахунка 28 «Товари», якщо відомо, що залишоктоварів на початок місяця склав — 32 000 грн, надійшло товарів за місяць— 58 000 грн, реалізовано товарів за місяць — 62000 грн

Залишок за кредитом — 28 000 грн;

Залишок за дебетом — 28 000 грн;

Залишок за дебетом — 35 000 грн;

Залишок за дебетом — 32 000 грн.

Яку проводку слід скласти під час нарахування ТЗВ на реалізовані то-вари?

Д-т 28 «Товари», К-т 902 «Собівартість реалізованих товарів»;

Д-т 79 «Фінансові результати», К-т 289 «ТЗВ»;

Д-т 902 «Собівартість реалізованої К-т 28 «Товари»;

Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 289 «ТЗВ».

Розрахуйте за середнім відсотком торгову націнку, якщо відомо, що суматоргової націнки на початок звітного періоду — 12 000 грн, проведено наці-нок за звітний період — 21 800 грн, вартість залишку товарів на початок мі-сяця — 41 000 грн, вартість придбаних за місяць товарів — 54 000 грн.

45 %

37,6 %

38,1 %

35,6 %

Якою бухгалтерською проводкою списується торгова націнка на реа-лізовані товари?

Д-т      285 «Торгова націнка», К-т 702 «Доход від реалізації товарів».

Д-т      902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 282 «Товари у торгівлі».

Д-т 285 «Торгова націнка», К-т 79 «Фінансові результати».

Д-т      902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 285 «Торгова націнка»(«сторно»).

Визначити сальдо на кінець звітного місяця на субрахунку 285 «Торгованацінка», якщо сальдо на початок звітного місяця — 6000 грн, сума проведе-них націнок за звітний місяць — 22 800 грн, вартість залишку товарів на по-чаток місяця — 23 000 грн, вартість придбаних за звітний місяць — 78 000грн, вартість реалізованих за звітний місяць товарів — 82 000 грн.

5038.

4545.

5244.

4938.

Якою   бухгалтерською проводкою відображається оприбуткування по-вернутого покупцем товару?

Д-т 28 «Товари», К-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Д-т 28 «Товари», К-т «Каса».

Д-т      702 «Доходи від реалізації товарів», К-т 30 «Каса».

Д-т      902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 282 «Товари у торгівлі»(«сторно»).

Розрахуйте чистий доход від реалізації товарів, якщо реалізовано то-варів за продажними цінами — 60 000 грн (у т.ч. ПДВ)

52 000 грн

48 000 грн

54 000 грн

50 000 грн

Для чого використовується 28 «Товари»?

Для відображення продажів товарів.

Для відображення надходження товарів.

Для відображення залишків запасів.

Для відображення руху товарів.

У звітному періоді торгове підприємство одержало доход від реалізаціїтоварів у розмірі 720 000 грн (у т.ч. ПДВ). Собівартість реалізованих то-варів дорівнювала — 98 000 грн, витрати на збут — 15 000 грн, адмініст-ративні витрати — 21 000 грн. Визначте фінансовий результат підприємс-тва за підсумками року:

Прибуток — 466 000грн.

Збиток — 466 000 грн.

Прибуток — 487 000 грн.

Прибуток — 260 000 грн.

На який рахунок списується чистий доход від реалізації товарів?

1.702 «Доход від реалізації товарів».

74 «Інші доходи».

902 «Собівартість реалізованих товарів».4.79 «Фінансовий результат».

На якому бухгалтерському рахунка відображається списання зіпсова-ного товару та витрати на оплату послуг з переробки (утилізації) його?

92 «Адміністративні витрати».

93 «Витрати на збут».

946 «Витрати від знецінення запасів».

902 «Собівартість реалізованих товарів».

Якою бухгалтерською проводкою відображається списання товарів(підставок для канцтоварів) на власні потреби підприємства

Д-т 93 «Витрати на збут», К-т 28 «Товари».

Д-т 94 «Інші операційні витрати», К-т 28 «Товари».

Д-т 92 «Адміністративні витрати», К-т 28 «Товари».

Д-т 79 «Фінансові результати», К-т 28 «Товари».

Тестові завдання

1. Яка проводка складається під час відвантаження зі складу товарів по-купцям?

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», К-т 281 «Товари на складі».

Д-т 902 «Собівартість реалізованих товарів», К-т 281 «Товари на складі».

Д-т 79 «Фінансові результати», К-т 281 «Товари на складі».

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», К-т 702 «Доход від реа-лізації товарів».

2. Яку проводку необхідно скласти під час нарахування заробітної платиробітникам складу оптового підприємства?

Д-т 92 «Адміністративні витрати», К-т 28 «Товари».

Д-т 93 «Витрати на збут», К-т 66 «Розрахунки з оплати праці».

Д-т 79 «Фінансові результати», К-т 93 «Витрати на збут».

Д-т 94 «Інші витрати», К-т 66 «Розрахунки з оплати праці».

3. Розрахувати середній відсоток торгової націнки на товари, якщо відо-мо: залишок товарів на початок місяця по продажним цнам — 20 000 грн,придбано товарів за продажними цінами — 40 000 грн, торгова націнка напочаток місяця — 6000 грн, сума націнок проведених за місяць — 14000грн

4,0 %

4,1 %

3,3 %

3,6 %.

4. Що означає така бухгалтерська проводка: Д-т 92 «Адміністративні ви-трати», К-т 66 «Розрахунки з оплати праці»?

Нарахована заробітна плата продавцям магазину.

Нарахована заробітна плата робітникам складу.

Видана заробітна плата робітникам торгового підприємства.

Нарахована заробітна плата адміністративно-управлінському персоналу.

Яку проводку необхідно скласти під час нарахування амортизації осно-вних засобів складу оптового підприємства?

Д-т 131 «Знос основних засобів», К-т 92 «Адміністративні витрати».

Д-т 10 «Основні засоби», К-т 93 «Витрати на збут».

Д-т 131 «Знос основних засобів», К-т 92 «Адміністративні витрати».

Д-т 93 «Витрати на збут», К-т 131 «Знос основних засобів».

Що є моментом реалізації товарів для підприємств оптової торгівлі?

Момент складання договору на відвантаження товарів покупцю.

Момент доставки товарів постачальником.

Момент доставки товарів покупцям.

Момент відвантаження товарів покупцю.

Якою бухгалтерською проводкою відображається нестача товарів ускладі оптового підприємства в межах природного збитку?

Д-т 28 «Товари», К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Д-т 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей», К-т 28 «Товари».

Д-т 30 «Каса», К-т 28 «Товари».

Д-т 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», К-т 31 «Рахунки у банках».

Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на під-ставі таких даних:

залишок товарів на початок місяця за обліковими цінами — 9900 грн;

придбано товарів у звітному місяці — 5300 грн;

сума транспортно-заготівельних витрат на початок місяця — 396 грн;

сума ТЗР за місяць — 212 грн;1. 2,8 %

3,0 %

4,2 %

4,0 %.

На підставі яких документів видаються гроші готівкою з поточного ра-хунка?

Платіжне        доручення.

Платіжна        вимога.

Розрахунковий чек з лімітованої чекової книжки.

Грошовий іменний чек.

У якій оцінці відображаються товари у балансі?

За фактичною собівартістю.

За договірними цінами.

За роздрібними цінами.

За усіма, що перелічено вище.

У яких регістрах здійснюється аналітичний облік товарів на складах?

У         розрахункових відомостях.

У         журналах.

У         картках кі